Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1870

uiiiirs van tlm Rroiul lm gelioi lo boyilliuj m oens voiliiiurilen aan mi persoon dir dun maar nuK st zien lioe lii liet t voordeehgst in talloo e stukjes kon ouUer verhuren üp deze tiissdienpersonou tusschen de eif enaars en de gebruikeis di oogeuaumde pachters is men dan ook itt Ierland tegenwoordig vooral gebeti n reeds raeormiden hi bben de diigbladi u moordaanslagen en moorden medegedeeld die den naam agriirisoli droegen Deze akkermoorden en aanslagen werden gepleejrd op depaLhters gewoonlijk wamieor zi de pachtsommen wilden innon en daarvan is het noodwendig gevolg dat t lioe langer hoe moeilijker wordt voor lie eigenaars om pachters te vinden Dat IS juist wat de Ieren wilden Zij komen daardoor leitelijk in het volle bezit an den grond zonder dat zy die op huurpenningen recht hebben die durven te vorderen Het spreekt van elf dat die toestand onhoudbaar 13 De veiligheid van persoon en goed moet door den staat worden gehandhaafd en er zijn dan ook vele stemmen opgegaan voor eene nieuwe expeditie naar Ierland j doch de Engelsche regeering is wijzer geworden Niet meer door kracht van wapenen wil zij het gezag zooals het tot nu toe werd jitgeoefend handhaven Zfl wdeen anderen weg inslaan en de rechtmatige vorderingen der Ieren trachten m te willigen of hever zij heeft dien weg reeds ingeslagen Reeds is in t katholieke Ierland de Engelsche protestantsche kerk met meer de staatskerk De godsdienstvrijheid is er vollediger geworden De wegneming van deze gnef heeft in Ierland reeds veel goeds uitgewerkt maar het is nog met genoeg Ook de grond moet terugkomen m do handen der lersche bevolking Wat onrechtvaardig ontnomen IB moet worden teruggegeven hoe moeilijk t ook jn zal Het is eene schoone taak dio de Engelsche regeering aanvaard heeft Alleen door t welgelukken dezer pogingen is t mogel jk dat Ierland tot rust komt en broeders gaat zien in hen wie het tot nu toe en niet geheel ten onrechte als vijanden beschouwde De band der liefde is sterker dan de sterkste ketenen 1 Het onrecht door Engeland jegens de Ieren gepleegd is hetzelfde dat Nederland pleegt jegens de Javanen Alloen is het gevaar minder dreigend Terwijl t ia Ierland reeds brandt smeult het nog op Java Zou t niet wenschelijk Zfln den brand te voorkomen en m volli dig Jierstel van t onrecht den band des te vaster te knoopen die ons aan Java verbindt BUITENLAND ENGELAND Zoodra het parlement al liijeer gekomen rgn 7al het ïoorstd worden ingeiliend om de verkiezing vnn Jeremiiili O Dunqvan Rossa tot lid van h t Ingeihuis niclif Ie verkliren Zoo ils bekend is iit de e a invoerilcr der feninns behoorlijk achter slot en grendel ni mr aanpteyien hij te Tippenry in den behoorlijken lorm geko en eid moest yn naam aU M P Ill de Cazdie orden vermehl Van invrijheidslelling was echler gesn sprake en eveniam Tan toelating m het parlement Het lagtrhins staan t ee egen open om len xerko enc Ie weren nl do verkie mg bij be lnit uf wel krarhlens ctn bill nietig te erklaren Maar sango ien een of ander lersch parlemenUlid aanleiding oii kunnen g ven tot een scherp debat n de regccring 7ich wnnrschijnlijk op een antecedent beroepen en een anderen Mg inslaan Toen namelijk do iian hoogverraad schuldig verklaarde W ijliam Smith O Brien te lamerick werd verko en werd de verkiezing dood eenvoudig melig verklaard of liever er werd gthaiukld alsof er gecne verkirziug had plaats gehad De Speaker deelde op bevel vuu Lord Uusscll mede dat er voor Limerick eene nieuwe verkie ing was uitgeschreven 1 ni di r parlementsleden protesteerde destijds tegen ulk eene wyze vau h indelen Lord John voerde echter jceer bedaard aau dat alle verstandige lieden het eens waren dat boogvcrraders en schurken in het purlen it geeu zittiug kunnen nemen Lieden die zulke vonnissen tot hun last hebben ijn voor de mnatschappy dood De leden waren zoozeer doordrongen vuu d waarheid van dit ge egde dat er geen woord meer over de z a werd gesproken l e kiezers vau Limerick waren verplicht op iiieuw te kiezen De ime steekt een wenig den draak metde naar Brussel vertrokken deputatie om den koningder Belgen een hulde adres lan te bieden By de nKiUdteling v iii eenige bijzuuderhoden daaromtrtiil zejtt du blad Kr beslaan in ons land een menigie van kleine burgers die oHiciele betrekkingen beklecden iii gemeenten en iladswijken eu dic nooit eciic gcicgiiihcid lateu voorbijgaan om zioh zelvcuop den voorgrond te dringen Zy zijn steeds op til uil kijk of ceiiig koiiinklyk of beroemd persoon hun btid of geuiecnie doortrekt wanneer zij hemmet een gehetlc deputatie vau het station gaanomvangen en toespreken Den koning der Belgenhebben 7ij in de maand November op overdrevene wij e geëerd en hem een nationaal ailre langeboden Het kisije of de cassette waarin dit adres belioords oveihaniligd te worden uas echter nog niet gereed en III plaats dat een of twee personen dit itistje rijugaan brengen zijn een geheele menigte pretmakers de gastvrijheid gaan inroepen van den Belgischen souverein en zijn hoofdatad Vijftig rijtuigen methecren en dames om een kistje te overh indigeu waarin een adres is dat reeds vroeger is overhaudigdigd geworden Wy bedanken er voor om dus liehihelijk e worden gemaakt op het vaslclaiid wam bel zal wel nutteloos zijn indien wij nog eens verklaren dat in ons vrije land iedereen mag beweren dat hij het hnd verlegeuwoonligt Men heeft misschiin wel eens gehoord van de ilric kleedermaker die een ver oeLschrift opstelden dat dus begon Vg het volk van Engeland en Op de elfde wij e schromen eenige vrypostige menschen niet oai met hunne vrouwen en dochters een pleizierrei ie naar Brussel te maken en zich zelvendaarom een nalionale ileputaue te noemen In de ilüur de t we uit Rome ontvangen berichlen unit medegedeeld dat de paus den patriarch van Babyion die krachtig tegen de in de kerk heerschendc centralisatie het woord gevoerd had bij zich heeft ontboden eu hem de keus heeft gelaten tusschen het onderteekenen van twee stukken waarwtn het eene herroeping behelsde Tan alles nathy des ochtends gesproken bad terwyl hy doorhet andere te onderleekenen afstand deed van de by ondcre voorreehten vau onafhankelykheid welke 7ijne kerk ten opzichte der Jlomeinsche rechtspraak geniet De paririarcli had nadat hem bedenktyd geweigeril was het laatstbedoelde stuk onderleekend Leu groot aantal leden van bet concilie zoudenzich de zaak van den patriarch ernstig aantrekken KaKji P R A N K R IJ K Het oordeel dat de Amerikaansche bladen zeker geene slaven v in eeu partyhoofd of van gesalarieerde laslenars maar organen van Amerikanen de om hunne vryheuljliefde steeds hooggeroemde republikeinen over Rocliefort Ultbrengc is niet bijzonder malsch De Nea ïork Herald ziet in de blinde woede van den l ranschen radicaal een voorbeeld vrn ru erny nog terker dan die van een woedenden stier in een winkel met aardewerk Fnukryk moet gevoelen dat de gevaren van een autocraat niets beleekenen in vergchjking met een schrikbewind waarvan de naam aan lemond als Rochefort doet denken De New iork Ttmes dryft den spot met Rocheforls opgebU enheid Het is een revolutionair om voor eene wyl den draak meê te steken eene soort van slechte caricaluur van Robespierre Het is een gek zegt de A iw York World Zyne aanvallen hebben slechts de aandacht der mtie op hem gevestigd om hem tot een voorwerp van verachting en van spotlerny te maken In de vyandschap van de lIugo van de B anc s van de Ledru Rollin s en anderen legen den keizer 18 er nog iets dat eerbied inboezemi mua in die Tan Rochefort zooals zy leh geopenbaard hicfl door onluchligcn en venynigen laster ugen al de leden van de kei criyke familie is er niets dat andere gewaarwordingen te ynen op ielile kan doen ontstaan dan verachting en afkeer Eiudelyk noemt de New Orlenna l umiyne Roohc forl oen infamcn man Zyne aanvallen tegen den kei er de kci eriii en hun kind waren van het laagste allooi Zóó laag inderdiad üó laf zóó trouweloos en oó walgelyk dit wy niet weten waarover ons meer te lerwondereu over de grootmoedigheid des keizers of over het feit dat Rochefort honderd duizel d le ers lett onder eeue natie die uit dappere mannen bestaat onder eeue natie by wier zonen eer eu ridderlykhtnl huisvesten By u n lil Amerika althans zou een bl id als hst zyne met u n n bestaan De openbare meenuig 700 mot de algemeene verontwaardiging zou het in één weck tyda vernietigen Rochefort kan hot voor t oogenblik dunkt ons doen mot dal oordeel vau de Amerikaansche republikeinen De post van constitutioneel minisicr onder het tweede lei erryk schryft de Temji is toch geen kroon zonder doornen als men ile in omloop zynde verhalen maggelooven De excellenties komen byeeu om mini3lerraad te houden Gaat gerust uw gang myne heeren egt de l eizer gy zyt parlementaireministers ik laat alles aan u over al de vraagstukken die beginselen bevatten behooren tot uwressort landelt dus naar goedvinden Door dietoespraak bemoedigd slaat een der munsters het ontslag van een slaals ambtenaar voor en al zyne amblgei ooten verklaren dat die miatregel noudigIS O neen myns heeren herneemt d in de keizerop zachlen toon neen ik bid u dat zou ondankbaar yu van myne zyde een man die my zoovele blyken van geheohlbfid heeft gegeven Nog eens ik laat u volle vryheid wiar het beginselen geldt maar by persenen wilt gy my tochnel vergunnen mede te spreken en reken ik opuwe toegevendheid Maar zegt gy de munsters houden toch vol Ach de hemel beware my daarian Ie twyfelen De heel Rochefort is voor de reehtbank gedaagd door de hh Simon C die hem een erediet hadden geopend van 100 0011 fr om zyu dagblad te stiehleu en reeds IhOOO fr hidden voorgesehoten nelke zy beweerden dat hy voor mdere doeleinden gebruikt had De heer Uuchefurt had7elf3 een coniriet gesloten met etn andere firmavan oiidetnemers van advertentien en de heerenSimoii C eischlen de voorgcbcholeii IbOOO fr en 500 ü fr schadevergoeding De rechtbank weeshun dien eisch toe en vergunde hun beslig Ieleggni op het salaris als afgevaardigde vin denheer Rochefort en op de opbrengsten van yndagblad Dezer dagen hebben de afgeviardigden vnn Marseille de hh Esquiros endimbetla en de heer Paschal ürousset verge eld van eenige gedelegeerden der Marseillaans he democratische verkie ings comite s en van verscheidene redaeteurs van la Maneülatse ea Ie Reveil zich naar het graf van Victor Noir op de begraafplaats te Neuilly begeven om daarop mt naam der democraten van Marseille en Moutaiban twee immorlellen kransen neder te leggen welke mt de genoemde aatsen met dat doel waren overgezonden De heer Ccrousset ten wiens behoeve de heer Noir zich naar Auteuü had begeven heeft zyne toespraakbesloten met de gelofte dat hy zyneu vriend zouwreken De Rappel bevat een artikel getiteld Demeening der cyfers Cyfers zegt de sehryver Auguste Vacijuerie hebben hunne politieke meening Vraagt hen slechts wat zy denken van de vraag kei eiryk of republiek Het hoofd van het tweede keizerryk heeft voor zich nfbcheiileii van 12 kaslcelen met meubelen en de diamanten der kroon en wat meer volgt 25 millioen per jiir en voor de ynen anderhalf millioen dus 3Ij 370 000 fr meer dan de president dei Amerik laiische republiek die zonder kisteelen en diaraiiiKii t met 125 000 fr per jaar moet stellen Du zeggende voegen de cyfers er by dat het traktement van den ïransohen keizer tegen S q uitge et zou geven eene rente van 1 325 000 fr dus tienmial de bezoldiging van deu president der ereenigde Stolen en dus één jaar traclement van den keizer voldoende zou zyn om Hen presidenien tot aan het einde der eeuwen te bezoldigen S elt nu dat de aarde republikcinsch was en eik werelddeel m ereenigde Staten was veranderd dan zouden voor ée n jaar kei7erlyke inkomslen niet alleen de presidenten van alle siaten kunnen betaald worden m iar ook de helft van het geld overblyven BELGIË De Efoile Beige deelt een programma mede dat zy verzekert echt Ie yu en dat het streven der geavaiieierile liberalen ou bevallen De by uiiderstc punten in dit programma vervat zyn uitbreiding van het kiesrecht verplichtend onderwys vermindering der onrechtstreeksche belastingen Termiiidering van het budget van oorlog i sohaffing van alle bepalingen die de gelijkheid der PI