Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1870

n J 1 ADVERTENTIEN V De H cr W HOOCJKNÜIJK W betuigt l ij deze zijnen hartelijken dank aan allen welke bjj het overlijden van ziincn Behuwdbroeder te yl r f bewijzen van belanjj stelling hebben gegeven MET TOESTEMMING VAN IlhT EIIBI Af HTUAA1U1E8 IUUH lücaaiTjNÜïTn vermaaï Oost uwen U Jouda Liefhebberij Tooneel Voorstelling ten voordeele der nagelaten betrekkingen der verongelukte Viascliers te Kaf wijk en Noordifijk aan Zee en der algemeene armen van Gouda op WOENSDAG 2 FEBBÜAllI 1870 PROCHAMMA Het Kasteel van Tourville OF ur HOLLANDSt HE ZEELIEDEN in Frankrijk Oorbpiotikelijk I uüticchpcl lu i bedrijven duor A Huisth liet kamertje van Wasclimcisjc BlijBi ol met Ziiiig in 1 beiliijf door C Alex van Kaïj Fr ij zen der Plaatsen Eerste Raag 0 99 Tweede Rang ƒ 0 50 AANVANG 7 UÜR PLAATSEN kunnen besproken worden nan het locaal op den dag der Voorstelling van s morgens 10 tot s namiddags 3 ure a 10 cents extra Aangezien voor het gezelschap geene gelegenheid meer bestaat de inteeken lijsten aan de kuizen te laten circuleeren z jn er nog eenige kaartjes Isten Rang bjj L E Monasoh horologiemaker te verkrijgen VHiJVVILLIGM VEHROOPIXG ten overstaan van den Notaris H J van MENS residerende te Ouderkerk aan den AinHel op DL JSDAG den i5 FEBRUARIJ 1870 des voormiddhgs ten 10 ni3 precies op den vroeger bestaa i hebbenden Buskruidmolen n 3 aan deu Amitildijk tusschen Ouilerkeik en het Loopield Gemeente Nienii er Amstel van eene aanyienlijke partij extra zware EIKEN IEPEN ESSEN en andere BüüMEN waaronder vele yan 60 centimeters duimen niiddellijn op Stam en Hakhout zoomede eenige oude BALKEN en BRANDHOUT staande en liggende zoowel aan gemelde Buskruidmolen als aan don Buskruidmolen Sou bNiuiiu in den ll ndenhoeper Pohh r Gemeente Onder AmMel Na afloop dezer Veiling zal worden overgegaan tot den Verkoop bij AMOTIE van de Opstallen van 4 HOUTEN SCHUREN met Pannen en zware üebiiidten bijzonder geschikt voor Bouwachuren staande aan den Buskruidmolen Soil n umi voormeld Aanwijzing zal orden gedaan door den Opzigter W AS ES onende op den Buskii ilmolen n I voormeld en wel van de B lonieu en Opstallen aan den Buskruidmolen Soi i tNiiuiKi te Oi l i f Dingsdag en Woensdag en van de Boonieii aan den Bu krnidmolen n 3 te Nu uwer Aiii ti l Donderdag en Vrijdag van olke week vóór den Vcikoopdag De betaUng gcwhiedt om Kontaut leid zullende de koopers die op tijd wensehcn te koopcn daartoe in de g Icgenheid zijn nuts zich daartoe vóór den Vcikoopdag ten kantore van genoemden Nutans in MKNiS luinincldunde Lokaal TIVOLI 1 ij het Station van den Ncderl Rliijnspoorwog te COUDA DONDERDAa 27 JANUARIJ 1870 iroole Nalloiiah Voorslcllliijj van liet ÜNCERT en OPERETTEN GEZEL SCIIAP van llotterdutn Bestaande uit zestien personen onder directie van den Heer H W LOURENS Na afloop van het CONCERT GROOT BAL De entree is bepaald op 25 Cent de persoon Aanvang des avonds ten 8 üre precies ENTRÉEKAARTEN verkrijgb u r aan het lokaal Ti oi i bij de Spoorstraat te Gouda Manufacturier s HEELE en HALVE METERS geijkte zjjn steeds verkrijgbaar bij A W DIESTELHORST TumMAiikT Biljartmaker Op nieu v Ontvangen van alle Staten a 10 Centen bij A BUINRNA Langen Tiendeweg Verzekering en BrandwaarborgMafitsobappijen gevestjgil te ARNHEM ONDER DIKECIIE VAN DE Ill KUEN A üllÉl ELA ollTl De onuergeteekenden COMMISSARISSEN van bovengenoemde Maatschappijen berigten dat dt REKENINGEN over het jaar 18ü9 op heden zijn onderzocht goedgekeuid en daarna geteekend De toenemende uitbreiding schrijven zij toe aan de soliditeit dezer M atschappijen die hare kracht vinden in de zamenwerkmg met de AiiNHEMscHE VEnzi htEiNG MAAis HAPPij Werkende met een kapitaal van TWEE MILLIOEN GULDEN waarvan 25 percent zijn gestort Bj voortduring durven zjj de deelneming met vol vertrouwen aanbevelen AiiunhM 21 Januarij 1870 J M DE KEMPEN AER J RAU vvN GAMEREN E L Baron van VOORST lor VOORST Openbare Vrijwillige Vcrliooping op MAANDAG den 7 FEBRÜARIJ 1870 des vooriuiddags 11 ure ten overstaan van deu te Gouda gevestigden Notaris MONTLJN in do s Nieuwe Herberg bewoond door Romeun binnen Noord Wadditi neen onmiddelijk nabij Bo ikoo i van een hecht sterk en vóór weinige jaren nieuw gebouwd HUIS met Hooiberg Schuur en Erve alsmede drie Perceelen uitmuntend goed TUINVELD alles iu de biezen binnen de gemeente Boskoop in i perceel n te zamen groot 1 Hectare 22 Ares en 95 Centiares kad sectie B N 1233 tot en met 1239 282 285 1074 121 en 953 Alsmede ten zelfden doge en zoo noodig den volgenden dag des avonds 6 ure ter zelfdtr plaatse van het PLANTSOEN en de GEKUILDE BOOMEN en GEWASSEN aanwezig of wassende op drie perceelen volgens bekend te maken Specificatie beneveus vier KALF of VAARKOEIJEN eene partij Hooi Mest Bouwgereedschappen enz Alles breeder bij biljetten en nadere inforraatien te bekomen zoo ten kantore van genoemden Notaris MONTIJN als van den Notaris MOLENAAR te Waddin meen MA e k te aiijivaarden Door bijzondere omstp ndialiüden TE KOOP Een TABAKS KRUIDENIERS AFFAIRE welke sedert onheugelijke jaren bestaan heeft met PAKHUIS en TUIN staande opdendruksten stand te Gouda Brieven franco onder letter R bij den Boekhandelaar P vn OUDSHOORN te Gouda Absliaubbiifs of Anti Rbuinatiscbc Watten Alle ligtc Huiii neuin eii oih iloor de biiiieiiliii lit iniigcbragt ao ils Kr irr p Jielil HuolilUniup Aangp igtspijii Kiespijn l ijii of Verslijviiip iu i t leden eiir alsout Hiiid iekteii viiii eiken iinrd Boos BrHiiil ü ilslip Cniiuln ouden en dergelijke raeer norden dour Ie AbshaubMns of AntiRhumatische Watten spoedig geiie en mu ij iienteii alle si lierpp deekn uit viee cïi en bloed eg onder de goede s ippon te ben ideelen of ecnig orga in sloornis toe te brengen Lijders die griieet door liet Kliumiliek vcrsiijfd waren ijii dooT hel iwiiweiiden de er lieilranae Watten van hunne pijnea en tijilieid beuijd geuorden Men orge vooral dat men de echte bekomen door te letten cf de pakjes wel gcnikkeld ijii iu lichtblaau papier naaiop de gebruiks nan ijzing IS vermeld de namen dtr 2 iO Di iióihouders voorkomen en onderteekend is door den Bereider en llüofdDcpulhuudei EHEETVELT Az te Delft en T A i DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Xereiihuhen G WILHELMUS Woerden T W HEN UIL tnhoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Tloxkoop J H KELLER Weste Wagestraat J o r Aij A REIJNARDT Oostpoort De stoom chocoladen van Franz Sroi wLiK k Zonen te Keulen zijn gegarandeerd zuiver vrij vr n alle vreemde intnengselen De chocohide koekjcs hebben op het etiket het iieveu taande fabriekmerk waarop men gelieve te letten De meest courante Koorten zijn steeds voorhanden te r OU da bij J J VAI 1 e i SANDEN lianket en Koekbakker op de tiioote Markt Oouila Diuk vnu A Uiiukiuiia OTTO HOOGENDIJK CapelU a d IJssel iï I èii n W illt te jT nte wiltlliui 5b i K Clillli ffl l KlaHtanii ii liii U g i w ièi iai iilli ira llr iifliii i liSirt iii iiMliM il m i I lttpii k if nuHwItiit li l kCiiimHW iik f f imiiiilniBIC d Mlfl Wtms f i WiliiteliiUiiMliliiiiii 1 M 4i k ii j j Sur jla r K 1 1 Atf l lfï mimm mm