Goudsche Courant, zondag 6 februari 1870

X3 ondorwij or alliirr een man algemeen lieniiml om zijne elirislclijkc nederigheid zoo wel aU zijnen oprechten gudsdiensizin De leden van het muziek gezclschnp Eaphonin alhier waarvan hij tal vnn jaren oen ijverig iid was hadden het zieh lut plicht gesteld hunnen vriend graf narl3 te vergezellen Op het kerkhof aangekomen werd de plechtigheid verhoogd door een keurig uitgevoerde treurmuziek waarna door een der leden vnn voornoemd gezelschap in eenvoudige maar hurlelijke woorden hulde werd gebracht mm s mans nagedachtenis De minister van binnenl zakun heeft ter kennis van belanghebbenden gebrnuht dat overgegaanzal worden tot de benoeiuing van een of meer opzichlera van den waterstaat van de 4 = kl i ij dienis toodaoig nensehen aangesteld te worden opeene jaarlijksche be oldiging van ƒ 700 zullen zichaan een vergelijkend onderzoek moeten onderwerpen waartoe men zieh voor op of 1 april aansi bij hetdep van binnenl zaken moet aanmelden Verderebijzonderheden ordcn door de Staata Courant medegedeeld De minister van biunenlnndsehe zaken maaktbekend dat de examens voor het verkrijgen vanakten van bekwaamheid lot het geven van schooien vau buisoiiderwijs voor de eerste maal in hetloopende jaar zullen worden gehouden op Woensdag 20 April aanstaande en volgende dagen dat zij die een dezer examens wensclien af te leggen zieh uiterlijk vóór den B l o b vorens behooreii aan te melden bij den sehuolopziener van het district waarin zij wonen of van buitenslands komende voornemens zijn zich Ie vestigen met opgave van de akte die zij verlangen en overlegging van ern of meer getuigschriften van hun goed zedelijk gedrag en ran hunne geboorte akte tertvijl de dag en plaats van het examen hun door den schoolopziener zullen worden bekend gemaakt In het Amsterdamsclie f t W leest men Wij vcriienien met genoegen dat de keizer van Ousleiirijk de hem aaiipeboden fraaie reproductie vourslelicnde de A fiiitwac U raii RumliramU voor zijne beroemde kuustv r ameling welwillend heeft aangenomen en al blijk zijner hooge ingenomenheid met dit kunstgewroeht van chromolithographie onzen ladgenool den heer 1 G ïresling in wiens atelier deze kopie van den grooten meester is vervaardigd hem vereerd met de gouden medaille l ro Litteris et Ariibus De baron von Langenau Oostcnrijksch gezant bij ons hof deed namens zijn Bouverein door tusschenkomst van het Oostcnrijksche consulaat te Amsterdam dit onderscheidingsleeken vergezeld van een zeer vleiend schrijven aan den begiftigde toekomen Het verheugt ons hierin een nieuw bewijs te vinden dut de vaderlandsohe kunst ook n het buitenland op den rechten prijs wordt gesteld en wij vertrouwen dal de onderscheiding den heer Tresling tebeurt gevallen hem tot een nieuwen spoorslug zal strekken om den Nederlandscl kunstschat met nog nienigen schooncn arbeid te v jken Dinsdag avond werd volgens schrijven uitLeiden de eerst betrokken hemel in korten tijd geheelheUK r en toen vertoonde zich noorderlicht Omstreeks 10 ure vooral werd het licht der sterren verhoogddoor eene lange strook helder uit licht dal zichir juiste richting van het westen naar het oosten tusschen de hoofdgroep van het sterrebeeld Orion en de Pleiaden doorgaande uitbreidde en waarvande beide einden in het hemolrcim wegsmolten Toendat licht met zacht golvende bewegingen zich enkeleminuten aan den hemel had vertoond werd hetnoorderlicht ook niet meer waargenomen terwijl deglans der sterren aanmerkelijk verdoofde Den uurdaarop was de lucht weder beneveld De commissie te Ouderkerk a d Amstel welkezich gevormd heeft om zooveel mogelijk te voorzienin de vele behoeften en de aanmerkelijke schade veroorzaakt door de doorbraak van den liiillewijkerpolder mag zich verblijden in eene welwillende ondersteuning barer pogingen Van vele zijden ontving zij bewijzen van deelneming Reeds is er voorde ongelukkigen de som van ƒ 7000 inge iimelil waaronder eene gift v m f WW uil in liTilam ontvangen van eeii fonds Ier legeinuclkuiniiig van hulpbehoevenden dour ualeibiin id Men berielii uit loircdijk De drukke bespreking van den oiivolilnemlen torstand lier afvoermiihlrlen van liet binneiiwaler zal voor de gemeente Upsterlaiid luiogsl waarschijnlijk het iiutlig gevolg hebben dat een groot deel der gemeenlr zal ingepolderd uui lin en men dus het help u zelveii in prnklijk gaat bieiicreu De proole oppervlakte hüuil UHieii lu luu uitgiaiii kte guiKcnte znllcn dnn s winters niet meer onder water behoeven to slaan en er zal eene normale tocsland voor het iugcpulderde land worden gcschapeu Naar men verneemt is na de mislukking derongesubsidieerde plannen voor de stoomvaart opAmerika door den heer Jansen aan de regeeringsubsidie gevraagd voor een plan Ylissingen Now York Wij vernemen met ingenomenheid zegi het KoorJeu dat onze gevierde romancière mevrouwBüsboomToussaint de laatste hand legt aan eennieuw verhaal uit een der belangrijkste tijdperkenon cr vaderlandsehe historie uit de dagen van prinsMaurits en Johan van Üldenbarneveld Heeds ishet werk ter perse en de uitgave van het eerstedeel mag binnen kort worden verwacht Men schrijft uit Zeeland aan de N Uutt Ct Ecnige dagen geleden lazen wij in de A 7ioW 6ï dat men te Utrecht het diijven der kerkelijke partij in zake het amendement van Lijnden beseliuuwde als eene poging om de predikanten die bare richting niet zijn toegedaan in hun inkomen te beknibbelen Hoeveel medelijden wij echter hebben met de predikanten die van de suprematie der kerkelijkrechtzinnigen het slachtoffer zullen worden wij hebben hier een ander inzien van de zaak en meeneu dat bet amendement van Lijnden een veel verdere strekking heeft Men wil de vrije beschikking over de kerkelijke inkomsten om daarmede het bijzoniler onderwijs te betalen De kerk moet het monopolie van het onderwijs hebben Het kosteloos onderwijs dat nu een grief is zal misschien later als het ideaal voorgesteld worden wanneer men de gelden der kerk zul kunnen aan venden om de menigte naar de byzondere scholen te lokken Het schijnt wel dat de angel onder liet gras schuilde toen de heer van Lijnden zoo ijverde voor den reehtvaardigen maatregel om de fondsen der kerk niet te laten bebceren deur hen die naar zijn begrip niet tot de kerk behoorea Althans de geestverwanten van dien heer in onze piovincie komen er onverholen voor uil dat zij het besluit der kamer toejuichen j oindat inin daardoor vrije beschikking krijgen zal over grootc sommen en dat deze onmiddellijk voor het bijzonder onderwijs zullen worden aangewend Nu moge het waar zijn dat men om de verkeerde toepassing door sommigen een billijken maatregel niet mag tegenhouden maar het is misschien niet ondienstig dat men niet de ware bcd ielingen van eene zekere partij meer algeoicun bekend worde gemaakt ten einde niet te worden verschalkt In onze provincie is men over t ilgemeeii weinig gezind geweest om aan de inblazing van de Utreehlsche mannen gehoor te geven De meeste kerkelijke colleges hebbeu zieh onder toestemming der gemeenten aangesloten bij het coHegie in deu Haag Men achtte het goed dat er eene dergelijke controle zij waar zoo belangrijke administratie door de kerkelijke beheerders wordt gevoerd en zonder nog het rechte doel Ie kennen van hen die met het weorJ vrijheid schermden vond men het meer geraden om zieh aan de eenmaal gevestigde macht te houden Daarom ontbreken ze hier niet die wat anders willen en er nog op uit zijn om de gemeenten op bet eenmaal genomen besluit te doen terugkomen Zooveel is zeker dat de ergste drijvers in dezen juist de mannen zijn die niet alleen voor het bijzonder onderwijs ijveren maar ook de goê gemeentc tegen bet staatsonderwijs ijverig opzetten en over de kosten daarvan laten klagen W ij mogen echter als zeker aannemen dat zoowel op kerkelijk als op sthoolgebied de groole menigte ook in onze provincie zich weinig om de zaken bekommeren en althans niet klagen en woelen zou wanneer die agitatie niet door enkelen werd opgewekt eu onderhouden In berichten uit Curaijao wordt een blik geworpen op den toestand der kolonie in het afgeloopen jaar en worden in herinnering gebracht de ziekten en andere rampen die Cura ao en onderhoorige eilanden getroffen hebben Het gebrek aan goed drinkwater ten gevolge van langdurige droogte heeft ongetwijfeld een nadceligen invloed op de gezondheid Ier bevolking uitgeoefend Door bedoeld gemis van water is de oogst van de mais en allo andere voortbrengselen van den landbouw in hel rcgensaizuen van ISliH iO geheel mislukt en was er groot gebrek aan voeder en drinkwater voor bel vee eel vee is dan ook bezweken ja op enkele plantages is het geheel uitgestorven Eerst omstreeks het midden des j iars kreeg men in het oosten en midden des eilands regen in de wesldivisie is die lot niivemlier uiigelileven Hel regensai oen van l iii l Til is gelukkig fjiiiistiger dan het voiige Men 1 beefi van Sdia en elders mais tot zaod muelen oiit bieden daar liel voiigc geheel verloren is JiiJ aiinhoiiden van den regen al men een voordeeligen inig l van bonnen en andere rankvruchtcn kunnen vciuaehten van de mais zeer weinig l lantzaad van boonen heeft men van de overkust en zelfs van St Domingo bekomen Door de lang aangehouden droogte was daarentegen de zoutoogat zeer gunstig De eilanden lionaire eu vooal ook Aruba werden in de drie jaren 1867 69 door dezelfde rampen als Curacjao getroffen De liefdadigheid van de ingezetenen blonk bij die tegenspoeden weder op het schoonste uit zoowel door liefdegiften als door werkverschaffing Men schrijft uit Wolvega i De hooge stand van hel boezemwater in Friesland heeft reeds sedert lang de aandacht beziggehouden Een plan van uitwalering ontworpen door den ijverigen heer II F l asma heeft de attentie van t geweslelijk bestuur gelijk mede van de onderscheidene polderbesluren getrokken hoewel tot hiertoe nog geen genoegzame ondersteuning aan bet door deskundigen hoog geroemde plan is ten deel gevallen Met genoegen vermelden wij daarom dat men in de uitvoering van het ontwerp hoe langer hoe meer het groot geheim van waterloozing begint te zien te meer daar bij eene geringe wijziging van genoemd plan zulks de uitdieping en verbelering van vele kleiue kanalen ten gevolge zal hebbeu Als iets opmerkelijks deelt dt Asser Ct mede dal thans by de rechtbauk te Assen eene instructiewordt gevoerd ter zake van diefstal van één boereukool ter waarde van 2 cent uit een tuin telloogcveen welke zaak nn afloop der instructie bij het hof zal moeten worden berecht verrails dekool is ontvreemd uit een tuin die van a le zijdenis omsloten en de dief zich alzoo bevond op deaauhoorigheid van eene bewoonde behuizing Onlangs overleed de Amerikaansche ministervan oorlog Stanton Hij liet zijne betrekkingenin hulpbehoevenden toestand achter Het Amerikaansche volk dankbaar als het was voorde diensten die de overleden staatsman zijn vaderland bewees heeft thans ten behoeve van de weduwe en de kinderen des overledenen een fonds bijeengebracht van 130 000 dollars Naar wij vernemen is de heer F W Conrad hoofdiüspfcieur van s rijks waterstaat uit Egypte na de bijwoning van de opeuingsplechtigheden vanhet Sae k inaal met zijne echtgenoot eu dochterterugkeerende in Venetië door eene ongesteldheidovervallen die hem echter uiet belette zyne reisnaar het vaderland over Weenen tot Munchen voortIe ellen doch toen zoozeer was toegenomen dalhij aldaar op den 1 dezer is overleden ISlijkens een staal nanloonenda het verkeeren de opbrengst vnn de kantoren van deu rijkstelegraaf gedurende het jaar 1869 zijn verzonden 178 444 betaalde berichten en ontvangen 1 189 337 betaalde berichten De opbrengst beliep 549 817 90 t w van hel binnenl verkeer ƒ 294 212 00 vanhel internationaal verkeer 176 247 99 en VSO2i 833 doorgezonden berichten ƒ 79 357 91 Naar men verneemt zal er met het volgendejaar op al onze staatsspoorwegen eene groole enlang gewenschie verbeteriii worden aangebracht Al de rijiiiigen namelijk zullen met stoom door giitla iercliabiii en geleid behoorlijk en gelijkmatig verwarmd worden waardoor dus de waterstoven inde eerste en tweede klasse zullen vervallen en dederde klasseivagens ot dusver onverwarmd medeop eene goede temperatuur zullen worden gebracht Het is Ie wenschen dat de andere particuliere spoorwegmaatschappijen het voorbeeld van de exploitatiemaatschappij zullen volgen of liever het gelgktgdigzullen invoeren daar anders het ongerief door dareizigers en vooral door ben welke van de slaatitreinen op particuliere overgaan dubbel gevoeldzou worden Ouder geen bekommeringwekkende omstandigheden beeft de in de vorige maand allengs gereed gemaakte Katwijksche visscbersvloot weder het gewone bedrijf opgevat Kalm weder begunstigde lot dusver haren heen en terugtocht terwijl de visehvangst niet onbovredigend wordt genoemd hetgeen nog niel wil zeggen dat zg voldoende is Niettegenstaande de pogingen der vijanden vau eene schielijke en zekere eigenhulp en hoewel gelijksoortige huismiddelen talloos verschijnen slaan de volgens het voorschrift van den l rofessor in de medioijnen Dr HAULKSS en naar geweien bereide STOI LWKUC iC sche BOHBTBONliONS lot beden viilkonieii onbereikbaar daar De liojarige steeds tnriiemcndf consumlie is het zekersie bewijs voor de deugdelijkheid van het fabiikaai hetwelk aan alle borstlijilets tiiel genoeg kan worden aanbevolen