Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1870

Bl deze bieng ik alsmede uit naam mi uer betrekkingen nii uen welmeenendon dank voor de bewi en van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijnen Echtgenoot Gouda Wed J J van LEEUWEN 8 Febr 1870 geb van ViLZEN Parijs 9 Tebr Men erzekcrt d t et dcreu nicht nou en livnnlflal birncules opgeworpen ijn voornamelijk in de straten dn Temple en Saint Mnur Oberkampf en den Q iai Verder heet hel dit de politie eenige charges met den blooten degtn heeft moeien nnktn tengevolge waarvan vete personen wonden hebben bc komen Esoadrons jigers hebben iich bij de municipale garde aangesloten om het gestremde erkeer Xe herstellen Hier en danr yn uit hel volk eenige schoten gelost intuiischen hetfl le gownpende m icht met vnn vuurwapens gebruik gemaakt Heden mor gen ten éCn ore as het overal rastig De Gaielte des Tnbunaux m inkt melding vin pogingen tol het opwerpen van bir iuilis m het Quarlier du iemple ondir dat het eveimel tot een gevecht is gekomen Het elfde bl id beiesiigt het bericht omtrent de gevangenneming van de meeste redacteurs der Marseillaise Valjte de druk ker VMi laHltlgenocmd orgaan weigert met de uit gave voort te gaan Florence S Febr De Opimonc spreekt van een reductie van ongeteer 15 millioen op het budget van uitgaven Vooral op d it van oorlog ial een saumerkelijke vermindering worden gebraiht Bucharest Ö I ebr Aangezien een onlbin ding van de kiracr noodzakelijk blijkt tot het i ist stellen vui wellen die het eveiiiMclit in het bu 1 1 lullen kunnen hersiellen en de heer Ohiki vi or die nood ikelijkheid leniggedeinBl heeft vorst Kirel de demissie van het kabinet aangenomen Parijs 9 Febr De Fyaro en de Gaulots berichten dat een vrij groot aintal üproerlingen waar gekwetst is door degenstooten en door casse tCte Er hadden op onderscheidene punten botsingen Irs schen de gendpende mocht en de oprueihiigeii pi its De ongeregeldheden openbaarden ich hoold ikelijk m de Ene du lemple Volgens den Gaulois iju de troepen eer verbitterd op de o loerlingen Berlijn 9 Febr De Prov Corresp meldt du de zitting van den Noord üuitschen rijksdag ver moedelijk door den koning in persoon il worden geopend en dat graaf Bismarck de fitting vanden Linddag uitcilijk in het oegiu der volgende week tal sluiten Parijs 9 lihr De commissie der k imer voor hel parlementair luitnitief heeft voorgesteld de ontwerpen van de heeren Haenljes en des Rotouro be treifende de aecijiisen op het gedistilleerd aan de commissie oor het budget te verzenden Over du voorstel had in de kamir eenc lungduiige discussie plaats Ten slotte heeft zich de kamer met Idö stemmen tegen 120 melde conclusie der commibbie voor het parlemeoUiir iniUalief vereenigd Bucharest 9 Febr Priiii Ksrel heeft de presidenten vnn de kamer vnn afgevaardigden de aamenstelling van een nieuw kibinet opgedrigen Parijs 9 Febr De Re orme bevat een artikel wonrin wordi medegedeeld welke vrucbtelooze po giogen Flourens Intstleden Maandag avond heeft Biingewend lol het doen opwerpen van barricides en het organiseren eener revolutie Marseille 9 Febr in den afgeloopen nacht hebben er samenscholingen van een honderdtal perionen plaatsgehad Door den toevloed van nieuws gierigen ontstond daarbij een oploop langs de sinten onder hel zingen der Marseillaise De gendarmerie werd uitgejouwd mnnr hield ich bedaard Na eene vergeefsche aanmaning om uileen te gaan zijn een groot aantal personen gearresteerd Len dertigtal daarvan zijn na het verhoor in hechtenis gehouden Parijs 9 Febr Het bal dat heden avond op de Tuilerien ou pliats hebben is afgezegd wegens eene licble ongesteldheid der keizerin De Temps zegt dat heden midilag ten 12 2 samenscholingen hebben plaats gehad bij den ingang der strait van Fnrijs naar Belleville V en heeft een omnibus weggenomen die buitendienst was gesteld tengevolge der gebeurtenissen op gisteren De menigte wilde dit beletten doch werd door de agenten uiteengejaagd Er werden verschelden arrestatien bewerkstelligd Ten 2 uur formeerden de groepen zich op nieuw Parijs 9 Febr s avonds 9 uur Op de Boulevards is alles volmaakt rustig nnir eenige samenscholingen hebben pliats inden Fauborgdu lemple en te Belleville lot op dit oogenblik is geen enkele wnnordelijkheid bekend Parijs 9 ïebr In hel wetgevend lichaam heeft de heer Ferry den Minisler hei indior geiiilerpel leerd over de onwettige ontbinding op gisteren van twee private vcreenigingen IIij beschuldigde het ministerie van de tegenwoordige gebeurtenissen te hebbeu uitgelokt door beircurensw lardige provocatien De heer Chevandicr inlwoorddc dit drie private vergaderingen zijn ontbonden omdit zij in werkeIgkhcid openbare vergaderingen wiren De noodzakelijkheid dezir ontbinding volgt uit de ongelukkige feitir die sedert t ee dagen l arijs verontrusten De heer Ferrv hield de onwettigheid staande De minister van justitie weerle t dit en betreurt het dnl het ministerie de sch ild krijgt van de gejieui tcnissen dic het bejammert De rechtsqueestie is eenvoudig De private vereenigingen ontsnappen aan de werking dei wel Indien de minister van binnenl i idsche zaken private vereuiigingen uiteen dreef zou h am zgn plicht te kort komen Maar het waren gemaskerde openbare vereenigingen Het compte rendu der vergadering bewijst dat De justitie zal Ie beslissen hebben en zoo zij lo tegenoverge lelden zin healisie zou herstel geschieden De orde km niet ernstig worden gestoord De strijd dien WIJ vueren is dan ook niet voor de orde maar voor de vrijheid £ oejuicluugen Nidat nog de heeren Pelletan en Pinard bet wuord 11 uiden gevoerd 13 de eenvoudige orde van den dag am inomen De heer I errv mlerpellrerde diarop den minister oier de arrest men van de redacteurs of beimbten der Mmseillaise De heer Ollivier antwoordde dit geen enkele iresl itic op bevel der regeering was eschied De rechterlijke instructie is begonnen de minister heeft er niets andeis bij te voegen De heir Ferry hernim dat de justitie verdacht is ma ir hij werd in de rede gevallen en tot de urde geroepen onder een groot tumult De kamer ver volgde dairop de discussie over de openbare werken Geiiicn lc Berichten Dcrtitn PrnngBphe profesaoicn hebben proo t ÜüUinger een djiikudrfs anngiLuilLi IcvLinci IS uiilblii en al directeur vau het obsorvatoitura Mill ddikt iti nf Uiid eiiijtig ann het luvocnu dtr ge hiiiiit bteintnui bij di verkitzuigeii III 1ii nii kiaiigt incu over het gedurig stijggn van de prij m dl r Irvtiia middcleii Lit KisIlIjlh v orden giften gcTraogd tot het opricbtco van tvvk inuiiunuiU voor 1 uther ÜL liiiRb bl gt tbaii8 ecue pers dio nan beidt ijdei diiilit en Llldui ci d nommeis m een uur afwupt Ie MiirstiUe is plotaehug teo buis ingestort waaronder 12 p rsont t btdulvtD werdtu twet waren Itrstond dood de uvcrigc i t kuttst I t Uussibihc needing ml de spoorvicgen V rkoopett lil 11 1 lid IS ten ttle ranf buiLiiu op H OOÜ aiclcn de icgLDMtg diL dt lijntD hctft aan ckütbt tix bet atiiital kni toieii Tti lubbtku In ir litiLrstliP l imcr is een uitdrnkkLlijk votum vau waiihoivNLu ti tii dtn mmister president ingisldd Ie HüUon hebben 20 000 mijnwerkers dtn irbtid gestaakt Nu men te Ptsth besbittu heeft interest te vorderen var de acbterbtalhj e bela8tingi D beginnen de betalingen veel toe te iiLtiieu Zondig 1 8 de godsdienstoefening in de NNesttrkcik ie Ainstcidun g stoor l door eciie vrouw die dtn predikant bc on lilt te sditldiu In Int dil vau Icn Mnrrnj op leuw IloUanl neemt de vsij bu itt ïiir toe en verkrijgt men uitrauuleiiden wijn MARKTBERIC HTEN Gouda lU libr Door hel gesloten water bep lalde de handel zich tot slechts kleine partijijts voor didelijke behoeften lirwe Zeeuwsche per Heel nieuwe ƒ ITS i ƒ 8 50 Mindere soorten ƒ 6 75 u ƒ 7 25 Oude ƒ 10 75 i ƒ 11 50 Rogge ƒ 6 11 7 Gerst ƒ 4 75 a ƒ 6 Hl ver ƒ 3 a ƒ 4 De veemarkt met kleinen aanvoer de prijzenwaren hoog doch de handel met levendig Kaas Niet a ingevoerd Boter ƒ 1 28 a ƒ l it Burgerlijke Stand GiBoaiN j J tb l etrus Coriitli oinltra d nn tier nar en O GioiUïschuj 7 N ilhtlmna üuUrs J ïtid iltr Kiiul cii G vin ïteutttn b lleiiitrlcB ouders G lit Pter on üülitiis OMnniiN 7 eb 1 I ifibcr lOj S lijtiout 2j C Gmiwi 9 ïib V blüotjes CD A Stecnkamer W N vnn Gceltu tn G crkaaik J vnn der Hoeve ca V iin Fij dcn ADVERTENTIEN Voor de vele bewijzen van deelneming bij het overlijden mijner Echtgtnnotc ondervonden betuig ik ook namens mijnt kinderen mnnen harttlijken dank G LUIJLNüIJK GüuuA O Februaiö 1S70 De ondergeteekende brengt bij de e zijnen bartelijken dank voor de buitengewone hulp en liefderijke 7org aan wylen vjn kind bewezen door de geneesheeren LUYTEN SPUUYT ROOSEBOOM en do officieren van gezondheid VORSTMAN BEUKEMA en RIJNBERCK A LAI EBER Zaal FRASCATI m de ROZENDAAL op ZONDAG 13 PEBRUARIJ 1870 des avonds ten 7 ure GROOT ASSAUT op de Stok en Floret Heeren Liefhebbers worden uitgenoodigd dit ASSAUT bl t wonen Entree 10 Cents de Persoon A VAN DWi WILLIK M A TRIJBITsi LAGE GOUWE alhier heeft de eer zijnen welmeenenden dank te betuigen voor het tot nu in hem gestelde vertrouwen in handelszaken terwijl hvj ich steeds blijft recommandeeren tot het nkoopen tegen hooge prij en van alle soo en OUD PORCELEIN ANTIQUITEITEN OUDE KLEEDEIIEN enz euz Te GOUDA even buiten de stad terstond TE HUUR Een binnen vijf jaren nieuw gebouwd MODERN HUIè met vijf geplafonneerde Kamers Meidenkamer Keukeu Pomp en verdere gemakken met afzonderlijk PAKHUIS daarnaast en SCHUUR daai achter alsmede grooten TUIN met FIJNE VRUCHTBOOMEN beplant des verlangende kan men nog 4 hectaren best WEILAND daarachter gelegen in huui krijgen Adres met fiaiuo brieven onder letter B bij den Boekhandelaar A BwNKMAN te Gouda J TTE TIE I Dne Per tonen tot den fatsoenlijken stand behoorende wenschen te komen in een burger gezin kos en inwoning Reflecteereiden adresseeren zich onder lett M ftamo bij den Uitgever dezer Courant Tegen V MEI a s wordt te Gouda te huur gevraag EEN HUIS met ZES KAMERS liefst met een Tuin gelegen op een goeden stand Brieven fratuo met opgave van huurprijs onder letter C bij de Boekhandelaars J an BiiMiM Zoon te Gouda Schipper van VEEN gelieve zich met zijne pietmtic van 1 10 te vervoegen bij den Heer P RIIVVEO factor m granen te Jfotterdam WENNEKES van deh WANT y il kli hi iBiteintPir anljtipr aiiui ittipèniijfaii f J h 4lriM ri 61 4 S iid