Goudsche Courant, zondag 30 januari 1870

dnar sleclits UOO personen nis leden viin liet cüiigrcs ijii iiigeM lirewn Pe presidenl de heer I Viiuz uit Muuchen iniiirsehnHdc in zijne openingerede voor de vulksparlij en u enide dr Sohweizer ecu intrigant die iel de Pruisische regeering heult liet doel leier byeenkoinst is eene verceiiigiiig op te rielilen geheel afgeseheiUen vau de drie besta mde sociiial deinucratische fraction onder do aibeidcrs 1m hel Beiersche ontwerp van het aan denrijksraad voorgestelde adres van antwoord wordtmet bet oog op het ministerie llohenlo ie gezegd dal het vertrouwen eerst zal tcrugkeeren wanneerhet den koning gelukt iniinnen te vinden vour riiudslicden der kroon die even eer het vertrouwen des lands als dat des kuuings bezitten De Beiersche regeering heeft bij de tweedekamer een voorstel ingediend om aan het dtpartement van oorlog bij het ten vorigcii jare verleend orediet van l IUO OOO gniden thans nog eenbuitengewoon crediet van 3 665 000 gulden toe Iestaan tot aanschaffing van nchlerlaadgeweren tenbehoeve der infanterie OOSTENRIJK Volgeua de ministerieelc organen Ie Weenen be taat er veel kans dat de heer von llasner minister vau eeredienst eii onderwijs de betrekking van ministerpresident al aanvaarden Dr vou Kaiserfeldt zou alsdan in plaats van dr Berger optreden ala minister ïonder porleteuille terwijl de heer von Mohring in plaats van graaf Taaffe zich met de norlefeuiüe van oorlog zou belasten Die van jusli tie zou worden aanvaard door den hofrr ad Unger Hierbij zou dr Herbst ihans minister van justitie de portefeuille van onderwijs overnemen liet blijft overigens onzeker of men nog in deze eek de benoemingen hetzij van de c heizij van andere personen te gemoet kan zien Men verwacht evenwel dat hel niet lang meer zal kunnen duren daar de keizer binnen weinige dagen naar llunganje up reis gaal en vermoedelyk vóór zijn vertrek de zaak lol eene beslissing il willen brengen Ten gevolge der rede van graaf von Bonst in de kiimer van afgevaardigden zijn er bij de ministers eeiiige bedenkingen gcre en Naar hunne opvr tting was uit zijne woorden op te maken dat hij tegenover hen eene minder vriendschappelijke houding wilde aannemen Gelijk men weel had hy verklaard voor het adres van antwoord te zullen temmen ofsoheon het niet in allen dcele mei zijne zienswijze overeen kwam Vnoral dil l i ilsie h ul op c e ministers een ongunstigen indruk geinaiikt en hen in hunne opvatting versterkt Von lieust heeft hen evenwel gerustgesield Om nu zelfs eiken ongunstigen schijn tegenover hen weg te nemen heeft hij verklaard bij de behandeling der afzonderlijke paragraphen van het adres geen amendement te zullen vourslelleu Deze verklaring werd als voldoende aangenomen Bij de deballen over het adres vaa antwoordop de troonrede hebben de Dviitsoh Tiroolsclie afgevaardigden bij den rijksraad verklaard dat zijhun maudaat nederlegden aauge irii de cuiistitiiiie niet veree iigbaar was met de laiidsreohien van Tirol De Tiroolsclie afgevaardigden die liet llaliaansch prekeu blijven echter leden van den rijksraad enhandhaven de constitutie aaOIK3 = == = RUSLAND Veel zegt een correspondent van de AVi e Freie Pnsse wordt in buileulhiidsche bladen gesproken over woelingen en aanslaande beroeringe i in Ku sland Voor het meerendeel zijn deberichlen dienaangaarde overdreven en de profelieii al Ie donker gekleurd Dat evenwel de stemming in het Czarc rijk veel te wenschen overlaat is boven allen twijfel verheven Nuoit staken te gelykerlijd ziïüveel gistende elementen het hoofd op elemcii eu die te eerder een uilbarsting veroorzaken hoe meer men ze traci l in bedwang Ie houden Het volk is namelijk in de oud Russische provinciën even misnoegd als in de grensdislriclcn Men heeft den boaren meer beloofd dan men hun geven kan en hun illuaieu voorgespiegeld die hen llians aan spijt en teleurstelling prijs geven In stede van welvaart heeft de emanioipatie van 1861 verarming ten gevolge ge aad De lijfeigenen die onder de regeering van Calharina zich vrijkochleii zijn icdcrl ge elcn burgers geworden ook de U millioen boeren door Cïnr Nicolans I gedurende ecu lijdaverloop van 30 jaren achlcreenvolgens vnjgeiu uikl ijn er goed bij gevaren dueli keuer Alcx inder 11 is ic spoedig Ie werk gega iii luj einiiiiicipecnle in i u dag ile Ü3 millioen noj overgebleven lijfeigenen en schonk hun een vrijheid waarvan zij geen gnbruik wisten te maken Thans verl ingen de lioeren in i iinc hooggespannen venviieliiiiiR i Lcdrugen en opgchust door woclgcesteii d il iloiir irne nieuwe agrarische wet in hun locbland veijeiciiug worde gebracht BINNENLAND Güuu i Januaui Naar wij vernemen is de heer J F C l rince l Luitenant bg de dd Schutterij alhier duur 11 M de Konii gin van Engeland begiftigd met de medaille Ier herinnering aan den veldlooht in Abyssinie aan welken tocht indertijd door genoemden officier is deelgenomen Naar wij vernemen is gisteren avond doorden bieeden kerkeraad der NederI hervormde gemeenle alhier ter voorziening in de vacature verourzaakt door het emeritaat verleend aan den heerdr M A ü Vorstman opgemaakt het volgendetwaalftal A 11 Ruitenschild Theol Doet teücgstgeesl M J Büuiiian Ie Voorsl B C Ledebocr Ie Loeiien a d Vecht C 1 Hofstede deGroot Theol Duet te Kampen J P D van Veen Ie Ikriinpen a d Lek K A Reiny te Kenswoude J 1 F Bloemers te VVaddinxveen 1 J Kiensira Ie Veere M A Gooszen te Veendam P Moll te s Gravesande J L Fortuijn Droogleever te Kerkwvrve T C P W Mcijlink Ie Vianen Naar men vermeeni i de mini ler van justitievoornemens in den loop van dit jaar een voorstelbij de staten geiier ial in te dienen waarbij hetradicaal van meester in de rechten verplichtendwordt gesteld om lot het examen voor candidaatnotaris te worden toegelaten In het Haudthliad wordt de houding van hetministerie bespraken in verbind mei de koloniale de tinancieele en de militaire i uieslie Ten aanzienvan de beide laatste qniBSlieu zegt het Uandehblad wordt door het minisleric niei veel gedaan en hetschijnt zich zelfs niet eenmaal een volkomen juist begrip te vormen van den waren aard dier quaesliien De miiiisler van oorlog meent zich al wonderwelgekweten te hebben wanneer hij eene bïgrootiiigvan 14 a 15 millioen door noodige uitgaven uitIe stellen mei 4 ton gouds heeft verminderd Mai r het zijn niel zooala meer en meer blijkt dergelijke onbeduidende en betwistbare be uinigingen die verlangd worden door ue nalie en door de hervormingsge inden op militair gebied Men v cnsclit eene andere legerinrichting minder kostbaar en meer doelmatig levens meer naderende tot de Zwiisersclie legerinrichling meer dan de tegenwoordige gegrond op de incdeuerking van alle standen der maalscliappij en nauwer vcrbunden aan hel volk icen conscrip tieleger nicer maar eene nationale militie Men wenscht afbiiijdlng van ilic weelde afschaffing Van al hetgeen slechts dieut tot uiterlijk vertoon en aan de verdediging geen kracht bij et Men wenscht in tijd van vrede geen troepen onder de wapenen te hebben slecliis dienende lot het be llen van nultelooze waclilposleii of tot opluistering van militaire of burgerlijke plechtigheden Men wenscht eene eenvoudige maar kraehiigc organisalic der landmacht eene organis iiie die toelaat in gewone tijden weinig geld te besteden weinig troepen in dienst te hebben maar dic er levens op berekend is 0 n eene gruule uiibreiiling in geval van noud moj elijk te maken Men wil eeiic orgauis ilie wa irdoor de onafhankelijkheid des Linds inderdaad bcschermd wordt geene legeriinicliiing die als de tegenwoordige schallen verslindl de niilie verarmt en aan niemand vcrirouwen iiiboe emt Ziedaar indien wij de aak goed begrijpen de sland der mililairc quicstie Maar het is ons v orgeko nen dat het luiuislerie en in onderheid de minisier van Oorlog van wien de hervorming ou moeien iiilgaan voor leze zijde van het vraagstuk der oorlogsuitgaveii geen oog heeft en dal er in dit opzicht van dil kabinet niet veel is te verwachten Men schrijft dd 27 Jan uit Arnhem Wij vernemen dal zes leden van onzen gemeenteraad de lieeren mr J 11 G Boissevain rar V U Dullert J M C Eiigelberts L A Keuvcns C F Troost en G A A v d Wall het volgendvoorstel aan den raad hebben ingediend dat naiista inden Zaterdag in behandeling zal komen Dat in de gemcenie I at eene raailscommib ie worde benoemd ten einde een plan in Ie dienen om uitvoering ie geven aan voormeld ne luit onder de c beperking dat do kosicn voor de gewone behoeflen dier inriehting jaarlijks len lasle der gemeeiile komende niel hooger slijgeii il iii ƒ TOOI ilaarcnboven rekenende op eene rijkssubsidie van J iWii en op een seliuolgelil v in ƒ ÖOiiO en d it de kosien der eerste inricliiing mei meer bedragen dan ƒ liOOü Het thans veischcnen tweede geilielle viin bel rappurl der cuinuiisoic belast met liet ondcrzoik naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende uitgegeven op last van den minister van binncni zaken bevat de resullnten van het vergelijkend onderzoek van lengle gewicht vitale capaciteit en spierkracht alles te zaïnen genomen blijkt dal de fabrickjongen in vergelijking van zijne tijden standgeuüoten lang staat in al die vier gegevens dal hij echter tussehen 7 en 13 jaren iels bij de anderen vooruitgaat in lengte vitale oapaciteit en spierkracht maar iets achleruil in gewicht Overigens hebben de verschillende en omvangrijke onderzoekiugeu en verschillende wijzen van bewerkingen der verzamelde slof geleid tot dezelfde conclusie welke ook uit de militie statistiek volgt namelijk dat hoezeer de klassen onderling mogen verschillen de fubriekarbeiders in het algemeen wanneer men hen vergelijkt niet goed ontwikkelde klassen der maaiscliappy of hen toetst aan den standaard van een uorniaal niiddeii eijfer van ontwikkeling achteretaan of Ie kori schieten dat echler ook bij niet in fabrieken arbeidende klass n voor de ontwikkeling nadeelige invloeden lol gelyke uitkomsten voeren en dat hiervan hel Noord Hollandsch Arasterdamsoh weeskind van beiderlei geslacht dat in alle levensjaren en alle gegevens van alle categoriën het laagst staat het meest sprekend voorbeeld oplevert dat deze exceplioiieele lage stand door locale of andere oorzaken wordt te weeg gebracht wordt Ie waarschijnlijker geacht daar men bjj de Zuid Uollandsche weeskinderen geheel andere invloeden waarneemt die namelijk in den br giune vrij achterlijk allengs in groei en krachl toenemen en daardoor in beide geslachten eene betrekkelijk gunstige plaats bekleedeu Uit Tilburg meldt men dat den stiilionehef bij de staatsspoorwegen aldaar eene boete is opgelegd van ƒ 1 00 omdat hij tjjdena den jongsten storm zou verzuimd hebben de up de rails staande wagens vast te zeilen door welk verzuim die wagens naar Boxtel zijn gereden De stationohef zal thans zijn ontslag bg oe maatschappij indienen Den 20 dezer werd den Koninkl Pruis Kommis ier iad MalzExtract fabriekanl JohaNN Hoff te Berlyii de eer ten deel door allerhoogste kabinetsoriUr Ier Kuninklyke afel n tol hel Ordensfeest U norden nilgeiiouiligil Den 23 volgde de benoeming tol Ridder van de K KON KN OR DE en vrerd ZKd aan Z M den Koning en aan het Koninklijk Huis voorgeslcld wegens het vele goeds door zijne Malz Fabriekaten gedurende h t nu twintigjarig bestaan zijner élablissemenlen getliohl Het is reeds de vierde onderscheiding die van Pruisische zyde de en fabriekant ten deel mogl vallen Laatste Berichten Parijs 28 Jan In de kamer heeft de heer Porlalis een vuorsiel gedaan waarbij het verbod tot openbaarmaking van een ander vtrslag der zitting dan het officieele opgeheven wordt De verkie iiig van den hertog de Marmier is door de kamer goeilgekcurd Bij de hervaiiuig der discussie over dt economische qua siie heeft de heer Forcade de bewering van den heer I hiers dat de kwijneiulr loesund van de indiistricclc lislririen een gevolg ia van de handelstraclaieu op nieuw bestreden Florence 28 Jm De Opinione wecrspre kt het benchi door de A ik Freit frtsM medegedeeld als zouden er oiiderhandtlingen tussehen de Fraiische en Italiaansche regeeriugen betreffende de Septembercoiivenlie zijn aangekiioopl Weenen 28 Jan Het oulwtrp adres van anlwoiiiil op de troonrede dat van de meerderhïid is uilgeg iaii is aangenomen met 114 tegen 47 slemmen liet adres zal door Ket ministerie aan den kei er worden overhandigd Konstautinopel l 6 Ja Gisteren heeft de iNcileriiiudsche ge anl namens Z M den koning Ier Nederlanden den sultan de insignia der Nassansclie orde van den Gouden Leeuw aangeboden Muncben 28 Jan De eersie kamer heeft met overgrooie meerderheid het ontwerp adres van de tweede kamer met geringe wjjziging aant enomen en al oo ook een votum van wantrouwen tegen het ministerie iiii ehracht Parijs 28 J in De heer Forc ide heeft in de kamer niet cijfers bewezen d it de hoeveelheid wijn die Fiankrijk sedert 1800 heeft uitgevoerd viermaal grooter is geworden dan die vroeger was Het verval van de wul indusirie kan niet aan de haiidelsIraeialeii geweien worden ant deze lak van nijverheid kwijnt ten gevolge van den aanvoer van wol uil la Plata in Engeland evenzeer als in Franknjk Die verdragen inaken den roem uil van het k i rrijk en belioorei dus in sland Ie worden gelioiuleii Het legei vvoordig stelsel van proleclie kan niel iindera dan exeepiioncel in Frankrijk zgn I e ler Thiers wil hel larief verhoogd zien len einde l iiigs een omweg lot het verbodsslelscl Ie ko