Goudsche Courant, zondag 13 februari 1870

IrlfnnKfn zullen leiiiaiikt worden iili burger JJD HnMiier op ij i H MU urn lieer r Hormde gemeente Kl J H F 1 W llofstede de it E A Kemy Hilil Oegstgeest Rek liindbouwer uit Kd ig legen den W van het spoor ftn den Winler ii zonht liem in Bisteren ochtend i Be i van gisteren t m gemeente zit kiig zeer gemiik lor voetgangers Kauwen eu voor m door middel TlO Kebr 1 rivier de Lek Ja lgezet Door Kr en daar groote It ijn die vakken ne vakken ver uaaldijs wnar nc rivier spoedig l terstand Is zóó Bi den zulks niet f llibruari 1870 L Woudstrn te leuwde vergun Inboaldiensl tus 1 Uotlerdam en loederen eu vee L llie zaken heeft l Iv rgaderiug vnn pde het verleenen 1 den raad van Igenoüdigil dit brengen van de Eiimaatschiippijen en te doen toe t ipporl der ge il uiding met af h n in pl ino go li iiliiig aan den ueteurs bestemde dieliling met de bug tot de te irre ieder in slaat ingelicht te z o Febr pi len ten huize vergadering der ii op de eersl le leden van het Jen toe Ie laten Icht maar elders Ipt reglement zijn 1 wijzigingen aan J clen uitgedrukt di clingen minder uur behoeven te meer dan ééue duel aller ege in pek te bevorderen 9 onlan s in de ling nopens het I of li 50 na i iiig nuoil meer iikcn füi de ban oiti te voorzien niMnl lli t rijk ortdurend rannt Bwlim geen traftc P Irukiement zuo uiunl wordt ge slagen Zijn traktement nu is nog nooit uilbetnald geworden Naar men uit zekere bron bericht neemt het gcnool eha der vrijmetselaars in ons land veer sterk in ledMi toe nu vooral is dit het geval geworden nadat de ullramontannsüho pers het noudig geacht heeft allerlei ondeugende b sehuldigin ien tegen deze orde wier streven het is menschenheil te bevorderen iiv den meest uiigeslrekten zin in hare organen op te nemen Zn ziel men wed r dat het woelen van vijanden juist niet altijd schaadt Be werkmansvereeiiijiing te Arnhem heeft onlangs besloten een grondig onilcr uek in te stellen omtrent de arheid loonen binnen Arnhem en nu Ic gaan of die loonen ovenreilig zijn aan de billijke behoeften des werkmans Die laak is opgedragen aan eene commissie die siimengesteld is uit vier werkgevers vier patroons en vier werklieden Men schrijft uit Amsterdam dd 10 Febr aande N Bott Cour Naar wij uit goede bron vernemen was de heden ten 10 ure bij de heeren VVeriheim en Oompertz opengestelde inschrijving voor de nieuwe vennoolschap hel geraeente crediel reeds na ei n kwartier volgeteekend Van het kapitaal groot een raillioen gulden was twee honderdduizend gulden door de oprichters gereserveerd De beschikbare acht ion zijn dns direct genomen Men meldt dd 9 I ebr uit Leeuwarden Nu de ivateren met een dikke ijskorst zijn bedekt zijn de vele ijschibs in deze provincie diidelijk druk in de weer tot het organisceren van hardrijderjen op schai tsen De ijsclub heeft twee rijderijen vastgesteld de eene op den H de er door mannen om een gouden horloge door Z K H den prins van Oranje liesoherniheer der club r le prijs uitgeloofd en ƒ 50 lot premie de Iweeiie op 17 dezer door man irn en vrouwen om een prijs van ƒ 150 en eene premi van JO Het nieuwe blad dat erlang te Maarssen hotlicht zal zien st ia onder redactie iin den lieer deQuarlel vroeger ingenieur van den waterstaat enzal ten titel voeren Anjm en Mentor dagblad gewijd aan verbetering en spaarzaamheid Het prospectus zal nog deze maand verschjncn De Friesche Cour zegt o m in een artikelgetiteld eene Drijljicht Den gemeentehcgtnren zouden wij den raad geven er voortaan geen armensciioleu meer op na te houden ze moesten waar afzonderlijke gratisscholen bestaan voor onvermogenden den naam vrije scholen invoeren een Engelsche naara voor deze leerinrichtingen maar een naam die niet sluit en afschrikt Tevens zouden de leden van den schoolbond wel doen er op te werken dat de gemeentebesturen de vrije Bcliolen open stelden ten gebruike van ieder die er jne kinilereii wil heen enden Kerst wanneer dal geschiedt zal de wel van 18 57 in hare mildere opvatting worden toegepast Menig arbeider met een bekrompen inkomen wcnschl voor zijne kinderen gebruik te maken v ui die scholen maar wordt daarin verhinderd of door een gemeentelijk reglement of door de wi lel eur van de plaatselijke overheid Waar men zoo bekrompen te werk gaat is de schuld niet bij den onvermogenden handwerksman te zoeken maar hij de meer verinogen len bg de gemeeiitfbe sturen en het behoeft niemanil te verwonileren dat de ouders hunne kinderen spoedig ïoo spoedig mogelijk zelfs uit de school nemen als de betaling van het schoolgeld een bezwaar is Wij lezen in het No rden Indien ooit het akelige visioen van den dichter zich mocht vtrwezenlijken indien de golven eenmaal het plekje mochten bedekken waar thans onze adem gaat en een zenuwachtig matroos of leergraag passagier over boord kijkeude zich de vraag mocht doen Waar lag eenmaal Nederland ook dan nog zal het aan het nngeslacht niet moeielijk vallen hel Nederland der 19de eeuw te reeonslrueeren indien slechts Vn monument voor de woede der golven gespaard blijve hel bijblad n nienl van de Nederl Staatscourant Inderdaiid de mannen die sedert 18+S hol lul van N eilcrliind helibcn geleid hebben er een incrkw i irdip i M lroiiwi scliilileriiig in achtergelaten van hunne deiiiiilin en gebreken Hun gematigde vrij iiiiiii lu i I hun oi lo trouw en eerbied voor de giumiwei imn iril al i hun breedsprakig ductriii irisine hun onbcliolpcn dcfielijklieid eu bovenal hun wcifrlinuedige Ir insaclii ii Hel bijblad met al ijn ja ina ir s zijn hadden wij s en cvenwcis ijn kollielnchl en oraiijegenren Onder d aiherknt n van het l adaiiiiiiil N A 11 en i i kotnteoii lief roiuantisüh schotsjo voor dat wij hier laten volgen Louise Dal staal u niet mooi mij voor niets te laten komen Dal is onverdiend H HiiKMAN I Ik kon niet weg M wilde m j niet alleen uit laten gaan L LouiSF Les beaux esprits se rencontrent Zeg dal ge hoofdpijn hebt en kom Donderdagmitldng half en bij den dokter die uwe zuster laatst behandeld heeft Ik mout u spreken üevaur groot gevaar H Hekman en Louise zegge 1 N en M V worden gewaarschuwd dat men geheel op de hoogte van de zaak is Niet alleen M maar C l en V L wel n er alles van Wanneer Htrinan zich niet meer met de papieren op zijn bureau dan inet Louise en Louise zich niet meer met haar huiselijke bezigheden dan met Herman gelieft te bemoeien dan zal hel er voor hellen slei hl nil ien Laatste Berichten Loaden ll Febr in de zitting van het lagerhuis heeft de heer jLidilone lici voorsiei gedaan O n de verkiezing van dea wegens hoogverr iad verooideelden O Dono van Uossa ileiig Ie verkh ren e ee ic immiwc verkiezing voo J ipperary uil te schrijveii De leer George Henri Moore deed hel voorïtel oil de fjuneslie te re voyeeren laur eene com niisie Na eene langdurige dlscüSsie is het vüors el des lieeren Uladstoiie aangenomen mei 301 tegen slcjinien Parijs 11 Febr uiteren avond heerschie er rU l De ofde weril op geen enkc punt verstoord Madrid H Febr L de Jortes heeft de heer To c e i i lwüordeade op eei e iisinii t c van geneia l Ziier ulii jioegd la hij de marine nooit dierstbaar z i m iken voor den door iiem begunstigden k nird uit voor den troon BBrliJD 11 Febr De knmer van afgevaardigden heefi le i post van 730 000 ihaler d e uitgegeven ijii oiider de tue leniiDiag van de kamer niet goeilgekenrd Parijs 11 Febr Ken agent vau de geheime politie die zich lieden otluead mei een coroiniss iris van politie laar Batiguolles begaf om een maclnuewerkar te arresteercn die een complot bail gesmeed tegen hel gouvernement is doodgeschoSeii ifoo ea niachiiien eiker die di arnn naar de coneiurgerie is overgebracht Farjis ll Febr Hl de zitting van het wetgevend lichaam i naar aanleiding van een ver oog van den heer E tancelin di mk der enquête aangaande den landbouw br proken De heer Thiers heeft gezegd dal hij eene benoeming tot lid der commissie niel zal aannetneii Hg hrriiinerde dal hij niet had aangedrongen op de op egging dei traclaten maar op eene zeer inalige verhjoging der tarieven en hij gelooft dat de siemining over de zaak anders zou zijn uiigevallen als de tjiimstie meer in dien zin ware gc teld geworden Hij bleef bij zijn gevoelen i at de voorspoed des lands er onder zal lijden als hei legennoordigstaathnishondkuiidig stelsel wordt voorige ei De betr Uriine verk iiirde ooi feenc biiiiu irin bj de comm sie te zullen aanv iaiden H j achite hei raadz iain alle leden Ier gevoelen ui de e lak Ie zee geaccetitiieerd is van de coairoissie nil ie sliii en De heer Esliineelin verzoehl dut men bij de e disouss c niet de zaak zelve zon bespreken Daarop volgde een lerward debal iciijcnsde Bcrichleii De 7 ttLT9 in alle diukkciijt ii te l usth lu bbcn hot werk goatttakt eo men vreest dut dip te Wepncn ullcu voljjeu et kipji ouhlucht dt ii dwing dor hiun eu zurkt ecu eigen hokje Do jjniiiTiitoraad te Orofiingru j aat proccdccren tegen een failluitcn bm dcl ovec ƒ 4 vnp dcij boofdcltjkeu omslii i iict jtiTiicht tii trelFinde du oiibeiliiig der veallng Groüiugeii wordt ernstig tegengesproken Montpensier ge ft deii itioed op en wil Spanje ferlatea Te Hnvelberg bij lledijii zijo 7 feb ineer duu 100 liuitvw doof brnnd vtmield De M xieaiii i be upblundelingcii hebben eene overwinuing behaald en t iuli kanuninu viniveid l c jiwi igelo zijii duisdag iiuciit zes huiien vernield door bni id lit tie vrimwtn gevnnuiiii te Woerden ia in een seboorsteen brand oul tii iii dn lehtd spoulij Is ondiidiukc A iii de ku l iii i Lu iicii uibaleii dt Nederlandera voortdurend gr mlt ii oorhiiiMoein Te Kiiiifiiiauseii bij Sillaid zijn 13 huizen nfj ebratid en s djiai l j I ll oud iii ui inn ekonien hl n i iinjii te l eiubil Hi b j Maneheatcr zijn O personen onij rkoiiii ii door ri iii ttiilotUng Oi slii ks liair iiiaiirt iiUen it lloornnnr eeni o tiui e iiMitii M iiiilvkLii luiar lllinuiif om zieh m de nabijhi id T Mi iii i Kiimi heett wedct bewijs gegeven van stiuidvwhUjie iHUlltMMl t llud til Mii isippi is een neger bunounut tul hd vau den si nnnt Burgerlijke Stand ii iiDUKN tt Feb 3uD Johnnnes oiidera J Klcismfi en J Wijk lU Wilhelmiiio Uuudricu ouders K Ueermun en C do Vrind Ovt RLHi fc N 12 Feb J Hooggeboren 66 j ADVERTENTIEN aak ondertrouwd m A DK JONG van Wükskop en 8 IIOM COLTHOPF GoiiiNciiKM 11 Februarij 1870 Heden overleed in den ouderdom van bijna 77 jaren mijn geliefde Echtgenoot TEUNIS BELONJE Wed H BELONJE VAN Zutphen Gouda 12 Februari 1870 Voor de vele bewijzen van deelneming bij bet overlijden hunner geliefde zu ster ondervonden betuigt de ondergeteeltende uit aller naaiu zijn oprechten dank J P LOUIS KAMSTEEG ITA IS ZAAKWAAUNEMER te PUTTERSHOEK beveelt zich aan tot het bezorgen vaa PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS op 7 eer aatiueuielijlie voorwaarden zullonile de belanghebbenden nimmer b moeijeIjjkt worden welke omstandigheden ook met de plaatsvervangers mogten voorkomen zoodat de volgende broeder of broeders voor vrgstelling geheel gevrijwaard worden volgens Art 50 der Militiewet van 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 zoodat een gezin van drie wettige broeders door het stellen vnn één plaatsvervanger en een gezin van vier of vijf broeders door het stellen van twee plaatsvervangers zal gevrijwaard worden Waaromtrent hij zich durft beroepen op het Gouvernoiuent van Zud HomaNd Is des Donderdags te spreken ia het logement Hkt HlsftTHUis te Gouda Openbare Vi i j viHii c Verkoopiug De Notaris A KLUIT Hz te Moordri cht is voornemens dcu 23 FEBRUARIJ 1870 bjj veiling en verhooging en den 28 FEBRUARIJ daaraanvolgende bij afslag beiden des vowmiddags ten 9 ure te Stolwijk in het voormalig Ri gtliuis in het openbaar te verkoopen Een HÜIB en ERF 8ÏAL SCHUUR en BERG benevens ruim G hectaren BOUW en WEILAND staande en gelegen onder de gemeente Stolwijk in het Beijerschf Alles breeder bij biljetten omschreven Infonnatien zjjn te bekomen te Moordrecht ten kantore van genoemden Notaris Goud Goud Goud waard voor JONGEIIEEREN 25 vorder ik ler Contract om ii der Jongeling van 15 tot 31 jaar oud ijiideihet volkomen uitkomen van den B ARI te bewerken geen baurd geen geld E ii tliicou il 2 is meest voldoende Franco iiniivinng bij rillWi HlLE H 3 St Nicolansstfiiat iiii ili rdani NB Brieven ontvangt iiieii terug ni de lliicou wordt geheim ingepakt ill ll