Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1870

D ifm WÊtlÊiÊtÊÊÊÊrmimm immiimm xKPwpn 1870 Wociisilas 16 Fcimiarl N 855 GOUDSCHE COURAIifT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 AD V ERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave LOTING VOOll DE Nationale Militie Tweede Openbare Kennisgeving IWRGEJMEES l EUfn WETHOUDERS vnn üoudii Vüldüeiidc mill iirt 2S der wel vmi den 19 Augustus 1S6I Stantaliliici ii Ti en n n iirl 20 vnn Zijner Mnirsteita besluit van den i Mei lS i2 SliinUblad fi l K brengen ter kennis van de ingezetenen ÜHt de Loiiiijt der in liet vorige jaar voor de Nationale Miliiie ingeaelireveneii in dezo Geineenlc zal plaats hebben op Dingsd ig den 22 Februarij aaiiütuunde lint te in rr clire enen nnar Hlphubrtisrlie orde opj er iepen zelve hun nonuner trekken dat ook voor den niet opgekuineii luieling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Vougd terttijl dit bij hunne afne inheiil iloor den Bnrgemec rer of een Lid vnn den Gemeenlerand wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde Ie loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die f jj ter zake van de Militie mi eneii te hebben zich op vuiirnielden iliig zullen moeten bevinilcn ten Eaadhuize dezer gemeente en wel zij iir namen beginnen met de letters A H I E E G 11 I J K of L des vooriridd igs ten 9 nre en die wier 11 men aiinvangen mei de leltir N ü V Q U S T V V W X IJ üf des voormiddags ten 11 nre dat tot hel itoen opmakn van het benoodigde getuigschrift wegens broedcrdien i of als eeiiige wettige zoon gelegenheid zal bfitiuin ten Rnadhnize dezer gemeente den lU Feiiruarij a insluande des morgens van 10 lot des namiddags 1 en van i tot 6 ure dat zij die zich daartoe aanmelden moeten vergezeld zijn van twee met hen bekende en te goeder naam staande ingezetenen die de vereischte getuigenis kunnen alleggen en hel op te maken getuig chrifl onderleekenen terwijl daarbij benoodigil zijn Voor vrijstelling wegens broederdieiist een bewijs van het huwelijk der Ouders de geboorte acten van den loleling en van zijne broeders bcuevrni de bewijzen hunner dienst Voor vrijstelling van cenige wettige zoon een bewijs van bet huwelijk der Ouders en de geboorle nctp vnn den loteling Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uiltrekiel nil hi t slauiboek voor de belanghebbenden bij de belrokken korp en nlleii orden aangevraagd indien ij zieh nMir de loling vervoegen ter Seerelarie diver gemecnie om de daurloe uoodigc opgaven Ie doen en dat zij die liivwaren mngleii hcliben legen de ij e waarop ilelulmg ia gekchied ilie lie wari n kunnen inbreiigiMi tiij de irdi piileerde Si iliii de er rroviiii ie biniicn vijf il a g e n Ie rrkonen viin den lag waarop de loting lii cfi pi i ik gili id en wel bij een op onge i i lil pi Mi i mIh cm n vir iiik si hrifi hetwelk nul d llll I llt W IJv 1 l kl II g l l iM legen bewijs van üiiIv im il bihouieii U wuiden luge Icverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve nan Geilepuleerde Stttlen opzendt GüfiJA den 11 Februari 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOOI KK EK FOKTIilJN van BEKGEN UZENDOORN lanr r Tji WEEZENVEMEGING Niet slechts op politiek en godsdienstig maar ook op sociaal en weteischappelijk gebied is onze tyd een veel bewogen t jd Zaken die men reeds lang voo go geregeld hield komen op nieuw aan de orde en vinden in haar oude voriiicu krachtige bestrijding alles wordt oji nieuw aan een strenge kritiek onderworpen en veel wat vroeger voor volmaakt werd gehouden wordt andermaal gewogen en al te dikwjjls te licht bevonden Tot de zaken die op nieuw aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen behoort de verpleging der kinderen die na den dood hunnen ouders hulpbehoevend achtergebleven zijn In alle steden vond men bijna zonder uitzondering weeshuizen door het voorgeslacht gesticht om de weezen op te brengen en tot het maatschappelijk leven voor te bereiden Ook op het platteland streeft men naar de oprichting dier gestichten en op verschillende dorpen vindt men reeds gelwuweu met het opschrift weeshuis of wel wees en aruihuis en men driuigt er roem op ten minste in dit opzicht de steden te evenaren en niet ten onrechte de weezenverplegiug laat toch in die gemeenten waar nog geen weeshuizen zijn veel zeer veel te wenschen over Hebben de kinderen geen nabestaantleu die togen een geiinge vergoeding van wege het anubestuur de zorg op zich nemen tot verpleging dier weezen dan tracht het armbestuur iemand te vinden die zich niet die zorg wil belasten en al heeft men nu ook hier Ui lande de gewoonte niet om de wcezcnveiplegiug jaarlijks aan den luinsteisclici ile uit tr licsti drii het iinubcstuiir de liiiaiKirii iiicl uit het oog vei iezeiiilc triiclil toch altijd zoo f oi ilUiiop luogrlijK te slagen cii daiu iioor komen de weezen iiict zelden in f r jiincii waar ij viilsfn Ki niet lirlionrin lt i ui l liet aniilicstuur irh i rsi hoont met de verklaring dat iij voor het weinige geld dat disponibel was geen beter onderkomen kende vinden Hoe het met die kinderen dikwflls gaat behoeft niet nader aangewezen te worden zoolang winstbejag het doel is wat men met het opnemen dier weezen bedoelt en de wiiunbeu volstrekt niet in evenredigheid zjjn met de moeiten waartoe men zedelijk verplicht is zal deze wijze van verzorging steeds zeer veel te wenschen overlaten Maar ook tegen de weeshuizen verheSen zich meer en meer afkeurende stemmen Dóór do statistiek zijn in de laatste tijden treurige cgfers o ii nbaar gemaakt die zoowel voor de lichiiinelijke als de zedelijke opleiding in de weeshuizen ongunstig zijn en velen verheffen daarom ook thans hu stem tegen de groote weeshuizen Met het cog op de daar heerschende misbruiken en verkeerdheden wenschen zij de groote weeshuizen der grootere steden te sluiten en de kinderen naar het platteland in zoogenaamde familiewoningen over te brengei Hoogstens 20 kinderen bijeen onder het toe zicht van een opzichter wenschten zjj over te brengen naar dorpen in Gelderland of Overijsel om daar de kinderen op te leiden voor den landbouw groote bezwaren zijn evenwel ook aaii doze jilanuen verbonden en zeker zal nog veel moeten gebeuren voor die plannen ten uitvoer gebracht worden lu veler oog zijn zij te veel in strijd met de traditie om op goedkeuring te kiuiuen rekenen Anderen willen daarom liever hei bestaande hervormen daartne is door de heeren T Modderman Az A Gildemeester en Mr N J den Tex als bestuur eener vereeniging in het vorige jaar te Amsterdam gevormd een circulaire gericht aan de besturen der verschillende weesen arnieninrichtingen om deze uit te noodigen tot het bijwonen eener vergadering op Woensdag 20 April te houden ter gedachtewisseling omtrent de weo eiivcrpleging Zt s iiiiiti n worden in de circulaire ter beliandi ling voorgesteld Hoogst belangrijk is jiuiit Welki zijn de Ti ri i schteu voor bonmbten in de wee cngcst icliti n Uit welken stand der iiiiiiil cliii ij ij moeten zij worden gekozenV Hoe nnieteii hun trakteineuteu worden geregeld i