Goudsche Courant, zondag 30 januari 1870

VJ 1870 Zondag 30 Januari N 848 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverienlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZAÏERn G De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIES worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tol één uur des namiddags op den dag der uitgave stof kunnen tegelijk verkregen worden door het toepassen van die maatregelen reeds sedert jaren in de gemeente Groningen in werking In die gemeente toch wordt het vuilnis geregeld verzameld en edert de laatste tien jaren wordt ook de ier zyade het afvloeisel der mesthoopeu in daartoe gemaakte waterdichte putten bijeengehouden Wat de opbrengst in d laatste 20 jaren geweest is kan uit den volgenden staat blgken overgenomen uit de Groninger Courant Staat aanwflzeude de opbrengst en het getal afgeleverde sclieepsvrachteu straatvuilni en ier van de vuilnis verzamelplaats der gemeente Groningen over de jaren 1840 1868 Getal afge laverde vrachten a 17700 kilogrammen Opbrengst Ja ren Straatvuil vuilnis Straatvuil uis Ier Ier 28 301 00 26 687 75 23 361 75 27 971 0026 970 5086 310 75 41 546 25 42 135 25 39 334 25 40 148 37 36 502 05 5 40 400 90 47 498 477j 49 539 98 46 720 59 46 212 361 3 52 813 69 61 688 0972 67 308 21 i j 70 514 67 28 301 00 26 t 87 75 23 301 75 27 971 00 26 970 50 36 310 75 41 546 25 42 135 25 39 334 25 70V 39 655 45 157 34 650 37 165 38 213 00 227 I 43 012 377 194 VJ45 415 73 211 42 338 59 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 Wanneer men nu in de laatste jaren daarvan een zuiver voordeel van 20 000 ii 25 000 heeft terwijl de overige ƒ 40 000 a 50 000 besteed worden voor het gebruik van paarden voor loonen gereedschappen onderhoud der verzamelplaatsen i uz gelden die ook voor het grootste gedeelte de arbeidende klasse der gemeente ten goede komen dan zul m 1 iiieiiiiiiHl ontkennen dat het fuianeieele voonli cl lioiij t a m ienlijk m 560 356 405 498 434 471 473 462 500 532 543 591 528 92 1851 68V8 2187 90 4486 10 4124 25 4382 00 3730 25 3187 50 3955 50 3848 3772 5163 75 630 700 700 718 199 850 199 908Vio 198 958 219 904 I256V2 65 350 92 42 482 111 2 49 626 19 57 732 59 63 459 84 Een Aequivalent Hiemaud zal durven beweren dat de financieq van onze gemeente in een gezonden toestand verkeeren de gemaalbelasting is niet slechts een grief voor vele ingezetenen z is door de wetenschap en door ons staatsrecht Teroordeeld en wordt nog slechts voor korten tyd geduld De opbrengst der gabel kan ook slechts onder de buitengewone middelen gerekend worden die vroeger of later aan de financiën zal ontvallen Het is dus de plicht der stedelgke regèering om maatregelen te beramen om de gewone uitgaven te dekken door gewone ontvangsten eerst na het verkrijgen van dit evenwicht kan men van een gezonden toestand spreken Veel wordt in de laatste tgden geschreven over den gezondheidstoestand der gemeenten verschillende middelen zjjn aangegeven om dien toestand te verbeteren men heeft gewezen op het slechte drinkwater bedorven door verschillende stoffen die daarin worden opgenomen en behalve dit water op de uitwasemingen der gronden waarop een talrijke bevolking sedert eeuwen woont zij zijn als hoofdoorzaken der meeste besmettelijke ziekten aangewezen Verbetering van dien toestand zal zeker ia de meeste gemeenten nog schatten kosten en de gemeentebegrootingen nog jaren drukien zonder volkomen herstel aan te brengen als de ingezetenen voortgaan het water te bederven De landbouw moge in de laatste jaren met reuzenschreden zyn vooruitgegaan de oogsten mogen vermeerderen die meerdere opbrengst vordert een meerdere een betere bemesting als men z n landerijen niet wil uitputten Verschillende mestsoorten worden aangeprezen om in de bestaande behoefte te voorzien geen dier mestsoorten kan evenwel opwegen tegen die mestsoort die in de meeste gemeenten van ons land nog roekeloos wordt voo bijgezioii of althans niet dat oplevert wat men daarvan kon verkrijgen Venneerdering van inkomsten voor de gemeente als iwiuivalent voor de geuiiialbelasting verbetering van di n gezondheidstoestand door liet verbotereu viiu liet clriulvwiiter en liet beletten van hc1iii 1i Ii Ki uitwiiseiiiiiigeii en eindelijk hot verscliatteu ivn et ii uilimiiilenile mest Gemiddelde prijs per scheepsvraclit Groote voordeelen zijn evenwel alleen te verwachten wanneer het rioolstelsel goed ingericht is en een goed ingericht rioolstelsel is noodzakelijk voor de verbetering der volksgezondheid Een mensch sterft niet voor zijn tiJd is helaas geen waarheid Onloochenbare cijfers hebben bewezen dat vermindering der sterfte evenredig is met de maatregelen ter bevordering der gezondheid genomen Alle maatregelen in dien geest verhoogen het cijfer van den gemiddelden ouderdom der inwone s l grond doortrokken vi a allerlei onreine vochten dampt die vochten weder uit en daardoor wordt de lucht die wy moeten inademen verontreinigd en ziekten van velerlei aard zijn daarvan het gevolg Totaal 50 54 49 79 50 24 56 161 j 62 14 77 09 87 83 91 20 78 67 74 54 63 81 64 677 68 27 64 88 60 48 i9 17 Worden die onreine stoffen in riolen opgevangen naar vergaderbakken gevoerd en van daar verwijderd dan kan het niet missen of de gezondheidstoestand wordt daardoor verbeterd In geen der provinciën van ons land worden zooveel woeste gronden door ontginning in vruchtbaar land herschapen als in Groningen en Drenthe Het Groninger vuil is daarvan een der hoofdoorzaken Meer dan 1000 koste ro ra spheepsvracliten 00 00 66 24 Hpf6 meststof zi n d inr 72 29 voor geen onverschillige zaak De gronden der koloniën Hoogezand Veendam Sappeiueer Wildervank Pekela en Stadskanaal zijn bij o a uitsluitend door die meststof in cultuur gebracht Hebben wij i onze streken geen woeste gronden meer op zoovele schrale liooilanden zoudie die beiuesting volstrekt niet ten onjias komen bovendien gielt de IJijnspoorwe f de gclcgerilicid 0111 die stnlli i in naehttremeil eu Ijuirtoe estluKli wu i ü iüuude ielderselie hei le elden te Incngen vimr