Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1870

f 1 II I s f ii Gouda 3 Febklaui De voorstelling door het liefhebberijlooneelge zelschap gisteravond gegeven was zeer goed be k was die provini in nndi riiM il door lioiigcrsnood eli islenl eu mulat hondcrddiü ondc ihalera tot lecniging van den nood in Uultschl iml waren bijeeugebrixihl li id het minisler u eindelijk ann do 7 waar beprui lilc inwoners een som ijclds uit do si r tkist g lee l Do lcrnK avc van dit uitschot moest na t en jaar geschieden maar die termijn was verlengd en nu bcilicndo zich het ministerie van de macht den sohuldoiacWr toegekend om op de verkic ingen Ie werken Dit artikel komt den heer l venizel op 150 tlialers boete Ie staan terwijl de redacteur 10 thalers moest betalen De oproeping welke door het hoofdbestuur der arbei lersvereenigiiig aan de Waldenhnrgsche mijnwerkers is gedaan en waarin zij wurde a ingemaand om weder aan het werk Ie gaan luidt nis volgt Diar thans e gcrinu e spaarpcnningen opgeteerd eu ons credici verloren gegaan ijii is de on lerstenning onzer broeders en vrienden ni geheel Dnilsfhland niet meer voldoende ora zoovele duizenden te voeden en tevens de miildeler om naar betere oorden Ie verhui en aan de hand te geven Alle onderhandelingen eu bemiddelingen zullen in bet vervolg evenzeer almitot nu toe sluiten op de onbuigzame stijfziiuiigheid van eigenaar der mijnen Het zou eene moedwillige misd iad zijn ula wij onder zulke omstandighcilen van u nog langer vorderden ile grève voort Ie zeilen liet hoofdbestuur heeft daarom na rijpelijke overweging besloten 1 al die leden i het bijzonder de ïhuwden welke in hun onderhiud of in dat hnnner familie niet kuniiCii voorzien zonder het arbeidsloon mogen bet werk in de Waldenburgsche mijnen weder aanvangen Z alle ongehuwde leden alsmede die welke hunne familie nit eigen middelen kunnen ondersteunen worden dringend verzocht door zoo spoedig mogelijk deze Streek te verlaten zich te ontlrekken nan eene smadelijke overgave en ann de verdrukking van zulke arbeldgevers 3 het gezamenlijke bedrag van ondersteuningen eu van inzamelingen zal van heden af dienen tot onderstand der vertrekkenden en hunne familien en om van lieverlede de verplichtingen met de arbeidersvereeniging te vereffenen Niemand die ons In de vertoopen bange dagen erediet verleend heeft moet een penning schade hebbcu Kameraden I l oor deze beslulleu waarvan wij de naleving dringend aanbevelen is nog niets van onze goede zaak verloren De grève van de Walueiiburgsche afdeeling der Duilsche bergwerkers wordt zoo lang voortgezet totdat onze rechten erkend onze belangen verzekerd zijn I e arbeidersvereeniging der Duilsche bcrgbewerkers en haar hoofdbestuur blijven bestaan Wij leggen do wapenen u et neer wij verschaffen onzen uitgepulten manschappen slechts de uoodige rust Kameraden Geen terugtreden kan uwe overtuiging vtrnieligen in hart en wil blijft gij aan dearlelderavereeniging getrouw daarvan ziju wg zeker OOSTENRIJK Gelijk men weet werd onlangs te Weenen ge egd dat aan graaf von Beuat een wenk zou weiden gegeven om bij den rijksrnad als afgevaardigde van Beichenberg af te treden en zich voortaan van alle rechlatreeksche aanraking niet die vergadering Ie onthouden Men meent thans uil eene goede bron te kunnen verzekeren dat bij zich bereid heeft verklaard ann dat denkbeeld gevolg Ie geven Uitl eslh wordt daaromtrent geschreven Wij hebben het nooit noodig geacht dat de rijkskanselier lid van deh ryksraaii zou zijn maar wij hebben er toch ooit bezwaar legen gemaakt Evenwel dit was slechls zoolang hij als nfgevnardigde niet Ier verantwoording werd geroepen wegens handelingen als minister Doch nu dit eenmaal heeft plaats gehad achten wij het bepaaldelijk beter dat hij in den rijksrand geene zitting houdt In de gunstigste gevallen is liet onuoodig In critieke oogenblikken is het verkeerd ITALIË Aan bet Journal des Débats wordt uit Florence geschreven dat het ministerie hetwelk de ondankbare laak heeft op zich genomen om op alle takken van den staatsdienst Ie be ninigen hel budget met eene som van 35 miliiocn francs heeft verminderd Meu denke niet dat dit een sober resultaat ia De uitgaven waarop bespaard kan worden bedragen niet meer dan tliO millioen Het overige vnn het bnilget wordt verslonden door de staatsren e door aubsidicn aan spoorwegen krachtens aangegane verbinleuisson enz Mair deze besparing van 3B milüoeu heeft overal klachten en gemor doen ontslaan en zoo het miiiislerie viel icn gevolge van zijn crnstigeu wil om ie bezuinigen zou niemand er zifb over kunnen verwonderen Kik wil bezuiniging in beginsjl maar ieder klaac t wanneer dat hij er min of meer het slachtoll cr hij van lenkt is = i = i üOiU fefe sS KERKELIJKE STAAT De correspondent van den Times te Uome schrijft nlSinncn veerlien dagen zal di groolc strijd gestreden worden Dan zal het Ie doen zijn om de rechten van den paus in zijne belrekkingen tot het wereldlijk gezag üij die de voorstellen welke bij het concilie zullen worden ingediend hebben gelezen verklaren datdaarin volstrekt niets a in den tijdgeest wordt toe geven Het opgeniaakv besluit strekt tot veroordeeling 1 van hel algeraeen sienirecht 2 van de afschaffing der klouslers 3 van de onteigening van kerkelijke goedeven 4 van hel neutraal onderwijs 5 van de theorie der voldongen feiten Een ander voorslel stri kt om er vier dogma s tegenover Ie stellen als 1 Ie souvereinileit van het goddelijk recht 2 de heiligheid van kerkelijke ambten 3 het récht der kerk lot behoud barer cigendomraen i het wereldlijk gezag van jfH paus Naar men verneemt is dit l iat ie dogman korrelige bewoordingen gesteld lli l heeft ten doel het nnaliiema te doen uitspreken over ieiler die slechts meent te moeten twijfelen aan de noodzakelijkheid der wereldlijke macht van den paus of zelfs aan het heilzame van inmenging der kerk in burgerlijke zaken De limes houdt omtrent deze punten zijn commentaar niut achter l e paus zegt dit blad is uit de hoogere sfeeren neergedaald en bemoeit zich eindelijk eens met nardsche zaken Zoolang hij zich bezig hield met vraagstukken zooala de Hemelvaart van de maagd Maria de onbevlekte ontvangenis mocht hij het eerste en het laatste woord hebben Zelfs de quiEslie der onfrllbaarheid is een vraagstuk dal men gevoegelijk kan laten beslissen door den paus en z jn eniieilie Maar nu komt dequaestic der uasstiun aan de orde het wereldlijk gezag Uit het woord blijkt reeds dat de aarde zoowel als de heinel er mede te maken heeft t Is eene quieslie waarover staatslieden zoowel als gceatclijken een oordeel mogen vellen Getrouw aan den Syllabus wil de pans het sociaal gebouw afbreken De wereld moei naar zijn wil door het Goddelijk Hecht geregeerd voi den en niet volgens den wil van dtn roensch van voldongen feiten accomplished facts wil hij niets weten De paus moetblyven regeeien in Home Verngin Anconii Bologna en Havenna moeten weder aan zijne macht worden onderworpen Wereldlijk gezag betoogt de paus is door God ingesiteld ala een basis voor het geestelijk gezag Een priester kan niet onafhankelijk zijn tenzij hij vorst i In cén woord zegt de Times de paus klemt zich aan den troon vast en brengt het altaar In gevaar a= 5ï i tafe tai 3 EGYPTE Het Sucz kanaal zegt de W eser Alg verkeert in een zorgwekkende crisis Dricbe tliiursleden van de maatschappij hebben plotseling hun ontslag ingediend wijl de Lcsseps nog geen st iat van Inkomsten beeft openbaar gemaakt hetwelk trouwens moeilijk zou wezen aangezien de opbrengsten van het kanaal tot heden het cijfer nul niet machtig veel Ie boven zijn gegaan Omtrent den loesland van den waterweg zelf geeft een correspondent van de All Augsb Ztg de volgende beschrijving Alle schepen van vijf meters diepgang moeten alvorens hel kanaal in ie stevenen gelicht worden de gelichte goederen worden op vlotten geladen en achter het vaartuig opgesleept Om het kanaal tot de vcreischle dieple en breedte 8 i tegen 22 meiers uit Ie graven Is een arbeid van minstens vier maanden noodig bovendien moet aan de beide hoofdkrommingen te El Guiar en Serapeum een aardmassa van 2 880 000 kub meters worden uilgedolven Hei spreekt vanzelf dal men hel kanaal gedurende dien arbeid voor de scheepvaart zal moeten sluiicn Doch de financieele zwarigheid slaat ook hier weer voorop Van waar hel benoodigde kapit ial bijeen ie brengen De Lesseps rekent daartoe bij voortduring op de welwillendheid van de ïransehe regcering en den Khedive vooral van den minister Ollivier koestert hij hooge verwachtingen daar deze nog vóór weinige maanden als commissaris des ondcrkonings vin de kannalranalschnppij een honorarium van ƒ 30 000 francs genoot zorht en voldecii eer t Was liefhebberij om Ie zien hoe de c liefhebberij tooncelspelers en speelsters zieh van hun soms moeilijken taak kweten Er was en dit ia vooral een verblijdend leeken in hun spel vooruitgang wanneer we het vergeleken met dat van verleden jaar Wij hopen dat deze dames en heeren ons nog dikwijls in de gelegenheid zullen stellen hunne vorderingen op to merken Men verneemt dat alle maatregelen genomen worden om Imet 1 April de lijn Gouda s llage van den rijnspoorweg geheel en al gereed te hebben ten einde reeds op 26 April dien weg voor het verkeer Ie openen I e minister van justitie heeft den 27 Januari jl de volgende circulaire aan de procureurs gene raal bij de provinciale gerechtshoven gericht Het hoofdbestuur van de broederschap der notariasen in Nederland heeft zich tot mij gewend met verzoek om bij circulaire de i oiarissen in te lichten omtrent hel juist verband van art 3 in verband met art 7 tweede lid en art 30 eerste lid der wet van 7 April 1869 betreffende de malen gewichten en weegwetktuigen voor zooveel aangaat no aricle acten Met bet oog op het verschil in de opvatting dezer wetsbepalingen dat mij gebleken is ook onder de notarissen te bestaan acht ik de voldoening aan het verzoek der broederschap weuschelijk Ik ben dus dienaangaande in overleg ge reden met mijne ambtgenoolen van financiën en van binnen zaken en heb thaiij de eer UWEd Gcstr uit te noodigeu door tusschenkomat van de officieren van juatitie ter kennia van de notarissen In uw ressort Ie brengen dat ofschoon hel om verschillende redenen wenschelyk moge zijn uitsluitend de sysleinalische namen voor iSe malen en gewichten ie iivigen de wet echter zoowel de aystematiaclie als de Ncderlandsche namen voor zooverre deze laat le in art 3 mede zijn uitgeilrukt erkent Het is alzoo geoorloofd ook in de notarieela acten te bezigen of de systematische namen alleen of de systematische namen Ie gelijk met en nader verklaard door de in de label van art 3 daarnevens genoemde Nederlandsche namen of eindelijk deze laatste namen alleen Uil Utrecht wordt aan de Amaierdamsche Courant geschreven Op nieuw loopt hier het gerucht dat de mlnisier van oorlog zou verlangen af te treden en wordt ala zijn opvolger gedoodverfd de generaal van de genie graaf van Liinbirg Slirum anderen noemen ook den kolonel Ender cin van den staf Naar wij vernemen ia hel wetsontwerp tot herziczing der postwet gereed om onmiddellijk bij de bijeenkomst der tweede kamer te worden Ingediend Men deelt ons mede dal een uniformport van vijf cents voor binnenlaiulsohe brieven en meerdere faciliteit voor de verzending van drukwerken daarvan o a hoofdbeginselen uitmaken Het larifeeren der dagbladei naar het gewicht moet echler niet daarin zijn opgenomen Het cents porto blijft daarvoor behouden De Conrrier ie la Meuse meldt dat de heer 1 Tlegont te Maastricht bet loffelijk besluit genomei beeft üin voortaan geene kinderen op zijne uitgebreide fabrieken tot te laten dan nadat zij hunne eersie II Cloininuiiie gedaan hebben alzoo niet voor den Iccfiyd van elf twaalf jaar Uil Amsterdam wordt gemeld liurgerpUcht heeft Maandag avond eene vergadering gelioiiden die door 170 leden werd bijgewoond Na belangrijke debatten is tot candidaat van de tweede kamer gekozen profesaor Asser met 106 van de 130 uitgebrachte stemmen De heer van Nierop trok na een schitterende rede zijne candidaluur in Hij erlangde loch nog G stemmen voorla verkreeg de procureur Aaser 12 de heer van Heenen door Mi Pijnappel verdedigd 4 stemmen Men meldt uit Schoonhoven dd 29 Januari In de op heden plaats gehad hebbende algemeene vergadering der Nijverheids Vereeniging voor gouden zilversmedi n alhier werd rekening gedaan over het jaar 1809 van de door hnnr opgerichte en door 7 icden kosteloos geadministreerde ruim 80 leden werklieden tellende iiiBielliiig Hulp in lijden slrekkende lol het dgen mui gildelijkeuilkeeriiigcn bij ziekte en ouderdom nnii crklu dcn en bij o erlijden aan hunne betrekkingen wa irloe door hen slechts eene geringe bijdrage wekelijks belanld rf éi n uur per week boven de gewone uren gewerkt wordt Het voordeelig saldo dezer lekening bleek bij een zesjarig beslaan dier instelling 1 rjfy IJ 1 llX 1 1 llH li lt P jii 5 5 iVii i l illlf A Aifil teOiiui m pil 11 blita tal iiBJimiiMto niliikphM ii iW i 8Uiii ii i t r MHüniiiiilte iipli l l i IWllidiimiiliiiBiWKm U fH ta ruiii Jii l l H t KB wini llijli il li I itliiii w j m kH i ii i lüW i inj 1 r illSilifaièiiBiiiiir ili i iiA lluilmviR i Wit i i nilkif oiil im4 tl cc 1 4 11 I Il tó I ÏU lieil Si m ai Iflai N i S 7 s m I i Sk iiii Ö C S£ c r n H 1 4 a 1 1 V In tS 1 S Li iJ i N t4 l r iiiri S jF Sf r Wï WBH snnaMi