Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1870

Xd 0 a i mi rém m trwSigSlmu hi im mtr T Si S kicasiciscl cciic e ngerücpen is II ilcu rijksniail ie zal gil iiiils zijn bij iirin de bevol ijgraminas der fl Eerat uu heelt men te t adras aldaar Het s door a in eiliend voornemens clio zaken eena Gallicië toe Ier het bestuur liap der Cortes ten gunste der viedo heeft de te meerderheid rcligden hebben ing der kamer en vastgesteld heiii van den evienl De lijke feestelijkiL heiil ilie in dl jjc ondheid i k dan legeI is wel nog van hei rijk e on Hetende and ie eggen D II deze proviiiloting our o B alhier Middelb Cl ile kamer ten egbegrooling i cbriiari den i eugeroepen 1 u Ie kunnen rviin sommige eii evenmin ilet punt in ingen van de I door de re die den gerei i ook wan fiale kamer omivegen eerst e macht werd van het TiidKcOHomid de meisjes Hij iincipatie der re opvoeding geval was ling die veella lol voordeel k moge werken zg zich ooic raagt geldt man al moge ij e uilen eu lie wiskunde lajea iioudzaii i ir om haar 11 r lot zekere JK Tegen de wordl strijd I vrouwelijke i iiie zal lijileii daiiriloor ijii irwija in de geie üoholen f geen schade gedaan of materiiiHslische begrippen ontwikkeld l e beaehrijvciulc natuurweleiiscliiippcn liggen bij het vrouwelijkii oiiilerwija hel eerst voor de hand De beoefening der plantkunde do unilnrvinding te Haarlem leert dit wekt zeer de belangstelling der vrouw dit is ook het goval met de beginselen der dierkunde waaraan regels van hygiene kunnen verbonden worden Afzonderlijk onderwijs in delfstofen aardkunde schijnt minder noodig en kan voldoende in vruand met sclicikumie en geographie worden behandeld men kan ook met natuur en scheikunde aanvangen die de heer Steyn Parvé bij het onderwijs niet wcuscht Ic scheiden ofschoon ij v in anderen aard moeien zijn dan dit onderwijs voor de jongens Ook wenseht de heer Sleyn l arvé dal de beginselen vnn het boekhouden eu van de staalhuishoudknndc alsmede de grondslagen onzer slaUsregeling op de middelbare school voor meisjes zullen wonlen geleerd en zet hi de voordeden daarvan uiteen In den breede beloojit hij dat het onderwijs op die scholen niet uitsluitend aan mannelijke docenten mag worden opgedragen Alleen het onderricht in wis en natuurkundige wetenschappen wenseht hij te zien toevertrouwd nan leeraren de overige vakken aan onderwijzeressen Naar aanleiding van het bericht uit de Arnli Ct dat aan den Nederlandschen waterstaat zou opgedragen zyn de verbetering van de haven van Tripoli zegt de Slooittpost Wij gelooven dit berich onjuislj wij weten niet of Tripoli reeds pene haven bezit maar el vvcten wij dat aan het Nederliindsche gouvernement is gevraagd of een der Nederlandsche ingenieurs vnu den waterstaat genegen zou zijn en zoo ja ouder welke voorwaarden naar Tripoli te gaan om eene behoorlijke haven aan te leggen Voor zoo ver wij welen is daarop door hel Nederlandsche gouvernement nog niet geantwoord Hel algemeen collegie van toezicht op hetbeheer der kerkelijke goederen van de hervoimdegemeenten is door zijn voor illcr opgeroepen tolhel houden eeiier buueiigewone vergadering di geopend zal worden op Dinsdag I l ebriiari Daarinzal worden onderzocht en behandeld een door eenecommissie uit zijn midden vervaardigd concept reglement betreirende hel beheer van en toezicht opde kerkelijke goederen icn einde bij vaststellingna de noodige wijziging en verbelering te strekkentot ontwerp eener dcSniiive regeling overcenkorasiigart 24 der bekende vouiKiopige orgainsalie van 12 Oct 18G8 De provinci ile collegien van toezichtzullen dan oiigelwijfeld zoodr i mogelijk daarna overdat onlwerp worden gelioi ru en levens in overeensleinining met de vcrkl i irde bedoeling van hetalgruieen collegie ook de kerkelijke administraliënvan alle medewerkende of loegelreden gemeentendaarover kunnen verstaan De nlgemoene kerkeraad in vereeniging met de leden van het kiescollege te Amsterdam herfl uit een gros door die beide corporaliën opgemaakt en voor de ouderlingen 53 en voor ile diakenen 11 namen ellende de liberalen op kerkelijk gebied geheel uilgeslolen t Gevolg v m deze handelwijze was dat de verkiczing n geheel in den gcst van kcrkcraad en kiescollege zijn uitgevallen Dc Üoüdstral iii Frankrijk Aan een in alle opzichten nierkivaardig opstel van Maxime du Camp in de ücviic des deux mondcs van 1 januari jl onlleeiien wij do volgende cijfers omdal zij dienstig kunnen zijn lot meerdere uitbreiding van de wenschelijkheid tot afschaning der doodstraf Van 1803 1825 zijn in Frankrijk 1 051 doodvonnissen geveld j hoevelen daarvan weiden ten uilvoer gelegd is niet bekend maar sedert liicn tijd zijn alle cijiers voorhanden 182 30 van 554 veroordeelingen 3li0 ten uilv gelegd 1831 35 327 tl 154 183 1 40 107 II 147 II 841 45 240 n 178 n 184 5 50 245 II 8 1 II 1851 55 283 II l iS II 185 i r ü 217 120 II 18lil 15 108 13 II 18 i i ljan i 56 II 31 tl V iinnei men ver de e 1 1 ers hel gelul der ongeluklsigeii kmi pl i ilseii lil d vorige eemv Ier dood gebiMeht leii g l e V II een reel lerlijk vüii nis dan zou iiieii V rl ii 1 i i te leii lute eer de elgeving duc r r kk 1 V II lil 1 VI luri ilg iiig der zeden gcwij igd en 1 l iie 11 1 Laatste Berichten Parijs i4 Jan l ranscbe rente was gisteren 73 75 Madrid M Jan De verkiezingen alhier en in de provineien zijn ook den tweeden dag algemeen len guiisie der inonarchale pai ij uilgcvallcn Liverpool 24 Jan In eene kalholicke kapel alhier is gisteren ten gevolge van hel geroep v m brand een alarm ontslaan Icii gevolge waarvan 15 personen zijn dood gedrukt Londen 24 Jan Do Timen zegt dat vermoedelijk binnen een paar dagen de iiisehrijviiii zal worden geopend voor een lluasisohe leening van 12 milliocn p St bij liet huis Ilolhschild te Doiiden en l arijs Berlijn 24 Jan De aartshertog Karel Lodcwijk is gisteren uri iid alhier uit VVeeiien aungekoinen Aan het spooiwcgslation werd hij door den kroonprins en andere l ruisisclie prinsen alsook door het Oostenrijksch gezantschap ontvangen Er is hem eene cerewacht gegeven Heden is er gala diner ten bove Parijs 24 Jan De Figaro meldt d it oultegenstaande er in de werkplaatsen te reuzol des Zondaga niet wordt gewerkt toch gisteren bijna alle werklieden daarheen zijn gegaan om te doen blijken ilat zij den arbeid wensohen te hervatten Anderen hebben te kennen gegeven dat zij heden er zullen leiugkcercn Een werkman Sangis genaamd is gearresieerd omdat bij dc iinileren aanspoorde de wnpens op to vatleii Zaterdag zijn twte andeien gearresteerd die hunne kameraden lot tegensliiml ophilsleii De prefect heeft gisteren eene openb ire bijeenkomst doen verd igen waarna er eene geslolen vergadering heeft plaals gehad iMen verzekerde dat de in de grève zijnde werklieden hadden bc loten den arbeid niet Ie hervatL n maar zich rustig te lioudfii Toi nu toe bediiu gt evenwel het aantal dergenen die teruggekoinen zijn rceda 82 percent De Fijaro maakt onder reserve cielding van een gerucht volgens hetwelk Ulricde Konvielle ten huize vaa den apotheker wiuirlieen het lijk van Vu tor Noir was overgebracht icii opziehle van prins l iirre Bonaparte zou hebben uiigeroepen Hij heeft mijn vriend gedood maar hij heeft een geduchlen klap gekregen 1 Parijs 24 Jan in de zitting van het wetgevend licba iin heeft de iie r Jules Sinmn een voorstel gedaan tot afschaffing van dc duoikiraf De diacussien over hel vrijhandels stelsel zijn daarna voortgezet CrOUZOt 24 Jan Het ier soneel op re werkplaatsen was hsden ochte id even voltallig als op gewone dagen De militairen nemen een zoo iieitraal mogelijke houding aan De crisis schijnt men te boven zijn gekomen Parijs 24 Jan In hel wetgevend lichaam heeft de beer TMiiers uit becijferde opgave van den gouvertienienlscoinmissaris getracli ie bewijzen dat de invoerrechten op geweven k iloeiien goederen niet 15 doch in werkelijkheid sleelits 7 procent en die op dc pe spoiiiieii niet II docli 5 pri eeiil beilriigen De e bc veriiig werd door tien lieer inë teijeiij sproken op grond dat ij op fantieve gegev iis beriislle De heer Thiers leplieeerdc Hierop nam de heer de ForiMile bet woord Hij wees er op hoe de regeering een parleinentaiie eiiqnêie wenseht in Ie lellen lieiu jleiide de wijzij ing Ier handelsiractaten hoc die ennnêie van algemeeiien aard muet zijn en alle belangen niet alleen van industrieelcii doch ook van verbruikers in bet oog moet luiudtn Verder hield hij vol dat liei ir letaal van l OO de belangen van de Fr iiisilie nijverheid geenszins benadeeld heeft Volgens hem moest de I Mlnelde eiiqné e in dc eerste plaats bare aandacht vestigen op de tijilelijke admission len einde Ie beslissen of de jongste decielen al dan niet behooren gehaniiha ifd te worden Ten slotle uitte le heer l oreaile de meening dat de landbouw d zijdeteelt en vele anilere lakken van nijverheid onder hel beslaande baiidelstiMctaal in blnci zijn toegenomen Dal handelsiractaat as dan ook beweerde hij niet door politiek belang voorgeschreven hoewel het desiiietlcmiti de grondslagen had gelegd lol een oiiverbrei kbareii b md lus elien Frankrijken Kiigelaiid Tot slaving van hel door hem aaiige voerde loonde de heer li oicaile aan liuc b v de ij erindiistrie dom liel hellen van geinaligde invoerrechten sleidits bevoordeeld kan wordi ii De heer Thiers i raeliite nogina ils iliiiir eijfers het lependeel Ic bewijn ii llier ia werd lul Vonil etlen der di eii Me lul morgen nilgesleld nadat al v oieiis nog de lu er l Viiv zijn oiilvverp Int al i ieele liir iiiiniiig v ii de il op dc geinieiitebeatnieii iii het ili p iilenienl der Si iiii Iiail iiigi dieiid JVIadrid l lan In de p ttisleieii gehouden vergadering van de meerderheid in de corlea heeft rriin de nood akelijkheid iiangeloond om het wetsvoorstel der repuhiikcinsclie afgevaardigden strekkende om de gansehc familie der bourbons van de Spaansehe kroon uit te sluiten Ie verwerpen Hij noemde dat voorstel onbillijk daar het ook op den herlog van Munipenaier van toepassing zou wezen die toch zulke belangrijke diensten aan de revolulie bewezen bad Men lelde uit het gezegde niet af voegde l riin er bij dat de regeering deeandidatuur van Monipensier ondersteunlj integendeel zij is het met de meerderheid er over eens dat de nnieslie der troonliekliraming tol nader orde moet nilgesleld worden De heer Uivero lierha lilp dal hij ten gunste van het bedoelde voorstel zou stemmen daar hetzelve met de ipiieslie der eandidatuiir niet in verband staal en alleen ten doel heeft eene toenadering lusscheii dc bciile purlijen republikeinen en inonarehaalgezinilen te wev te brengen Hierna opperde de heer Rodriguez eene motie strekkende om ineens dca hertog van Monipensier als candidant voor den troon te stellen terwijl daarentegen de heer Hios Rosas van gevoelen was dat het stellen van een candidaat onverschillig welken voor het oogenblik ontijdig zou wezen Van tgnen kant hield d heer Topete eene lofrede op Monipensier onder betuiging dat hjj zijne portefeuille zou neerleggen zoodra er een besluit ten uadeele van den hertog zou genomen orden Ook de heer Marios vond A verklaringen van de regeering ver van afdofnde tegen welke beschuldiging l rim en Rivero zich verdedigden Ten slotte werd door de erg dering het voorstel tot uitsluiting der Bourbons van den troon verworpen De uitslag der verkiezingen op den derden dag heeft in het reeds verkregen resultaat geene beduidende wijziging gebracht xciüciigde Berichten 3 l i Uit i llijt 00 l g bon ii i iibraltHiis Ili icnlea kriiiiieDde tusschcn Lissainkliini fïcimriirii düur het springen van ccii krgcl üiiiHj projti iul il ii hrt Ink awaar bchcli idiydo De lMiüt i Lil iHt i i lijiliu jitbrtk door hrt nuBlukknu der scliapcntrclt M ii ib iliuK bi 7ig int t lit wfgruiming van het ovcrblijTsil Min Im I jiloiuit llirliliiit ir oiiil 150 urbcidtire bcbbeo rt ds i5iK10 IjoutiHii m vt ld l atcr nitty van dc I ninb i ie akadeiiiie i t hrirtulijk opgökoincn ttgcn dc bisHibonpi ti Miinniiifr en GeKhAmjii do verdcJijrcrii drr onfi ïlbaarbiid Het luHganr i liu booircrbiiia hi efl bpfllüteii tot do afachufünjt der sluk bigi n ook voor nii t ndtUgku peraoneo Dc Snk sischi cerslc kamer heeft laeï eene kleiue mcei di ilnid zich vrrklaanl voor de OHtwuiJcning Dl k irncr di r iifg Taardigdtin te I issahon il ontbooden dl Udcii litbbfii jif irüt htM id 1J bciloy van Munlpniëicr ink Oricdo m t groote meerdt rhf id binoiMnd tot lid di r rorle Ingezonden Vim dc vier Heeren die zoo wtlwill nd de taak op zich genomen hadden om in onze Leesvergadering Door Inspaniiiiiir LJilspai iiin i gedurende dezen winter Vulksvoordraglen te koin n houden trad Z inilagavoiiil de laatste de Heer dr VV Julius uit tionda voor ons op lu eene keurig bewerkte rede ten onderwerp hebbende de keii e van een beroep loonde ook deze spreker grondig bekend Ie zijn met de waarachtige behoelieii lies volks en disehte hij voor onzen geest eene spij e op die te recht sinakriijk en voedzaam mag genoemd worden iep overini d van het nut deztr voordragteii wiinneer het doel zoo wordt begrepen all waarach tii e volks a ik iieemi hol Bestuur van genoemde I Leesvergadering deze gelegenheid te bant om namens die vereeniging de heeren d Tebbenhoff M For i tiiijn Droofileever O B Ijidlemnn en d Julius j laiijis dc cii weg openlijk hunnen innigen dank te 1 betuigen voor de door hen zoo wel volbragte taak en nemen zij de vrijheid hunne verteniging voor een volgenil sai oen aan de belangstelling van go nuenidc Heeren laii te bevelen Binluur der Leesverjaderiny I DOUlt I N SI ANNINO UIÏHI ANNING te SlOl H UK Burgerlijke Stand iiliiiKiv 0 lull iinirlis oiiili i s i mui ICijli ai N V Ml lil 111111111 Million I iiiiliTH M V vuil till III Jill A W llii iIm Iih ii ciini lis Joliaiilic oilileri 1 I llcvil ill 1 I I m Aliilii oiiilirh 1 irmi rii i limf I iilii iiii l ihI 1 ill liriiiii en 0 I Si hou ill L l liilniii I liili iilv iiiili is 1 V IiiJiailiilkcii ua I A iMillllll I llu III nil ÜI lini V lie l nilge 7 j