Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1870

= wii WJ atW iwitoia l Vrijdag 28 Januari 1870 N 847 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiilieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van ad ertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Vcrk ooping IaIUJ 187Ü dos staan van deii MONTIJN in door RoMEiJN Diiiiddelük nabjj rn vóór weinig iet Hooiberg Perceelen nit nu de Biezen 4 perceelen te I eu 95 Centiarcs jiuet 1239 282 zoo noodig den ure ier zelfder PN en de GEiSSEN aanwe volgens bekend vier KALF ooi Mest Bouwnadere infor c aitore van govan den Noxreen raarden don TE KOQP ÜliS AFFAIRE bestaan heeft de opdeadruk franco onder Ir P VAN ÜÜDS of VVatd H por Ie buiiejiliicht bill Hooldkruiiip l erslijviii in f Icikeii nnrri Eoos ilergelijke mfer I S Of Anti i grnezen uiiiit jvlecMjIi eii bloed leiiiiilrelen ofeeiiijf jjilera die pdieel i iii iuor het iiii liuiine pijiiaa echte bekomen cmkkeld ijii iii ebruiksnann Ijzing u oihoud rs vooririi Bereider en ELT i te Delft Jraat Rotterdam lijd IJssel Mlenvanl UANZ N te Keulen niver vrij van lengselen De i bben op het iiiulf i abriekt n gelieve te est cournntc P U voorhanden i J VAN OEIl 1 I I ll Kdokl MiirUl i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad g schiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESlEReii WETHOUDERS van Gouda doen te welen dat het register rnu itiscbrijviiiK met de alphabetische naamlijst van hen die in hel iifgeloopen jiiar in deze gemeente voor de Militie zijn ingesehre en van en met den 26 laniiarij tot en roet den 3 Februnrij aanstaniide de Zondag uitpczonderd des Gouda den 25 Januarij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGlKEVEll FORTÜUN tan HEROKN UZENDOOUN Buitciilaiidsch Overzicht Gouda 27 Januari Er is nog altijd geen eiud te zien aan den verwarden toestand in Spanje De verschillende candidaten zijn de een voor de ander na opgegeven Montponsier alleen staat nog in de verte zijn vriend Topete maakt weder deel uit van het bewind maar het bericht van des hertogen verkiezing te Oviedo is gebleken voorbarig te zijn geweest De poging der republikeinen om al de Bourbons uit te sluiten van den troon heeft deerlijk schipbreuk geleden maar toch de aanleiding gegecen tot de vernieuwde verklaring dut nooit of iiiiiiniorgediulil kan worden aan de herstelling der verjaagde koningin of aan do verhefting van barer zoon men wilde echter de uitsluiting niet van Montponsier die tot de revolutie heeft luodcsri uci Ut De verkiezingen ter aiiiivulliiig drr coites ijii naar mou beweert uitgeviiili a ten gunste dor liberale partij doch dit is met wio ncliec zeker düih het iimg inderdaad vcruoiidering i Kken dat de reiiuliliKcineii nici sterk Iticiieiueii bij de oniiiogelijKlu id dm li i is d uordi u omtreut de Keu i iui com Koiiiii r ic do l i ik diirit ivauvaardeii Do ii iiiililikoiiioii liobhoii geen haast zij moeten toenemen en kunnen wachten op gunstige kansen De toekomst van Frankrijk is volstrekt niet helder Het nieuwe ministerie is gunstig ontvangen en bestaat uit bekv ame mannen maar het kenmerkt zich niet d0oi innerlijke eenheid en vaste beginselen De keizer wiens gezondheid weder wankelde laat h a begaan hunne loopbaan is niet eft en zij moeten voortworstelen met tal van hoogere en lag re beambten die overblijven uit het bewind Ier volstrekte willekeur en onverzoenljjke vijanden zijn der nu toegepaste liberale beginselen zij hebben daarenboven slechts eene geheel onzekere meerderheid in een kamer grootendeels ontsproten uit onvrije door kuiperij en onrecht bezoedelde verkiezingen Om vast te staan moest het ministerie de administratie aan een zuiveringsproces onderwerpen en het wetgevend lichaam ontbinden En daarbij nu nog incidenten die een vaster gebouw zouden doen wankelen De misdaad door een woootaard van keizerlijken bloede gepleegd is eou onheildreigende bekommering en de vervolging van llochefort eene fout niet goed gemaakt door de bah e bestraffing Hoe lang zal deze episode van de Fransche ontwaking duren In dagen van rust zou ue strijd over bescherming en vrijen handel onmerkzaamheid en belangstelling wt dvenoiuhetcurieuse verschijnsel dat beproefde staatkundige liberalen geen besef blijken te bezitten van ware vrijzinnigheid Aan ontwapening wordt niet meer gedacht De soldaten zijn noodig voor hot binnenland dat is de laatste dienst dien de legers nog zullen bewijze dan nadert het einde Engeland dat slechts weinig aangedaan was door de wapenkoorts bezint zich het eerst en vermindert zijn legermacht en krimpt de toerusting in Met eeuige versmading ziet men neder op die zuinige kooplieden Het is intusschon een heugelijk verschijnsel want de kwaal is bosmetlolijk eu zoo zal oidi de genezing beiiioodigoiulcii invloed hebben op andoren lliilio lieeit plan op aau ioiilijke logorverniindoring dit voorboold is ouoiiidig loorzaiiier Italië liooll zijiio liii uiLion verwoest door zijn leger hot staat a in don rund van don nignnid hot mooi zijiio wii oiiiiij inkiüii ioii dl li uikrool ii iii Mou duolil d it do vorU j eiiuoorili ors ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN nauwelijks zullen toestemmen Went niet slechts de koningen zijn zoo verdwaasd de vertegenwoordigers ijveren ook elders om str d in het aanmoedigen en goedkeuren van hooge oorlogsbudgetten Oostenrijk verkeert in eene crisis de Duitschgezinden zegepralej de meerderheid in de kamers is voor de handhaving der constitutie Men wil niets toegeven aan de eischen der Czechen Het mil iorie zal in dien geest word in aangevuld Maar de meerderheid des volks zal tegen het minister e zijn de woelingen zullen toenemen en do innerlijk verzwakte monarchie zal een ziekelijk leven voortslepen totdat een plotselinge uitbarsting het g eheele gebouw doet iustcrten De verblinding der machthebbers is doorgaans onverbeterlijk en zij erkennen gewoonlijk het gevaar niet voor het spel geheel verloren is BUITENLAND ENGELAND In een blief aan de Timch heeft de lord ranyor de a ind ic lit i eve ligd op de i rooie ellende welke dooi den geheelen eii eiiden sldiid gevoeld wordt Ilij ict jjeeii rediliiig d iii in lanilverhuizing e beveelt die uan in de oildcisteuniiig van het publielt In vele kringen zelfs in de hoogste kringen beslaat hel gevoelen zegt hij dat de werklieden geen erkolijk verlangen hebben om te emig reren Op oii e vergadering van verleden woensdag hebben wjj echter aanzoek om ondersteuning gekregen van de Hoiklieileiivereenigingen te Clerkenwell Puplar L unbeth VVeslininster Chelsea en vele andere wijken van Ijonden Deze vereenigingen verlegenwooidigen diii ende werklieden die slechts cén weiisch hebben namelijk Engeland te verlaten De rcgeeniig van Canada is geneigd meer werklieden Ie ontvangen en bij te staan dan wij in staat zullen zijii te zenden Helpt mij de werklieden die werken illen doch niet kunnen en die in den verschiikkelijkbten nood verkeeren in slaat stellen 111 Amerikii een eerlijk stuk brood te gaan verdienen Volgens den Cork Examiner is de heer Maguire onlangs in het Vaticaan ter audiëntie geweest en heeft de paus hem bij die gelegenheid zijne vreugde Ie kennen gegeven over hei eerlijke sirevcn van Engeland naar ecu iiecds klemmender h orden de Verloogen der riijji l i iic 11 uien om l der regcrriag dnidelijk Ie iiiakni il il ei ii Is ii oil u or len geil niii uin het slecils tucuiuiiiiili panpeiijiiie d it d inaitseli ipjiij eriibiig i s