Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1870

mw AIMIie GOUDA Degenen dio men bij het rondgaan met do inteekeningslljsten niet te huis heeft mogen treffen of die soms iibusivelijii overgeslagen zijn geworden en nog verlangen mochten tot het lidmaatsthap toe te treden gelieven zich daartoe alanog te willen aanmelden ten huize van den tweeden ond rgeteeltende op VRIJDAG ZAÏUKDAGeii ZONDAG 4 5 cu O dezer van vüonn 11 tol nam 2 uur De voorloopige CommisRie Gouda Namens haar 1 Pebr 1870 Di W JULIUS L M VAN KOOTEN De ondergeteekendo xijn afacheid nemende van de Hoogere Burgerachool brengt bij deze zijnen opregten dank toe aan den Heer Directeur en verdere Leeraren voor de vele moeiten welke Zfl zicb ora hem te bekwamen gegeven hebben en betuigt zijn groot leedwezen dat eene onoverwinnelijke tegenzin om langer ter scbole te gaan hem het besluit heeft doen nemen om daarmede te eindigen Binnen enkele dagen voornemens zijnde voor geruimen tijd naar London te vertrekken roep ik hierbfl m ncn medescholieren en vrienden een hartelyk vaarwel toe WILLEM M C HOOGENDI TK § De Natiornle Zeittmg vnii Berlijn tnlirijfl in eeu EÏjner laatste nummers Twintig jaren zijn voorbygegaan gedurende welke h ij 1ui eude en duizende brieven vitn ditnic en aanbeveling uit alle standen en van alle oorden aan onzen geachten medeburger Kon Pr Komissieraad Ridder 1 O H A N N HO F F MalZ Extract Pabriekant over de heilzame vf erkingen zijner Malz Fabriekateü Qezondheidsbler MalzBonbons Malz Choco ladO gerig hebben gebragt lie somtijds verrns lendguustige leaullalen door die Malz artikoleil bij mLag en borstkwalen algemeene lichaams zwakte vermagering enz te weeg gebragi kunnen evenzoo weinig in twijfel gelrokken worden nis de erkenningabrieven zeUen Niemand toch kan zeggen de fersontn dezer brieven exiatereti niet ze zijn te naauwkeurig aangeduid Niemand kan zeggen De daadzaken zelven jijn verzinsels noch nimmer werd er écne tegengesproken Niemand kan zeggen de onderschriften zijn gekocht de resp personen zijn van oniesjiroken dikwijls van het hoogste karakter Van de talrijke prijsmeduilles en brevets mag slechts die zich bedienen die ze werkelijk ontvangen heeften zijn ze daarom eru karakteristiek kentceken vun de echtheid der uoKF seiic Malz praeparateti fiegl nniigcnanm is het ons dan ook ten slottete kunnen niededeelcn dal de heer HOFF gisteren eene u ilnooilifïing Ier ICcminklijki Tafel en tot het Ordensfscst ontving ora ter geli gcnheid van het twintigjarig bestaan zijner fabrieken op nieuw cén blijk van ingenomenheid en tcvreiltuheid van zijnen Koning te onlvangin 1 11 Schaatsen SLIJPEN en POLIJSTEN fO hO Enkal SLIJPEN 0 30 bij den Messenmaker A VAN BEN OUDENHOVE aaam Wijk O N 488 OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van TWEE PERCEELEN WEI OF HOOILAND gelogen in den Polder Mütde lhurff binnon de gemoeate nemwijk op VP I IÜAG den 11 FEURUARIJ 1870 des v ormiddags ten 11 ure in de herberg yan Compikh staande op het dorp van lieemuijk Te aanvaarden bjj de betaling der Kooppenningen op den 15 Maart 1870 Nadere informatiën z n te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Prol PERGRER D AUO Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens bet hoofd verfrischt en verhelderd het oude h voorbijgegaan en alles ia nieuw geKorden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk hanrmiddel met vet of olie te vermengen is ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizenden bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeere doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en kraohteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Alion s HaarExtract mo t gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH 1 H KELLER Rotterdam F A B0K0J 1E GOEDEOOPE MUZIEK Voor PIANO a 4 Mains Uiigave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin AamTi Ilbacio Walzerarr vonWagnerC ƒ 0 50 AscHEü Vaillance Polka militaire C 0 40 RiiANDTs BuY s op 26 Peestmarsch entrio over 2 Studeaten Liederea lö vivat en Pro salute C 0 00 Kbuo op 68 Les Operas en Vogue Morceaux de Salon No 8 Bellini Norma C 0 60 No 12 Flotow MarthaC 0 50 Menhelssohn Hoohzeitmarsch B 0 40 Wallace La Petite Polka de Concert C 0 60 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave z n steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Raderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s iriorg 7 uren TMf Van ROTTERDAM op gelijke liagi u s nam 2 uren Dagelijks Retourkaartcn Gcneeskuiiillèc aanbeveling De STOLLWERCK scho BORST BONBONS welke mij tot onderzoek voorgelegd zyn hebben voor alle andon tegen heoschheid hoesten etc aanbevolene middelen deniet te miskennen voorkeur dat dezelve slechts uit suiker en planteunut vervaardigd door het ligohaam ligt opgenomen worden en de spjjsverteering niet verstoren Dezelve worden ook door Kinderen en zwakke personen met goede uitwerking aangewend waarvatj ik mij zelf door proeven in het onder mvjn bestuur staande hospitaal overtuigd heb Breslau 21 Februarg 1847 Dr BüEKNEtt pract arts wondheeler etc Deze Borst Bonbons zyn echt in verzegelde pakjes met gebruik aanw zing verkrijgbaar gesteld a 30 cents te Gouda bij den Apotheker J H Boers te Haastrecht b J K OostbeLiNo te Oudewater bjj P J van Vkeumingen en te Schoonhoven b A Wolff Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de SUJIII en als maagvarSterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertoring zeer bevorderen bij oni r goed tegen de gal en zeer ZaCht laXSreud zijn zijn tegen SS j cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heere i te Aarlanderveen J F AUart Amsterdam M Oléban C Droogisten Heilige weg Du 321 ca Hnidenstr KK 278 Bleiswijk 8 v d Kranl3 Bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timan Dirksland D de Vriei Dordrecht H J Gillay Gouda L Schenk op tie Hoogstraat s Gravensande W v d Boom s Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidnnus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudewater H J Knijper Uotterdam v Sanien KollT korte Hoofdstceg Schiedam Wed A H Eombouts Schoonhoven A Wolff Tiel A J Paassen Utrecht F Alleua op den Steenweg over de Donkerstraat n 37 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn doo mij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld by den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en siuts onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handeeckening van J J SCHREUDER apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik vnn een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen 39 Gouda Druk van A Itrinkman la u Myiii Dumüip IHviÉëak m p én Sn t