Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1870

Mi 1 jeiiieniiKle ericliteii Uit Tilburg uuidt gcschrcvea dat het Ttfrhnal omtreut de bcboctiiig viiu dt ii sUliouchcf urijuint is lig ia zaUti volktrckt inct in ijn plicht te kuit gtküiiieu Tulrijko oii lukkeri hctft ht t ijsvcrinuik gcdureudc de joiigatc dageu veroüizaakt Df hcrtug van Tuscanc die ovvrk dmt is wna dit vader van dcD ia 8 iO viTdreviri hertog Do schutter die bg du juiigilt november feeatrri te n tlage iu drüukeoschup ij luitenant brlvcdigdc ii veruorducld tot 268 dflgeit gcvangctiiBstruf ïe ïent eïploitccrdeu twee conducteurs en twco knflrtjcsafgcvcrs de reida gebruikte kaartjes Ter iinuwenioud i dour Tnuipmati s dood de gerechtiftheid voldaan ol afgrijhclijkc moordtn Hordiüi te Piinjs gipkcgd Keu bidiendu vermoordt ijiiu iiicch teres eu du kcukcineid omdiit hij ViVTÓ wi fjc uudeii i iii niidcr vermoordt de motder Villi driü jongo kindiTen ter wiUc van 187 fiuncs Te HotterdHUi ïijn twee gcvM reu uit du buoldwacht gf stolen in weerwil um den achildnacbt Het Cüucilie ko t den paus Llkeii dag ongeveer ƒ 10 000 Marfort de gtinatel iig vun du rerjangdu kunuigiu vau Spanje ia in ongenade gevalleu De biirgemccfiter van IJiiïhbcI onlangs bij eeoe olficierle aansprunk van zijn koning melding makende iiünnde hem rdu gentleman die ann liet hoofd der Ucigibcbe natie staat Te Jtidderkerk is al een ooirvaar in t ne t op den kerk Tot directeur van den Itclj isehen monitcur is bcuueind de heer J Daubij gtwe en lelterzettcr De 2wuli che Ct heeft een nieuw woord uitgevonden gestandplaatst 1 £ en derde moord had te Parijs plaats sedert Traupmau a terechtateUing dau apreckt men nog van de doodstraf tot afschrikking Volgeaa de laatste o tclling heeft Tilburg thans 21 398 inwouers bewonende 4ö00 huiden In het nfgeloopeu jaar zijn ruim 250 woningen bij gebouwd dit j ar al het getal nieuwe huizen veel grootcr zijn daar het plan bestaat om twee nieuwe atraten ann de over ijdc van het spoor aan te leggen Gedurende ISOtf zijn alhier gefabriceerd ruim honderd duizend Btuk wollen guideren hiervan is weinig of nieta teer roorhandcn de waarde dezer goederen kan gerekenii wordcD op vgf miUioen gulden Vorat Karel van Kumente heeft nog eens bedinkt voor iraktemeDts verhoogi ng liCoox to N ew York die reeda een millioeii dollaia heeft beiteed aan een groot ziekenhui schenkt thana ï ijne prach tige bibliotheek de rijkste in Amerika aan de stad NewYork vaut 2 acres Inud en 300 000 dollars vooreen gebouw m toezegging van meer voor onderhoud Op Cuba is de Spaausche generaal Puello met een verlies van 50 ma vcralagea dooi den generaal Jordau vau de opstandelingen Uit Waalwijk meldt men dot het voornemen bestaat om duD buurt spoorweg Drongelen Tilburg door te leggeo naar Gouda Het Kgyptiache leger zal beperkt worden tot 15000 man VEIIGADEKINÜ van oen GEMEENTEHAAÜ Dinsdag 1 Februari Tegenwoordig de hccren van Hergen IJzendoorn voorz de Grave Vïruly Lullen Prince Üruggaar Reutiitger Remy Buchner Droogleevcr vun Gennep Kiat en van Straaten De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd s iugekomen eene missive vso de commissie voor het middelbaar onderwijs verzoekende dat er pogingen zullen in het werk wordeu gesteld om den driejarigen cursus in een vijfjarigen te veranderen In handeu van H ea W ten fine van bt richt en raad £ en adrea vao eeoige ingezetenen ter aanprijzing dezer verandering der hoogere burgerschool wordt gesteld in handen derzcltde hh £ ene miaaive der commissie van middelbaar onderwijs om nu reeda vaat tu stellen den zuiuercursus der burgeravoiidachool In hauden van B en VV Een adres van Marrèc wenkclicnde aangesteld te wordeu als gaarder van de duorvanrtrechten Ter visie Een adres van L Stolk verdoekende hcbippcr te worden in bet ovcrzetveer Ter visie Komt ter tnfel de behandeling van het adres van het 11 K kerkbestuur der parochie van O L V HemeUnart strekkende om aan hetzelve het gebouw der iluuk van honing in ruil tegen 7ijn keikgehouw af te staan ten einde daar ter plaatse eene nieuwe kerk te stichten B en W stellen voor 1 Het verzoek van het kerkbestuur zooals het daar isliggende af te wijzen ABUgeoomen met alg stemmen 2 Aan het clve te kennen te geven dat de gemeenteraodniet Qtigenegen ia tegen bet iUng der kosten vau verbouwinggeraamd op 30 000 het gebouw der beleenbank af testaan zoo het kerkbestuur liet bezwiinr van de eventueelobetimmering van Iiiht door den eigi iia ir van de gebouwenteu noorden zou kMnneii u jgi lieven kiij en of een anderdoelmatig g biiuw zou kunnen iiaiiwij eii gebed aan de behoefte der Heleenbank voldoende Hierover voeren vele leden het woord die bet niet wenschelijk nebten dut de gemeente zich nu reeds rnau quo tut afstand van het gebouw dtr beleenbank veibii den zou te meer daar het kcrkbcatiinr altijd gerechtigd is nadere vuurstellen aan den raad te doen Tot stemming overgaande wurdt liet voorstel van B en W verworpen met 10 tegen 3 stemmen namelijk de Ü at van B en W Na machtiging ttr nitvo rii g oiidir resumtie gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren tot het doen eener mededeeliiig MABETBEAICHTEN Gouda 3 Ffbr Jlij Heinig miiwt bleven de prij eii ongeveer iils iu de vurige ncrk Tarwe Poolsclie per 2400 kilo 280 Roode KI 266 Zeeuwsche per heel oude ƒ J0 76 ii 11 10 Nieuwe ƒ 8 ii 8 75 Mindere tol ƒ 7 25 afgegeven Rogge puike Zeeuwsche 8 i 7 25 Mindere ƒ 5 25 a ƒ Gerst winter ƒ 5 ii 6 Zomer f 4 u 6 25 Haver korlc 3 fi ƒ 3 90 dito lange 2 75 u ƒ 3 25 Boekweit Fran selie per 2100 kilo 160 i 170 Noordlir ƒ 220 225 Bruine boonen 10 af 11 Puike Zeeuwsche f II il ƒ 13 Wilte boonen 11 00 a ƒ 10 50 Duiveboonen 7 50 ii 8 50 Piinrdeboonen 8 90 ii 7 25 Ilenncp2HUÜ niet aangeboden De veemarkt met geringen aanvoer doch vluggen hiindel Knas Aanftevoerd 8 partgen 26 60 a 28 50 Boter 1 30 A 1 40 Burgorlijke Stand Okdouen 31 Jan Jüljanuca Friiiiciscus ouders P P vnn dtr Meer eu W Dricoscn 1 Feb Coraelitt ouders J van der Post en J tloeuliout OvtKLtBEN 1 Feb J J van Leeuwen 66 j Gehdwu 2 Feb C A Bezprn en H J van Asten II Melkeit en P Leeüang A Blok en W van der Sclifldpn ADVERTENTIEN C M CARLIER GONNET beviel heden zeer voorspoedig van eene Dochter Gouda 1 Februarg 1870 VlilJWILLIGE VERKOOPLXG ten overstaan van den Notaris H J vax MENS residerende te Ouderkerk aan Jen Amstel op DINGSDAG den 15 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten 10 ure precies op den vroeger bestaan hebbenden Buskruidmolenn 3 aan den Amsteldijk tusschen Ouderkerk en het Loopveld Giemeente Nieuwer Amstel van eene aanzienlijke partij extra zware EIKEN IEPEN ESSEN en andere BOOMEN waaronder vele van 60 centimeters duimen middellijn op Stam en Hakhout zoomede eenige oude BALKEN en BRANDHOUT staande en liggende zoowel aan gemelde Buskruidmolen als aan den Buskruidniolen Soli enburg in den Itondenhoeper Polder Gemeente Ouder Amstel Na afloop dezer Veiling zal worden overgegaan tot den Verkoop bij AMOTIE van de Opstallen van 4 HOUTEN SCHUREN met Pannen en zware Gebindten bijzonder geschikt voor Bouwschuren staande aan den Buskruidmolen Soi i uNBUKG foonueld Aanwijzing zal worden gedaan door den Opzigter W VAN ES wonende op den Buskruidmolen n 3 voormeld en wel van deBoomen en Opstallen aan den Buskruidmolen SollenBuiiG te Oude Amstel Dingsdag en Woensdag en van de Boomen aan den Buskruidmolen n 3 te Nieuwer Aimtel Donderdag en Vrjjdag van elke week vóór den Verkoopdag De betaling geschiedt om kontant Geld zullende de koopers die op tjjd wenschen te koopen daartoe in de gelegenheid zijn mits zich daartoe vóór den Verkoopdag ten kantore van genoemden Notaris van MENS aanmeldende Openbare Vrijwillige Verkooping op MAANDAG den 7 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags 11 ure ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris MONTIJN in de Nieuwe Herberg bewoond door Romehn binnon Noord Waddinxveen onmiddelijk nabij Boskoop van een hecht sterk en vóór weinige ja en nieuw gebouwd HUIS met Hooiberg Schuur en Erve alsmede drie Perceelen uitmuntend goed TüINVELD alles in de Biezen binnen de gemeente Boskoop in 4 perceelen te zamen groot 1 Hectare 22 Ares en 95 Centiares kad sectie B N 1233 tot en met 1239 282 285 1074 121 en 953 Alsmede jt zelfden dage en zoo noodig den volgenden dag des avonds 6 ure ter zelfder plaatse van het PLANTSOEN en de GEKUILDE BOOMEN en GEWASSEN aanwezig of wassende op drie perceelen volgens bekend te maken Specificatie benevens vier KALF of VAARKOEIJEN eene partjj Hooi Mest Bouwgereedschappen enz Alles breeder bij biljetten en nadere infoiv matien te bekomen zoo ten kantore van genoemden Notaris MONTIJN als van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen De Ondergeteekende geeft hiermede kennis dat hij volgens bew zen alléén en uitsluitend Depót Houder is van het echte HOFF schk MALZEXTRACT GBZONDHEIDS BIER J C VAN VREUMINGEN Turfmarkt H 224 te Gouda NB Bjj minstens zes flesschen worden dezelve in de stad franco aan huis bezorgd GOEDKOOPS HUZIEK Voor PIANO a 4 Mains Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin ARDiTi Ilbacio Walzerarr von WagnerC ƒ 0 50 A SCHEII Vaillance Polka militaire O 0 40 Brandts Buys op 26 Feestmarsch entrio over 2 StudentenLiederen 7ö vivat en Fro salute C 0 60 Kbuo op 68 Les Operas en Vogue Morceaux de Salon No 8 Bellini Norma C 0 60 No 12 Flotow Mari haC 0 50 Mendelssoh v Hochzeitniarsch B 0 40 Wallace La Petite Polka de Concert C 0 60 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Raderstooniboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op geljjke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarten Oouda Druk vnu A Brinkman C l te liiiii a yk IIm wèi è EbM fcr kMWHi ëd V H i i s 4