Goudsche Courant, zondag 30 januari 1870

Ki liivk ii m iiicMtstor irii Kriicli ip f iint imiiiin lipkl heel luiilcrs zonde diiiir il toestand worden ills de Btuden mm deu l juspoorwig Relegoti liaar vuil derwaarts lc u breng n niet hl lits zoude het voor leel voor dio steden aanzienlijk zijn nog gdote voordeel zoud i de Ut tsche eu Gelaersche lu iden daarvan kunne n trokken Hel vuil een oequiviilent voor de gemaalbolinting Zeker zullen de eerste jaren niet zooveel o brengen dat het verlies van de genuialbelasting geheel vergoed wordt Brengt nu echter iu rekening hoezeer de gcz nidheidstoestiiud door dien maatregel zoude verbeteren hoeveel daardoor de gubsidiön aan armbesturen zouden kunnen verminderen hoezeer de landbouw daardoor zou gebaat worden dan moge door den verkool de aora van ƒ 20000 als vergoeding van do gemaalbelasting niet bereikt worden het tekort komende zal ruiimchoots door de industrievoordeelen vergoed worden en hetgeen men ziet bij hetgeen men niet ziet tellende zooals men dikwjjls in de staathuishoudkunde doen moet zal men gerust een go deopzaraeling van het straatvuil en verdere onreinheden een sequivalent voor de gemaalbelasting kunnen noemen De zaak zij allen ter overweging dringend aanbevolen Ruitciilaiidscli Ovcr ic it Gouda 29 Januari Terwijl men in Engeland ernstig bedach is op inkrimping van uitgaven is men in Spanje zoo schriel niet en hebben de Cortes het amendement tot vermindering verworpen Dit is het onderscheid tosschen hem die betalen wil en hem die zich over de betaling niet bekommert Oostenrijk heeft lang dien laatsten weg bewandeld en Rusland heeft nu dat goede pad ingeslagen Italië is snel aan het einde gekomen en begint reeds nu te bezuinigen waarschgnlijk omdat het geen kans ziet nieuwe meningen te sluiten Die Spanjaarden zijn toch ontzettend koningsgerind zij honden vast al ontvalt hun den laatsten candidaat want ook Montpensier wordt al meer en meer onmogelijk nu al de inspanning zijner vrienden niet in staat was hem in Asturie te Oviedo of Avilles te doen verkiezen Het Primkoningrijk zonder koning kan nog lang duren Beieren heeft een koning maar hg heeft geen grond onder zijne voeten hij is in volle tegenspraak met de vertegenwoordigers Alles is mislukt Beide kamers hebben zich bij het adres an antwoord stellig verklaard tegen het ministerie Hohenlohe en nu mag het voorgoed naar huis gaan In Oostenrijk zal het ministerie inDuitschen zin worden aangevuld en von Beust heelt zich daarbij aangesloten Maar het is te reezen dat de meerderheid in den rijksdag zal blijken eene minderheid te zijn bij het volk Althans de Duitschïiroolsche afgevaardigden hebben hun mandaat nedergelegd met de verklaring dat de rijksconatitutie onvoreenighaar is met de instandhouding hunner landsrechten De beraadslagingen over de hatidelsvrijheid zijn te Parijs geëindigd met eene stemming ten gunste van do voortduring der tractatcn Slechts eene kleine niinderiifiil was er togen en hiermede vervallen nu wel geheel ile geruchten van wijziging van het ministerie dii rnsMcn op een vermoed meeningsversehil Du instrucli in de zaak van Pierre Bonaparte word In Pruisen verwacht men dat het ontwerp der districtsverdeeling niot zal ingetrokken worden Wellicht l eproeft men nog eene schiki king ten aanzien van het liberale amendeUient welk aanneming de schorsing veroorzaakte vau het debat Het uitzicht op de bevrediging van Ierland is verhelderd als het bericht zich bevestigt dat de Paus na ernstig beraad het Fenianisme rangschikt onder de verboden geheime genootschappen buitenland ENGELAND Ie Times wijdt eene beacliouwin aandetockomsllge ziiti ig van hel lagerhuis Ilel City blad verwMcht d U zij grooische resultaten zal opleveren nu liot kabinet ich verheugt in den eteuu van eene loogst aanzienlijke meerderheid Kr is geen eiikele builenlandsche quaestie aanhangig de gehecle zitting kan dus gewijd wonlen aan het bespreken van binneulandsclie vraagstukken De ï achi het voorts ten allergelukVli st ïerschijnsel dat er geen enkele partij c uieslie btiUiul Züodat de nationale tijd niet verspild zal wor len met ijdele debatten De lersehe landquieslic wordt evenmin als het be iiinigingsstelsel een partij aak besehouw d Con ervaiicven zoowel als liberalen zul an ziou beijveren om dit vraagstuk zoo goed mogelijk lot oplossing te brengen Van bepaalde tegenkanting van de zijde der Tories is vooralsnoi schijn nog schailuw te ontdekken Indien zy het voornemen hadden era zich len Melligsle tegen de regeling der lanilqufestie in Ierland te ver elten dan zou dit reeds zijn gebleken Ook het vraagstuk belreffende het onderwijs acht de Timen geenc parlij a ik De natie is liet eens dat het onderwijs beter inuet zijn Het sect iriscli en anli sectarisch l analisme werpt wel eeuigc inoeilijkheden op raaar dit zal niet beletten dat de ouderw ijsquDBStie zal worden opgelost terwijl er dan nog ruimschoots lijd zal overblijven tot regeling van andere zaken En dat is iioodig w arit in de hiatste j ireii is er op wclgevend gebied veel oiiiifgedaan gebleven Nu is wel beweerd dat het lagerhuis te veel te doen had maar de Times is hel daarmede volstrekt niet eens Hel is te wijten aan do wijze waarop in het lagerhuis wordt gewerkt da er betrekkelijk zoo weinig werd gedaan Volgens de l all Mali Gazette zou het gouvernement der Verieiiigde Staten zich thans ernstigbezig houden mei zijn lang gekoesterd voornemenom de republiek van San Dumingo op hel eiliiiiil Haiti te aniiexeeren en wel legen betaling vim 1 500 000 dollars Intussfihen vreest men dat dieaniiejcatie tegenüimd zal ontmoeten de op heteiland woonachtige Kngelsehen schijnen met hetdenkbeeld alles behalve ingenomen ii ofschoonde steden niet ongezind zijn liet mcrikaanscheoppergezag te huldigen in de binnenlanden dreigtmen openlijk daartegen in verzet te f illen komen De generaal Cabral jiewezen president der Haïlischerepubliek heeft zich reeds aan het hoofd gesteldvan een troepenra ichl eu ook generaal Lupron heefteene bende onder zich gesohiiard In elk geval zalde nnnexa ie door een plebiscit muetcu gewettigdworden Uil Cupert land is bericht ontvangen dat ditkleine gemeenebest voor ging zich te vestigen Erwns een dagblad opgericht het werd geschrevendoor eencn rcchisgelferdc uil de Vereeiiigde Staten en zijn programma kwam hierop neder Uupertslandacht hel gczhg der Uudsonsbaai Compagnie verouderd en voor altijd vervallen het zal Cinada sbeschermheerschap nooit vragen noch aannemen het liKt te ver van Engeland om door de Britseheregceriiig met kecnis van zaken Ie kunnen wordenbestuurd verecniging met de Vereenigde Stalenwordt thans door politieke redenen belet maarblijft voor de tuekomil wciischelijk iiilusschcumoet s lands oniifhankelijkheiil orden sia inde gehouden Volgens de dagbladen van hir igo washel voorloopig bewind van Kiipcrtslaiid door deIludsonsbanit ompngnij erkend F R A N K R IJ K Do J ilier c dcell een brief mede uit Home waarin men o n leest nl ca zaak is er slechts die de sluiting van het concilie binnen een menschcnleoflijd kun doen pinuts hebben en dat is de definitie der onfeilbaurheid Ongelukkig willen alle kerkvaders die waarheid nog niet begrijpen de meealeu hunner aarzelen nog een leerstuk te onderschrijven dal hen noodzaken zaï ie abdi ueereu of zichzelf om hei leven te bringeu vandaar d ii het bewuste postulalum nog slechts een tweehondeiilial handleekeuingen lelt en dat de propaganda der onfeilbaarheid op meer h iiderpuleu sluit dan z j zich aanvankelijk hud voorgesteld Men lelde hieruit niet af dat de gewpiischie definitie moet schipbreuk lijden Neen indien de paus zich persoonlijk in de aak wil mengen indien hij dun voet pal zet legen oppositie en openbare meening indien hij zyn invloed direct op de prelaten wil doen gelden dan lijdt t geen twijfel of t poslulMum zal worden aangenomen en de onfedba irhcid geproclameerd Immers weinige bisschoppen hebben den moed van een Dupanloup en Marei en de talrijke weifelaars die in hun hart het dogma een schandelijke dwaasheid noemen zullen zich onder de pressie van bedreigingen en beloftei aan de rechleizydc scharen en Amen I meegalmen Op dien grond boud ik mij overtuigd dat de triomf der pauselijke vergoddelyking slechts van den pans zelf en de curie af hangt En daar nu het concilie met geen ander doel is bijeengeroepen dan juist Ier wille van dat dogma zoo is het niet waarschijnlijk dat de paus eadejesuiten zich door tegenwerking zoo gemnkkel k zullen laten afschrikken De regeering heeft volgens het Journal de Deliats bij den slaa sraad een ontwerp ingediend tol afschaffing der veiligheidswet Genoemd blad bericht voorts dat de minister von justitie oan de vrederechters eene circulaire heeft doen toekomen waarin zij aaugemaand worden zich niet met de politiek te bemoeien Tevens geeft de minister hun daarin te kennen dat hij het er voor zal houden dat zij hun ontslag hebben ingezonden zoodra ïg zich candidaat stellen bij de verkiezing voor het gemeentelijk of gewestelijk bestuur Bij de kamer is het ontwerp ingekomen volgens hetwelk voortaan de jnry uitspraak zal iloen over drukpersdelicten Donderdag bestieed in hel wetg lichaam de heer Thiers de argumenten en cijfers van deu heer l orcaile hij hield vol dat de haudelatractat n nncleelig waren geweest voor den bloei van deu handel Wel erkende hij dat do handel met Engeland aanmerkelijk was vermeerderd van 800 tot HOO miilioen was geklommen maar de koopvaardijvloot was geruïneerd Was het te belwijfelen ofdezijdeindnstrie en de wijnbouw onder hel vorig stelsel waren vooruitgegaan hij hield vol dat de kaloenindiisirie in der grciid was bedorven omdat zy onmogelijk met de Engelsche kan concurreeren Hij tolhiirdde bij de meening dat de beschermende tarieven voor katneii wol ijzer geweven en gesponnen goederen onvoldoende waren De heer Forcade verweet toen den heer Thiers dat deze het ministerie wilde verzwakken door te eisehen dut de handelstra laten zouden opgezegd worden De heer Thiers antwoordde dal hij geen opzegging verlangile maür alleen onderhandelingen tut verliooging der tarieven Hij zeide zelfs dat hij den minister zoude ondersteunen DUITSCHLAND Door sommige Weener bladen was het gerucht verspreid dal Pruisen bemiddelend zou optreden Inssclien den 11 stoel eu hel kabinet van Si Petersburg ter zake van de regeling der betrekkingen met de katholieke kerk in Rusland Dit bericht wordt uil Berlijn ten stelligste tegengesproken Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat in Pruisen niet alleen van de geheele zaak geen sprake is maat dat het ook niet denkbaar is dat de pauselijke curie in kerkelijke aangelegenheden de bemiddeling van een prote$lantsch vorst zou inroepen Men schrijft uit Berlijn dat met de Nederlandsche regeering onderhandelingen zyn aangeknoopt over de bedeeling van behoelligen De genoemde regeering wil behoeftige in Nederland geboren weduwen van Pruisische onderdanen die derhalve door haar huwelijk mede als zoodanig worden aangemerkt met hare kinderen overnenien niits de Pruisische regeering dit wederkeerig doet met in Pruisen geboren weduwen van Nederlanders Het gouvernement te Berlijn heeft ten dien opzichte bij de distriels bestiireii om advies gevraagd De Weslfaalsche en Kijn Pruisische besturen hebben ook aan de plaatselijke autoriteiten opgedragen lea deze bij de laiidr ulen rapport uit te brengen Te Augsburg is Dinsdag de zitting van het soccial deinücratiscli arbeiderscongres geopend De opkomst was niet zoo talrijk als men verwacht hud