Goudsche Courant, zondag 30 januari 1870

NATIONALE MILITIE De oidergeteekviude Commissionair voor de zaken der Nationale Militie beveelt zich wederombij zijne geachte Stad en Landgenooteu iian tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NUMMERVEKWISSELAAIIS voor den dienst van 1870 Zijne bekendheid door degeheele Proincie maakt het ieder mogelijk informatiën naar zijne veeljarige handelingen inte winnen soowel bij Heeren Burgemeesters in deze Provincie als ook aan het I rovinciaalbureau van Zuid Holhmd Kantoor Kipstraat wijk 9 n 474 het derde huis van de Stadhuissteeg Rotterdam Plaatsvervangers èn Numnierverwisselaars worden dagelijks aangenomen Nadere iuformatiëu to bekomeen bij dcu heer B BEGEKIt Mr Goudsmid Wijdstraat joki CouJii ïm vun A Öriiikmmi men De invoer van kiilocnen gocileioii betlrniigt niiit meer dnii li j i viin licij ecii Friuikrijk aim kutoeueji jtoeileroii fubricecrt Deze tuk viiri nijverheid kun iliis in geen goviil dour bel lecenwoordig Itelsel in verval zgn gerunkl De ijzer industrie verkeert ook in een gedrukten loestnnd gelijk beweerd is In IH+7 ïijn 300 000 ton in IS MiOO OOO en ihans worilcn meer dau JOO OÜÜ Ion vervaardigd en nog kan aan allo beslellingen niet voldaan worden Spreker gelooft dut oo de bejiuitin van lü dezer tot oplieHing van de tijdelijke vnjsteliingen gehandhaafd blijven men hel invoerrecht op het buitenlandach ijzer zal moeien verminderen üoedkoup ijzer is vooral noodig voor den landbouw want zijne groole ontwikkeling hangt uf van hit gebruik van luunhines Overigens zal de enqucle de belangen varj allen in t oog honden De lieerde KiVatry vroeg den tninialer van schoone kunsten of de bcslniien waarbij machtiging wen verleend tot het gebruik van ï 8 stukken uit het archief die idet leruggcbrachl zijn gecontrasigneerd zijn door den heer Kouher en den maarschalk Vailhint De heer Kichard minister van schoone kunsten antwoordde dat de regeering daaromtrent ook onderzoek doet Zoodra dit afgeloopen is zal zij het resultaat daarvan aan de kamer kenbaar maken en dan zal nr ar hij vertrouwt het bewijs geleverd zyn dat er uiets onwettigs heeft plaats gehad Nadat de heer Ollivier den heer liruine weerlegd had en de hh Jules Simon en Vinnrd het woord hadden gevoerd is het wetg liciinam met I ll tegen 32 SI overgegaan tot de orde van den dag nadat de heer Ollivier had verklaard di araan de beleekenia te zullen hechten dat de kumcr daarmede geen verlangeu naar Je opzegging der tractaten te kennen geeft Gemengde Bericlitcii Du sigarenmaakstcrs te Bologoa htilibtu met goed gevolg eeüe werkstaking beproefd 0c atudeoten te Madrid zijn oproerig teg n het vourscbrift om beter de lesseD anr te ncmuD Üt werkstaking te Vialdeuburg is aU geëindigd te beschouwen Ftlii Pyat heeft Fraukrijk verlaten om de guvangeuib te ontgaan Ue khedive heeft ter zake der drie pantserschepen den aultan een rekening overgelegd van 800 000 pst Men beweert dat te Madrid nilDwelijks 20 duiïieiid republikeinen worden gcronden Het guillutiiicreu in Frankrijk kost den staat tuira 5839 gulden per persoon De keizpr an China woidt in het nnjaar meerderjarig dan treedt hij in het huwelijk en aanvaardt de regocriiig Do Cznar heeft hij de uuderteekeuing van het budget ijuon ministers de grootst mogelijke zuinigheid aunbevolcn Uit Mexico vet neemt men dat in den staat Uan LuÏb Potoii ecnc ernstige en dreigende revülutic is uitgebroken Te Berlijn zijn deier dagen de grondslagen gelegd eener Diiitsche hank die werken zal raet ecu kapitaal van 20 millioen th Iq Mecklenburg Schwcrin is de regeering eindelijk in onderhandeling getreden met de recderijea over deu afkuup van den tScheldetol u Hesseu Darmstadt wordt de uitgave verboden van volksliederen en kinderversjes waarin het woord vrijheid voorkomt Ten gevolge der weigering van Ledrn Kultin zal Gamhetia optreden voor de familie Noir als civiele partij Onder de werklieden in de poreelein l abtiekcn te J imoges is eene werkstaking uitgebroken De Spaanschc minister van Gnancien wil alle staatsschulden oonverteereii in een enkele soort Hit verktcslijkste soort zal wel de uitgestelde zijn Hei ontdekken van diamanten neemt in den laatstcn tijd sterk toe iu den Oranje Vrijstaat In Natnqaua land in Zuid Afr i zijn 23 nov jl schokken van aardbeving wunrgenomcn Het gi ootste verkeer van reizigers znl wp plaala lubben op den ouderaordaehen siKJors eg tu Londen iedurende de eerste zes tnaanden van bet vorige jaar ziju Volgens olïieiiilu opgaven op de vcrsebillendelijnen 2 1 087 809 personen vervoerd lil den nneht van IJoiiderdiig op vrijdag zijn te Ncw Caslle twee straten afgebrand Salnave president der republiek Haiti is doodgeschoten Burgerlijke Stand Gi boui n 26 Jan Wilhelmus Adiinmis ouders W van Soest en K Juarsveld l iiter ouders P Labij en T Leeflnng 27 lohaunes Anlhonins Cornelia ouders J A C Ueuriucs en A P Kii nierse linrend ondt r J H Coben en t Puleniiar 28 Ueudrieji ohauna iuder s V Hoi gee eu 1 lU nneg Jobnuna ouders H Ciocnendnl en H O de CidU Johaunn ouders A van Houten eu y V van di r Heij OvKUi KiiKN 20 Jan A Kouweuherg 44 j 27 E Ooftterbeek 3 j 28 M lieumcr 20 j Gkhuwi 27 Jan L van Kiistecl en C van l ec wpn ADVERTIOTTIEN De ondergeteekenden brengen langs dezen weg hunnen l arteljjkc u dunk vom de vele bewijzen van bel ingstelliiig ondervonden bij de voltrekking van Inin hnweiyk L VAN KASTKEL G VAN KASTliKU an Lki i whn iotJiiA 30 diiimarl 1 70 MET TOE WEMMINO VA N TIET BDET ACIITnAAll BESTUUR LOCAAL NUT en VERMAAK Outthaveii te Gouda Lietüebberij Tooneel Voorstelling ten voordeelo der nagelaten betrekkiugeu der verongelukte Visschern te Katwijk en Noordwijk aan ee en der algenieeno armen van Gouda op WOENSDAG 2 FEBUUARI 1870 PHO MMMA lïet Kasteel van Tourvllle OP DB HOLLANDSOHE ZEELIEDEN in Frankrijk OorsproEikclijk Tooacclspcl in 3 bodrijveii door A Ruisch Ilct kamerlje van eenWaschmeisje blijspel met Zang ia 1 bedrijf door C Alcx vnn Kaij Prijzen der Plaatsen Eerste Rang 0 99 Tweede Rang ƒ 0 50 AANVANG 7 UUR Bureau geopend te 6 ure PLAATSEN kunnen besproken worden aan het locaal op den dag der Voorstelling van s morgens 10 tot s namiddags 3 ure a 10 cents extra Nog ecnige kaartjes Isten Rang zijn te bekomen bij L E Mouasch horologiemaker Zeugstraat OPENBARE VERE00PIN6 op MAANDAG 14 FEBRUARIJ 1870 ten Elf ure in het lokaal Tivoli aan de Spoorstraat te Gouda van N 1 Een Kapitaal HEERENHUIS met TUIN en ACHTERHUIS aan de Oost Haven wijk B n 84 te Gouda zijnde in het Huis een royale iang fraaije Zaal aan den Tuin nog drie ruime Kamers beneden en vijf Kamers boven groote Zolders Keukeu enz Te aanvaarden 1 April 187Ö N 2 Een kapitaal voor eenige jaren gemoderniseerd WOONHUIS met TUIN en ACHTERHUIS aaa de Turfmarkt wijk H n 49 te Gouda Hebbende het Huis vier Kamers beneden eene Bovenvoorkamer ruimen Zolder Keuken enz Te aanvaarden 1 Mei 1870 luformatien betreffende n 1 bij de Notarissen DALEN en van WIJNGAARDEN te Rutterdam en betreffende beide Perceelen bjj den Notaris Mr KIST te Gouda In een burger huisgezin verlangt meu terstond Twee Dienstboden R C van goede getuigschriften vooralen de eene als werkmeid en de andere om de drooge wasch en winkelzaak waar te nemen Franco brieven onder letters W S ter drukkerij van H GOORISSEN Gouda Openbare Verküoping door de Notarissen MONÏIJN en KIST in de Nieuu steeg te Gouda op DINGSDAG 1 FEBRUARIJ 1870 ten O Ure van MEUBILAIRE GOEDEREN HUISRAAD enz Men vraagt voor VAST WERK en HOOG LOON een alle ms BEKWAMEN SMIDSKNECHT met BOEREN en RLITUIGWERK bekend Adres in Persoon of met franco Brieven bjj A BRINKMAN Bofkhandelaar to Gouda Mejufvrouw HARDEMAN op de Turfmarkt te Gouda zoekt tegen 1 Mei eeno KEUKENMEID tegen hoog loon Openbare Verkooplng te GOUDA Op WOENSDAG den 2 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten 10 Ure in of bij de Renionstrantsohe Kerk aan den Raam te Gouda van eene aanzienlijke partij AFBRAAK bestaande in Binten Vloerdeelen Kapspanten Nokken Gordingen Dakribben Planken Schotwerk Brandhout enz Daags te voren te bezigtigen Op WOENSDAG den 9 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den Heer Speltenbuhg aan de Turfmarkt te Gouda van een netten INBOEDEL waaronder ook gewerkt Goud en Zilver En op WOENSDAG den 16 Februarij 18 0 des voormiddags ten 11 ure in het Logement nE Zalm te Gouda van een in 1868 nieuw gebouwd met een een aïzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS en een fraaijen met fijne Vruchtboomen en Heestergewasseu beplanten Ooft Moes en Bloemtuin en eene Schuur daarachter staande en liggende aan den Fluweelen Singel te Gouda wijk R N 811 en 311o kadaster sectie A N 1733 en 1735 groot 12 aren en 12 centiaren Zijnde in het benedenhuis drie Kamers eene Keuken met Pomp en een Kelder eu in het Bovenhuis twee Voorkamers waarvan eene met suite eene Achterkamer eene goede Keuken met Pomp ruime Zolder met Dienstbodenkamer eu alles met vele Kasten en hetgeen verder tot goede en gemakkelijk ingerigte woningen behoort Het bovenhuis is verhuurd tot 1 Mei 1870 voor ƒ 200 in het jaar en het benedenhuis de schuur en de tuin zijn in eigen gebruik en te aanvaarden de tuin 1 Maart en al het overige 1 Mei 1870 Twee HUIZEN en ERVEN in de Vuilsteeg te Gouda wijk H N 127 en 129 Twee HUIZEN en ERVEN ia de Kappenaarsteeg te Gouda Wijk G N 19 en 30 En twee HUIZEN ERVEN en een stuk GROND aan de Goudkade in de gemeente Broek gemerkt N 2 18 en 18a Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda