Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1870

I I ffekondigd cu eon pimr daffuii lator het ontwerp ter regeling van het onderwijs luiiar het ministerie bestaat uit oprechte mannen wier liberale bedoelingen niet worden gewantrouwd zii steunen op de groote meerderheid cener vertegenwoordiging die de vi aie uitdrukking is van den wil van t beter deel des volks Het nieuwe ministerie in Oostenrijk znl evenmin als het Fransehe zijne taak volbrengen Het is eenzijdig en al moeht het overhellen tot eenige concessie aan de ontevreden volksstammen het heeft geen uitzicht om de kloof te dempen Tfet brengt eenig uitstel maar geen oplossing der quiestie In lieieren is de toestand bedenkelijk de besliste meerderheid der vertegenwoordigers verwerpt den minister dien de koning wil handhaven Dit is ee i onmogelijke strijd de koning moet toegeven en afwachten al staat hij aan de zijde der liberalen hij moet recht en wet eerbiedigen en den minister opofferen aan het besef zijner dure verplichting Von Bismarck ziet zijne getrouwen afvallen Het Pruisische heereuhuia beschimpt en verbittert hem door het verwerpen der voorgestelde verdaging Die heeren zijn onverbeterlijk koppig en reactionair Zij zijn voor het oude Pruisen en voor den koning vun Gods genade tegen alle nieuwigheden van constitutie en Noordduitschland Maar de alvermogende kanselier zal den strijd niet opgeven de Bondsdag zal bijeenkomen en de Pruisische zitting gesloten worden zonder dat er iets is afgedaan In Portugal keert de rust voor korten tijd terug in Eumenie treedt het ministerie af in Italië dreigt het nauwelijks tot stand gekomen bewind te bezwijken op de onoplosbare fiuancieele quaestie en eindelijk het concilie zal even weinig als alle vroegere kerkvergaderingen eensgezindheid en vrede brengen Buitenland ENGELAND De Sconomint lieeft eeiie hlijile lijding te eonslatecreu de lian lel en nijverlieiil iu de fabrieksdisIricttn herleven Er is meer vraag de productie neemt toe fabrieken die langen lijd stil stonden zijn weder aan bel werk de tockumsl baart geen angstige zorgen meer De verandering Icu goede was als t ware plotseling van Ie meer belang dus is het ie wtten dat ij niet slechts van tijdelijken aard zal wezen Kr beslaiii gegronde hoop dat de toestand steeds beter zal worden want er is vr iag voor goedereu en vooreerst grondstof geuoeg a im in voorraad Bovendien zijn de prijzen van het katoen iets lager die van het fabrikaat iets hooger dun verleden jaar Dil bewijst reeds d it de zaken veel voordeeliger zijn De Jiconomist betoogt voorts dat de meerdere vraag voor katoenen goederen voortspruit uit de daling der prijzen van de eerste leveusbeboeflen zoodot het groote publiek meer geld ann de kleedmg kan besteden De ruime oogst van 181 8 wanrdoor de prijzen van het graan 4Ü procent lagtr zijn dan verleden jaar was de oorsprong an den gunstiger Inestanil die thans in de fabrieksdistriclen waar te nemen is Een gunstig vrrsehijnsel is hel overigens dal de voorraad grondstof zoo aanzienlijk is De spinneTijen belioe en thans uict stil te staan door gebrek aan katoen zooals geruinien tijd het geval was toen de bitrekkelijk geringe voorraad in handen van speculanten was Toch ib de economist beducht of de aanvoer wel zoolaiiig zal loeueraf i dat alle spinnerijen in liet ndjair iiaii het v erk kunnen gebonden worden De tegenwoordige cunsumlic is 50 001 balen per week er moeien dus 3 ii 400 000 balen in dit jaar meer norden ingevoerd dan in ISIJtf Alles baiigl dus van den aanstnaiiden oog t af e tories zullen inzii n voorspelt de t iiotninf dat zij hunnen voorinaligen iivloul op hel spel liebbeii gezel Hel monsierverbond zul hunne po litieke macht vcnnorselen Zij zullen met de ilemocr iicn door dik en dun moeien gaan of zieh van hen scheiden Ilei eerste kunnen zij niet en doen ZIJ het laatste dan ia hun politiek beslaan er luude geraoeid De eonservatieven verwachten van ons geen raad egt de Economist maar de loeslanil is zou dal de j parlij een wanhopige d i ul zou kunnen begaan Uil dien liuulJc kan de raad niet overbodig aijn dal de conservaliew p irlij zorge te blijven wat zij was de vertegenwooriliging van dat deel der natie hetwelk wei scht dut de vcoruiigang zieh langzaam ontwikkele dut elke verandering goed overwogen orde eii zoo weinig revulutionuir mogelijk zij Dut gedeelte van het Engelsche volk behoort iu het parlement van Ciroot Briilannie steeds vertegenwoordigd te worden De gematigde conservatieven hehooren lus te wuchleii te prolesteeien waar hunne bigin eleii worden bedreigd zich voorloopig te scharen aan de zijde der gematigde liberalen in laals Van de deniocraten om te kuopen die zoo zeer met hen in beginsel verschillen Indien zij aldus handelen dan zullen zij eenmaal weder ecne machtige partij kunnen worden Wijkf de conservaiieven c liler van hunne beginselen nf dan plegen zij een zelfmoord zij zullen zichzelven onmogelijk hebben gemaakt Namens H M is dinsdag de zilling van hetpurlemeiit door den minister geopend met eene redevoering waarin hij het leedwezen van 11 M betuigde dut zij niet in persoon de zitting had kunnen openen De betrekkingen met de buitenlandsehe mogendhenen W ireu zeer vriendschappelijk U M prees de gezindheid der mogendheden om de internationale verschillen op vredelieveude wgze op te lossen gelijk iu vele gevallen reeds gebleken en ia haar oog een onderpand voor de bewaring van den vrede was De stukken met betrekking tot de laatste gebeurtenissen op Nieuw Zeeland zouden aan het huis der gemeenten worden voorgelegd De begrooting voor hel nadelend Hnaneieel jaar was nagenoeg gereed De lasten des volks zullen worden verminderd de maatregelen tot hervorming der verkiezingen voltooid eii eene regeling vaii de lersehe landkwestie voorged gen benevens nog andere wetten vau algemeen belang P B A N K R IJ K Le Ftvple Fraiif wijst ep de verfoeielijke harlstochleii lie onder bet slechtste gedeelte der Parijsche bevolking gisten Dagelijks zegt dit blad vergaderen er 4 of 5000 lieden en hitsen elkander op urn bet keizerrijk gewelddadig omver te werpen en de burgermautsch ippij het onderst boven le keereu In de laatste weken zijn er te Parijs meer dan 36 samenkomsten vau dien aard gehouden en daarin is ook gehandeld over hetgeen er te doen zou zijn om den krizrr uil den weg le ruimen iu eene daarvan is een toast uitgebracht op den kogel die het hoofd des staats zou trelfen Zulke buitensporigheden kan ecne maatschappij als de onze niet langer gedoogen De goede burgers behooren te waken en de regeering te helpen om die snoode eu gevaarlijke hartstochten le fnuikeu In genoemd blad deelt de lieer Cl Duvernols iiog eene proeve mede van de taal die gevoerd wordt in volksvergiuleringen die ouder voorzitting van den heer Kuchefort worden gehouden De heer Rucheforl Wij moeten onze innige gevoelens zooveel mogelijk opsluiten in onze harten lol den dag wn irop zij zullen losbarsten De heer Millière De grootste vijand van het volk is het uitvoerend gezag doch dit is reeds verrot en valt in stukken wij hebben echier een Iweeden vijand hel volk heeft een gevaarlijker vijand namelijk de burgerij al degenen die bezltiingen hebben De heer Flourens Het volk behoort wantrouwente koesteren tegen iDanneu als Haiicel en Jules Favre Deze laatste is een ellendeling die de verichtelijksie woorden gebruikt als hij over het volk spreekt De heer Schneider is een een der aanwezigen slelt hier voor den voorzitter van bet weigeiend lichaam op te hangen De heer Floureiis Het kun niet langer zoo gaan Binnen kort moeten wij al die ellendelingen naar den duivel zenden le Gaz tien Trili bericht dat llocheforl Dinsdag ten 8 urenis in hechtenis genomen in de rue del iaiidrc op het oogenblik dat hij een locaal vooropenbare vergaderingen ildc binneiiguan Uochcfort heeft geen tegenstand geboden integendeel hij windile zich tot de talrijke omstanders die voordedeur hadden post gevut en zeide Blijfi burgeis ik ksm weldra in de vergnileringen De commissaris VI n politie en zijne agenten voerden hierop Kocliefurt naar een rijlnig en liiai lileii heiu naarde gevangenis Suiute l eingie Na de inhiclileiiiaiieniiiig trad l lourens dio er bij tegenwoordig was uit de 1 menigte le voorschijn gewapend met een revolver haalde liij den degen uil een degenstok en riep Uocheforl moei bevrijd worden Men vcr ekert dat hij dcpisloil gelost beeft Ook w rd door tnee of line niidcie personen geschoten maar niemand werd getrollVu Uelijk tijdig verklaarde de commissaris van policie in de zaal aanwezig dut de vergadering ontbonden was De commissaris werd loeii door de bijeeiinekomeu personen omsingeld en lot op de rilia il medegesleept oirier bedreiging hein te vermoorden Een vol uur bleef hij aan de bcleedigiiigeu en bedreigingen der menigte oiergeUteu toidut hy eindelijk door agenten uit zijnen inoeielijken en gevaarlijken toestand verlost werd Tegen 10 ure vormden zioli in de rue De Tigaro van Woensdag meldde Bij de barriondeii in de rne de Paris te Belleville heeft de vrederechter een bajonetsteek ontvangen en is een politieagent door een kogel uit een revolver gelroffen Des nachts ten half een ure hebben de rustierstoorders de fabriek van den heer Lnfaucheux geplunderden zich van 40 geweeren en 300 revolvers meeslerigemaakt Er hebben talrijke gevangennemingenplaats gehad Eene eerste bezending van 200 gevangenen is bij de prefectuur aangekomen Debarricaden worden door de troepen en de policiebewaakt Heden is het overal rnsiig De heer de Kératry heeft in de kamer de vraag tot de regeering gericht waarom zij Rochefort niet liever in hechtenis heeft laten iiemcii bij het verlaten vun de kamer in plaats van hem te doen nrres eeteii op een punt der stad waar hel feit lot ongerej eldheden kou aanleiding geven De minisiers Olpvier en Chevandier hebben beurtelings geantwoord dat de regeeriug de plannen van Kooliefort beefi willen verijdelen Hg had er bepaald op gerekend dut men hem arresleereu zou op het oogenblik waarop hij de kamer van afgevaardigden zcu verlaten Vijftig zijner aanhangers hadden post gevat op bet plein voor de kamer terwijl twee honderd anderen in de nabijheid ruudzwierien De arrestatie zou tot een gevecht aanleiding gegeven hebben dat als geheel doelloos behoorde vermeden te worden Kochefort was aan geen van zijne drie domicllicn te vinden Middelerwijl werd in de Rue de Flandre eene vergadering gehouden waarin de opstand werd geproclameerd Meu wac iitte er slechts op de aankomst van Rochefort om het signaal lot de insnrrrclie le geven Toen hij daarop de vergaderzaal wilde binnentreden is hij in hechtenis genomen Het volk wierp ncht barricades op die zonder bloedvergieten door de troepen werden ingenomen een vrederechter werd gewond De politie eu het leger hebben eene gematigdheid aan den dag gelegd waarvoor hun de groclsle lof toekomt Een wapenmagazijn werd geplunderd Men verwacht de herhaling van dezelfde touneelen maar het gouvernement kent geen vrees De Parijsche bevolking is op zijne zijde doch hare hulp is overbodig Indien de regeeriug met geweld tegen de onruststokers wilde handelen dan zoude de gansche opstand ten spijt van al de reclamatiën dea heevna de Kératry geen vijf minuten duren De kamer is hienm overgegaan lot de orde van den dag Hei cüiillict tusbchen den koning van Beieren en de prinsen tengevolge der stemming over hel adres viui aulüuüid in de eerste kamer is door prins Karel Tlieodoor en den minister prins Hoheiilohe bijgelegd De konini heeft verklaard mei langer nii l de leden zijner familie iu onmin Ie w illeii loven Zij liebbcn nu yijii il en zijne ziens ij c in de tegenwoordige aangelegenheden des lands leeieu Bij de verkiezing in het departement tubais de heer Giraud gekozen met 10208 stemmenlegen 8741 die op den heer Péreire waren uitgebracht Men ver ekert dat alle redacteuren van de ManeUlaiae gearresteerd zijn met uitzondering vanden heer Arnould die ontsnapt is Een commissaris van politie beeft huiszoeking gedaan in de bureaux van genoemd blad