Goudsche Courant, zondag 6 februari 1870

3 Zondag C Februari N 8Ö1 1870 GOUDSCHE COURANT Nieuws e Adverlenüeblad voor Gouda en ömslreken De inzending van ad ertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 6 Verkoopiiig RUARIJ 1870 des verstaan van den aris MONTIJN in oiid door RoHEiJK onmiddelijk nabij Irk en vóór weinige met Hooiberg lie Perceelen uitblies in de Biezen in 4 perceelen te jres en 95 Centinros jsn met 1239 2 D zoo noodig den 6 ure ter zelfder t EN en de GENASSEN aanwelen volgens bekend Ins vier KALF of I Hooi Mest Bouwen nadere inforkantore van ge uls van den Nonnxveen hiermede kennis Ut n en uitsluitend jchte HOFF scHB heids bier UMINGEN te Gmtda hen worden dekiiia bezorgd IDZIEK Mains yi te Franeker Ie Koningin HVagnerC 0 50 lihtaire C 0 40 prsch en iiederen C 0 60 Vogue 8 Bel C 0 60 SlarthaC 0 50 B 0 40 pfincertC 0 G0 j RATI8 fiin steeds voorui Jelaar tf Gouda IfSSKL ilag s morgens r morg 7 uren jtp dagen s nam W Harten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRTTDAG Tn de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls por drie maanden is 1 75 irsnco per post 2 VOORUIT Het is inderdaad merkwaardig hoeveel moeite men zich geeft om eene in het oog springende waarheid te ontveinzen Onze staatkundige portgen gaan eene geheele wijziging te gemoet De vroegere queestien raken afgesleten de ijver is verdoofd en de duizendmaal herkauwde en nooit beslist geschilpunten verliezen alle l elangstelhng Voor de liberalen is niets voordeeliger dan een conservatief ministerie dan herleven de vrienden der vrflheid dan iflB 4 krachtig en helder Maar zoodra de liberalett aan het bewind komen vertoonen zjj op nieuw die eigenaardige NederUnderachtigheid welke flauwheid uitstellen en aarzeling in haar wapen voert De conservatieven zgn meestal niet hartiger het zjjn vermomde liberaVn die hard schreeuwen over alles maar het meeste onveranderd laten voortbestaan Zij brengen niets lot stand zij belemmeren en vertragen En uls zij nog eens druipstaartend moeten afdcinzen dan hoort men bittere klachten over verloren maanden en jaren maar de vooruitgang blijft achter en de dringende belangen worden niet afgodaan Aan woorden ontbreekt het niet in het oneindige worden de beraadslagingen gerekt maar de resultaten ontbreken Indie en het batig slot is eene moeielijke quffistie Het is een rechtgeaard vaderlander volstrekt onmogeljjk billijk en rechtvaardig te 74jn tegenover Javanen Het belang des vaderlands is het hoogste wij behoeven die toelagen en nu is het onzinnig te vragen naar recht Eerst N erlander en dan nieusch Moest het anders i et ondenkbaar zjju twintig jaren te willen in stand houden wat men als onrecht erkent Dat batig slot bezoedelt den zin vnn menigen liberaal en doet hem zijn beginsel srecht voor allen jammerlijk verloochenen Wie durft bepalen wanneer Ncilerland de exploitatie en onderdrukking van Indie al opgeven Htaat het beter met zoovele andere belangen V De scheiding van kerk en staal ii alHctiircii als Ijeginsel aangenomen liet is de incpassiiii der volle grwi tcii vrijlii ld Hoe ivcrlinij aiim hoe kinderachtig scliroomvallij en als iii m11i gaat men hierbij te werk Iiirrn gaan iiu liii zonder dat men veel vrrili i kumt Kn iocli het is een eenvoudig werk door eene verstandige staatkunde gebiedend gevorderd Het schoolwezen is wettig geregeld het i olk heeft bljjk gegeven van zijne gezindheid Maar waartoe dan dat eeuwig herkauwen eener afgedane zaak Zullen nimmer eindigende klachten en vermeende gemoedsbezw rcu iets afdoen tegen de wetten des lands Het rechtvaardig handhaven der wet moet het antwoord zijn Wij zjjn geen Javanen wjj kunnen recht zoeken en do verandering beproeven der wet die wjj verkeerd achten Ods belastingstelsel is hoogst gebrekkig n eischt afdoende wijziging Is die overtuiging st rk genoeg om handen aiüi het werk te doen slaan Onze liberale minister van financiën is uitstekend bekwaam maar schroomvallig als oen kind durft h j geene regeling voorstellen en roert nauwelijks halve maatregelen aan Is er meer noodig om ongeduldig te worden Zullen wij nooit ophouden in hetzelfde zog te varen en niet vooruit te komen De tijd dringt er komen nieuwe juiestien op die men minachtend bejegenen nniar niet kan alwijzeii De arbeiJers quaistie sedert jaren dreigend genaderd wordt door duizenden geiguoreerd die vinnig haarkloven over nietige verschillen De ondragelijke oorlogslasten worden nauweIjjks aangeroerd of het volk wordt onbevoegd verklaard daarover eeue nieeuing te hebben Maar wij hebben toch de bevoegdheid om den afgevaardigile onze stem te onthouden die ten spijt van hot voiksbelang die onzinnige verspilling toejuicht Wat is men bekonnnerd over de uitbreiding van het kiesrecht Hoe conservatief zijn op dit punt de liberalen De tijd eischt dien vooriutgang om zwemmen te leeren moet men te water gaan Die zijn eigen beginsel wantrouwt is geen man Vooruitgang is de leus StiUtand is de dood Wij begroeten met welgevallen de pogingen van de enkelen die zich onttrekken aan de ingekankerde flauwheid en niet kracht den vooruitgang huldigen Wil ile liberale partij niet suuiilciiJK Ie i n ondc uaan en wegsterven als de lHV M Krn le conservalievcn dan nniet een nieuw leven outwalen ile oor l n moeien liuleu uurilen CU de vdortn iuimle outwiKKeling de nieuw iiliKomende vraagsluUken moeten de plaats in A D V E K T K N TI E N worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruim Afzonderlüle Nommers VIJF CENTEN nemen der afgezaagde onderwerpen die rjjp voor beslissing afgedaan moeten worden Het volk is het doelloos gekibbel volkomen zat De tijd dringt tot beslissing en krachtig handelen en dit geeft zekerheid dat hoe ook eene andere richting invloed zal verkrijgen tot wjjziging lan onzen ziekelijken toestand BUITENLAND B N G £ L Al N O Kien nil l ij sommijfe Europesche parlemenlcn heer i ln oiik liij dnl Ier Brilsclie kolonie Viclorin in Ausiralji een slrijd iin beüinselen lusschcu le eerste en iMeeÜK kamer Daie laatste heeft üiilangt uree is cnt crpen aiiugenomen bel eene tot sclieiilniK tussclieu kerk en stiint het andere lot vaststelling van presentiegelden voor leafi evaardigden Heide ijn door de eerste kamer verworpen Volgens de üaily News zal de lersche Landbill den 17 Februari bij het parlement wordeu ingediend De kommnndant vnn het Kngelsche oorlogschip Peünil gestationeerd aan de Westkust vanAfrika sclirgft aan de Times dnl de koene Afrikaansclie tei iger dr Livingstone op UO dagreizenvan de Congo rivier is vermoord llrie dagen na ijn vertrek uit zekere stad stierf de koning dieer ijne residentie had IV inboorlingen beschuldigden den rei iger dat hij huil opperhoofd had bctooverd Zij zenen hem na e i hadden hem spoedig ingehaald Daarna doodden zg hem en verbrandden ijn lijk Yuoralsiiog twijfelt men aan de juistheid van bet bericht Uit het noorden vnn Ierland wordt bet volgende geschreven dat ren droevig licht werpt opden toestand die in het land van Krin heerscht Kenige uren geleden passeerde ik het huis van Mr wiens leven twee malen bedreigd erd De laatste kogel die hem tot gezonden werd doodde zijn koetsier Sedert bevinden zich in zijn huis 12 poliiie agenlen Deze zijn van top tot teen gewapend Het geheele huis is gebarricadeerd üisteten ontmoette ik den ouden heer terwijl hij eene andeliiig maakte De stoel leverde een zonilcrling fclion spel op Voorop gingen drie agenten ieder gew ipend met karabijnen Deze doorzochten alle hoeken en gaten waar zich een moordenaar zou hebben kunnen verbergen Na hen volgden de oude heer en zijn ioon ieder met een geweer over den schouiler en twee revolvers in de zakken Aan hunne zijde en van achteren liepen ge anieniijk twaalf agenten Niemand durft thans hier voor het hnia van de ongelukkige familie stiisla in nit vrees dat men van kwade bedoelingen verdacht eu neergeschoten 1 worden ► F R A N K K IJ K Hot Juurnal hu Di bah dat i f komst van hrt tcgtiiHoeriligc J r iiische minislcrie intl bijval heeft licuiiiil en diens h iii li liiii cn tot iliisvcr slci ils verdedigd hcel t ia blijkb iar ontevreden over de Hciiiig n I Vi j