Goudsche Courant, zondag 13 februari 1870

GROOTE Satoilel v I bij BAHLMANN Cie van af MAANDAC U FKBKUAllI en volgende dagen EENE GROOTE PARTIJ JAPONSTOKEEN CALLICOTS MANTELS COSTUMES DOEKEN UOKKKN BUOSKINfiS VESTEN MEUBEL NETELDOEKEN VELE WITTE GOEDEREN EENE GROÜTE PARTIJ LAPPEN EN ANDERE ARTIKELEN By VAN DIJK CÜMP te Siliiedam is uitgegeven het PROEFNUMMER van ONS STREVEN Weekblad gewijd aan de oniwikkeliiig der Vrouw Vereerd met de inteekening van H M de Koningin Dit WEEKBLAD zul iederen Wocncdaii verseliipien in folio formaat van 4 bladzijden elk vau 3 kolommen met een ADVEUTENTIEN BLJBLAD Prijs van het WEEKBLAD ranco per post doo het geheele Rijk ƒ 5 50 van de Advertentien 1 6 regels 1 iedere regel meer 15 Cents Groote regels worden berekend naar de plaatsruimte die zij innemen Een keurig geïllustreerde titel geteekend door den Heer P TÉTAR VAN ELVEN en gegraveerd door den Heer E VERMORCKEN benevens een inhoudsopgave zal den iuteekenaren bij het einde van den jaargang ffnilln worden verstrekt De vele blijken van sympathie door Redactie en uitgevers beiden reeds ondervonden maken het overbodig iets ter aanbeveling van hunne onderneming te zeggen Bevoegde beoordeelaars hebben het uitgesproken en niemand zal het in twijfel trekken dat zij in eene dringende behoefte voorziet Alleen worde hier de verzekering gegeven dat geene moeite of opoffering zal worden gespaard om op eene degelijke wijze die behoefte te bevredigen S IF Binnen enkele dagen zal liet eerste nummer verschijnen en de uitgave geregeld wekelijks worden voortgezet Ecu oüi ioiikclijK l t ƒ 3 50 Ii ill 1 75 LËKSl E l REKMNG reeds dtm 2flsteo SP jOI XUIUUAiniKDE o Ons 3 O H 2 o ƒ 175 000 105 000 70 000 35 000 28 000 21 000 17 500 12 maal 14 000 3 maal 10 500 4 maal 8 400 5 maal 7000 5 maal 5 000 7 maal 4 200 21 maal 3 500 86 maal 2 100 131 maal 1 400 afdalende tot ƒ 3 50 en 7 1 nioeten weder getrokken worden in de door de vrije stad IlAMHUiui onlangs opgerichte en gewaarborgde groote Staatspremiën verloting wier eeiste trekking reeds den 20 plaats heeft Zij is zoo oordeehg en gunstig goregeld dat thans alle uitkomende loten onvoorwaardelijk met de bovengenoemde groote en kleine prezen werkelijk tevoorschijn komen en de daarop vallende prijzen er=tond na de beslissing coulant Il orden uitbetaald Geene andere dergehike onderneming biedt grooter voordeelen en zoo belangrijke prij en aan als hier den deelnemer in elk opzicht worden aangeboden en als men bedenkt dat de prijs der origineele loten geene zoogenaamde verboden promessen slechts bedraagt voor een gehoel lot ƒ 3 50 voor een half 1 75 Ned Cnur mag men wel met recht ieder aanraden deel te nemen in de e groote verloting die op soliede gronden en met geringe ri ico der fortuin do hand wil bieden Tegen inzending van liet bedrag of pr postwissel worden de bestellingen tot de afgelegenste streken nauwkeurig en spoedig uitgevoerd en de slipte toezending der officieele prijslijsten toegezegd Het geroiiimitteerde Bankiershuis I 5NATZ KAUFFMANN te IlAMmiuo Men verzoekt nauwkeurige opgave van het adres bij groote prijzen op verlangen telegrafisch bericht Stollwerk sche Horst Bonbons Met premiën begiftigd oj alle teiitüonstellin Jgen Eeae za fraenvoegingvan suiker en zulke kruiden extraeten wier weldadige werkingen op de adeiiilialings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Depots dezer Borst Bonbons zijn te Gouda bij den Apotheker J W BOERS in IJncixtreihl bjj J K OOSTERLING te Ondewater bij F J VAN VREUMINGEN en te Seltoon wven byj A WOLFF Te GOUDA even buiten de stad terstond TE HUUR Een binnen vijf jaren nieuw gebouwd MODKRN HUTS met vijf geplafomieerde Kamers Meidenkamer Keukou Pomp een fiinken Kelder en verdere gemakken met afzcmderlijk PAKHUIS daarnaast en SCHUURdaararli er aKniede grooten TUIN met FIJNE VRUCHTBOOMEN licplunt des verlangende kan men nog 4 hectaren best WEILAND daarachter gelegen in huur krijgen Adres met o brieven onder letter B bij den Boeklian l luar A 1 iiiMsM n te lanh lonilii ill uk v ii UiiiiKuuiii Openbare Verkooplngcn te GOUDA Op WOENSDAG den 10 Pebruarü 1870 des voormiddags ten 11 ure in het Logement DB Zalm te Gouda van een iu 1868 nieuw gebouwd met een een afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS en een fraaijen met fijne Vruchthoornen e i Heestergewasseu be lanten Ooft Moes en Bloemtuin en eene Schuur daarachter staande en liggende aan den Fluweelen Singel te Gouda wijk R N 311 en 311a kadastier sectie A N 1733 en 1735 groot 12 aren en 12 centiaren Zijnde in het benedenhuis drie Kamers eene Keul en met Pomp en een Kelder en in het Bovenhuis twee Voorkamers waarvan eene met suite eene Achterkamer eene goede Keuken met Pomp ruinio Zolder met Dienstbodenkamer eu alles met vele Kasten en hetgeen verder tot goede en gemakkelijk ingerigt woningen behoort Het bovenhuis is verhuurd tot 1 Mei 1870 voor ƒ 200 in het jaar en het benedenhuis de schuur en de tuin zijn in eigen gebruik en te aanvaarden de tuin 1 Maart en al het overige 1 Mei 1870 Twee HUIZEN en ERVEN in de Vuilsteeg te Gouda wijk H N 127 en 129 Twee HUIZEN en ERVEN in de Kappenaarsteeg te Gouda Wiik G N 19 en 13 En twee HUIZEN ERVEN en een stuk GROND aan de Goudkade in de gemeente BROEK gemerkt N 2 18 en 18a En op VRIJDAG den 18 FEBRÜARIJ 1870 des voormiddags ten 10 ure op of b j de plaats waar de Remonstrantsche kerk heeft gestaan aan den Raam te Gouda van eene aanzienlijke partij AFKRAAK liestaaude in KAPSPANTEN GORDINGEN BINTEN PLANKEN zwaar lUBHOUT RIBBEN LATTEN SCHOTVVEKK BRANDHOUT KERFvPILAREN RAMEN CONSOLES enz Daags te voren te bezigtigen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ATT K TIK De ondergetcekende maakt het geëerde publiek bekend dat h j deze week nog te ontbieden is in het Hotel ulPAAUW Alle soorten wnih ooldehen en de nieuwste modellen OVERHEMDEN uit de fabriek van D J FULDAUER van Am sterdnm H HARTOO I Elk genot verliest zijne waarde I wannoor de maag ziek is Den l ier Iloflever iiicier JOHANN ü HOri ie Berlijn Jkilijn 1 Jiinuiirij 1870 Uw Malz Extracl lieefi ook hij mij ijne geiu eiule kraciit bewe eii verzoek InHrom iiipiiwe toe eiiiliiin C Schumiicher Mijii iniiiiiikn ial 18 ioo vreclijk l it ilnarIfgori mets Imatle Mijiio rcilust vmis verdwenen en mi i iopst inil eer bikligensttanrdig Alleen n in u Malz ExtraCt en u Malz gezoudheids Chocolade ben a gtlieel Ie herslelling mijner ge umlln nl vtrschiildigd Ilerm Hirscli Zmhi i infn U Mal K lr ici liicfi mg geiie i n v in m uigpijncn iviiar i in ik edeit jiren lijdende wui UlliKllI Jl irin Longttiirdii Cc il I r 11 Ik I 1 t p o t Smalle Bloeinmarkt l ij de S ilslei j F 151 Ie Ainslerdaiii J V u JlUK J J i K Ht Mtilc i elit Ie verkrijgen te Gouda hij J uiLMi r i en te IKoerden hijIlFAiu I lsii ii KtapuwJ if i t fi KW iiiktailkt 1 1 ilmiiiikhi to I mil ld takilMiif i H in ti w y I Wn uithusjf M f I t afcnffns ttr i MMn Mr P mU iirh itt j 9W t In w n r n a 4 ia j pi tal 5f m ta 4 tl firn na SB i I Uil l l i w t 1 si t V h