Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1870

i MM ai lMMMliliÉ KaMHVB i K r if3CM ipi i S i kennen en dat is hem voldoende Zij kunnen dus weder ten liove versoliijiiun Ongeveer 50 leden der milioiiaal libernle partij uit nlle provineién van l ruiscn eii de lueesle NoordUuilscli boudslnlen hebben Maandag te Berlijn onder voor itling van den heer von Hcnninpse eenc vergadering gehouden waarin eenc nieuw plan van organisatie der parlij vastgesleld en een bestuur gekozen werd Ter bestrijding der noodige kosien word dadilyk voor ruim 4ÜUÜ th ingeachrevcn OOSTENRIJK Het Tertegenwoordigend couiitó der burgerij te Inspruck in Tyrol heeft bij besluit openlijk als zijn gevoelen te kenuan gegeven dat de vrijwillige verw dering der Duitsch Tyroolsche afgevaardigden uit den Kijksraad te VVeenen eene handeling ia in slryd met de eer en de belangen des lauds Blijkens een brief van kardinaal Sehwarl cnberglaatstleden V rgdag ie Traag ontvangen bestaat ervolstrekt geen grond tot de bewering dat hij teHome zou bigveu en van zijne betrekking als aarlsbissehop van l raag afalaud zou doen SPA N J e Om de gevolgen van liet overwicht der geestelijkheid te sehclsen wees astehir hij de discussie over het budget van eereilienst op Home zeil Ziet zi ide hij naiir Itoine het middenpuni der wereld wanr de heilige Petrus zijn nlaatsbekleeder heeft het Kome der oude Goden en der nieuwe l auscn ziet daar vertoont zich geen politie op straat daar zijn haast geeu scholen slechts één op 350UU zielen Daar zijn geen staatkundige en sociale iiisiellingen als onder de moderne volken daar is geen zelfstandige drukpers geen tribune van waar zich de redenaar kan duen hooren geen Tolksvergadering daar doet men slechts boete daar wordt nlle vrghcid verstikt Dat alles nu zijn de gevolgen van de heerschappij der geestelijke macht over het staatkundig gezag KERKELIJKE STAAT Er doen zich onmisl onbare leekenen voor zegt het zeer nchtenswaurdige Engelsche weekblad ile Saturday lietiem waaruit blijkt dat de paus de oppositie ducht De bijna ongelooflijke geschiedenis die niettemin authentiek is omtrent het onbetameIgk en onwettig gedrag jegens den eerwaardigen patriarch van U ibylonie die ineen geheime samenküuial gedwongen werd een stuk te teekencn waarbij luj van zijne overtuiging afstand deed als straf omdat hij op het concilie voor zijne gevoelens had durven uilkomen die geschiedenis verraadt de wreedaaiilige vreesachtigheid van een schuchter despotisme niemand kan zoo wreed wezen als een Bchiichler man die door en door bang is De kinderachtige willekeur om telegr immen op Ie houden van de bisschoppen die tot de oppositie behooren alsmede de maatregelen om hen te beletten van de drukpers gebruik te maken zijn bewij en van dezelfde strekking Van nog meer lieleekinis is de neiging die nu aan den d g wordt gelegd om de bul beircnViide de censuur die menige prelaat eer bepaald ge eiger l heeft in zijne diocese af te kondigen Ie herroepen of nader toe Ie lichten En last not lead komen de nieuwe konkelarijen er is geen ander woord voor van de overblufte onfeilbaarheidsir annen die opmerkelijk zijn als een belijdenis van z vakheid en als een karakteristiek staaltje van hunne politiek maar die overigens al zeer weiiig geschikt mogen heelcii om hunne waggelende zaak ter hulp Ie komen De 21 vervloekingen die getiteld zijn overde kerk van Christus zijn slechts eene toepassingvan de theorieën in den syllabus verkondigd enmaken een deel Hit vi n een werk van 213 bladzijden schema constilutionis dogmaticae de EoclesiaChristi dat aan de goedkeuring van het concilie onderworpen zal worden De verslaggever van de Times verklaart hel gezien te hebben De grondgedachte van dit werk is de onbeperkte macht vanden paus als algemceno bibschop over alle anderebisschoppen Men berekent dat de ruim 400 bisschoppen die het potulatum ten gunste van het dogma der onfeilbaarheid hebben getrekend M mill katholieken vertegenwoordigen teruijl de 140 bisschoppen die tegen de afkondiging van dat dogma gcpruicsteeril hebben de vcrtegcnwouriligers zijn van IDO mill katholieken BINNENLAND jOI uk lU FK nui ui Op den 12 januari ls o is ilour hel kiinloiiger i hl te tjüuda eruuiil KI lot 2 gelilboelcn een van ƒ 10 en een vin ƒ 30 of drie dagen subsidiaire gev iiige iisslraf voor de eerste en zes dagen subsidiaire evangcnisstraf voor de tweede boete en de kostec Jan Hijghard oud 40 jaar schipper wonende Ie Maasdam ter zake van 1 Het als schipper of bevelvoerder van een vaartuig dat vaartuig te doen stilliggen in de monding vau de Malli galaluis te iouda 2 Het als schipper of bevelvoerder van een vaartuig niet opvolgen der bevelen van den sluuwachler gegeven voor de goede orde in de doorviuri van de Mallegatsluis te Gouda welke doorvaart hij belette Te Ainslerdara waren dinsdag ter verkiezingvan een lid van de tweede kamer der slatengc neraal uitgebracht 2019 geldige stemmen Bij deopening bleek gisteren dat verkozen is mr G C J van Keenen met 103Ö stemmen Op den hoogleeraar Asser zijn uitgebracht J3a en op deo heerTeding van Berkhout 56 stemmen liet Vaderl resumeert zijne beschouwingenover de spoorwegen en de belangen der verdedigingin deze conclusie 1 Dat bijna alle spoorwegen inhet belang zijn der verdediging 2 Dat enkele dietegen dat belang strijden door gewijzigde richting ten bale der veriledi ing kunnen gebracht worden zonde dat bun handelsbloei verloren gaat Hetpubliek zou eien eer gebaat zijn gCAordeu door eenelijn van Zuifen langs den linkeroever en over Katterveer naar Zwolle als langs Olst en Wijhe Hetpubliek zal evenzeer gebaat worden door de lijnWaardenburg Lent als door de lijn Bommel Nijmegen die vele waterstaats en verdedigingsbelaugenkrenkt 3 Eene lijn in het voordeel der verdediging loag nimmer tegengewerkt worden door hetopleggen der verplichiing oiu verdedigingswerkente bouwen liiijn di nooilig dan wordt de co icessieverleend ouder bekrachtiging zoo noodig van dewetgevende macht wat de aan Ie leggen vestingwerken betreft 4 Ëene lijn die in het nadeel derverdediging zou zyn tut heden is ons nog geonzoodanige bekei d zou niet geioneedeerd door wijziging all hans oushadelijk moeten worden gemankt zonder dal de daartoe noodige werken ten laste vandeo concessionaris kunnen komen Het kan overweging Verdienen aan de concesbioiiarissen de verplichting op te leggen van den aankoop i eenmaterieel ruimer dan voor de exploitatie directnoodig is en met het oog op het vervoer vantroepen mits tegen eene door hel rijk te verleeneiisubsidie Hel adres t welk ook te Uirecht voor denarbeidenden stand ter interkening ligt om Z Al den koning vermindering ti ragen in l t l cijfer dermilitaire uitgaven gaat niet uit van de Inlernalionale Arbeiders vereeniging vegi de tTerkman maarvan verschillende Ie Amsterdam gevestigde arbeideraTerecnigingen waaronder ook hei Nederiandschwerkliedenverbond eerlang eene afdeeling de liiler nationale De f trkman iiecint bij deze rectificatie de gelegenheid waar om zijne broeders in deprovinciën nadrukkelijk te wij en op het groole belang dat de mannen van den ai beid heliben bj dealof nict verspilling van den naliunalen rijkdom Het geldt hier het onmiddellijk lielaug van denarbeid Waar ie guldeiia worilen besteed tot helonilerhoud van een voor liet grui iste deel te ontberen leger kunnen zij niet dienen om in oiiderneiningeu ten algeiuicnen nutte der natie vandienst te zijn jij hebt hier te kiezen Tusschende vooropslelling van den arbeid het beeld desge egenden vreiles door de bezuiniging onzer luillioeneu en hel voortbestaan van den tegenwoordigen tuesiaiiil hel onllrekken van duizenihii lan den arbeid de ellendige invloed van het kazerneleveuop het maatschappelijk leven verspilling van kapitalen terwijl ilui enileu onzer natuurgenoolen schier van honger en onibering sterven Welnu Nederlaiulsche h erkliedi n kiest brave verstandige lieden of trekt de slaapmutsen over de oogen en laat iüds water over iiids akker loopen Men schrijft uit Hoorn dat do rechtbank ald i ir als regel heeft aiingenomen om de preventieve gevangenis van besi liuldigdcn zooveel mogelijk Ie bcküiten en evenals in Engeland en in andere landen gpM liiedl de a ingckl i ig lni zoo de omstandigheden hel toelaten spoedig na hun aanhouding te vonnissen Mej Betsy l crk te Delft heeft in sommige dagblailen ineilegeiUTld dat zij zich afscheidt van de uitg ive van Ons Sneven üiudat de wij c waarop hel pruefnommer was icrsehi iien haar de overtuiging lieefl gfsehonUii dat de uitgevers van Dijk en te Heliicdiiiiii eene gaiiseh aiidcie opvatting hebben van hare tjctrekking lol dat blad dan zij ziili had voorgesteld Zg kan met toeslaan dal een bl iil voor vrouwen op haar naaui verschijnt terwgl hit eigenlijk niet door haar ordt geredigeerd Naar wij vernemen heeft het H M de koningin behaagd Ons Streven weekblad gewijdaan de ontwikkeling der vrouw uilgevers vnu Dijk ScComp te Schiedam met Hd inteekening te vereeren Uit s Gravenhage meldt men dat bij detweede kamer der staten generaal is ingekomen een wets ontwerp betrelfende de rechterlijke indeeling Daarbij wordt voorgesteld de vestiging van eenhoogeii raad 5 gerechlshoveii 27 arrondissemenlareohibanken en 102 kantongerechten Als zetelszijn aangewezen voor den hoogen raad s Gravenhage voor de gerechtshoven s Bosch Arnhem s jravenhnge Amsterdam en Leeuwarden Derechtbanken te Eindhoven Zutfen Leiden Gorinchem Brielle Goes Amersfoort en Appingadam vervallen Eene nieuwe rechtbank wordt gevestigd te Axel Uit s Heitogenbosoh meldt men aan het HaniU dat op de aanvraag van den minister van oorlog in verband mei het wetsontwerp tot voltcoiing van het defeusiewezen geantwoord is dat de vesting s HertogenboBch in den tegenwoordigen toestaucj onnut is ook door den aanleg vnn den spoorweg langs het Vuchlerfront en dat van Deuleren waardoor de geheele defensie Van die zijde ia verbroken en niet Ie herstellen is dan door de uitgave van eenige millioenen zoodat tol opheffing der vesting zou zijn geadviseerd Zondag jl had Ie Leeuwarden plaats de algemeene vergadering van hel Noorder departement der vereeniging van leer iren aan inrichlingen van middelbaar onderwijs Twee belangrijke onderwerpen werdeu in deze bijeenkomst besproken 1 het onderzoek naar de grenzen tusschen het lager en het middelbaar onder ijs 2 de vraag of de loelalings en overgangs eiamens op de hoogere burgerscholen facultiitief dan wel imperatief moeten zijn Na afloop der vergadering vereenigde men zich aan een vriendschappelijken maallgd in bat hotel Witteveen Men schrijft uit Blokril In de laatslejaren heeft men het denkbeeld om eene bekende waterplant de zoogena linde scheer als meslspecie Ie gebruiken ten ui voer gcbr icht Men bedenkt ilaarbg echter niel dal hoe nullig hoe bevorderlijk deze specie ook zg a in de grocikraeht het verwijderen van ile e pLint uit de zoo visehrijke wateren zeer nadeelig is voor de vuorlteeling de er diersoort aangezien de visth haar kuit met de uiterste zorg aan de e water daiit v isthecht Nu komt lie menscli gewapend met zoogenaamde icheereniiaken snijdt de plant da irinede van den noriel werpt ze op het land aan een hoop ter verrotting en doet met haar millioenen schepsels slerven die anders zoo nienigen behofftigeeene versnapering zoo menigen gastronoom een lekker beetje en zoo menigen vissclierman een ruimer bestaan zouden bezorgen Bij de alllier gevestigde subcommissie der vereeniging tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers te Katwijk en Noordwijk aan Zee is na de laatste opgave nog ingekomen Bij D Vorstman van een onbekende f 5 De helft der opbrengst eener liefhebberij tooiieelvoorstelling op i Februarij ƒ 87 3 j De Commissie betuigt haren hartelijken dank voor deze g iven en in het bijzonder aan hjt liefbebberij tooneelge el sohnp dat3 zoo bereidwillig tijd en kunstzin ten beste gaf tot leniging der rampen van behoeftigen De Commissie voornoemd WESTERBAAN VORSTMAN SALOMON HUIJGENS SCHONEVELD v u CLOKT POLITIE Er ia aan het bureau van politie gebracht een in deze gemeente gevonden mansjas Heglhebbende kan dc elve terug bekomen bij den heer Commissaris van l olitie Laatste Berichten Parijs J Eebr Gisteren avond heeft slechts één ernstig conflict plaats gehad in de straat Oberkaïupf de barricade aldaar is door de garden bestormd en weggeruimd Enkele scholen zijn gelost doch niet van de ijde der troepen een polilie agenl is zwa ir gewond Ecu honderdtal voorvccblers zijn gi ariesieerd In de kwartieren van Villetle van de üaalille i U den faubourg St Antoiuo is de rust verder niet veraloord