Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1870

beilrcifil loi eii te p ii ii I ii K anilciu binden achten een niiddd beier d ii emigriitie ijveriiiiiüi ii du de sl ut d urioc kr ieblit de hundbifilu en aan ienlijke soinmen 7 d opoiVeren om dearbeiders die in liugol uMJ gebrek lijden iiiuir dekoloniën over te brengen wii ir y ij niet alleen brood maar zelfs goud kunnen innen l e rrneerin luistert niet naar die raad evingen Kmi ratip ilzij iroreel kleunen niiiar verder verlangt ij niel IeS aan DanrenleKcn wenscht yij een der li i ladereuv in liet pauperisine de droiikeiiijelMp ian tu taslen en een wetsontwerp in te dienen tot rejreling van het toe icht op kroegen en het slijten van sterken drank Jo in Bri ht een der icliiionsie fijiurcn van lipt Knj elaiid der nefienliciiile eemv üoiils de H nritt or den nuiiisler lnbunn noeini heefl Ie Maindiesler ver ek rd dal hel lonverneineiu zonir ichlon een pindp Ie maken aan he mishrnik van den stciken drank die rmilste der naiionale zonden Hee ls vroeger deelden ij mede dat de regeeriiift ilaarbij een geheel aiulereu eg Verlangt in Ie slaan dan de Aiiti liquor League wier oogpnaamde l ermissiie h l zij sieeds ernstig bestreed Dat inderdaad voor icning in den beslaanden toestand huoj st noodzakelijk is be iJ9l op nieuw een statistiek die voor eenige dagen het licht zag Haiirnit toch blijkt dat het aantal der zougeiiaarade jeneverpa ei pn iii tngclund en Ierland gediiiinde hel jaar iHli l lot 75 114 geklommen is dat is i 2 t meer dan in 1808 en dal het aantal bierhiii en in dic jaren vin 44 i2 tot 411 130 is vermeerderd Ue Flax Exknaion Jssociatioii de vereenigingtot ijevordering van de vlasteelt hield den 21slenJan Ie Belfast hare derde algemcene jaarlijksehevergadering Uit liet uitgebraehte rapport bleek dal hoe moeilijk de laak der vereeniging ook was hare pogingen toch reeds schooue vruchten beginnente dragen In ISfi J werden er 2 1115 acres meerbebouwd dan in het vorige jaar terwijl de opbrengstper pcrc grooter was dan in 18ii8 De oogst k ingeschat worden op i5 7n ton IJe vereonigiiig beijverde zich ora de landbouwers zooveel mogelijkroet raad bij te staan opdat het vlas goed zal worden behandeld ettelijke renteloo e voorschotten werden aan de boeren verstrekt markten geopend enz Door de vergadering werd cerie som van £ 2Ü0beschikbaar gesteld om te dienen als prijs voor hen die het best gejwingeld vlas ter markt zullenbrengen Ue president minister Gladstonie heeft aan de liberale parlementsledeu herinnerd dat de parlementszitling op 8 l Vbrui ti annst zal worden geopend met verzoek aan hen ora daarbij tegenwoordig te zijn dewijl reeds zeer spoedig zaken van groot publiek gewicht aan het huis der gemeenten zullen worden voorgedragen Volgens pene bekendmaking van de admiraliteit zal met 1 April in de monding van het Engelsche kanaal een lelegraafschip voor ankerworden gelegd Het schip zal zwart geschilderdzijn en aan beide zijden het woord Telegraphship in witte letters dragen liet vaartuig zal drie mastenvoeren terwijl aan den grootste bij dag een gruolezwarte kogel en des nachts een reusachtige verlichtebol als onderscheidingsleeken zal bevestigd zijn Het licht zal bij helder weder op fi mijlen afstandszichtbaar zijn Des nachts zal levens van één uurna zousondergang tot na één uur na zonsopgangmet tusschcnruimlen van 15 minuten een vuurpijlworden opgelaten ieen andere schepen zullenvierden gerapporteerd dan die gebruik maken vanhel algemeen siinboek voor alle naiien Het lelegraafschip ligt op 3 i mijlen afstands van denTnurloren Bischop van Lands End 49 mijlen vanKaap Lezard öfi mijlenen vanden vuurtoren Usliart 70 mijlen Do bekende Bradlaugh de leruchle volksmenner uit Sheffield de man die den stoot hreft gegeven aan den strijd lussclien arbeid en kapitaal heeftthans in Londen een Atheistenclub opgerijht onderden naam van iVew 7 aW o 7 ce Hij houdt daar openbare voorlezingen tot voorlichting van het volk F R A N K R IJ K De CoHdUitüonnel zegt dat de ministers Zaterdag morgen aan bol minislerie van justitie veigaderd zijn geweest ora te overwegen welk gevolg er te geven zou zijn aan de interpellatie van den heer Stel nickers omtrent de wij e van uitvoering der duods raf Naar verzekerd ordl zijn de ministera van oordeel dat de voltrekking der doodstraf voorlaan binnen de mureii der gevangenis dient te geschieden en V 1 er dieiiovcreeiikomstig eerstdaags ecne wet lot wij igiiig van artt 12 en 13 van het strafwetboek ingediend worden Kochel orl stelt in zijn blad hel volgende dilemma Heb ik mij schuldig gemaakt aan opruiing dan beteekent in jii vonnis zoo goed als niets enbehoorde ik lot do galeien verwe en te wordpii beu ik daurentcgcn niet schuldig waarom mij dan veroordeeld tol eeuo pevanf cnisslraf vaii zes maui den en lot ÖIIU fr boete Heeds nu blijkl dat de tegenstanders van het inimbterie vooniemens n ieh van de eeonomische UniCbtic ic bedienen om hun aanval tegen de regeering te richten Zoodra de beraadslagingen over deze aaugelegenhpiil gesloten worden zullen zij namelijk dcne inolie voorstellen waarbij de besluiten van 10 laiiiian afgekeurd worden D heoren Duveniins rn Dupuv de DAm die het maar niet verkroppen kunnen dat ij bij de vorming van het miiusieru zijn voorbijgegaan nadat mm hun eerst houp had ge evcii laten mets onbeproefd om zieltjes voor die motie Ie winnen Zij gelooveii dat zij op I de iiiedeurrliiig der liiiker ijile kunnen rekenen alsook van dat gfdK lle u het reehter ceulrum hetwelk naar de rechter ijde overhelt De aanval is voornatnelijk gericht legen de ministers van koophandel eu van financiën de hecren Louvpi en linH et en bij weeislag ook legen den heer Daru die in akc van handelswetgeving de liberale inzichten van de heereii Louvet en liull el deelt Maar de vraag is of het ininisterie van deze zaak geeiie kabinetsiinaestie zal maken Indien het inderdaad homogeen is d lu is het wel aan te nemen dat de ministers omlreni leze aangelegenheid met elkander w lileii slaan of V iden De Fijjaro bericht dat de minister van binnenlaudsche zaken fgezien heeft van zijn voornemen om table rase onder de prefecten te maken llij sluit op hinderpalen van allerlei aard en voelt zich niet bij maidite tegen den stroom op te worstelen Félix I yal z il oui de es maandcu gevangenisstraf te ontgaan waartoe hij is veroordeeld naar Loiiden leingkeeren De zaak van I ierre Bonaparte zai te Versailles en niet te Bourges zooals men eerst gemeend heeft voor een hoog hof van justitie behandeld worden De heer Molinari bestrijdt iu het Journal des Deiafn den beer Thiers en zegt o m De raad dien de lieer Thiers als een oprecht vrieii aan Frankrijk ineenl Ie moeten geven om ovc Jjne vooiibrengseleu slechts een markt in het land zelf te zoeken dezen raad zal Frankrijk ook nief opvolgen Zijn handel die in 1830 geen 1200 millioen te hoven ging heeft thans een cijfer van zes milliarils bereikt ea de uitvoer is in hel elfde tijdvak van 200 millioen tot bijna l ee milliard gestegen En het mag betwijfeld worden of de Franschen hierbij zullen stilstaan Frankrijk heeft thans dank zij de spoorwegen de vrijheid van handel en den vrede met de andere volkeu de elfde belangen Hel kan dien band niel meer verbreken het is integendeel in de noodzakelijkheid gesteld dien voorldurend nog ii iuwer toe te halen De heer de F orc ide heeft Dinsdag bij de voortzetting der discussion over de economische quiEslie doen uitkomen dat de katoen evorijen niet ten gevolge van het handclstraotaat in onguustigen toestand verkeercn maar ten gevolge der coneurrentie ontstaan door de vervaardiging van stollen samengesteld uit wol en katoen De productie dier artikelen heeft te Bonbaix in ISüOecne waarde van 100 millioen bedragen Overigens moet men niel bij geisoleerile feilen stilslaan De nijverheid zal bloeien als zij hare grondslotFeu goedkoop kan verkrijgen Spreker zal zijne stem voor de parlemcnlaire euque ie uitbrengen Hij houdt zich overtuigd dat het resultaat daarvan gunstig zal zijn voor de vrijheid Tuejniehingen De heer F ore ule trad op nieuw iu eeiie wederlegging Van de redevoering des heereii Thiers en loonde daarbij aan dat in l rankrijk dd katoenen goederen door 10 a 1 5 pCt hoogere rcchlen beschermd zijn dan gemiddeld iu andeie landen worden geheven Het gevolg daarvan is dan ook dat de invoer van katoenen g irens van Kiigelschen oorsprong slechts 2 pCt bedraagt van hetgeen in Frankrijk zelf wordt geproduceerd De tegenwoordige stand van zaken ia de halve zoo verwerpelijk niet lijdere verandering zou noodwendig tot prohibitie tot verbod van invoer leiden De algcmeene beraadslagingen werden hierna gesloten De kamer moest woeusdag enkel over de handelstractnten beraadslagen De heer ïhieis zal dan het woord voeren De discussie over de bekende besluiten van 10 dezer zal vervolgens plaats hebben De minister van koophandel heeft verklaard dat het thans reeds plaats gehad hebbend debat een begin is van de eiKpiête De r geiring cnseht de enquêlc Het resultaat daarvan zal naar hare vaste overtuiging ten gunste der handeUtractaten zijn en de enquête zal tevens de middelen aan de hand geven die verder bchooren genomen Ie worden De heer do Kérntry interpellecrde den rainisler van schooue kunsten over de verdwijning uit het archief van documenten bctrell cMde de correspondentie van Napoleon De minister antwoordde dal hij dieii i iiig iaiulo inlichtingen zal inwinnen Er zal ccnc cnniu tc plaats helihen doelt eeiie onlvreenidiii dier stukken aci t hij onmogelijk Dtl incident had verLUr geen gevolg len verba üdc maandag dat de kei er weer ongesteld en dal dr Nélalon ontboden was Erg seliijnt die ongesteldheid evenwel ni t te zijn daar du uilnoodigingen voor oen groot hofbal op 3li Jan ver ouden zijn VerscheiJeiiu ledeu van het kabinet hebbenzich vooreeiie vermindering v iu het leger verklaardmaar generaal Leboeuf heeft den kci ir v i iidiondcn dat zulks onmogelijk was iiidtc u i er ukervan wilde zijn dal orde en rust goh uiiih i ifd konden worden De senaat heeft ecu geheime verg ideriiig gehouden en daarin vijf pelilien houdendp verzoekom veranderingen in de grondwc verworpen Watdie pelilien beliel en pi door te zij waren ingezonden ia een geheim gebleven Interessant of leerzaam zijn de debatten overde handelspolitiek al zeer weinig en de redevoeringen worden voor pen eer groot deel slechts methet oog op de k c ers gehouden De belangstellingneemt dan ook merkelijk af Ook de poging vaneenige leden der meerderheid om een orde van dendag ie doen voorstellen tegen het dekreet der tijdelijke tüelaiingen zal wel geene sevolgen hebben De redevoeringen van Thiers versch dtVu denhoorder steeds een waar genot ofschoon meestalniemand het geheel met hem eens is Zijne staathuishoudkundige stellingen zijn zoo verouderd enonhoudbaar dat zelfs Fransche protectionnislen zehebben laten varen Daarenlegcn heeft het algemeeneen zeer goeden indruk gemaakt ujt hij de verdediging au hel ministerie op zich nam e Journal de Paris verzekert dal de invloedvan F yuher op den kei er opgehouden heeft Ie bestaan sediirt hel parlementair su ces van Ollivier Dar 1 en Bnfl et Daaraan zou ook loe Ie schrijvenzijn de innigheid waarmede de vrienden van dengevallen staatsman ich in den laalsten tijd uiiLilen De Farleiuent deelt een brief mede waarinh t gedrag der regcering tegenover het conciliesoherp gegispt wordt Men noemt als schrijver vandezen brief den oud minister van bnilenl zakenDrouyii de Lliuys De Vüoniaamsie bepalingen van het wetsontwerp op de pers luiden als volgt Ari l De assises nemen kennis van de overtredingen doorredevoeri igen kreten of bedreigingen in openbarepLiatseii of vergaderingen begaan van geschnflen drukw erk en teekeningen pLitcn schdderijeii zinnebeeldige voorstplliugen en a nplakbiljclten Hoon laster en andere vergrijpen tegen particulieren blijven aan de correctioiieelc rccliib inkeii of a in dievan politie overgelaten Art 3 11 bevallen debijzonderheden der procedure De a iiigekla igde dieniet verschijnt zal gevonnisd worden zonder dateen raadsman geboord of een jury benoemd wordt Wanneer de jury eenmaal geconstitueerd is in ti genwoordigbeid v iu den aangeklaagde moet hij verschijnen Doet hij dit niet dan wordt er zonderhcruep gevonnisd alsof hij er bij tegenwoordig was De voorziening in cassatie moet binnen 24 uur geschieden lU t hof van cassatie beslist binnen 10 dagen Als bet hof vim assises gcciie zittinghoudt al het zoo noodig bniten ewoon vergaderen Hel bewijs van de waarheid van naiiiij gingen wordt niet toegelaten da i tidicn zij gerichtzijn leg n openbare personen en ambtenaren en beIrekkiiig hfbben op hunne funkticu ielnigen omde moraliteit v m dtn aangevallen persoon te bewijzen worden toegeLilen Gedurende de instructie kan de naiigtkl i igde een borgtocht sle len die nietminder mug zijii dan bet dubbele der bcireigdcboete De veijumg voor strafrechti rlijke aanklachtis bepaald op ti maanden voor de civiele aktie op 3 jaar DUITSCHL ND Namens de heeron von Benningsen von Forekenbcck ven Hcnnig L isker Miquel Oelker Tweslen en von Unrub is aan de nationaal liberalen ecno circulaire gericht waarin een plan lot organisatie hunner parlij wordt voorg stcld met uitiioodigiiig om daarover inde algcmeene bijeenkomst teJSerlijn op 5 Februari in beraadsl igmg Ie treden De voornaamste in dit plan opgenomen bepalingen zijn de e 1 De politieke leiding der partij wordt opgedragen aan een algemeen comité waartoe uit elke provincie van Pruisen en ieder der andere bondsslaten vijf eden worden benoemd 2 Buitendien wordt er eene oommissie vau beheer gevormd bestaande uil zeven leden der parlij en belast roet de corrcspondentien bet beheer der gelden en andere loopcnde zaken Haar zetel zal gevestigd zijn te Berlijn 3 Het algempen comité vergadert minstens eenmaal ji irs te Berlijn en wel omstreeks tien lijd der ill mg van het parlement of ook wel op andeie