Goudsche Courant, zondag 13 februari 1870

Va aSm l O iil W II Tfiimm 1870 Zondag 13 Februari N 854 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrieiitieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Onze Financien Wat sedert jaren niet gebeurd is heeft thans weder plaats dt middelen zijn niet geëvenredigd aan de behoeften van den staat De groote uitgaven door de spoor en waterwegen gevorderd de opvoering der uitgaven voor de defensie en de mindere opbrengst der Indische producten hebben die verandering teweeg gebracht in plaats van jaarlijksche overschotten staan wij voor een tekort in plaats van amortisatie is er sprake van leening Geschiedt dit alleen voor buitengewone uitgaven tot het uitvoeren van werken van openbaar nat die naderhand productief zullen worden dan kan dit wel niet veel bezwaar opleveren Die opbrengsten zullen in de toekomst ruimschoots kunnen strekken tot rentebetaling en aflossing dier leening Gevaarlijker of liever geheel verkeerd is het door leeningen in de gewone behoeften van de huishouding te voorzien Bestaat ook eei tekort tusschen de gewone uitgaven en ontvangsten dan moeten of de uitgaven verminderd of de ontvangsten vermeerderd worden om het verbroken evenwicht te herstellen Zijn in de laatste jaren de uitgaven voortdurend aanzienlijk gestegen de inkomsten hebben daarmede vooral ook door het afschaffen van verschillende acc jnsen en het afstaan van het grootste gedeelte der personeele belasting aan de gemeenten geen gelijken tred gehouden Om dus het evenwicht te herstellen zijn of groote bezuinigingen of verhooging van belasting noodzakelijk De eersten kunnen wij helaas van dit ministerie niet verwachteii daartoe is het niet geavanceerd enoeg het schijnt niet met de oude tradition te durven breken Gezanten en do aaukleve daarvau schijnen nog onm abaar en leger eii vloot laten geen noemenswaardige bezuinigingou top intogcndi rl z n van do wet op de legerorganisatic nieevderc uitgaven to verwachten mot een Ijozuiuiging van eenige honderde guldens op verschillende kleine posten kunnen vi met gduilpou worden Zoolang dus het volk zich ulot kniohtig laat gelden eu het iuiiü tone door dovulK vortogeu woordiging gesteund in het oude zog voortsukkelt zal verhooging der inkomsten het eenige middel zijn om uit tekorten te blyven Reeds bij de indiening der begrooting heeft de minister van financiën eenige plannen blootgelegd Zij mochten eclitw geen goedkeuring verwerven en in de kamer en door de pers zijn zij van verschillende zijden zoo bestreden dat men gerust mag veronderstellen dat zij in de portefeuille zullen blijven Ons belastingstelsel is verouderd de meefte belastingwetten hebben verschillende gebreken De tijd is nu gekomen om een nieuw belastingstelsel te ontwerpen vrij van de gebreken ditv het tegenwoordige stelsel als men dit woord nog gebruiken kan aankleven Zal de minister aan de gekoesterde verwachting beantwoorden en ons belastingstelsel een geheele hervorming doen ondergaan Na de verklaringen door den minister afgelegd durven wij daarop niet meer hopen de minister van financiën is naar het schijnt zeer wankelend Hij schijnt den moed zijner overtuiging te missen Oude belastingen nioet j afgeschaft of geheel hervonnd worden Reeds te lang vindt men ze onder de middelen opgenomen Belastingen op zout en zeep bier azijn en geslacht moeten vervallen evengoed als de accijusen op het varkensvleech het gemaal de brandstoffen en de zegel belasting gevallen zijn De winsten door de staatsloterij verkregen moeten niet moer op de begrooting voorkomen De patent belasting van vele zijden terecht veroordeeld moet of vervallen of geheel gewijzigd worden De grondbelasting moet geheel herzien worden en een taxatie zoowel der gebouwde als der onbobouwde eigendommen is op vele plaatsen noodig Intusschen zullen de behoeften niet toelaten zonder loquivaleut in hot gemis te voorzien zelfs wanneer de opbrengst dor grondbelasting aanmerkelijk vermoordort De minister zal dus andere belastingen moeten voordragen Twi O boluslingon zullen dan vooral in aanmerking komei vooreerst een belasting op hot inkoiiioii en ton andoren heflSng van successiereclitou ook in de roolito lij Heide behi tingon zullen hot is reeds vooruit to zoggen hevig bestreden worden op vorstliiUoude gronden De wijze van heffing der eerste belasting de afkeer dien men over het algemeen koestert om zijn inkomen bloot te leggen de onmogelijkheid waarin de koopman en fabriekant iselrkeeren om dit naar waarheid te doen en zoovele andere bezwaren zullen tegen de belasting op het inkomen geopperd worden die bezwaren vervallen echter voor een groot deel als men j bedenkt dat sedert jaren in Engeland een land van koophandel en nijverheid bij uitnemendheid de income tax sedert jaren geheven wordt en die heffing geen bezwaren ontmoet Ook tegen de successie in de rechte lijn worden gelijke bezwaren aangevoerd nog vermeerderd met de klangtoonen over het harde om kinderen belasting te laten betalen van hetgene de ou ers hun nalaten Zijn die kinderen evenwel niet ongelukkig genoeg zoo hoort men zeggen en dan hun erfenis nog te verminderen o dat is te erg Zou het wel waar zijn Als men de geringe erfenissen vrij laat en bijv 2 j heft van de erfenissen boven de 1000 dan wordt die 1000 door die heffing 980 Zoude die veriniudoring wel zoo bezwarend en zoo hard zijn en toch de heffing van een overgangsrecht in de rechte lijn van 1 bracht in 1804 in Frankrijk meer dan 11 millioen op In Denemarken heft men die rechten sedert 00 jaren en ook in Engeland Italië Pruisen Rusland In Spanje en Beiereu wordt een overgaiigsbelasting bij verervingen in de rechte lijn geheven Het is dus volstrekt niets nieuws de werking dier belasting is gemakkelijk na te gaan en eenmaal vastgesteld zal het zeker een van die belastingen zijn waarover men het minste hoort sproken een goed teeken bij belastingen Zal de minister de vei tegenwoordiging verrassen met een uitgewerkt belastingplan wij geven den moed niet verloren als specialiteit in financiezaken ontbreekt hem zeker de kennis niet en den mood om belangrijke hervormingen voor te dragon zal hij misschien verkrijgen als hij overtuigd wordt dat hot volk verandering noodzakelijk keurt Het unifonnport was immers in het afgoloopon jaar ook nog oen onmogelijklioid V Zonde hot zoo mot ooii income tax ook niet kunnen gaan y