Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1870

im iXt J P t ri mi tm Mk W te a t a a snu inhevcling 1870 Vrijdag 4 Februari N 8ö0 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertent en kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uili ve loKST BONBONS gelegd zïjn hebben icliheid hoesten etc I te miskennen voor suiker en planten Ugohaam ligt op bpijsverteering niet n ook door Kindo t goede uitwerking zelf door proeven staande hospitaal Hs wondheeler etc ocht in verzegelde ng verkrijgbaar gebij den Apotheker b J K OoSTi EVAN Veeümingen hFF De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDA6 lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 iranco per post ƒ 2 ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere Mgel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN lagpillcn vele jnren met het Cl aU maagver door hare werking vorderen bijzonder f zacht laxerend t doosje met bcrigt bg Ie navolgende p Droogisten a nuideDalr KK278 Ioog6tro it pom Iraat arleiDinerstr orle Hootdsteeg Ibciuts steenweg over de Don erff ILLEN bereid rolgens loor mij te Gouda aiisen gesteld by den Heer L it irEL en 3iul9 onheogelpe Maagpillen i een nJecekening van J J Like handteekening zich k waarmede het doo je daar wel attent op te ir het gebruik van ecu umloop te brengen 39 Uriukiiiiu Quiteiilandscti Overzicht Gouda 3 Februari De ministerieele crisis te Weenen is geëindigd De hr Hasner is gelijk men vermoedde benoemd tot president minister de luitenant veldmaarschalk Wagner tot minister der landsv irdediging e hr Banhaus voor landbouw de hr Stremayr voor eeredienst en onderwp Dit ministerie zal de meerderheid in den ryksdag voor zich hebben en van Beusl schikt zich iii den j i f van het werV De constitutie bljjft onveranuerd gehandhaafd Maar deze regeliiig is geene boslissing is geene oplossing dei groote quaistie het is de voortzetting van den betreden weg die het Duitsche element inden Cisleithaanscht n staat beschermt tegen de hevige oppositie van Czechen Polen Galliciers en Tyrolers Indien men overweegt dat de Duitschers slechts eene kleine minderheid uitmak tegenover de goweli ige overmacht der vreemde nationaliteiten dan zal het duidelijk zjjn dat het i ieuwe ministerie g cne rustige toekomst te gemoet gaat Ook blijven er bovendien zoovele gewichtige belangen te regelen zooals invoering van het burgerljjk huwelijk en de opheffing van het concordaat die beiden worden voorgesteld dat het daar wel zeker nog voor eerst niet ontbreken zal aan meenin sverschil en strijd Het concilie te Rome vereenigd wekt meer nieuwsgierigheid dan warme belangstelling In de eerste plaats wordt die nieuivsgierigheid opgewekt door de opgelegde geheimhouding die onzekerheid en spanning gaande houdt tegenstrijdige geruchten doet ontstaan en een zeker belang inboezemt voor eene zaak die in zichzelven vrjj onbelangrijk is De groote meerderheid der eenvoudig geloovigen twijfelt niet aan de onfeilbaarheid van den paus en heeft geen denkbeeld van den strijd daarover gevoerd Do zelfdenkende leeken der kerk zijn niet genegen zich te onderworpen aan het n ff i eenige honderde kervoogden zonder nxleiijki bewijzen en den protestanten is dut leer stuk volkomen onverschillig als geheel in strjjd met het beginselder individudoehi vrijheid Het Iwlaiignjkt van het conoilio bestiuit in de in jing tot etne opwekking en liornieiiwing mui den ijver der volgers van Ifoiiie duuivoor cililei is niet eer te vreezen bü de voortgaande ontwikkeling van onzen tiJd Geen tal van biuchoppen zal den loop stremmen van keunis en wetenschap van licht en vrgheid van verdraagzaamheid en verbroedering Het is veeleer te foorzien dat de oneensgezindheid der prelaten h n werk geheel vruchteloos zal maken Het ministerie in Frankrgk is eene eerste schrede op den weg der hervorming De aangekondigde verandering van het persoonlek bewind in et wettig geregeld constitutioneel bestuur eisclit veel meer De ontbinding der kamer waa volstrekt noodKake1 fk Het is ten overvloede gebleken op hoe schandelijke wijze de keuzen waren tot stand gekomen Het volk heeft recht op eene andere vertegenwoordiging Toch heeft men het willen beproeven met deze officieele kandidat n die meegaande zyn en van opinie als van kleed wisselen Het ministerie Ollivier wien het ook aan geene veranderlijke volgzaamheid ontbreekt pnstte juist voor dezen toestand en werd zeer gunstig ontvangen en heeft dan ook nu ee i zegepraal behaald in de qua stie der handelstractaten Toch was het ongelukkig en onhandig De moord door Pierre Bonaparte gepleegd was een geheel onvoorzien ongeluk een wez n ijk bezw iir voor het minist Tif maar de ver olgiiig van Rochefort was een misslag niet goedgemaakt door het flauwe inconsequente vonnis Maar onvergeeflijk i liet dat Ollivier zich beroept en iteunt op de meerderheid dat hij die meerderheid de juiste uitdrukking van het gevoelen des lands noemt en circulaires uitvaardigt die in spitsvondige raadselachtigheid geIjjk Vi op menig vroeger woord van zijn keizer Dit alles is genoeg om dit ministerie geen langen levensduur te voorspellen of het moest mogelijk zijn langzamerhand weer terug te gaan BUITENLAND ENGELAND In vemchilleiide lei ache provinciën wordt een beroep gcdaiui up de Omiijeinanneii oro de oogenaamde ngrnrische misii iden te wreken Jii de cireul iiri die met dit doel zyn rondge uiiilrii wordt ge egd diil nu er herlin ldelijk te vergeefs bij de regeeriiig op liiilp is aaiigtdrongcn de üraiijeni iiiiKii clren do liaiideii nnn het werk moeten slaan Er 18 IC vcei blotd vergoten VVniuk dus iiau de sluipnioorilcn i irv dic lot nu ongestraft bleven De Engelsche bladen jiieo met leedwezen op die cirrulnire die waarschijnlyk aanleiding tal geren dut de moorden in Ierland aanzie nllen to neowii Lord Cairns zal den 6 Il iden lankomeD om zich te belattw t tt ua ifiaiug Ur coDservr IcTC partij in het hoof tiuiis FRANKRIJK r e Purij che JPresae bericht dat de heer Dara minisler van huitünlandsche zaken aan eenigeafgfvnardigden in d coDferentier aal der kamer Ie kennen heeft gegeven dat hy op dit oogenblik eene vermindering van het Fransehe leger onraadzaam snhtte Üe minister altijd volgens genoemd blad vreesde dat art 6 van het Prager vreiieitractMt betreffende den wederafiland van Noord Sleeswylc aan Denemarken voor Pruisen eene doode letter zou bigven indien von Bismarck tag dat Fraukr k rt jne strijdmacht verminderde Het officieele orgaan maakt eedige besluitenbekend tot Lsnoeming van nieutve prefecten V ijfprefecten worden ontslagen en deelt op wachtgeld deels op pensinep gesteld Idrwgl vier tot eene andere betrekking zijn benoemd In de zitting van den 1 kamer van afgevaardigden henft de heer de Kériitry aangekondigd dat hij d regeoring iiilerpelleeren zal omdat de beslaande wetten niet worden toegepast op de Jezuitenen kerkelijke vereeiiigiugen De heer Gambetia zaleene interpellatie instellen omtrent de belemmeringv in de vrijheid van drukpers s cbo f DUITSCHLAND Volgeas een der Berlijiuclie correspondenten van de Kulii Z tung meent iseu te Berlijn dat ook aan Nederljutl n Kelgie zal worden verkocht om eene subsidie ten behoeve van den St Gothard spoorweg Prof Thiel te Brauiisberg die door de Pruisische regeeriiig was aangewezen om haren gezantIe Uome tijdens het concilie ter zijde Ie staan ianeg met derwaarts vertrokken Naar meu zegl heeftliij per telegraaf bericht ontvangen dat de regeeriug 2ijiie zending vourloopig wenscht uit te stellen Men schrijft uit Berlijn Niets nieuws ouderde ron De leïilsit verschijnende Burger en Boe renvrieiid bevatte onlangs een artikel van den heerFreiil el waarin de O restameiilische geschiedenisvan Joref in Kgypte op satirische wijze werd behandeld De vrome lebreeuwsche jongeling werdveranderd in een listigen minister van financiën die den honger nood te biiat nam om het Kgyptische volk nan het despotisme van den Farao teonderwerpen ï Excellentie l ad het vruchtbareland gedurende de 7 vette jaren dOor belastiageHuitgezogen en alleen de priesters ontzien terw lhet volk in de magere zijn eigen koren had mailenbetalen om te leven Wijsheid hongersnood en dezweep daarmede zegt Frentzel brengt men allestot stand Dit ministerie Jozef komt telkens opnieuw voor den dag en de meeste koniugen behoeven geene bijzondere aansporing om Farao svoorbeelil te volgen i oo was I 5U jaren geledenin eene provincie aan de ce gelegen een hongersnood iiiigebroken wanmm het luinii titrie zeer wgselijk hiiil gebruik goinaakl om een lal vuu doiniiiiguedereii tiu ic schallen In de Inulste jareu