Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1870

Xa si taatmt lict annzienlijk cijfer van ƒ 8 27 i2 a te hebben bereikt en is een to duidelijk bewijs van het hooge belang daarvan voor den werkman om iels racer ter aanbeveling te behoeven terwijl het van wege bovengenoemde verccniging kosteloos geven van teekenonderwijs aan een 20tal bij de leden werkzaam lijnde leerlingen niet minder strekt tot bewijs barer belangstelling iu het lot vun den werkman Het weekblad Ons Sirei en gewijd nan de ontwikkeling der vrouw waarvan deziir dagen het proefnommer is ver ipreid bevat o a het volgend aohrijveu Het dcnkbeild om ann de ontwikkeling der vrouw onze krachten ie wijden lacht me zeer toe Bij elke schrede die ik op het humanitaire gebied zet ontwaar ik de zedelijke kracht der vrouw Haar versterken en haar dienstbaar maken aan de belangen der samenleving moet ona streven zijn wai t hoe krachtiger de vrouw in de eigenaardigheid van haar wezen ontwikkeld wordt zooveel te grooter zal de hulp zijn die ij der menschheid bieden kan om hare betere en hoogere bestemming te naderen Slecht geraden is hij die hare hulp versmaadt en even slecht geraden is hg die de vrouw buiten hare sfeer wil rukken en hare eigenaardigheid miskent Ik zeg met Karl Weinhold I ie Fraueu werden die Manner bessern und unsere üeschichte retleu miissen nicht durch Amazonenzüge sonderu durch die Macht edler Herzen und gewalliger Weiblichkeit In dem Lchen der Familie in der Bhe liegt unsere HoGfnung Wil de vrouw opvoedster zijn der volgende geslachten moet j wil zg die geheiligde roeping naar behooren vervullen meer kunnen dan het nnisbestuur alleen zij mag dan geen vreemdelinge blijven op het gebied der samenleving Hare werkzaamheid beweegt zich wel is waar eigenaardig in het huis in het gezin maar daarom moeten voor haar de bronnen van kennis en wetenschap niet gesloten blijven Uit die bronnen vloeit een zelfbewust leven voort dut haar tot cene betere Christin en misschien tot cene betere opvoedster maakt Daanloor iilleen kan zij inzien en aan hare kinderen leeren dat in den stoffolijken meiisch tevens een eeuwig l e insel huist en l it de rechten van beide geiierbifdij il uioelen n orden L homme zegt Pascal gu cst ni aiijie ni bcle et Ie malheur veut que qui vent faire l angc fait la bcle Ik acht het een vruchtbaar ilenkbeeld een v eekblad op te richten w aurin ds zedelijke belangen onzer vrouwen dikwijls al Ie zeer miskind urden besproken en tevens hare rechieu en verplichiingcn ata Ncderlandsche vrouw en vrije Christin ludiaiideld worden Aan dusdanig werk is mijne volle sympathie verzekerd J B van HuoiiNrOTH In de vacature eener predikanisplaals bij de hervormde gemeente te Amsterdam ontstaan door het emeritaat van Ds Blaauw is het volgend drietal opgemaakt J W Felix te Utrecht VV J Jorissen te llotterdam en A Kuiper te Utrecht Uit Amsterdam wordt gemeld Niette ciislaande de hevige bcslrijding van den heer J Werthcin Jz heeft de kiesvcreeniging Grondwet den tloor liurijerpluhl gekozen candidaat voor het lidmaatschap der tweede kamer professor Aseer ook tot deu haren gesteld en wel met 36 stemmen tegen 21 op den heer van Ileenen Volgens een door den heer J A Alers rijksveearts der 1 klasse belast met het veearlsenijkundig toezicht in dit gewest aan den minister van binnenland$che zaken uitgebracht rnppori begint de besmettelijke longziekte onder het rundvee zich te verspreiden Genoemde veearts schnjfi dit toe aan het niet behcoilijk afzonderen en aarg ven der zieke beesten Bijna stervenden worden geslacht om het vlcesch in comsumtie te brengen De comin des konings in de provincie Zuid llotland heeft bij circulaire van 2 J Januari j l hecren burgemeesters dri igend uitgenoodigd te waken voor de naleving der bepalingen van artt 45U tfia van het wetboek van strafrecht Gelrouwe nangifie iler ziiktegevallen en strenge afzonileriiig kunnen de uitbreiding van het kwaad voorkomen Te Ammerstol zijn in de afgcloopen weckgevangen 13 zalmen van S tot 3t kilo prijsper Vï kilo van ƒ 1 50 tot 2 25 Men meldt uit Moordrecht dd 1 Febr In de voorgaande week is hiir de tweede ergadering geliuuden der afdeeling van het schoidvcrbond waarin een reglement is vastgesteld Tot afgevaardigden ter alpeineei vcrgiiderinji Ie Uirccht zijn benoemd de hecren i A vmi llouweuingc Jz en J Drobt Az Binnen cdiigi dagen zal hel con ccpt regloment van den bond nog in eene daartoe bestemde vergadering overwogen worden In de naburige gemeente Gouderak is Zaterdag 11 ook eene afdeeling opgericht die 33 leden telt Ook daar bestaat veel belangstelling voor de zitak Ook te Boskoop is eene afdeeling van t schoolverbond opgericht Maandag avond waren tol eene te dien einde opgeroepen vergadering circa 15U ingezetenen opgekomen Niet weinigen daarvan bleken echter besliste antischoolverbondsinannen te zijn Immers na het krachtig opwekkend woord van den leider der vergadering den heer Ham hcrv pred betuigden zij bij monde van den heer Sluyter pred bij de Christel geref gemeente dat zij onmogelijk tot hel schoolverbond konden toetreden umdat dit in zijn vergadering van 27 October II het bekende amendement Kuyper had verworpen en bij die betuiging bleven zij vidharden ook nadat het ongelilige der aangevoerde reden aangetoond was en zij met aandrang waren uitgenoodigd om met het schoolverbond de proef te nemen en mee te gaan totdat bet onverhoopt een in hun oog verkeerden weg mocht inslaan Van de overige aanwezigen tra ijen er inlusscKen 71 toe die in eene nu onmidïlellijk volgende afdeelingsvergaileriiig een bestuur beneemden en tevens daaraan opiircjcgen om uit bun midden twee leden af te vaardigen nuar de aanstaande vergadering te Utrecht Genoemd bestuur bestaat uit de heeren Mr J A Vorstman Voorzitler K G F V Mam Vicevoorzitter C Douw Snijder Secretaris W F K Hussem I enningmeesler en de heeren A Koster Mz J Maarschalk en K J W Ottolander Tot afgevaardigden naar Utrecht zijn benoemd de heeren Hum en Ottolander Naar wij vernemen zegt de Gron Cl is de minisier van justitie voornemens in den loop van dit jaar een voorstel bij de slaleii geiieraal in te dienen waarbij het radioaal van meester in de rechten verplichlenil wordt gesteld om tol het examen voor candidaalnotaris te worden loegelaien De Arnh Cl laat daarop volgiii wij vertrouwen dat dit gerucht zich niet zul bevestigen De noialissen hebben tot dusverre niet bewezen dat zijniet berekend zijn voor hun vak Hoogere eiselien hun te stellen is dus naar wij meenen onnuudig Wil men die echter stellen men v rzwnre tian het examen voor le Caiidiilii it noiarisseh maar eische niet dat zij een akadeaiischen graad bezitten Voor den examinator moei liet voldoende e eii wanneer de examinandus beantwoordt aan de eisidien van het examen Hij mag niet vorderen dal Te bekwaamheden op deze of op eene andere wijze verkregen zijn Dal de maatregel moeielijkheden zou opleveren geluoven we niet Even als bij andere vakken zullen altijd personen te vinden zijn die op een notariskantoor werken zonder plan zelf notaris Ie ivonlen Een andere vraag is ecliier of een advucwi tot notaris aangesteld de kennisvan zijn vak en voord ook van de menschen met wie hij te doen heeft In die mate zal bezitten als de eandiduat notaris die langen lijd in de praktijk werkzaam was Men meldt aan de Arnh Cl dat de hh Bredins c s aanvrage gedaan hebhen voor eene definitive concessie voor eene spoürweglijn Dordrecht ArnhemNijniegen terwijl naar men verzekert een F raiibch bankiershuis zich bereid verklaard hicft het voor die belangrijke aanvulling Viin ons spoorwegnet vereischle kapitaal te verschaften Het H tkblad van dn burg admin deelt eene beslissing iles konii gs nieile waarbij is uitgemaakt dat de slem uitgebracht op een persoon zonder aanduiding van ilieiis voornaam wiinneer hij behoort onder de aftredende raadsleden dien persoen moetworden tcjigerekend ook al zijn er anilere personen in de gemeente lie denzelfden naam dragen Deze beslissing is gegrond op de overweging dal indiende kiezer die deze slem uitbracht het aftredend i rauilslid niet had bedoeld hij dit door eene meer nanwk urige en duidelijke omschrijving zou hebbente kennen gegeven Door het kantongerecht te Arnhem zijn reed drie personen veroordeeld wegens handelingen insirijd met de el op de nieuwe malen en gewiehlenen wel Iwee ieiler tol 10 en een tol 2U boeteof voor allen subs gevangenisstraf De Sueeker Cuiiruul zegt Onze meening indertijd genii dat de rechigeloovigen inderdaad hel onderwijs zouden willen afschall en imiien zij er demacht toe hadden wordt behalve door het voor gevallene te Goes bevestigd door hetgeen de predikant Jotef Suppan dezer dagen te Laibach in Duitschland predikte Hij zeide toch Geliefden in Christus i Gelakkiij zijl gij die niet lezen en schrijven kunt omdat gij nooit aan het gevaar wordt blootgesteld de slechte boeken en andere geschriften te lezen welke op ons geloof eii op de geestelijken smalen Laatste Berichten Loaden 2 Febr De Times deelt een particulieren brief mede van een kapitein bij de marine aan de Westkust vnu Afrika houdende het bericht dat dr Livingstone op 90 dagreizen van Loungo onder de beschuldiging van tooverij gedood is het lijk werd verbrand New York 2 Febr üe senaat heeft zich by besluit verkisard ten gunste eener bemiddeling vau bet gouvernement in het conflict tusschen Canada en de Indiaansche stammen aan de Boode rivier De staatsschuld bedraagt 2651 millioen dollars zijnde sedert de vorige opgave eene vermindering van 4 midioen De voorraad edel metaal bedraagt IOP 3 millioen Weenen 2 Febr De Wiener ZeUmg deelt de benoemingen mede der volgende ministers Hasner minister president de luitenant veldmaarschalk Wagner oorlog Bauhans landbouw Stremayer ceredienst en onderwas Cairo I Febr De khedive heeft heden het parlement in persoon geopend Hij wenschte zgn volk geluk met den goeden oogst en de meer en meer in omvang toenemend openbare werken De ministers zullen steeds bereid worden gevonden om met het parlement van gadachlen ta wisselen over de publieke aangelegendheden dg nilte deboopdat dit geincsnschappelijk overleg zal leiden tot bevordering van de algtmeeiie welvaart Londen 2 Febr De Timet msidt dat tos schen Egvpte en Turkije eene schikking tot stand is gekomen krachtens welke het Egyptische leger niet meer dan 1500U man znl mogen bedragen Bei lijn 2 Febr De Prot Corresp meldt dat de NiiordDuitselie rijksdag tegen H dezer zal worden bijeengeroepen en dat de zitting van den landd ig alsdan zal worden gesehorst Tolpnrleinent zal vi rniüedelijk den 20 April bijeenkomen Karlsruhe 2 Febr De nieuwe Badensche spoorwegleening vun lO j millioen is met eenige bankiershuizen waaronder de heer Rothschild en de heer Ladenburg te Mannheim alsmede de maatschappij voor discuiiteering Ie Berliju gesloten Ue prijs van afgifte is nog niet bekend Parijs 2 Febr De maarschalk Regnault de St Jean d Angcly is overleden De l tttrie logenstraft het gerucht volgens hetwelk de regeeriiig voornemens is de kaders van de landen zeeinaelil te verminderen Parijs 2 Eebr Bij de discussie in de kamei over het reglement vnn orde heeft de heer Grcvy een ainendeinenl voorgesteld waarbij aan de kamer het reeht wordt toegekend om de gewapende macht ter barer bescherming te requireeien Bg de ontwikkeling van het amendement verklaarde de heer irévy dat hij het misbruik van het recht vau ontbinding wil voorkomen Hij beweerde voorts dat de nationale veriegenwoordiging die boven allen geplaatst is tegen eiken aanslag beveiligd moet zijn De minisier van onderwijs antwoordde dat de vrijheiil enkel gegrondvest kan worden door vertrouwen tusschen alle partijen Hg protesteerde wijders legen het denkbeeld van een mogelijk contlict tusschen de verschillende staatsmachten Het atnendeiuent Grcvy zeide de minister voert ons lerug naar 1848 en wij schrgven thans 1870 De vordering van den heer Grévy is in sirgd met de conslilinie ilet amendement is een bewijs van wantrouwen tegen de regeeriiig Wij willen de vrijheid met het keizerrijk vereenigen maar het laatste niet legen de vrijheid keeren De heer Jules Fnvre beweerde dat de kamer alleszins het recht heeft om bescherming in te roepen Onder het tegenwoordig regime hangt het wetgevend lichaam van de genade van een enkel man nf De spreker maakte ver ler eene toespeling op 2 december toen de minister van oorlog deze zaal verliet om de l retoriaansche benden tegen de veriegenwoordiging Ie wapenen Het amendement is daarna verworpen met 217 steuiineii tegen 43