Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1870

iipicii d Mjf 111 n H lliliw Ml il cliujpi n ilio 0 i iliv ciHinM liclMUiiig ii lihi I Ui heer lav il viTl ingde i il icili rn d i ber c l zou worden gcgcïen vim ilfii lU inil diT i iiininnsiB Over de o qiinHlic onliiomi wdler ecni lnn iinr je discussie cnniila over de vriag if de vi ulcriii en der roniinissie in het opi iibanr i uilen j luiuilen v onlfii liet wfit cvend lieha iiii bi slinie ni l ii lcj ciii s7 üleii nirn dn de behiimh lihg mii ilr i qnmitii Uit laicr üi werden nit ji Irlil Oe ei ni niissie dti k nier voor iet p irlenen air iniiiiilief heeft zich vcrklaah legen hel voorslel vnii d heereii Jules Sinion 3 9 tot afBchafling dor dooduraf Volgens het Jniirtm de Déliats Imeft dezelfde coramissie den heer Wllivier gevrai il of de regeering de beginselen van hel sen ntsbe f uit van 18 iti slri t denki lo handhaven die Ike discussie over de staatsregeling verbieden Ili rop moet de minialer van justitie het volgende geantwoord hebben De regceriug denkt er niet aan om in de kamer iioh Ie verzetten legen discussie over sommige gedeelten der constitutie maar men mocht niet uit het oog verliezen dal de grondslagen der slaatsrcgeliug builen elk drbal moeien blijven De regeering zou met andere woorden niet kunnen lulden dat de consliintie dnor middel van rene eenvoudige wet gewijzigd werrl De keizer heeft naar men verzekert dtior eenz ner vertrouwelingen aan do leden der rechterzijdete kennen gegeven dat hg het behoud der bandelstractalen ernstig verlangt De Sifole op de 7 aak betreffende het ontvreemden van stukken ui hel rijks arehief lerngkomende herinnert den minister van schoone kunsten die beloofd heeft een onderzoek Ie zulleninstellen aan het besluit van den heer de I alleville minister van biiinenl zaken onder de republiek Deprinspresident thans keizer vorderde namelijk destukken van hem terug die belrekking hebben op Ie aanslagen van Kouiogne en Straatsburg Alaarde Malleville weigerde kortweg aan dat verlangente voldoen De Jvenir National bericht voorts Jat op verechillende tijdslippen pogingen zijn aangewend om ich meester te maken van zekere brieven en gedrukte stukken betreifende hel proces van Koningin Horleuse en een proces der familie Monlijo die ich in de bibliotheek voor de advocaten bevinden Henoemd blad meent ook te weten dal werkelijk uil die bibliotheek stukkeu ontvreemd zijn Is hel Oidinm reeds een gevaarlijke vijandvoor den druiveustok van i og veel bedenkelijkeraard is de wortellui i aardoor tcgeimoordig degeheele wijnoulluur in het zuiden van Frankr ik metondergang wordt bedreigd Tol heden zijn alleaangewende middelen cm dit vernielend insect teverdelgen vruchteloos gebleven en vele wijngaardenzijn reeds voor andere cultuur bestemd De gezoiidheidsloesland des keizers heeft wederom tol onruslbarende geruchten aanleiding gegeven daar Z M zelf zich onder gewoonte gehaast heeft ze te logenstraffen door zich in hetopenbaar te vertooncn In weerwil van het d iiicnti van hel Journaldes Dchak houden de geruchien omtrent eene wijziging van het kabinet aan Het publiek wil maarniet gelooveu dat het ministerie homogeen is vooralin de ecoiiuinische ijuiEsiie De ministers Louvel Daru en Builet moeien het ook niet kunnen verkrppen dat de heer Ollivier bij elke gelegenheidposeert als leider van het kabinet Aau den heerSegris minisier van onderwas wordl het volgcniloge eg le toegeschreven Mijne valies is iog altoos gepakt DUITSCHLAND In een brief uit Munehcn wordt het gevoelen te kennen gegeven dal er voor het Beiersche ministerie niets anders zal overblijven dan af te treden De schrijver inaaki hierbij Ic opmerking dat dit sedert 1866 de eerste zware nederlaag zal zijn voor de Bismarcksche politiek ten opzichte van ZuidDuitsch land eeiie nederlaag van zoodanigcn aard dat het bijna niet kan missen of zij moet door meerdere éehecs gevolgd worden Wnrteraberg zegt hij werd lol nu toe alleen door de handelingen der Beiersche regeering genoodzaakt zich een Pruisisch militair stelsel te getroosten en het is nu de vraag of men dit te Slultgardt na de aftreding lan het kabinet te Munehcn zal willen behouden Zoo neen dan zal B iden in zijne houding jegens l ruibin insgelijks moeten veranderin om tegenover de amlevc groote Z iid l ui sche staten iiiel alleen Ie staan Do tiltramontanon in Beieren ineenen dit allhans te kunnen verwachlen Zij hopen zelfs dat het in Siiksen van genocgzamen invloed zal zijnomaldaar eene reactie legen den uiji il l nilscln ii bond te doen onis nan Dl V I rihiiiir die allooi eene kraehligo oppDTüii ti gi ii di ii aaiikoo jt der Deenaj i Veat lii lisehi bezi tiiif n aiin den dag lu eft gelegd meldt tliiiiis uit Vatluiiglon d tl dti prsideiit j rant voornemens is binnen kurt bij het congres een traotaat tot aankoop van het eiland St Ihumas in te dienen Men veriimeilt puivcl lUl het him eiiktl te doen is om aan de zul een ciii Ie Ie innkeu Clrant n vour clle inageli ke ntlirciil Ug van het grondI j cl iid der Vciei iii ili Sl iteii ma ir de acnaal is I niet peiieif l met hem daarin mede ie werken en nu ni eiil ncn dat li j van de vertegenwoordiging eene lo incde uilspraal verlangt om te kunnen weten wtiuraaii hij z ch i efl te houileu en levens om niet langer legenovcr eneip irten verantwoordelijk te zijl we ens het langdurig oponthoud in de behaudel ng dezer zaak Wat d arentegen het tractaat tot aankoop en annexatie vai St Domingo betreft dit 13 reeds bij den senaat ingediend Velen zijn echter van gevoelen dat hel iel zal worden goedgekeurd Andereu daarentegen stellen te veel vertrou en in den invloed van het gouvernement om die merging te doelen De commissie van rapporteurs op de verzoekschriftei bij de Pruisische kamer von afgevaardigdenhoeft geadviseerd tot eene gunstige beschikking ophet adres der siodelijko regeering te Berlijn waarinverzocht wordt om opheffing van het privilegie kraohteus hebvelk staatsaniblenaren en hnnneonderderhoorigcn zijn vrijgesteld van alle gemeente belastingen Haar advies heeft evenwel niet het gewensohtgevolg gehad B de beraadslagingen daarvan werdeerst voorgesteld over Ie gaan tot de orde van dendag Nadat dit was verworpen viel hetzelfde lotte beurt aan een voorslel om het advies aau de regeering kenbaar te maken met uilnoodiging omdienovereenkomstig een wets ontwerp in te dienen liet resultaat is dal het advies uiet rechistreeksch jaangenomen of verworpen is en dat de zaak dusaanhangig is gebleven zonder dal er voor toogenblik gelegenheiil bi slaat om er op terug te komen AU em bewijs van verbetering in den linancieelen toesiaiid van Pruisen wordt gemeld datde minister van koophandel aan de disirictsbeslurenper circulaire heeft verklaard wedet bereid Ie zijntot hel in otilvangst nemen van aanvragen om rontegarantie van stualswege voor nieuwe spoorwegplannen De Berliner Heme die met graaf Bismirci in zeer nauwe betrekking slaat wijst op de noodzakelijkheid van de opheffing der kurassiersregeinenleu Als motief daartoe wordt gewezen op het feil d t blijkens de ondervinding in n oorlog van 1866 de harnissen der kurassiers niet bestand zijn legende spitse kogels uit hel naaldgeweer In het artikel betreliende dit onderwerp wordt te kennen gegeven dat hel doelmatig zou zijn de ra inschappenen paarden bij andere cavallerie regemenien te plaatsen Ook wordt daarin gewezen op hel wenschelijkeder opheffing van verschillende vestingen en welin dien zin dat alleen Spandau Posen Erfnrt Colberg en Ehronbreilsloin als zoodanig zouden behouden blijven Vour de landstreek tusschen de Saaren Moe el zou alsilan een verschanst kamp vr n 2 ü 300 0U 1 man nuodig zijn Een hiertoe gesihiktterrein is aldaar aanwezig Krachtens eene overeenkomst tusschen de departemenlen van oorlog on koophandel in Pruisen zullen voortaan in alle tot hun ressort behoorendestukken de malen en giwiohten volgens het tiendeelig stelsel moeten worden opgegeven In Znilserlnnd ziet men aan den eeneii kantmet hoop aan den anderen kant met vrees deherziening der boudsv istitutie tu gemoel Methoop omdat zij noodzakelijk is met vrees omdater op woidl gewerkt om er iets anders van temaken dan over l algem ien wordl bedoeld Dilgeschiedt door de zoogenaamde boadsbarons anders gezegd iiidusirieele speculanten vroeger meerspeciaal bekend onder den naam van katoen thans van spoorweg mannen Deze hebben in onderscheidene aangelegenheden een veel vermogendeninvloed en vreezen dat zij dien onder esne in meerliberalen geest herziene cünstitutie grooienduelszullen verliezen Zij gevoelen wel dat zij niet bijmachte zijn om de herziening tegen te houden maar trachten toch zooveel mogelijk ie redden watIe redden is Zij zijn daartoe begonnen met openbare bijeenkoDisicn waartoe alle partijen werdenopgeroepen en waarin hel hun gelukt is een programma te doen vaststellen vaii zoodanigcn aarddat hunne belangen daarbij De Pruisische regeering heeft voor zooliiiip het concilie dnuri aan haren gozani lo Rome tenkatholiek professor in de theologie lorgevuopd omheiu in zaken van kerkelijkoii aard vour lo iiehleii meer bepaaldelijk het kalholiek kerkelijk standpuntaan te wijzen en hem bij Ie slaan in die gevallen wa irin Prui e hel nondig mocht nehlen te handelen III zaken die mot het concilie iii verband slii iii Do piii ilijkc curie heeft in die rogiliiig f enoegen gunomi i De bedoelde professor is dr i liiol lo Itrauiisbi i g n de juiigsto zitting van den gemeenteraadvan Wiesba len zijn de nieloorologische mededeclingon Van het nldiar verschijnen dagblad scherpveroordeeld Kon der leden verklaarde dat diemeilodeeliim ii niet alleen doelloos iniar gevaarlijkvour de welvaart der stad waren daar volgens doeenparige verzek ring vau de bad docloreii hel uiioiklimaat van Wrsbaden met dal van Nizza gelijk stoat terwijl die ongelukkige moteorologisoho mededeelingen eene L mperntuur aangeven welke ongeveergelijk slaat met die van l rankfort en Mainz Zoolang de natuur zich niet schikken wil naar de verklaringen der bad doctoren moet de meteorologische vrijheid van drukpers aan banden worden gelegd De proost voi Dóllinger te Munehcn heefteeu adres ontvangen ondorteekend door de voornaamste professoren aan de universiteit te Brcslau n eenige andere geleerden Zij betuigen hem daarinhun dank voor zijne wetenschappelyk onwederlegbareluinmerkingen op de bekc üc petiiie van 400 bisschoppen ten gunste van hel leerstuk der pauselijkeonfeilbaarheid In de hoop dat zijne handeling mogestrekken tot heil der katholieke kerk verklaren zyomtrent dat leerstuk met hem vast te staan iu dezelfde overtuiging en daarin niet Ie zullen wankelen Het adres eindigt met deze woorden Zoozeker als de waarheid eindelijk moet zegevieren zoo zeker kunt gij rekenen op den dank en de erkentenis der christelijke nakomelingschap De ziliing van den iVoord Duilschen bondsraad is 27 dezer Ie Berlijn geopend De bondskanselier heeft voorgesteld dal de boiuUrand zijnegoedkeuring zal schenken aan do verMi irdiging vanwetsontwerpen over de rechlspleging en de f iillissementen in de landen tot den bond behoorende OOSTENRIJK Hel gebeurde mot de Tyroolsche afgevaardigden in don rijksraad Ie Weenon is thanu hel hoofdonderwerp der beschouwingen in de Wecner bladen De fn ssé noemt den aanval van den heer Tinti op lie Tyroler clericalon ongemotiveerd on vrtesl dat de eleinenicn der oppoiilie door die zaak meer dan ouil in beweging ziilltn komen llel liogin daarvau ziet men reeds in de loejuicliing wMarmede de Slovenen de gebeurtenis begroeten De l resse betreurt hol voorgevallene lo racer oind a juisl in Tyrol de leiders Ier agitatie die sinls eenigen lijd werkeloos waren gebleven ilaarin aanleiding zullen vinden tot nieuwe provocaiien 11e ullramouiaansche froclie der Tyrolers heeft den lijksraad vertalen en haar mandaat nei rgclegd De vrijlieer van Giovunelli kondigde vocjr hel begin der ziiliiig dal besluit aan Met hem zijn verIrokkeu de abt Brader du bekende ultramonlaansche professor Greut r dr Albert Jtiger dr Joliaiin Planer on de abt van Marienberg paler Wiesier De afgevaardigden uit Zuid Tyrol prolosleerden bij monde van ilen heer Ijoonardi tegen het besluit huiiiier landgenoolen Hel haiszeltc daarna de beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede voort Dezer dogen erd per telegraaf gemeld dat de kiiraer van af oi aardigden w is ontbonden en dat do leden bij de regeeriiig een pretest legen die oi binding hadden ingediend De inhoud van dit prote t is thaps liekcnd Het blijkt hoofdzakelijk gegrond Ie zijn op het feit dat de ontbinding niet anders kan hebben plaats gehad dan omdat de regeeriiig vreesde dat de kamer tegenover haar eene vijandige houding wilde aannemen De afgevaardigden meenen wegens dit onvoldoend motief een beroep op de natie te mogen doen in het vertrouwen op oodanigen uiislag dal de regeeriiig voortaan zal worden teruggehoadon van op die wijze legen de bedoeling der l oriugeesche coustitutie te handelen T ü R K IJ E Onlangs deelde de telegraaf do tijding mede dat de sultan vooriii mens was aau den undorkoning van Egypte aU johadoloosstelliug voiir de door dozei iiffo rpvcn paiitscrschepen een som van £ 800 0011 uil te betalen Het schijnt nu evenwel ds we den Lcrant Herald mogfi gelooven d t de groolo heer zich bedacht heeft en tol de oviriuiging is geraakt dat hij volkomen hel recht iicfl de schepen en achtcrlaadgeweicn v u den