Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1870

W flW Sjta i i J CKaw w r OT f i 1870 Woensdag 2 Fcbrnar N 849 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en 4dverlenlieblad voor Gouda en Omslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 iranco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS forden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éAn uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving De BUnOKMEESTER vbii GOUDA gelet op art 7 Ier wel nii den 4 Jiilij 1850 Staatsblad II 37 ïfigelciide hel KIESREGT enï noodigt de Ingezetenen de er Gemeente uit om 7 oo zij elders in de Directe Belastingen mouten zijn aangeslagen daarvan vóór den 16 Vebrunrij nuiistaam e te doen blijken door overlegging van hel a inslng biljet of een uittreksel uit sle kohieren dier belastingen zullende tot de overneming dezer bewij en ter l liinlgelijke Secretarie worden gevaceerd d igelyks van dea Toormiddags 10 tot des namiddags 1 ure met uitzondering van den Zondag Gouda den 1 February 1870 De Burgemeester voornoemd Van bergen UZENDOORN Bewaarscholen Wanneer het waar is en er valt ons inziens niet aan te twjjfelen dat de eerste plaats waar het jeugdige kind moet worden gevormd op of aan moeders schoot is dan volgt daaruit dat men de bewaar ofkleinkinderBcholen slechts beschouwen kan als een noodzakelyk kwaad Zoolang het kind nog te jeugdig is om de lagere school te bezoeken is zijn plaats t huis b de moedor daar moet zijn hart worden gevormd en zoo men onrdeelen mocht dat t wenschelijk is reeds vroegtijdig ook met de vorming van t verstand een begin te maken dan moeten die eerste lessen zoo niet door de moeder dan toch onder haar geregeld opzicht plaats hebben Wij zijn echter al te zeer overtuigd van t onbereikbare van dit ideaal dan dat wij niet met ingenomenheid het wetsontwerp op de bewaarscholen zouden begroeten Het kind geheel over te laten aan de moederzorg is in de meeste omstandigheden eene onmogelijkheid hoe treurig het ook is t is een feit dat de behoeften van t gezin onder de minder bemiddelde standen het niet toelnton dat de onv rdeelde zorg der moeder aan hiire jeugdige lievelingen is gewijd Veelal ia de moeder verjiliclit hare kinderen gedurende het grootste gedeelte van don dag te verlaten om m de voor hen het brood te verdienen Gcduit iuU dii ii tijd moet hot Kind ann t toezicht van uudon ii m rdcn toovortrouwd en t lag voor d liaiul lUt perhonon wier werk in de woning zelf kon worden verricht ook door t bewaren van kinderen een stuivertje verdieaden aoo ware a eu zyn soms nog wateren vuurnenngeu snoepwinkeltjcs schoenlapperijtjes en dergelijkea de plaatsen waar tevens kinderen werden en worden bewaard Wel werden in onzen tgd door particulieren de maatschappij tot Nut van t Algemeen vooraan betere inrichtingen tot stand gebracht wel werden er ook in eenige goiiKjenten van ons land openbare bewaarscholen opgericht maar zoolang het staatstoezicht niet tot deze verblijfplaatsen is uitgestrekt zoolang staat het iedereen vrij t zij h Saartoe geschiktheid hebbe of niet zich tot t bewaren van kleine kinderen bereid te verklaren Jammer is het dat dit onderwerp niet tegelijkertijd met de wet op t It er onderwijs in 1857 is geregeld Vt el was eerst voorgesteld in deze wet de personen aan te wijzen die aan t hoofd eener bewaarof voorbereidende school mochten staan maar later kwam men daarvan terug omdat het beter scheen dat onderwerp by eene afzonderlijke wet te regelen Daartoe werd dan ook toen reeds eene belofte gedaan hoewel het daartoe strekkend ontwerp uitbleef Toch was het noodzakelijk dat dit onderwerp werd geregeld Eenig elementair onderwijs wordt uit den aard der zaak op de bewaarscholen gegeven al zijn t b V slechts de letters en cijfers die er geleerd worden Daardoor wordt echter voortdurend de wet op t lager onderwijs overtreden want het eerste gedeelte van t daartoe belioorend onderwijs wordt in inrichtingen gegeven die niet tot deze klasse van scholen behooren of waar althans in den regel geene hoofdonderwijzeres aan t hoofd staat Hoogst noodig was deze regeling ook uit een sanitair oogpunt Terwijl goede zorg werd gedragen voor den oodige lucht ruimte en licht in de lagere scholen waren de bewaarscholen zonder controle Het Is nog zoolang niet geleden dut t thans doelmatig ingerichte lokaal onzer burger bewaarschool zelfs niet aan de eerste vereischton in dit opzicht voldood Wiiar dus om zoovele redenen reeds langen tjjd behoefte bestond om ton dozo algemeen geldemlu bepalingen te maken daar moot het ons verheugen dat onze togonwoordigo miiiistervaii liiuneuland oho zaken oon poging wil doen om die behoefte tevervuUen BUITENLAND ENGELAND Kiet te onpas trekt de Dailg Ttlegrapb te velde tegen de al te hooge eiseheu der verei niging die zich ten doel stelt het misbruik van sterken drank in Engeland tegen te gaan en het aantal kroegen van re eeringswege te zien verminderd Vooral maakt het streven dier vcreeniging om gedurende dfii Zondag alle koffie en bierhuizen te doen sluiten de billijke veroiilwaAr liging viin het blad gaande Wij ttoiischeii zegt de Telegraph onder de erkenile klassen de matigheid te bevorderen we willen ook don Zondag gevierd hebben als een dag van algcinoene rust en verademing Toch zullen He met medewerken om den Brilschen Zondag nog doodur en onnitstaanbaarder t maken d in hij t reeds is De wet is ver genoeg gegaan door alle plaatsen tot vcrversehing gedurende den kerklijd te sluiten dour dezt regeling toch is Landen voor den vreemdeling en den niet kerkga inden man reeds tot een wildernis gemaakt waar men te vergeefs naar duk en voedsel uitziet Laat de AntiLiquor Bond de toenemende vermeerdering van kroegen tegengaan Maar dat hij niet de bnip der wet inroepe om bet drinken van een glas bier aU onzedelijk te doen brandmerken en de helft der natie met onmondige kinderen te doen gelijkslelleu Meu boude in het oog dat de guurheid van ons klimaat het openstellen van herbergen onvermijdelijk mankt Kn wie werkelijk matigheid zou willen bevorderen onder het volk moet beginnen met het oprichten van uarinc ge ellige cafó s zooals men ia op het vusteland aantreft en waar de mindere man zich te goed kan doen aan een drank die hot hart betpr verheugt dan goinberbier en koRie en tuch de hersens minder a iutast dan jenever en whisky De Otole meent op goeden grond te mogen gcloovcn dat de Admirnliieit bevel heeft gegeven om 950 werklieden aan de marinewerf te Portsmouth te üntsl ian Alet het oog op de ellende waarin tengevolge van dezen maatregel vele huisgezinnen ïoiulen gedompeld worden verzochten de officieren der wrf dat leu minste een deel van de werklieden nan den arbeid zou gelinuilen worden De Adniiriditeit echter moet dit vertrouwen zonder eenige cuiiaideriitic hebben algewezen = co F R A N K R IJ K Zaterdag jl h ul in het wetgevend lichaam een laiigdiirii e diseiissie pliiiils over de wij e waarop de parlenieiiiaire eiiciuêtp aauga iudc de h luilelulractateu zal wurden ingesicid De heer Jules Simon stelde voor ceiie commissie van 86 leden bij bteinming te benoemen die in het opeiibdnr hare zittingen zou houden De heer ïillaiieüurt verl iiiL de de commisbie door de biireiiiix beiiuemil te zien Eindelijk werd het voorslel v ai den heer Julet Siinoii i uigriionien De ver iuleriiig ver ier d i ireiitegen het voorstel um den 1 Nuvriuber als den diitiiin vast te stellen waarop de eomniissie van enquête rapport zou uilbiiiigen Zij besloot dat geen d iluiii hiervoor zuii bepnald wuiden maar dat de benucmiiig der commissie aan de orde zou zij i