Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1870

3 lici slukkoii 1 1 viiid r keui r eer iliu wns El j t te zijn dimr l ufbiil op ibinrt heblien cjer verklaard ztr vnortielutuineu er eker landliiiiifd kun rgaderiiij gci nde vtrzoek erworpen Wat ij waren iiige debntten over Ic redevoerinerl slechts met e belangstelling d poging van orde v n den kreet der tijdeIfren hülibeu er8oha Feri den si hoon meestal ia Zijne staat veroiiderd en liction nisten zo lit het algemeen hij de verden ira ilat de invloed 11 heeft te be vaii Oilivier ie Ie schrijvenfmlen van den lijd uillalen nieile waarin er hi t conuilie i schrijver van buiient zaken 1 het welsonl Arl 1 De Iredingeii door in openbare V m gfsclirifliiii e lilderijeii ziii I iljetlen Hoon riiculiercn blijin of aan die bevallen de iii eklaa de die II zonder dat lienocmd wordt ccrd is in tegen moet hij ver irdt er zonder iiiwoordig was men 24 uur geil binnen 10 cciie zitting Mgewoon verei l van aaniij II lien zij aeriehtritiMiaren en be Oeiuigen om persoon te bene de instruct Ie lellen die niet dor bedreigde rlijke aiiiiklacht eiviele nktie up ND en Tou Forcken Octker Tweslen il liberalcii eeno lot organisatie t t uilnoailigliig komst Ie Berlijn den De voor ilingen zijn deze wordl opgcdra iioe uiteikopro ilere bomlssl ilen i liilendieu ordt vurmd beslaaiulo SI mei de corres I andere loopeiide ij te Berlijn li II uis ens eenmaal ei s den lijd der wel op aiiileiu tijden ingeval dit iloor ile oonimissie van beheer of lour leii nader te bepalen aantal leden van het algemeen eouiilé noudig wordt geacht Do verkiezing der oomiuissie van beheer geschiedt door het algemeen coiuité in zijne algemcene vergadering A an de plaatselijke werk r ainhedcn der afdeclingen is in dit plan geen sprake zoodat deze vermoedelijk aan de afdeclingen zelve zullen blijven overgelaten OOSTENRIJK De keizer heeft raad gehoudeu met zijne vijf overige ministers wat Ih ius te doen staat De onderhandelingen over ile nieuwe vorming van het ministerie zijn nog weinig voornitgegaan Voor de betrekking van iniiiislcr presidcnt moet de heer llasner een der vijf nog altijd zeer in aanmerking komen Vcjrtdurend hebben do ministers coiiferentien met den raaf voii lieiist over veruieuwiiigcn in de minislerieelc inrichtingen Naar aanleiding eeiier inlerpellalie heeft graaf Andrassy in de llongaarselie kamer van afgevaardigden de handelingen der llongaarselie regeeringten opzichte der inililaire grenzen toegelicht Hijerkende dat de verandering in den toestand der bevolking bij haar veel agitatie en ongerustheid heeftte weeg gebracht maar hij hield zich overtuigd datzij wel spoedig het ongegronde harer bezwaren zouinzien Er zijn twee zaken die aldaar een hoogstonaangenamcn indruk hebben te weeg gebracht navelijk de verkoup der uitgestrekte wouden eu de iewering dat bij de nieuwe regeling geen acht zouworden geslagen op de belangen der nalionalileit Omtrent hel ecrsie hielil graaf Andrassy zichotertuigd dat de bevolking op dat punt wel van gijvoelen zal veranderen zoudra zij bekend zal zijn metde onderhandelingen die daarover Uisschen de llongaarsche regeeiing e i het Oustenrijksch departementvan oorlog hebben plaats gehad Daaruit toch zoublijken dat die zaak juist geheel en al in het belang der bevolking is geschikt Ki wnt het anderebezwaar betreft ook dit zal bij haar wel vervallcii oodra zij inaiir iel dal ij len gevolge van d ii iiieuiien loesland geeiie hoogere bel islingen behoeftop te brengen ilal zij van haar eigenlijk vaderi ind Cruatie niet geselieiilen inaar veeleer nauwer laarmede verbonden wunli en d it zij zonder verlies van bestaande rechten in het genot zal worden gesteld van vele voor haar nieuwe uons itutioneclerechten De uiterste linkerzijde in de Hnngaarschctweede kamer wil de rijksbegrootiiig die thans aande orde is in haar geheel verwerpen Hare organen pleiten ijverig voor de ophefling van sommigedaarop uitgetrokken posten ten dieiisle van hetfinancieel beheer des lands op giiind dat dit beheer wel bij acooord aan de eenc uf andere bankkan worden opgedragen OiiiUr dj bedoelde postenis ook die van het Iractement vr n den minister vanfinanciën Ten gevolge daarvan is de Deakparlijtegen do bestrijding in verzet gekomen omdat dieudnister niet enkel eenc finaneieeie in iar ook eenepolitieke betrekking heeft die bepaaldeljk luoet behouden blijven Naar men zegt heeft litt in de hofkringeneen zeer onaangenamen indruk gemaakt dat graafvon Bensl herhaaldelijk is betrokken geivorden inde discussion over het adres van antwoord in dekamer van afgevaardigden Naar al hetgeen daarover wordt gesproken achtte men het zeer waaiBchijulijk dat hein een wenk zon orden gegeven om als afgevaauligilc van Keichcnberg af te tredenen zich voortaan te onlhouden van alle persoonlijke aanraking niet de verlegenwuovdiging van dewestelijke helft des rijks In Hongarije herinneren zich de ondstc lieden uiet dnt de buiten hun oevers getreden wateren ooitzooveel nadeel aangebracht hebben als tegenwoordig Toen de November oversUoumiiig voorbij was meende men dat het ergste was doorgestaan dochde aanhoudende regen welke de bergsiroomen ontzettend snel deden zwellen veroorzaakten een nieuweoverstrooming De Theis heeft de grootste schadeaangericht Tiszabec een klein plaatsje in de nabijheid dezer riviiT gelegen is reeds geheel en alverwoest Bij de eerste overstroomiiig waren reeds 60 huizen weggeipocid de tweede nam i Ti 10 mede Ook do kerk wankelt ITALIË De vci mindering van het aelieic deel der li iliaaiisehe armee Is leeils begonnen en Mior de j m wichligslc en blijvende be iparing als veiinindeniig der kaders en af i balling der kummandu s zal de loesleniming der kamer gevraagd worden Zuo uilen de grcnadlera regemenleii j elieei Hei alleii di Dersnglieri niet SU balaiUuu m nniiiJeril vier regeniinleii ware eavallerie ei i elu l ril ii ook de V 8 li gen vcldailill iie i ilin een b dnideiulc vermindering ondergaan gene van een geheel regeineiil de e van vier batterijen per regcmont Italië zou dus alle overige staten mei de verraiudering voorgaan wanneer hier niet in t eind nog het nieuwe geval te vree on was dat de kamer zelf zich tegen die vermindering verzette Uit Uome meldt men aan de Augsb Zeil Over de vertegenwoordiging dernf onderlijke natiën en afdeclingen der kerk op hot concilie zijn hier leerrijke opmerkingen te maken Ji ranschen en Duitsuhüis moeien zich hier in de deugden van Uesolieidenheid en nederigheid oefenen en leercn hoe veiiilg zij in de katholieke kerk in tel zijn zoodra hel de l er en ile wetgeving geldt D iar is b v de diocese Jireslau met l 7ü i l U katholieken haar bisschop is hier in geenc enkele commissie verkozen ter vijl de 700 0110 inwoners vau den tegeuivordigen kerkdijken staat door niet minder dan 62 bissehuppeii ver i gen woord igd worden en de Ilalianen de helft of tivee derden van alle commissién uitmaken Daiir zijn de uartsbisschoppeii van Keulen mei i l üi OOU van Kamerijk met 1 ÜÜ 0UÜ van l arijs met 3 milllueu katholieken terwijl van de 03 Napelselie e i SIclliaansche bisschoppen reeds 4 voldoende zijn om de e drie prelaten met de 5 millioen achter hen slaande Duilschers en franschen te overstem ncii De 13 millioenen katholieken van het eigenlijke Duitschlaud zijn op dit concilie slechts door 14 steLiiiicn vertegenwoordigd met andere woorden in kerkelijke zaken gelden 20 Duischers nog niet zoo veel nis 1 Italiaan Al wat hier geschiedt li I elits de uitdrukking van ééne gedachte slechts hel middel tot bereiking van één doel en dat is uitbreiding en bevestiging van de zedelijke heerschappij der Italianen over de andere volken inzonderheid over de Diiitschers en Franschen Kn de kans daarvoor staat eer gunslig oO c SPANJE De heer Kehegaray heeft in de t ortes verklaard dat de omwenteling het koningseliap naar het Cioddelljk recht heeft omvergenorpcii en geenszins het koiiiiigteli ip in hel algemeen Hij vertrouwde dat de meerderheid de hiiiilerlagen van de republikeinen zou welen te oiilwijken liet guuverneinent voert geen strijd ten gniisie van den een ofainieren candidaat maar hel wil zeer eker ook niet de restau ratie van de Bourbons De rcbtauralie ware niet te bereiken zonder stroomen bloeds te plengen l rim riep daarop uit Isabelle en Alphciiso zullen nooit wederkeereii nooit iiouil Hij gaf zijnerzijds de verzekering dal het gouvernenienl geen candidaat voor den Iriioii heeft de minister ïopete blijft persoonlijk ge iiid voor de candidal uur van den lieriog de Monipensicr De verwerping van het voorstel dat ten doel hall om de Bourbons van den troon uit te sluilen heeft plaats gehad müt 150 legen 37 slemmrn JOIIUA 25 I iM Alll De tweede en derde brooilbedeelin van de opbrengst der voorslelling van 23 December zal door hel bestuur der rederijkerskamer de fj udsbloem gelKinilen worden op Vrijdag 2S lannari en Vrijdag 11 Februari bij L Urueneddaal op de Gouwe De hoüge raad heeft bij ijne Dinsdag gedane uitspraak in zake 1 A de la Victer waarbij deze van alle reehtsvirv olgiiig werd ontslagen o a uitgemaakt dal het een ieder geoorloofd is meeniugeii en beginselen van politieke personen te beoordeelen en dat die beourdeellng ook dan wanneer zij in scherpe bewuordingem uordt uitgedrukt en zelfs onbillijk is mits niet in belcediging ontaarde geeiie sir f bare behandeling daarslclt ja zelfs van geene slechte geaardheid bij de beoordeeling getuigt daar dio politieke ineeiiiiigeii beginselen en personen door den een als heilzaam voor het algemeen belang en iloor den ander als verderfelijk zullen worden beseliDUwd en dat oo al zoodanige beoordeeling is geoorlüofl eeiie kriiiek dier beoordeeling in geene mindere ma e mi Ct worden toegelaten daar hij die zich het oordeel over polilieke mteningen beginselen en personen veroorloofl moet vcrwaehlen en dulden dat dat oordeel door anderen even scherp en onbillijk zal worden beoordeold en dal de geiheiimiiieeide zinsnede noch lasler noch beleediging stiafb iar volgens de aili i7 en 17 I elboek v ii Blralieelil oplevert mier meer w uedemle V roi i bediiego zegt in het iirilcii over ijn prot i iiiiiiia edl rlallders uo tegen d ii vukoop van onze iiu productieve bezittingen schreeuwen als zoude daariloor aan onze waardigheid sic worden te kort gedaan dat bekennen wij niet te begrijpen Wij zien toch dat Rusland dat machtige rijk zijne Ainerikaansehe bezittingen aan de Verecnigde 8tat n ivr iiio t dat JingelaiTd de Ionische eilanden aan iriekrnland len geschenke geeft dat Denemarken Öt Thomas kwijt wenscht te zyn wij hebben Ilolatein en Lauenhurg door Oostenrijk aan Bruisen zien verkoopen w weten dat Frankrijk Louisiana verkocht en w dwtrg onder de volken wii zouden ter wille van de zoog naamde eer dnizende mijlen grond in oii e onmachtige handen houden met opollering van schatten gelds terwijl andere natiën die streken in korten tijd tot grootea bleei zouden kunnen brengen ücdureiidu hel iliensljaar 1870 71 kunnen voor de vcrsohilleiide provinciën de volgende opcenten geheven worden op de hoofdsom der grondbelasting en het personeel als Ongeb eigend Person 7 opc 4 opo 4 3 6 4 8 C ff 10 10 ff 6 6 20 13 ff 10 10 18 18 ff 20 11 ff 16 13 ff Geb eigcnd Noord Brabant 7 opo Gelderland 4 II Zuid Holland 6 It Noord Holland 8 II Zeeland 10 u Utrecht 6 K Friesland 20 II Overijsel 106 II Groningen 18 II Drenthe 20 u Limburg lö If Laatste Berichten ParijS 26 Jan Het gerucht volgens hetwelk eenige ministers hun ontslag zouden nemen wordt tegengesproken Men verzekert dat Rochefort niet in hooger beroep z l komen van het vonnis der r chtbank waarbij hij tot zes maanden gevangenisstraf a 3000 fra boete veroordeeld werd LondCIl 2 Jan Het prospeetus eeuer nieuwe Iluooische leeiiing groot £ 13 000 000 is verschenen De leening worilt aangegaan met het doel om sponrwegen aan te legeen De prijs vun uitgifte is 811 procent Madrid 25 Jan De keuze van den hertog ven Moiilpensler als candidaat voor den Spaanschen troon wordt voor onwaarschijnlijk gehouden CreuZOt 25 Jan De rust is niet verstoord Hel werk wordl met denzelfden lust voortgezet aU voorheen en onder de bevolking hcerscht de beste stemming Parijs 26 Jan In het wetgevend lichaam heeft de heer Esquiros de regeeriiig geinierpelleerd omtrent het zenden van troepen naar Creuzot waarvan een herhaling van de bloedige tafreelen te Bicimarie en Aubiii het gevolg had kunnen zijn hy drong er op aan dat men vau het vaarlljk stelsel van gew ipende interventie zon af ien Hierop antwoorilde de heer Chevmnliur dat hy een troepenmacht had duel uiirukkrn tul handhaving van de orde en lol bescherming van eigendom en vrijheid van arbeid telkens wanneer zich dergelijke iucidenten voordeden zou hij cvenzoo handelen De lieer üambclta keurde mede in krachtige bewoordingen de Inssebeiikomst van de openbare macht in soorlgelijke gevallen af Nogmaals verzekerde de mini ter dat jii eeiiig doel was geweest de vrglieid van den arbeid in besclieriniiig ta nemen Echter hield de heer iaiubetta vol dat de regeeriiig door zulke maatregelen een pressi uitoefende geheel ten gunste van ééne der beide gesohilvoerende pariljen De heer Oilivier zeide dat de regeering eiken keer dal er gebeurtenissen plaats grjpen waardoor de vrees ontstaat dat de orde zal worden verstoord vour urgsmaatiegeleu zul nemen ten einde wanordelijkheileii te voorkomen Wordt de orde verstoord dan al de regcering de beweging onderdrukken Te Creuzut hebben eenige werklieden die den arbeid hebben geslaakt pressie uitgeoefend op hen die de werkzaamheden wilden hervatten Indien de regeering niet tussohen beiden ware getreden dan zouden er klachten van de oppositiebanken zijn opgegaau De militaire macht is naar Oreuzot gezonden om eenc botsing te voorkomen maar geenszins om tol eene botsing aanleiding te geven De soldaten hebben geen gebruik van hunne wapenen gemaakt Zij waren er tegenwoordig dat was voldoende Zij muestcn er zijn om ieder te beschermen die in vijie vrijheid bedreigd werd De regeeiing lieel t de arbeidende klasse het bewijs willen ges en dat het gouvernement besloten heeft om I met lijdelijk toe te zien dat een hcethoofdige min