Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1870

belrelfemle iln opliefling iii het conoor Inil Ier oiiilrr oek vor omlci n i ir cciie romniissie viiti vgftien leileii Hel minislerie heefl zelf tol dat luider oiuler oek ineilege erkt Hel hiinilelsverdrng raet Engeland werd zonder beraadslaging goedgekeurd Berlijn 7 Fchr Het heerenhuis heeft het voorslei der regeeriiig ora de illing vnn den landdag ie verdagen tot 2 Mei verworpen Von liibmarck drong ten sterkale er op aan dat hel huis het voorstel zou aanneracn en verklaard dat hy wanneer het voorslel tot verilaging werd afgestemd den koning zou ler oeken een buitengewone illing te verordenen Hg eindigde mei le e woorden Ik belirnr i dat men hier allgd Pruisen en den Koord Düitscheii bond als tegenover elkander staande beschouHt Eens vooral moet ik le en onbillijken nrdgver prolesireren Grootc nationale belangen hebben den voorrang dat spreekt van elf maar du sluit geen verlaging van Prui eii in loh Het is vast beslolen dat rgksdag en landdag niet Ierzelfden ijd vergaderd zullen zgn Wanneer gg van neening zijl dat dil sleehts voor de overige bondBtaleu geldt en voor Pruisen niel omdat wij hier te huis zijn wanneer gij dien weg inslaat dan loopen onze wegen Koover uiteen dat wij elkander missschien niet wederzien Parijs 7 Febr In de karapr itting van heden hield de heer Crcmieux staande dat er tot gevangenneming van Kocliefort een tneedc machtiging ooodig is daar anders aan de vertegenwoordiging der natie al tekort gedaan worden Die eisch werd door den heer Ollivier bestreden Tut staving haalde de minisier het gebeurde met Mallardieraun dit mede zonder eene nieuwe machtiging was gekerkerd men zon door thans anders te handelen een willekeurige inbreuk maken op de wetti u des Innds De beeren Arago Garnier Pages en Piró onderslennden de vordering van deu heer Crcmieux Hierop stelde de heer Gambetia voor dat de kamer na het aanfaooren der wederzgdsche verkl iringen en ophelderingen verzoeken zou dot de tenuitvoerlegging van Borhefort s vonnis lot na de zitting Bon verschoven worden Die stap was noodig zoowel met het oog op de billijkheid als op het algemeen belang Met warmte wees de spreker er op hoe het hier geen misdaad tegen het ilgemeen recht doch slechts een politieke overtreding gold In antwoord merkte de heer Ollivier op dat de heer Qambetta het onderscheid tnsschen viel gevende en uitvoerende macht uit hel oog verloor Verder trok de minister i rachtig te velde legen de redenen vnn taat die de heer Gambetia aanprees Nooit verzekerde hij zou Frankrgk varf schokken en beroeringen bevrijd blijven nooit zou de vrijheid voor goed gegrondvest zijn zoolang men niet van alle edenen van slaat afzag om ich siriki aan de voorschriften van de wet Ie houden Toejuichingfn Pe heer Oambeita verdedigde zich legen de beschuldiging van den minister uls zou hg redenen van slaat willen doen gelden Vervolgens werd inel 191 tegen 45 stemmen besloten tot de orde van den dag over te gaan j ei ien lc Bcriciitcn Id Mexico zija de staten Pucbta San Luis Guaiiaiato QuerPtnro en Michüaean in verzet gekomen tagen heC bewind TAQ Juarez Nnar de kolengroeven van Saonc en loireis een regiment lanciers uit Iever8 en een afdticlnig inTanterm gezonden omdat men beducht ii voor eeue Het gerucht betreffende den dood van Livingstone wordt aU leugenarhlig besuhonHd Ue aartsbisschop vaa Lyon en de bisschop vau Nimcs ijn overliden iDe iusur enten in Senegal zyn geslagen door de Fransche troepen en de oproerigu stammen in onderwerping gekomen Ook prtns George vsu i akscu wil de cnudidaluur der Sp ansuhe kroon niet aannemen Dü Tijd zt gt dct het gtihcel van het weekblad Ons Streven dun indruk geeft van een bijenkorf met een cukLle kooingui en etn ganschen werm ïmuiuiflls of van een haninoptocht onder aanvoering van een kip Het ministuiio te Uucharest is gewijngd De ruiider e5t is op nieuw uitgebroktn in Rusland Te Washington is machtiging virlcend tot htt vermeerderen van het papieren geld met d5 intlhoun Het reglement van orde vooi het Fransche wetg lichaam is aangen Hntn met 2U5 tegen 11 stemmen In tielgie begint cene kieswet hervormings agitatie te oDtstann Men verzekert dat de zestigjarige Cabrera in Spanje de leiding der Ciiilistische piirtij op ich heift genomen Men veiwiu ht dut binnen kort de vrede zal gesloten worden tusschen Spnnjp en de Zuid Amenknansche rtpublieken De Carliat Ktio tot lovcnshitigu gevangt iiachap veroordeeld ia ontvlucht met de gendarmes die hem naai Cadix moesten brengen Miasiasippi is toegelaten tot het congres op denzelfdun voet bIs Virgiuie De twiede kamer in ikscn hecfs toegestaan de voor een nieuw hoftheatcr aangeu imgdc 4l l ono thalti Men verzckei t dut du Finiidchu 11gcuriiig nog iii de c Kittmg cenu nieuv c kuawit al nidietitn Ken eigenaardige toepassing nn ver aohtcndo omstan üg heden zien wij veer bij den bekenden moordenaar te liesau m Cadet lig hnd maar tvvce personen vermoord en bestolen tegen Troppnmna acht het was billijk dat men onderscheid maakte Levenslange dwangarbeid i dan ook tegen hem uitgesproken Burgerlijke Stand o nnitiN 3 Feb Maria ouders II Verkerk en P A WiUidmns 4 Aafje ouderd D de Werk en M C Wout Incobiis ierardus ouders J Hageinun eu G W Smit Cornelia Maria ouders C van Willigen cl H Starre 5 Arie ouders B L van Veen en N A van der Pijl Pieter Cornells ouders J Mils en T Oskamp BernarduB ondtrs G Uouthoff en J C de Weger 6 Hendiik Willtm onderi 11 W Ohm en J Veldman Hendnca Juhünna ouders T Blom en J Kooiman Ovi KtEDi N 3 Feb N van Woensel 5 j 4 J Kerstens ö m 6 C Ilopkooper 15 m A Stravcr 6 m 6 D J van Vreumingen 13 d ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon Mevrouw H E BOEKELMAN Peek Maastmchï 6 Fetruarij 1870 Voorspoedig bevallen van een Zoon G VAN DEB LAAR Groenesciieij Gouda 6 Februari 1870 Lokaal ut en Vermaak DONDERDAG 10 FEBRUARI 1870 Optrede van het gunstig bekende OperettenGezelschap onder directie van den heer ZIMMERMANN met medewerking van de jeugdige Violiste ANNA DE BLANK alsmede van de Dames Frl ADÈLE SCHONHARDT Glasvirtuose uit Athene en Frl PETERSüHN Zwoedsclie Zangeres Aanvang ten 8 ure ENTREE 75 Cents de Persoon AAN HEEREN HONORAIRE LEDEN VAN Wegens ongi steldheid van den Heer Ju KWAST zal het Hkbbfn Concebt van Donderdag 10 Februari a s niet kunnen doorgaan Het volgende Concert zal zonder onvoorziene omstandigheden plaats hebben op Dondfrdag 24 Februari 1870 Gouda 9 Febr 1870 DE DIRECTIE OPENBARB VERK00PIN6 op MAANDAG 14 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten Elf ure in het lokaal Tivoli aan de Spoor itraat te Gouda van N 1 Een Kapitaal HEERENHUIS met TUIN en AOHTERHUIS aan de Oost Heven wijk B n 84 te Gouda zijnde in het Huis een royale Gang fraaije Zaal aan den Tuin daarenboven nog drie ruime Kamers beneden en vjjf Kamers boven groote Zolders nette Keuken uitmuntende Kelder enz Te aanvaar en 1 April 1870 N 2 Een voor korte jaren gemoderniseerd WOONHUIS met TUIN en ACHTERHUIS ain de Turfmarkt wijk H n 49 te Gouda Hebbende het Huis vier Kamers benp n eene Bovenvoorkamer ruimen Zolder Keuken enz Te aanvaarden 1 Mei 1870 N 3 Een HUIS en ERF in den Rozendaal wijk M n 14 te Gouda Informatien betreffende perceel n 1 bij de Notarissen DALEN en van WIJNGAARDEN te Rotterdam betreffende perceel n 3 bij den Notaris E P TEMMINCK te Uirechf en betreffende al de perceeleu bij den Notaris Mr KIST te Gouda Daiiicsverceiilglng Zanglust Zj die zich wenschen aan te sluiten als leden dier vereeniging worden verzneii zich vóór ultimo Februari e k aan te melden bij Mej RUIJTER op de Gouwe alhier De contributie voor ieder lid bedraagt vijf gulden per jaar Ook houdt de ondergeteekeude een zangcursus voor kinderen tegen zes gulden sjaars voor ieder kind H VAN LUENEN Gouda 10 Februarij 1870 TE iCOOIP Een PRETENTIE op WENNEKES van DER WANT Graanhaudelaars te Gouda groot EEN GULDEN en NEGENTIG CENTS Adres franco Brieven onder Nummer 15 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw de FREMERIJ te Oouda op de Turfmarkt verlangt met Mei eene LIENSTBODE die kau koken en huiswerk verrigten P ö Huur ƒ 60 buiten verval ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrflwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en bestanddeelen zoowel als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HFRM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrijgbaar gesteld by J J van dee Sanden Banket eu Koekbakker op de Groote Markt te Gouda Den Heer dr J G POPP PRAUTI SEREND TANDHEELMEESTER TE WEENEN liet K K uitsluitend gepriviligeerd nieuw verbeter ANATHERINMONDWATER heb ik in mijn chemisch Inbomloriuin nnn een grondig chemisch onderzoek onderworpen en daaruit ig gebleken dal het K K uitsluitend gepriviligeerd nieuw veriieie d anatherin mondwater over t geheel slechts uit bestanddeeleu der beste kwaliteitbestaat die nt n hunne heilzame werking in iederopzigt voldoen zelf overtroffen worden en dieblijkens wetenichappelijke ervaring in de Vereischtehoeveelheid vermengd zijn zoodat de aanwending Innrvnn bij alle tnond en tandziekten in het algemeen en naar waarheid ieder en ten zeeiste kanworden aanbevolen Bkeslau December 1866 Dr WERNER Directeur van het poütechnüch iureau apoilieker klasse en leieOigd scheikundige Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 12 j te Rolterdiim bij F E van S iiiten ivolff apoth en A Schippereijn k C blaanwe por icinwinkel te s H ige bij f L F C Snabilic apoth Ie Lcyden bij E Noordijk Ie Utrecht bij F Alteiia iipulh te ra9terdam bij F von Windheim C verkoophuis te Oudewater bij ï J vnn Vreumingen j te Schoonhoven by A Wolff Gimdn Druk vau k Bniikninn I 1e i ta f A stmpdi II U iiii Kittt i w W k ba i k iièmtjo s 1 o e rm ma utKiMïffl 1 k H fm r Jifflfflil till iC N I lnf t npi