Goudsche Courant, zondag 6 februari 1870

Laatste Berichten Madrid i Febr in de oorles hiid een Inngdurig debat planls tusscheii den miiiister vnn jullilie eu den l r Posada llp a over liet concordant Volgens oen geruclil z de regeering ten gevolge van de party intriges besloten hebben eerstdaags een nieuwen candidnat voor den troon voor te stellen nnn de Cortes Madrid 4 Febr In elondcrrichto kringen weerspreekt men het gerucht als zon de regeering voornemens 7ijn een candidnat voor den troon aan de Cortes voor te stellen l it gerucht is trouwens in lijnreeht f tegenspraak met het besluit onlangs door de meerderheid genomen oin voorloopig le qiiicstie van trooi srpvolging te laten rusten Parijs l febr In do kiiraer itling van heden heeft de minister Segris in ai l oord op de interpell itie van den heer Montpayronx verklaard dat vele sterrekundigen aan de Parijsche stcrrewacht Bchlereenvolgena hun ontslag hebben ingediend en dat de regeering een commissie zal benoemen ten einie onderzoek te doen nanr de redenen die hen daartoe genoopt hebben Het resultaat van dat on lerzoik znl de regeering afwachten alvorens in deie een besluit te nemen De heer Cremienx diende een wets ontwerp in tot vermeerdering en v ij iging van 43 artikelen in de Code van de criroineele instructie Hierop werd de discussie over de handelsscheepvaart voirtgezet De minister van marine zeide dat de enquête zal aanloonen of de klachten o er de marine gegrond zijn of het goed zal zijn de oude reglementen op te heffen en eenc vrijheid te verleencn die een nieuw leven zal geven aan den geheclen handel gelijk aan de staatkunde en of eene wyze en voorzichtige vrgheid niet de beste oplossing zal ziju Be minister zcide voorts dat de zee conscriptie noodig is voor de verdediging des lands hij ttcmt er overigens in toe om de toepassing te veri aclitcn maar vraagt handhaving vnn het beginsel De kamer bepaalt dat eene speciale commissie van 18 leden zal worden belast met de enquête over den toestand der handelsmarine Gemeimde Berichten De GrcRt Enstcrn i te Bombay aanfteVomen De TBrnelicten vorden bij vernifiuwing in Ruinciiie gcplongd en vervolgd To Vourla ann de goU vau Smyrna is dezer dngeii ovfrledeu de Gntkschc patrinncb Ihdji Vtbnitnsai die geleefd heeft onder negen sultans en den oudurdom bereikte van 125 jaar In Spanje bedragen de militaire pcnsïooien het drievoud van de burgerlijke Het Rusaischo oorlogahudget voor 1S70 bedrniigi MO millioen roebels en het ctTectief des legers 7 0 000 ninn Uit Noorwegen zijn in 1869 naar Ameriku verhuibd Ib OOO personen De groote raad van Qenève heeft de 8000 Us voor godsdienstig onderwijs op de scholen geschrapt en Inat de zorg daarvoor over aan de kerkgeut schappen De onderkoning van Kgyple heeft bij de oiiciiing vnn het Mrlement met geea woord gerept van 7ijn ver chil met den sultan De gemeente Dordrecht zal ƒ 820 000 leenen ter voorziening in de kosten der overgeuomen gasfabriek Men beweert dat reeds 30 Ooster che bisschoppcQ teleurgesteld en moedeloos het coueiUe hcbbcu verlaten De schoolplichtigbiid is in de Kyn pro vine ie verlengd tot en met het veertiende jaar Te Manchea is de groote internationale spoorwepeoufeirentie geopend Burgerlijke Stand Geboren 1 Veb Pia Johanna ouders 11 M Cnrlier en C M Gonnet 3 Anna Maria Gernrda ouders J F Zitwing en G vnn Medc üort OvtKLVUFN 2 Feb C M Franken wed h Uoshui en 73 j P II Hcrhjn 4G j 3 E Oosterbeek 8 w A C Zegers 3 w P Wcijiaans 20 j A Vermei 2 j 7 m ADVERTENTIEN Een Lclterzctlcr gevraagd De Boekdrukkers J van BENTUM ZOON zoeken om dadelijk in dienst te treden tegen goed loon en vast werk EE BEKWAAM SMOUTWERKER P G die tevens goed kan omgaan met de bandpers Alleen komen in aaiiiiierking die van goede getuigschriften voorzien zijn Brieven franco doch liefst in persoon Openbare Vrijwillige Verkooplng De Notaria A KLUIT Hi te Moordrecht is voornemens den 21 FEBRUARIJ 1070 bij veiling en verhoogiug en den 28 FEBRUARIJ daaraanvolgende by afslag beiden des voormiddags teh 9 ure te Stolwijk in het voormalig Regtlmis in het openbaar te verkoopen Een HUIS en ERF STAL SCHUUR en BERG benevens ruim O hectaren BOUW en WEILAND staande en gelegen onder de gemeente Stolwijk in het BeijerscJie Alles brei der Vq biljetten omschreven Informatien zijn te bekomen te Moordrecht ten kantore van genoemden Notaris lloüghcemraadscliap Rij nland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter kennis van ingelanden 1 dat de lysten der stemgeiegtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1870 volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van al de zestien distritten ter Secretarie van Rijnlaid alwaar zy levens tegen betaling van 10 cents voor elke lyst verkrijgbaar zgnj die van het derde district aan de Cruquiui die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten ter ge meentesecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zij die vermeenen dat de lasten niet naauwkeurig zijn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewezen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Djjkgraaf en Hoogheemraden voornoemd H C J HOOG Pijkgiaaf W G DE BRUIJN KOPS Secretaris Leiden 3 Febrnarij 1870 IProbatum Est Uwe MalZ BonbOns helpen my uitBtrkcnd tegen den hoest doordien zij den slijm onmiddellijk oplosten en eene vrije ademhnlIiiK raogelgk maken W CLÜVER MAGKLSKN De vorstelijke lloheulosohe l rivnt KANZLEl bestelde de JOHANN HOl l sche MftlZ BonbonS wegens hunne uitmuntende werking tegen den hoest KosciiiNTioK den Ssten Jimuarij 1870 Er komt meer en meer nftrek in Uwe MalzBonbonS omilat men de overtuiging erlangt tint de ouder gelijke nnmen iiangeboden Bonbons van andere fiibriekanten slechts gebrande Suiker met Vanille bevallen II J MAYER k Cf Arnhnn Ik ontvang van de gebruikers Uwer MalZ BonbonS steeds de getuigenis dat zu hun zeer voldaan en geholpen hebben i F KORTMAN k Dal ten In blaaUWO niet geole zakjes a 30 Cents Centraal Dépot Smalle Eloemmarkt bij de Siilsteeg F 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V Veeimingen Mejufvrouw Ie Wed A C Schouten en te fToerdm bij Henki J V D Geen zekerder heilzamer en goedkooper middel Ier genezing van de meest ingewortelde Rumatiek Uuroatisohe Hoofd Kies of Tandpijn Pijn in de Gewrichten Arraeu of Beenen door koude ontstaan bestaat er dan de kraehtig werkende ABSHAUBBIN S Of ANTI RÜMATISCHE WATTEN die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aangewend te kunnen worden en niet de geringste schadelijke uitwerking kunne te weeg brengen bij lijdera die te gelijk met andere kwalen bewchtzijn De uiterst goedkoope prijs v in slechts 30 Cents per pakje behoeft niemand tegen te houden om het middel te bezigen wanneer men slechts zorgt zich van de echte te bedienen kenbaar aan de onderteekeniug der blaauwe omslagen door den Bereider en Hoofddepothoudcr A BREETVELT Az te Delft Die de e Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld b j T A G VAN DBPH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zecenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraat Rotterdam A REIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJssd Raderstoomboot d ÜSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelpe dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarten Ten kantore der Stearine Kaarsenfabriek GOUDA wordt gevraagd een VLUGGEN KLERK Salaris naar bekwaamheden Adres in persoon of met franco brieven b j den Directeur den Heer G J Stkv n s Zijniïn Een JONGELING van 14 tot 18 jaren kan op een KANTOOR iiUiier geplaatst worden Adres franco met eiijenhiiniliiii Brieven onder Letter O aan den Uitgever de cr Jonraiit Guuiln Diuk MUI V liiiuLiiiaa NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bü zjjne geachte Stad en Landgenooten aan tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS voor den dienst van 1870 Zijne bekendheid door de geheele Provincie maakt het ieder mogelijk information naar zijne veeljarige handelingen in te winnen zoowel bij Heeren Burgemeesters in deze Provincie als ook aan het Provinciaal bureau van Zidd IIollund Kantoor Kipstraat wijk 9 n 474 het derde huis van do Stadhuissteeg Rotterdam Plaatsvervangers én Nummerverwisaelaars worden dagelijks aangenomen Nadere informatien te bekomen by den heer B BEGEER Mr Goudsmid Wijdstraivt Gouda