Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1870

xa 1870 Woensdag 9 Fcbrnarl N 852 GOUDSCHE COURANT Nieuws cii Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitpave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave LOTING VOOll DE Nationale Militie Eerste Openbare Kennisgeving BURGEMEESTEBen WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der wel van den 19 Augustus 1861 Staatsblad d 72 en aan art 20 v n Zijner Mnjestcils besluit ïan den 8 Mei 1862 Slmitsblad n 46 brengen tor kennis van de ingezetenen dat de Loling der in liet vorige jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op Pingsdag den 22 Februnrij aanstaande lat de ingcschreveneD naar ulphabetische orde opgeroepen zelve hun nomnier trekken dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekking kan gescbicilen door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die r ij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Bnadhuize dezer gemeente en wel zij wier namen beginnen met de letter A B C 11 E F G H I J K of L de voormiddag ten 9 ure en die wier niracn aanvangen met de letters M N O P Q B S T U V W X IJ of Z des voormiddags ten U ure dat tot het doen opmaken van het benoodigde getuigschrift wegens broederUienst of als eenige wettige zoon gelegenheid zal bestaan ten Raadhuize dezer gemeente den 19 Febraarij aanstaande des morgens van 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 6 ure dat zij die zich daartoe aanmelden moeten vergezeld zijn var twee met hen bekende en te goeder naam staande ingezetenen die de vere schte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen terwijl daarbij bentodigd zijn Voor vrijstelling wegens broederdienst een bewijs van het huwelijk der Ouders de geboorlc acten van den loteling en van zyne broeders benevens de bewijzen hunner dienst Voor vrijstelling van eenige wettige zoon een bewijs van het huwelijk der Ouders en de geboorte acte van den loteling Voorts dat de benoodigde bcwyzen van werkelyke dienst of uittreksel uil het stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpaeir nllcn orden nnngevrnagd indien zij zich vclcir de lolmg vervoegen ter Secretarie dezer gemcciile om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zij die beswaren mogten licliben legen de wijze waarop deleting is geschied ilic be wiiren kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Hmieii dezer Provincie binnen v ij f d a g c n te lekemii van den dag waarop de loliug heeft plaats gehuil en wel bij een op onpezegeld pnpier geschrcuii verzorkBchrifi hetwelk met de noodigi hcwijsslukkfii g Ia lf l tegen bewijs van ontvang zal behoorcn Ic worden inge leverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Stalen opzendt Gouda den 4 Fehruarij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTL IJN v k BERGEN UZENDOOUN Een misliandeld Volk Geen treuriger tooneelen biedt de wereldgeschiedenis ons aan d m die waarin zij ons getuige doet zjjn van de worsteling eener natie tegen een overweldiger atüL de nationaliteit verdedigd moet worde strjjdt men tot men er bij neerzinkt en laat men stervende yn geestdrift achter voor hen die eerst over eenige jaren krachtig genoeg zullen ziJn om de wapenen te voeren die geestdilft wordt zorgvuldig bewaard en aangekweekt door de echtgenooten der gevallenen de moeders dergenen die weldra pal zullen staan voor dezelfde heilige zaak handhaving der nationaliteit Voor korten tijd gelukt het den overweldiger de rust van t kerkhof in t uitgemoorde on uitgemergelde land te brengen tot dat het kind man is geworden langer niet Dan zwaait op nieuw de oorlogsf akkel haar verstikkenden walm rond tot dut zij alweder gebluscht wordt in t bloed der gevallenen en Ie opstand zoo als de overweldiger den strijd noemt gedempt is liet volk dat op deze wijze door kracht van wapenen wordt in bedwang gehouden is een mishandeld volk Zoo n volk woont in Ierland In vroeger tjjd waren de drie landen die tegenwoordig liefc Britsche rijk in Europa uitmaken onder verschillende hoofden doch reeds in t jaar 1155 liet de Engelsche koning Hendrik II Ierland bij zijn rijk annexeeren door een pauslijkcn bul en van dien tijd af tot op onze dagen toe duurt die worsteling der Ieren Hun tegenzin om onder den Engelschen koning te staan nam nog toe sedert Engeland protestant werd en zjj aan den godsdienst der vaderen getrouw bleven Verwondering mag het baren dat zij in weerwil hunner getrouwheid aan t Roomschkatho lieisnie toch niet zooveel eerbied hadden voor den pauslijkon bul die de annexati beval dut zij zich daanian onderwierpen Neen geloovige zonen der kerk dat wiUleu zij wezen maar eerst getrouwe zonen van t vaderland De eerste protestanten die op den Engelschen troon za ten Hendrik VIII Elizabeth Jacobus I die reeds koning van Schotland was toen hij Elizabeth opvolgde en die dus teerst over de drie landen regeerde deden al het mogelijke omb al t andere nog een gehaten godsdienstvorm aan Ierland op te dringen zelfs werd de protestantsche kerk als staatslierk in Ierland afgekondigd Het einde van eiken worstelstrijd was ter dood brenging der gevangenen en verbeurdverklaring der bezittingen die aan Engelschen werden gegeven in de verwachting dat de gemengde bevolking meer onderworpen zou zijn Doch daar de Engelschen die zich in Ierland vestigden daar het volle gewicht van den nationalen haat gevoelden en hun leven geen oogenblik zeker waren werd deze verwachting teleurgesteld en bleven de lersche grondbezitters rustig in Engeland en waren zij tevreden wanneer zij geregeld de pachtsommen ontvingen In later tijd werden de gunstelingen der vorst en met de verbeurdverklaarde goederen begiftigd en deze dachten er natuurlijk zelfs niet aan hun kostbaar leven in dat lersche iiHiitersncst te gaan wagen Zoo ontstond de toestand dat de eigenaars der lersche landelijin binten Ierland woonden en de Ieren niet meer dan de pachters konden zijn van de voorvaderlijke bezittingen en dan nog slechts onder zoodanige bepalingen dat de lust om t land te verbeteren en daardoor ook zich zelven te verrijken verloren ging Zoo werd Ierland een bijna onbebouwd land het toonbeeld der grootste ellende want wat er ook achteruitging de bevolking niet die groeide aan Er ontstond gebrek en de prjjzen der akkers gingen buitensporig naar de hoogte hoewel de huurders niet bij machte waren hen te betalen en dus bij de eigenaars diep in schulden kwa men Ilun armoedige bezittingen lezen we ergens de lompen waarmede zy zich kleeden de anderhalve stoel en de enkele stuks aardewerk bieden geen waarborg aan voor geregelde betaling en zoo gebeurt het dat men niet zelden 450 pond sterling jaarlijks ziet betalen voor bofstfiden die geene meerdere vvitiinlc dan 50 pond sterling hebbeu Eindelijk uls om de krü m te zetten op dit werk der ellende werd het gebruikelijk dat de eigo