Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1870

klioilivo 7on lpr ennigr iRorduig natuurlijk a comptnnt legen inkoopsprijs van hem ovei te nemen Mocht dit b rrht aarlitid bevatten zoo beslaat er reden gtnoeg otr voor mcuwe verwikkelingen tussehen de beide Oostersohc vorsten beducht te zijn het liat ich loch niet verwachten dat Isin iil pieh i leh goedschiks ijn duurgekochle oorlogsboilcms en apeiien ial laten outrooven BINNENLAND GouDv 1 Ieiiuüari Naar wij vernemen circuleert alhier een ad es san den gemeenteraad ten einde ondersteuning te vragen bij de pogingen die norden gedaan om de sibier gevestigde rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus in een rad vijfjirgcn cursus te veranderen De officier vin ge ondheid 2 klasse dr Beu kema 19 van hier verplaatst naar Amsterd im ter vervanging van den onhiigs eervol ontslagen oHicitr V M C Gori Naar wij vernemen hebben vijf der acht du kenen an de Hervormde Oemeenle alhier liuniie belrekking nulergtltfril daar ij ich met met het onlings opgeHiniktd twaaiflil van predikanten kouden vereenigen Naar men ver ieemt ziju bij het dep v in vnarine nieuue beriehlen onu iiigen airuit blijkt dat de oproeflingen Ier kusle van tiuinea eene nieuwe tuchtiging hebben onliaiigen nog fermer dan het jongste pik Voorts un het plan bestian om door den Koopman en dtn Amstel eene blokkade te bewerkstellmgtn om het uitvaren van prauwen en de vischvangst te belcllen en oog in hel eil te houden Ook 7ou de iiutel ncldra vervangen worden door ht 1 uo Gisteren morgen had te Groningen de opening plaats der inschrijvingsbiljellen voor de provineiile geldleening groot lOO ÜOO Er is ingeschreven voor een bedrag van ƒ 568 000 in 568 obligatien waarvan 504 si pan en daarboven en 65 beneden pan De Tijd deelt mede dat voor eenige dagen hel familiegraf waar Nederlands hoof Idiel lpr Joa t van den Vondel verd bijgezet met de noodige toestemming vin den hooggeboren heer lloest van Alkemade en van den keikcraid der nieuwe kerk op d n Dam Ie Amsterdam is geopend ge norden oia te len of er misschien nog overblijfselen v lu liet lichaam des gevierden dicl lers ook iii de schoon making lusschen dejiren 161 3 Id JS iren overgebleven De bevinding moet alle hoop overtroffen hebben daar men nog den ehedel het ondeisie kakebeeu met al de tanden op etn ui en delnee groote gebeenten der beeneii gevonden heefl eerstdaags mogen ny een officieel vcrsl ig dezer bevinding te gemoet len In de vergadering der ifdeeling s H ipe en omstreken van de Ilollanihc he mailschappij van landbouw zijn de volgende punlen mngeuomtu 1 De landbouw achl het behouden der female stoffen tten cnelijk en noodzakelijk 2 De fecale stollen moeien ver ameld ea ben lard worden tot de landbouwer op voor hem geschikte tijdpunten daarvan kan gebruik maken 3 De verzameling in depots en de vermenging met straatvuil iis en anderen afval nordt nuttig geacht 1 Dcsinfeotie acht de vergadering in hel belang der volksgezondheid wensehelijk iiidieii het vruelilbaarmakend vermogen der nuilslolini er met door Hordt benadeeld en de prijs diiidoui nut zoodanig Bordt verhoogd dal zij Ie koslb ur oiden Door dm gemeenteraad vm Dordreihl is be sloten do aldaai beiiiiande gasfabriek van de legtn noordige concessiunariasi ii over Ie ik nun voor ƒ liO iOO en d P gasfahiick ni l 1 Mci i s voor rekening di r gemenile te drijvin nul liip ding dal van gd ocmd tijiNlip Int g n ui de inge eleiien zul peil verd orden voor l l eent per kub moiii thuis belaill men Ib einl en v m 1 M i 1S71 voor 1 eent pei kub meter terwijl vour het ciiido van dit tweede cploilalie jaai de raad den prijs nader zal bepalen Laatste Berichten Munchen 31 Jan Olbeieus wordt gemeld dat baron iruihess Uetzhansen is bcnueiod lot gezant bij het i üt van Si l elersburg LoDClön 31 Jan De Monnng iW zegl dal de koningin len ge olge van ongesteldheid met 10 pi rsoon de zilting van het parlement zal opiiicn Parijs 31 Jan lu de vergadering van hd wctg liehaam zijn verscheidene voorstellen Ier tafel gebracht De heer Martel deed eeii vooralel om de geheele onaf hinkelijkheid der magistratuur te verzekeren en deze voor moeilijkheden te besjhermen waarin zij tengevolge van politieke toestanden geraken kon De wij e waarop sommige ambtenaren gekozen zouden worden wordt tevens geregeld De heer Dupuy de Lhome ontwikkelde vervolgens zijne inlerpell itie over de lijdelijke toeUluigen Hij hield vol dat de ifschalfing daarvan schadelijk zou zijn voor de volksnijverlieid De minisler Buffel verklaarde ziih sterk voor de opheffing van de lijdelijke toelaliugeii nelke slechts voor eemge groote indusIruelen gunstig werkten en iiadeelig waren voorde schatkist De heer Dupny de Lhome onderwierp de dekreten van 9 Jan aan eene kriliek De heer Buffel nees de misbruiken aan d e door deze dekreten zijn afgesehaft Hij beloefde voorts de indiening eener wel belrekkdijk lijdelijke toel Hingen De rede des miiuslers is goed ontvangen Met 11 legen 6 stemmen nerd de eenvoudige orde vai den dag a ingenomen Geiiieii de Berichten Eiken dog wonlt te Ntw ork tüOQO at Ingtrbif uitge dronken zegt üc stilisMik Dt lludsonsli8i i inantschappij hicft tiji dijk erkend titl bevMnd dtr opstandiliugeD lu Uup rtslaud of hel gebitd der Rü dc lïtvitr Op NiLuw Zcdand zgu de vijdudtlijkhedcn gestaakt tussclun dti kuluiimttii il de iiilaiiJers ie B tiravLiih ige deukt nitii jaarlijks Ki UÜÜ uit te wiu non bij du xuurfiLsltldc hcr iining dtr artiienntt De atijiistliL Bcliool te Arnhtin liet ft 11 lik bal up dt luiltrien kost 900 llLSscltcii Ch uiipagiie 400 Burdiaux 50 Madtii 1200 ktin J imuuadc 200 kun CafL Oltict 2UÜ kan chotolaad 2U0O portits ys UOU kan pun Lh 200 kan thee 3000 kocLjea 150 ja8tijen 600 kilo a vltLsch 100 groote patés de futt gras 200 kippen BO fazanten 100 pbUgzen 12 hamiopi dOO leeuwerikkeo 20 ossenhazen 3000 broodjts enz Voor ict cde t Uger zal htt geweer Bc umoDt ivoidtn aangenonini Il drouingcu zal rent tvMcde paardeofilachterg woidcu opgtrM ht lu ISfjö ijn Banfjtvoiid te o orJni 1 tii i u half iniliioui iitrtii die meest vtuUn uitptïOLrd iiaitr Ainstirdim Dl diplomatiL kost dit jaar auti Oo tuirijk I0oy7jO 11 De Slolkbcht wonlcrsliur is bij nadtr iii itii gebleken li bluf bras in te i ijii I d nin tt fibni k te Diinwild bij Kcnltn is tn de lucht gespiui in en dt la tnerkliulen zijn oingtkunun In htt kei eilijk pileis te janbaldi nr t ui maait ti jO id ii gewacht om ten ou deihuud te hebben nut Ma 7ini Ie igaii hebbtii dOOt kuloei weveis den arbeid gf staakt Door ren louiilt van drie lid n h te Iraikfirt oor clU uituw opeia gebouw bijcengtbraiht 450 000 gulden Men meldt uit Rome dat de ixheitog van luskane is o II leden Dl heitQgvan Altenburg de voist van Reuss Gtra en de voist van E eliwar biir lïudulstidt zijn oicreengekoinen om ge ainenhjk tui bekwaam ptisoiiul voor opera ti toüiieil te tigif eeien under vuoiwaaide dat uit pci ouecl btj afwisseling m hunne hulthiatcrs zal moeten optriden Door den gemeenteraad van Arnhem u besloten tot di o iiehltng aldaar eener betiuol voor middelbaar ondcrwiji üür meisjes VERGAULKING van dfn GEMEEN ll UAAD Zaterdag 29 Januari Tcgenwooidig de heertn van Ütrgcu IJzendooin l e lotnlen der vonge vergadering woideu ptli eii en geariesti id Dl vüüi ittn de It mede dat de luer in Stuiatin huft ktnni i tt iVLn dit hij veihiudei 1 is de virf il iiii bij te uüi eu irvülg 113 komt lul bti ht in dit ovirlidtn is van t Uuul hippel in het uverzetveci a d IJsel welke be trtl Ui t I laiduui vieeert Il g kuinen ne d pos til viin hh ledipnluide tat ii hou In 1 y Uiu I UI h t UI dhb sluit bitiilliid hit nulj Lii Il frti uit luu hit ïitatioii 11 Infoini ctne dispoaitii houdende goedkeuring van het beshiit tot htlhng dei bilastinuoptnrwecn tipdt tol l Apnl 1871 Inform eene missive van de pi whouhoninii su iii tiidindi 3 diibbeUalli 11 ter aanbeveling voor drie vuealuriii in de toni missie biölumde uit de luereu dr J U Kooaeboom en II Hooiid rs P M Montijn en J II de Kanter en A W Küjaards tu U P V oidt ter tafil f ibiaeht een ontwerpbesluit voor deil hjufdehjken omslag d it op voursttl an den voorzitter fal wolden gedrukt en londgedeeld ien adrth van het R K Kukbesluur Tan de I Kerk op de llavtn alhier voorstellende di ruiling van het kerkgebouw tegen de gibouwen der lombard en innchhng van het kerkgebouw tot lombard vt zoekende de kosten der laiistgen verandering zoovf el mogelijk ten laste der burgeilijke giinteiitt Ie willm nemen Du idrts in haudin gesteld van de eoramisBie an fabncago iB daarop gerapportterd dat de kosun zullen bediagcn ƒ 30 000 tn nader gtstdd m handm van de commissie voor de bank van letning ber ebt deze lat zij ht plan ou toejutehen mdien nut htt tigenwüüidig terrein vetigrooter was 4 40 tl dt kerk en 5 60 tl dt lumbuid tn met htt open terrein 11 53 el wc halvc ZIJ dm raad met gunstig kan advisetren tot dü ruiling De stukken ter visie om spoedig te behandelen ïven adrea van de hh ibr van Volleulioven te Rotterdam huurders van den grooten volmoleu benehtende dat ty met het bestuur van Rijnland eene overeeukomit gesloten hebben om na 15 April niet meer te Werken me water en vergunning verzoekende tot het plaatse v n een locomobile wordt g 8ttld lil bunden van de cummissie vai fabricage £ en adres van Kramers verzoekende benoemd te worden tot gaarder van de gabel Ier visie en latT benoeming I een idres van Kooi verzoekende benoemd te worden aU fichipper in het OTcrzetvecr Fer viste ent Wordt gerapporteerd dat opgenomen en in orde bevonden zyn do büek n en de kas van den stedcl jken ontvanger In ka was ƒ d352b 355 Is gtle7tn eiiie mit ivc van den beer M L A Koek kennis givtnde dit hg de btnuemiug tot lid van den raad aanniemt terwijl hy ryiie gelt ul br even inzendt Tot het nazien daarvan worden de hoeren Virulj Luyten en Bragga r in commi sie gesttld de vtrgaltring wordt voor ecuige oogenblikk n geschorst Na heropening wordt bij monde van den heel Aan dl orde is etnc missive van de directie der N RhijuapoorwegMaalsihippij betreffend de itdactie der orerecnkomat metde gemtinte H en W mei ni n dat de oorgesteltue wijzigingtn vooral de rtdactte betretfen en stellen voor die goedte kiurfi UI stemming gebricht wordt het voorstel met 9 I gin d attinrnen aiuigcnumen Is oiitvuigtn eiiie missive van den commisaaris dei konin s in dt e piuvincit niededeelendc eenigo wijzigingen oorg hteld düui hh Gedep btaten in hit besluit toi htiiiug van bigrafeni ikosten en worden die ij igingeD algemeen goedgtkturd Pm voorsttl van B en VI tot af en overschrijvingvan postm op de pi b grootmg van l£69 wurdt goedfrckeurd ti oik n van het Israel armbestuur n van regentenvan h t Hmtidolinghins tot gtiging dtr begrouting overIhhü met het daarioe betrekkelijk rapport van B en W worden evmz er go dg kturd h htw voorstel van de commiBsic van fabncage betreffende de verva iging van Jan Kattenbmg wordt ter tafW gebracht eene tei ki iiing van eene draaibrug ei i lu discussie gebraefat veiktaait de hier Pnnre zich tegen een draaibrug um de langzame werking tu de hooge kosten begroot op 6 ra ineti De heer Droogleevrr hcift ook bezwaar tegen het oponthoud De hh luyten Kist en Heudngnr verklaren zioh in g lijken finals de hier nnce De voorsitter en de betr In stcmmin utbracht wordt tot h t maken van ten draaibrug besloten met b tegen 5 stemmen legen stemden de hh Priiice Rtutiiigcr Kist I uyttn en Droogleerer De heer Biichncr had de veigadering verluteu 1 1 lu kKuu wij igiiig lil de tui lagen aan de hu1pondcr W1J7IIS in de op iibaie lagere sehulm voorgesteld door de pi sthüul eomniiBsu woidt gut Igckwurd n het M ilreiu n van ni lehligitig tot uitvoering zonder nsumtie eindigt de vergadering Burgerlijke Stand G I non t N 30 Jan Johaniin ouders W Zeverboom en t ii iling OwiiH fN 29 Jan N Boot 16 m G Prin833j 31 J d Oroot 1 j 10 m ADVERTENTIEN Getrouwd C W VAN LEEUWEN Rijks Ambtenaar te HiWaienbeek en b VAN DMl VLIET SinNHi iK i V 1 Februari 1870 j Op 30 Jauuarij overleed ie Antwerpen on l f clui le Zuster Mejiiivrouw JEANNETTE KAMhTEKC in dcu ouderdom vnn 20 jmen Uit iillei imiiiii J P LOUIS KAMSThE 5