Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1870

l Is liel eeii vcn isclitc tliii li iiiUl eiiM l UMi kin n torlnos zijnV Ook jniiit 4 ia vtm voi l beliiiij Wclk in til loclmiitif Mto leeftijd om de k weezen aan do maatschappij ti rii ia pevon ¥ Wat kan or f edaan worden om hen voor liet I zcifstandi optreden in de miiatHchappij voor te bereiden Vreemd ouder die punten is punt T 1 eeu i uniform of distinctieve kleeding der weezen k wenschelijk Niemand toch zal in dezen tijd I i nog parti trekken voor die middeleeuwsehe V wankleeding die iu Konimige gemeenten voor 1 de weezen is vastgesteld j I Ook het onderwijs der weezen zal ter sprake 11 komen by punt 2 luidende Is het gewen scht I de scholen in de gestichten te behouden of wel I de kinderen te doen gaan op scholen buiten de gestichten In vele plaatsen zijn reeds de I weeshuis scholen opgeheven en ontvangen de weezen onderricht op de gemeentescholen zoo I hebben te Harlingen de weesvoogden aanvragegedaan aan den gemeenteraad om de weezen j ook toegang te geven op die scholen waar ook I meer uitgebreid onderwijs gegeven wordt een 1 verzoek dat ztiker algeraeene toejuiching ver f dient Hoogst nuttig kunnen do te houden be I Tftadélagingen zijn als uit alle oorden des lands i ttftn de oproeping wordt gehoor gegeven Het ijs U is ten minste gebroken het bespreken der mis K bruiken en gebreken is de eerste stap tot verbetering Moge dat ook hier het geval zijn n de te houden vergadering krachtig mede I werken om de weezen verpleging in ons landj te verbeteren 1 Bultciiiandscli Overzlclrt II it lOUDA 15 Febrnari ij ii Gisteren heeft de koning van Pruisen den M l Noord Duitschen rijksdag geopend met eene m Tede die als gewoonlijk met deze officieele aan m spraken het geval is weinig belangrijks vele n goede woorden en niets wezenlijks zegt 1 De staatkundige ontwikkeling des volks in I Duitschland gaat zeer langzaam vooruit Ook M daar wordt eindeloos gekibbeld en weinig af S gedaan en de Stryd der verschillende partijen 1 vertraagt den loop der noodigste hervormingen 1 In Wurtemberg leerscht groote agitatie tegen 1 het krijgswezen iifaarvan de druk vrij ondra 1 gelijk is De Beiersche koning zal hoe onwil i lig ook het hoofd moeten buigen voor de 1 meerderheid der vertegenwoordiging De liberaalste Engelsche minister Bright is I ziek en moe zich onthouden Het ministerie I zou veel in hem verliezen omdat hij zeer po I pulair is en eeu grooten invloed oefent op de i onrustige volksklassen wat men beweert van I moeilijkheden in den boezem van het ministerieschijnt zonder grond en men verwacht dat de I parlements zitting vruchtbaar zal zijn in be I langi ke resultaten I De hoop op wijze en vreedzame regeling I door valen van Frankrijk gekoesterd zal wel j niet verwezenlijkt worden De opvolgende ge j jourtenissen hebben het ministerie gewikkeld 1 in groote moeielijkheden waaruit het zich slecht f weet te redden Het zijn geen mannen van I vast beginsel hinmc maatregelen verraden onzekerheid en zij m ig U meer tot achteruitgangdan tot de belool de constitutioneele herschepping Zoo vers i l ii zij al het viurdecl doordo dwaasheid der oiiverzoenlijkou s rkregen en verliezen meer en moer het aanvankelijk in hen gesteld vertnmwcM De opscluulding door de arrestatie van llocheibrt verooraaakt is ostiKi zij wordt voorgesteld als van geringe oteekeuis en toch wordt het aantal der gevangenen zeer verschillend opgegeven Men spreekt van 200 en ook van OUO arrestatien De ontdekking eener samenzwering volgde onmiddellijk op het stuiten der woelingen Er is en blijft een dreigend onweder aan de lucht en niets wordt gedaan om het te voorkomen Het volk onthoudt ziehen ziet wrokkend toe De keizer laat niets van zich vernemen ook hij ziet toe wie weet met hoeveel leedvermaak dat de quasi liberale ministers den naderenden storm even weinig kunnen bezweren als z jne vroegere handlangers BUITENLAND ENGELAND De John Bnll een blad d t in kerke Ijkc zaken goed op de hoogle is heeft uit Some Ternumen dnt Engelsche Ullriimontnnen verspreiden dat duizenden geesletijken en leeken der Anglikaanschr kerk slechts Of de afkondiging der onfeilbaarheid wachten om tot de roomsche kerk over te gaan fjDit kan met geen ander doel geschied üijn zegt dat blad dan om de gematigde kiitholiekeo diets te maken dat de onfeilbaarheid geen beletsel tot de hereenigiiig der afgescheidene kerken Z4l zijn Maar het ruute aantal FRANKRIJK e Marttillaue is VrijiUg weder verschenen Barberet is thans geraql en Dubost hoofdredacteur De laalsie is een jotïg nÜvokuat en intimus van Batioel en iambella waaruit de France opmaakt dut die bfiile afgevaardigden mede de hand in t spel hebben Aiin Kocheforl heeft men de keus gelaten uit hel pavilion des princes verwijderd ie worden of zijn woord te geven dal hij in geval men hem aan t veneier wil lokken zich niet verlüouen zal Dit heeft hij beloofd en hij is tiu in zyn gewone cel gebleven wu r zijn kiiidereii hem dagelijks bezoeken i 7Jro meldl dal Uocheforl van uit de gevangenis St Felagie brieven aan et t der redacteuren van de MarseUlaiée heeft gcaehrocn die men bij den Inalslen vond loen hij gearrosieerd werd Deze brieven die aan de wankz tamheid van den directeur der gevangenis onlsinipt zijn moeien van groot gewicht zijn Er zijn vrijdagnachl 3B personen gearresteerdwegens deelneming aan een complot tegen het goulirnemenl Men heefteen aantal revolvers ponjaarUT en ammunitie bij deze personen gevonden Ulric de Fouvielle is voorloopig op vrije voelen gesteld Het aantal personen die tijdens de wanordelijkheden van de drie laatste woelige dagen werdengevangen genomen bedraagt 350 of 400 Daaronder bevinden zich vier vrouwen die even nis hetmecreiideel der overige gevangenen na voorafgaandverhoor orvder beschuldiging van te hebben deelgenomen aan een aauslsf tegen de veiligheid vanden sinat in verzekerde bewaring zijn gesteld De tyding dnt Elourens hel Fransche grondgebied zou verlaten hebben wordt door den Mcmileur bevestigd De ïranijaii meent te weten dat de heer Ollivier genegen is om artikel 75 der constitutie van het j ar VIII eenvoudig in te trekken Hij zouechter aan de rechtbanken de vrijheid laten om dezwaarste boeten up te leggen aan ieder die eenstaatsbenmble onbillijkerwijs een proces had aangedaan Volgens hetzelfde bind zou dc c inaalregelci hirr den hcvigsten tegenstand vinden bij den heerl iclri die volstrekt geene wijziging wil in de thans vigeerende wetten De vraag is egt de Franqais wie het winnen zal Ollivier of l ic iri De Franc beweert dal vertchi ideiie nrresluiieshel gevolg zijn van een complot tegen hel levenvan den keizer Hel giruohl loopt dai zi er compromitlcerende brieven van Küclitfort gevoiiden zijnbij soininigo gearreslcerdc personen De Fnirie zegt dat belangrijke zeer comproinillee rende stukken in beslag zijn genomen en lot grondslag zullen strekken van eene nauwkeurige instructie De openbare dcbiiltcn die ilaarovcr zullen ontstaan kunnen ieder de gelegenheid geven te beoordeolcn of de beweging naar recht en billijkheid is onderdrukt De I atrie spreekt het gerucht legen dut geueruul C istelnau naar St Petersburg zul vertrekken Do dagbladen behelzen een brief van llochefort aan den heer Schiiuider waitrin het voorstel wordt gedaan hel ministerie in slaat van beschuldiging te stellen wegens aanhitsing van het volk tot een burgerkrijg In de ïitliog der Kamer heeft Vrijdag de beer deBourbeau uit nai u der commissie voor het parlementair inilialitf voorgesteld het door de heerenJules Ferry 0 8 ingediende ontwerp eener nieuwekieswet Ie verwerpiMi Ten aanzien van het voorstel des heeren Jules Kavre strekkende om het cunstitueerende gc tug uitsluitend aan het wetgevendlichaam lue Ie keaiieu heeft de commissie de prealablequcslie voorgesteld dat is het voorstel als zijndeiucoustilulionei l niet in overweging te nemen Da rechtbank van correctioneele policie te Marseille heeft reeds uitspraak gedaan in de zaak betreffende de laatste rustversloringen aldaar Dertienpersonen zijn veroordeeld een lot achi en drie tol zesmaanden de overigen lot eeu korter gevangenisstraf Indien men geloof kan slaan aan eene correspondentie uit Parijs voorkomende iu eenige departementale bladen dan zouden eenige prinsen uil hethuis Orleans gaarne zien dat het decreet hetwelkhunne terugkomst in Frankrijk verbiedt ingetrokkenwerd Voorsl zijn het de prins van Joinville ende hertog van Chnrires die naar hun vaderlandverlangen terug te kecren De hertog van Nemoursdaarentegen moet even als altijd geneigd zijn bedaard af Ie wachten wal de toekomsl in haren schootdraagt De graaf van Parijs is besluiteloos en schaartzich noch aan de zijde van Joinville en Chartrcs noch aan die van Nemours Wal den hertog vanAumale aangaat sedert deu doud van zijne gemalinen zijn zoon is hij de mun niet meer van vroeger Hij heeft voor een goed deel zijne energie verlorenen de staatkundige gebeurtenissen schijnen hem weinig belangstelling meer in te boezemen Met dit ëI is er in de laatste gebeurtenissen iels wat de prinsen met bitterheid vervuld heefl t Is het feit dal de hoofdnianneii der Orloanis ische parlij openbare betrekkingen onder hel keizerrijk aangenomen hebben De prinsen zien daarin het liewijs dat bedoelde mannen hunne zaak verlaten hebben en om die beweging verder tegen t gaan zon een hunner weldra een brief openliaar maken waarin die handelwijze afgekeurd wordt B £ L O I E De Echo du parlement Delge zegl De vermeerdering der kloosters en van hun rijkdommen in België is inderdaad zeer aanmeikelijk In 1830 lelde men daar 251 klooslervereeuigingen met SlitS leden in 1856 reeds 993 vereenigingen rnet 14 S30 persincn in 1811 + ging het aantal kloosters 12U0 te boven Thans heeft ieder welvarend dorp een klooster en in de sleden vindt moi er soms meer dan twintig En dan hoori men daar te lande nog klachten van de katholieke parlij over de vervolging der kloosterlingen en der kerk De tweede kaïoer in Saksen beeft de welsontwerpen lot rechtsireeksche verkiezing van gemcenicraadsteden en tol verhooging van de traciemPiilen der openbare onderwijzers aangenomen Voorts is met algcmeene steininen bcslolen de regeering uit Ie noodigcn tol indiening eener wet op het schoolwezen Volgens loopende geruchten in Beieren zou er door tusschenkomst van een deel der clericate parlij eene hoGutriguc gesmeed zijn ten einde prins Lodewijk zoon van prins Luilpold op den troon teplaatsen De toeleg is evenwel reeds mislukt De zitting van den Pruissischen landdag is doorden heer von Bismarck gesloten De sluitingsredebepaalt zich bg feiten Zij somt op de aangenomenwellen en wijst vooral op de wet tot consolidatie derschuld De troonrede kondigt voorts eene builengewone zitting aau De verstandhouding roet het buitenland wordt niet aangeroerd In Saksen heeft de eerste kamer het wetsontwerp waarbij registers van den burgerlijken standvoor dissidanten iiigesicid worden aangenomen lil leden stemden tegen Superinlcndent Leehlervoorspelde allerlei nare gevolgen tan de vennderiiig van den eonfessioneelen staal in een godsdienslloo cii bel zou hein niet verwonderen als erin Saksen nu op nieuw een heidcndoin diilslond It lliier vreesde voor veclwijveri laar deze in ditwetsontwerp niet uitdrukkelijk verboden was Do