Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1870

Nd 1870 Vrljdiig 11 Februari N 853 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Adverlcntieblad voor Goiida en Oinslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAl In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertention kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De nationale Tijd Aanstaande week 15 Februari zal de tweede kamer haar werkzaamheden hervatten nu uitgerust van de Tennoeienissen der begrootingsdebatten Veel zeer veel werk wacht de kamer bi deze bijeenkomst Verschillende hoogst belangrijke zakten wachten op afdoening wetsontwerpen tot regeling van het hooger onderwijs de bewaarscholen de schutterijen het armwezen belastingwetten en koloniale wetten zijn dooi het ministerie reeds aangeboden het ligt aan de kamer of die onderwerpen nu geregeld zidlen worden of dat deze zitting ook weder weinig vruchten op het gebied der wetp cving zal opleveren De eerste helft der zitting wordt naar het schijnt tegenwoordig geheel aan de begrooting voor het volgende jaar toegewijd Indische begrootiiig spüorwegbcgrooting en verdere begrootingen nemen al den tijd weg Of het nut dier breedsprakige behnudeling evenredig ia aan den nationalen tijd daaraan ten koste gelegd valt te betwijfelen en het ware zeker te wenschen dat gelegenheid gevonden werd om van September tot Kerstmis nog een paar belangrijke wetsontwerpen in behandeling te neuiPii Do begrootings discussiou konden 1 ssonder schade veel bekort worden Verre zy het van ons de kamer tot een stem machine te willen verlagen jiaar waartoe dient het toch twee of meermnlen hetzelfde te zeggen Weet men dikwijls niet reeds vooraf wat de een of andere geachte spreker in het midden zal brengen waarom moet men het woord vragen om te verklaren dat men al of niet over de I zaak denkt als het geacMi liil die en die zon 1 der eenigo nieuwe motir iii voor dat givot len aan te voeren Men heeft wel eens gckliiagd dut het liijlilad inei die inns ia redevoeringen zoo weinig bel lligsteiliiij trcKI en dat zelK di V ili u li r kamer juist niet ultijd no ainidaclitii zijii als het gewicht diT zauK venisclit zou de lor aak daarvan niet in iii t overdadig aantal nJetA iK ti eKeneiuh relil voerin en liggen dip men nioet do irw nrsti li n ol aa diooren nadat reedp zooveel over dc cirdi nuk van verschillende zijden geselin rii i Maar hein Ive de s ni i liwiieilc un soiumige leden is de geheele gang van werkzaamheden niet geschikt om de zaken vlug af te doen Geruimen tijd toch verloopt eer een wet in openbare discussie komt Na een onderzoek in den ministerraad en door den raad van state k jmt het ontwerp bij de tweede kamer het onderzoek in de afdoelingen vordert tijd en gelegenheid het rapport blijft dikwijls lang achterwege Na de ontvangst van dat voorloopig verslag wordt dit door den betrokken minister beantwoord en diin is eindelijk de zaak rijp voor de openbare beraadslaging Intusschen is ook het ontwerp de iiiemorie van toelichting het voorloopig verslag en de beantwoording daarvan van alle kanten door de iers bekeken veroordeeld of ge irezen zoodat de leden der kamer ook zij die niet tot do specialiteiten beliooren op de hoogte der zaak kunnen zijn Bij die discussie wordt echter alles weder op nieuw opgehaatil De minister moet wedor behandelen wat reeds in de memorie van toeliiditiug en beantwoording behandeld is en waarvan ook de pers reed het hare gezegd heeft zoodat de minister dikwijls zou kunnen volstaan met de geachte sprekers te antwoorden dat hij dt gevraagde inlichtingen uitvoerig kan vinden in de nioinorie m beantwoording bl zooveel uf in de brochure van den heer A of wel in N 10 van het Dagblad N 11 C of Utrechtsche conrant Dat de kamer evenwel vlug kan werken blijkt dikwijls bij de behandeling van aniendemeatcn Dan heelt men meestal geen onderzoek in de alili elinircii Het amendement wordt in dezelfde zitting voorgesteld besproken aangenomen of verworpen zeker al te vlug als men den tijd nagaat sedert het ontwerp aan de orde geweest is Verandering is dringend noodzakelijk zal eindelij aan het bevel der Grondwet voldaan worden tilt regeling van velerlei onderwerjien die sedert IH l l dns niei r dan 20 jaren op regeling wachten Mogen de leden der kamer allen zonder ondel scheid b sefVen dat de nationale tjjd een kostbaar goed is dat niet verspild mag worden Is dit Ijc lef alg nieen dan kan veel geregeld worilen wat dringend regeling noodig heeft en wij mogen de hoop koesteren dat eindelijk in dit zittingjaar het ondi rwijs inzijii gelicelen onnaiig geregeld en levens de eei hle itap v nl gedaan worden tot oplossing der kolonialuqna stie linUei laü lsct Overzicht GouoA 10 Februari Parijs is sedert Maandag vrij onrustig geweest Rochefort is gevangen genomen toen hij zijne vergaderplaats wilde binnentreden Hij heeft zich niet verzet doch zijne vrienden hebben d at willen doen maar de politie op enkele punten door militair n gesteund zijn meester gebleven en hebl en de op verschillende puüten ontstime bewegiiiii en onderdrukt zonder gebruik te tiiakeu van vuurwapenen Men heeft getracht barricaden np te werpen er zijn verschillende personen gekwetst eu men spreekt van 200 gevangeni ii maar de rust werd hersteld zonder eenig unstig gevecht Het is dus weer gebleken dat de massa des volks terugdeinst voor de verschrikkingen van een twijfelachtig bloedbad Toch blijft de toestand vol gevaar en de rust altijd bedreigd Het ministerie kan in dezen toestand niet hopen op duurzame bevrediging het wordt door velen gewantrouwd het steunt op ceno meerderheid die als officieele eandidaten tegen den volkswil gekozen geen vertrouwen kan inboezemen Zoo zal de hooggeroemde heiTorming zich weldra tot een minimum beperken dat teleurstelling baart den wrok doet voortduren en in het verschiet niets dan omwenteling voorspelt Kracht is goed maar de edelmoedigheid moet haar adelen Kleine concessien wegruiming van geringe misbruiken en schoone woorden vergoeden het gemis niet van omvattende maatregelen ais daai zijn de ontbinding eener kamer die samen is gebracht door duizendvoudige kunstenarijen die willekcui en bedrog deden zegevieren de ontwapening die den bloei des lands en de rust van Europa moet verzekeren Maar men wil geen nieuwe kamer want men vreest dat de nieuwe keuzen het keizerrijk onmogelijk zouden maken en geen ontwapening omdat velen meenen dat het leger noodig is om het volk te bedwingen Als bedrog en geweld de steunselen zijn woarop alles rust dan is alles reeds verloren In naam der Engelsche koningin is de zitting van het iarlement onder gunstige voorteckenen geo ieiid Ook daar zijn hangende juu stien die grooli miieilijkheden lumbieden vuiu al de lersche lamlbiU tegen 15 dezer aan