Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1870

raRT fGSi 9Pi ill t t grondslag jrigc iuBlruolie uilen ontataiiu Ie beoordeelen Ikheid is oiiderJjcht tegen diit fg at verlrekken viin Boohefort voorstel wordt binohuldiging Cl volk tot een hijdag de lieer de voor het pnrleiloor de heeren eener nieuwe van het voorInde oro het conliet wetgevend jssie de preiilable orslel als lijnde Ie nemen policie te MarI de zaak beInldaar Dertien lit en drie lol v ea gevangenisstraf I aan eene correaeenige deparRe prinsen ui het decreet hetwelk iedl ingetrokken n Joiiiville en hun vaderland oh van Nemours I ncigd zgn bekt in haren schoot liteloos en schaart lie eu Chartres Iden hertog van njiie gemalin ber van vroeger Iriiergie verloren pliijnen htm weiInien gebeurtenissen vervuld heeft r Orieanisii iche kei keizerrijk aan larln hei heivijs rlaten hebben t staan oii een maken waarin i De vermeerrijkdoDimen in lijk uostervereeiiigin ls 993 vereeui 18H4 jing het i ms heeft ieder In de sleden vindt lm hoon men daar plieke partij over der kerk N D tt de etsontweran gemeenleiaads raeleineiileu der Voorts is met regeering uil Ie op het school m Beieren zou er Il er clerioale partij ciude prins Looeli P den troon te leds mislukt len landdag is door Da sluitingsrede lep de aangenomen pi consolidatie iler pils eejie buiienge liuitenland wordt Jamer hei welsoiil fgerlijken sland aangenomen fiiilcndenl Leehler an de venmde I lat in een gods Jenvoiidereii als er ndoni onlblond liiar de e m dit t oden M is Do minisier verzekerde dat er in het wetboek vnn strafrecht voUlueiiile waarborgen tegen Turken en Mormüuendom bestonden OOSTENRIJK Ve kamer van afgevaardigden heeft met algomeene stemman h t regeeriiigs outwerp aangenoiucn waaruij de civiele Igat des keizers voor den tijd van tien jeren met fl 3U0 UUO verhoogd en aUoo op fl 7 300 000 s juitrs vastgesteld wordt Aau de goedkeuring van llongnrije op dit ontwerp vnlt uiet te twyfclen Uar bet voorstel juist van daar is geprovoceerd Aan de Mig Ztg wordt uit Praag over het Czechisohe terrorismus geschreven Leugen lichaBelijke mishandeling telegrammen diefstal verduisleriiig van brieven komen dagelijks voor eene nationale geheime politie treurige naiiperij der Poolsche nationale regeering omvat het gcherie land j in Duiisehe drukkerijen in de voornaamsle Duitsche huizen dringen zich bezoldigde spionnen in en bij verkiezingen wordt als belofieii en bedreigingen niet meer helpen len slotte ecu beroep op ruw geweld gedaan RUSLAND Door de Russische revolutionaire partij wordt te Petersburg biereen eigen orgaan uitgegeven dat in het geheim gedrukt en verionden wordt Er 7ijn reeds een paar nommers van verschenen die inlichtingen over het politieke en sociale doel der partij en mededeelingeu over de vervolgingen waaraan de leden blootstaan bevatten Uil den inhoud spreekt een gloeiende haat tegen de beschaafde en bezittende klassen en met bewonderenswaardige openharligheid worden de bloedige plannen tegen haar medegedeeld Omtrent de handelingen en voornemens der politie schijnt hel blad goed onderricht te zijn De politie zet iniussclicii in alle deelen des rijks hare u i9poringen naar deelnemers aan de geheime s imenzivering ijverig voort SPANJE llivero heeft in de Cortes de Carlisten beschuldigd dal zij op nieuw samenziveren en een opstand voorbereiden Hg voejide er bij dat de regcering de coustitulioneele wa irburgen niet zou schorsen uclke ook de gedaanle zij van den Carlislisehcn opsliind en wanneer de e ook uilbreke BINNENLAND GouD v 15 Februaui Gisteren avond is eene algeineene vergadering gehouden van de alhier gevestigde afdecling van het Schoolverbond Hel concept reglement is in discussie gebracht en onderscheidiiie wij igiiigen besproken die door de afgevaardigden op de algemeene vergadering zullen ingebracht worden Tol afgevaardigden werden met recht van substitutie benoemd de hh dr Julius en van Kooien president en secretaris van het voorluopig bestuur der afd eling Het antwoord der regeering op hei sectiever siag der tweede kamer over de Jyrarische vet is zaterdag rondgedeeld Eenige wijzigingen zijn in hel ontwerp aanpebracht onderde e verdient vooral opmerking die volgens elke over gronden van inlanders voor de suikercultuur door het gouvernement of uit anderen hoofde niet beschikt wordt dan bij wijze van onteigening legen schadeloosstelling Bg de v ie de kamer is ingediend een wetsontwerp tot intrekking der artikelen 2 en 4 van hel besluit houdende verbod tot het uilgeven of adverteeren van berichten en plans van vreemde of particuliere loterijen De minister van financiën brengt Ier kennis van de belanghebbenden dat bij den rijkslelegraaf na vergelijkend onderzoek ongeveer twintig klerken zullen warden in dienst gesteld De bezoldiging der klerken is minslens iOI iilden sjiiars en kan lot SUO gulden s j iiiri klimnien Zij kunnen mits zij voldoen aan hei d iarvoor verüischle uu hunne bcirekking overgaan lot die van telcgrafist De miiiialcr van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden dal Ie AniJlerdam in dn maimd jnli aanstaande een vergelijkend examen al wurdeii gebonden lussehen j nj eliedeii die bij hel jzarni oeiishospilaal te Ainilerd iin in veiliand mei hel onderwijs dat aldii ii i m l il llicii uiiiii illn lie ge geven wordl woii chen to worden opgeleid lot ojjiiici o i mil ijv iiiiillieul tvur ilcii divml liier Ie lande en in de kolunien en tol mililidn apotlwiers hier te lande Hel Vaderland zegt Wij vernomen dat hetwetsontwerp tot her lening der postnet thans inderdujid bij il tweede kamer is ingekomen Unifurmport van fi cents vuor binneiilaiidsehe brieven benefcns gedivoiigeii frnnkeering op struOe van dubbelport zijn daarbij aangeiiomou In de kamerzitting van 4 Dec II moet naarsommige verslagen de minister van koloniën zichongunstig over de maatschappg tot Nut van denJavaan uilgelaten hebben naar aanleiding eenervergadering door de Afd s Gravenhage in de zaalDiligcntia gehouden waar als spreker was opgetreden de heer Enklaar algemeen secreiaris der maatschappij en hoewel nu in hel bijblail de ministerieele woorden zeer gewijiigd voorkomen heefi helhoofdbestuur der maatschappij noodig geoordeeldde toen gehouden redevoering te doen drukken enaan de leden rond te eenden opdat het publiekzoude kunnen oordeclen tusschen den minister ende door hem aangevallen maatschappij Het 7 do algemeen evangelisch nationaal zendiiigsfeibt al gehuuden wolden op woensdag 32 juni Alleen op de lijnen van liv n Noord Hollandschen Staats en Iloll mdschen IJzeren spoorweg zullen op den feesid ig exira of feestlreinen rijden In de Leeuicardtr Courant vnn zaterdag komen niet miniler dan Ii3 aankondigingen van hardriulerijcn op schaatsen voor Hel gezamenlijk bedrag der prijzen en premien is ƒ 3100 ik ƒ 3200 Hel Ulr Dagbl zegt De heer de Veer te Delfi deeli i i antwoord op een paar hatelijkheden door de Tijd legen mej Betsy Perk naar aanleiding van haar verschil met den uitgever den heer van Dijk 18 Schiedam geuit de Tijd noemde de handelwijze v in mej Perk illoyaal en overijld in de N Polt Cl mede dat toen het eersie iiommcr van Ons Streven verscheen de redactrice mej Perk niel wist wal in t noramer was opgenomen de uitgever hield haar daar buiten en toen hel nommer haar in handen kwam was daarin o niet opgenomen een stukje van den heer de Veer t welk zij daarvoor bepaald had aangewezen Dit was geen misverstand maar de uilgever haid haar medegedeeld dat naar zijne ineeniiig de laatsie en hoogsir beslissing over het al of niet plaatsen van siu cken aan hem verbleef Mej Perk begreep Ie goed iare zedelijke verantwoonlelijkhcid tegenover hare medewerkers om zich daarin te kunnen schikken dat zij na zich nan de redactie van Ons Streven te hebben onttrokken niel tevens haar eigen oorspronkelijk plan oiTi een bind voor de vrouwen uit te geven ten olfer gebracht heef acht de heer de Veer zeer verklaarbaar Men lees in de Jrnh Ct n Omtrent de aanvr ige om subsidie van den heer Jansen voor den aanleg van een sloo nvaart tusschen Vlissingcn en N euw York zijn ii ij in slaat gesteld de volgende bij oiiderheden mede ie deelen Door den ontwerper van liel plan is gevraagd ƒ 24 000 s jaars voor niet langer dan tien jaren Daarvoor zal de mail van Vlissinger naar NieuwYork en ook van Nieuw York naar lissingcn gratis overgevoerd worden totdat uil de inkomsten van hel poslivezen die verlce ide subsidicn zullen geremboiirseerd zijn Zoodra te Vlissingen daartoe gelegenheid bestaat en de spoorweg gereed is z il er eenmaal s maands gevaren worden 12 maanden na den aanvang van den dienst zal het halfmnandelijks geschieden en in het volgende diensija r geregeld om de 14 dagen Zoodra het dividend der maitschappij boven 8 pCl slijgl moet zij in het jaar volgende op de uilkeering van zondnnig dividend des zomers beginnen wekelijks te varen en in de volgende jaren het geheele jaar om de 8 dagen Zoodra ook dan het dividend boven 8 pOl stijgt wordt lit helft van hel subsidie afgetrokken en krijet men slechts ƒ 312 000 s jaars stijgt dan hel divideii l cer lot 8 IH dan zal het subsidie ophouden al is hel lijdvak van tien jaren nog niet verstreleii en niellemiii zal de raail gralis overgevoerd worden lotdiit de ontvangen subsidicn gerenihüurseerd nllen zijn Heeft dus de maaischnppij geen subsidie noodig zoo ils heiieerd wordl dan zal zij spoedig hoogo dividenden geven iiaardoor zij verplicht zal ii onleii om lic S d igeii Ie varen en blijven dan ook de insleii viHirldiiren dan zal hel sub idic eerst verminileri ij en il iiinia geheel ophouden t linieer hel miIimiIic werkelijk niel noodig is en liirh lul een beding van J il 000 s jaars verleend wordl dan zal die maatschappij door de bepalingen Van liet contract verplicht worden in 5 jaren tijd 8 eene wekelijkschc sloomvnart tol stand te brengen Daarvoor zal door htt gouverucinent gedurende dien tijd Ie zanien ƒ 80i 000 renteloos voorschot gegeven zijn terwijl de inkumslen van hel postwe en voor het rijk blijven totdat l et subsidie terugbetaald is Men schrijft ons uit Oudewater Door tivee der nolabelste ingezetenen dezer gemeente werd besloten met den meesten spo 1 tot het houden eener college over te gaan voor de algemeene armen Ilcl bestuur der r k armen dat tot medewerking werd uitgenoodigd vonJ gcene reden hiertoe over te gaan daar hun armbestuur gelden genoeg had om in de behoefte hunner geloofsgenooten te loor ieu Alsloen heeft men zich moeten bepalen tot eene collecte bij de hervormden t geen met een allergunstigste uilslag is bekroond geworden daar men door hel bijecnverkrijgen van ruim 230 meermalen kan voorzien in ilinke uitdeelingen beslaande in brood rijst turf enz tot leniging van de behoefte ontstaan door deze strenge koude Men leest in de Friescht Ct o m Hooren wij niet op iemand die zich laat betalen voor zijue voordrachten mits liiteratuur of moraal rakende de grofste uitvallen debiteren Of lezen wij niet op den heer Zaalberg omdat hg voor de entree tot zijne voorlezingen geld vraagt eerst eene schgnbaar niels beteekenende Seiienhieb en later een onbeschoften uitval Men weet wg hebben met den predikant Zaalberg in zijne verhouding tot zijn kerkgenootschap nooit gedweept maar in het hier besproken geval moeten wij voor hem opkomen De beide heeren welke op een affronteusen toon over de opirediug van den heer Zaalberg spreken zeggen dal zijne rede goed was Welnu als het dan goed was en wij verklaren insgelijks dat dit het geval was de heer Zaalberg spreekt schoon ivegslepend en boeiend laat het dan ook goed blijviii Ua bij welken producentgg wilt hij vraagt voor zijn prudnet betaling alleen als men komt spreken voor een beschaafd publiek moet men hot beneden zich aidilen geld aan te nemen Doeh neen als de heer Zaalberg had goedgevonden diezelfde gedachten welke hij uitspreekt in verzen over te gieten dan zou het er duorkunnen ten ICate mag voor grof geld ten hemelvaren als planeten lezer door hul land trekken de geniale Cremer zijne schier onbetaalb irc novellen ten gehoore brengen een virtuoos zijne vioolstreken of pianogrepen duur laten betalen eene danseres hare aanbiddelijkhedeu en cancan dengden tegen goud laten opwegen dat alles gaal goed maar een man die voor het principe zijner overtuigingen komt spreken zou dat gratis moeten doen In deze dagen voedt lich Johannes de Dooper niet meer met sprinkhanen en wilden honing en het is voor den geletterde juist geen uitlokkend vooruitzicht als gij dood zijl zal men voor uwe vrouw en kinderen wel eene meer of minder fatsoenlijke bedelparlij aanrichlen Neen het ware van on en hoog beschaafden lijd heel wat fatsoenlijker indien hij ook den man van de pen en der gedachte hel niet kwalijk nam als hij voor zijne moeiie en lijdsopoffcring zich behoorlgk liet betalen Men kan voorbeelden aanwijzen van ge zelschappen uit vermogende personen bestaande Hie een redenaar uilnoodigen om een avond als spreker op te treden eu die hel beneden ich achten zulk een gevierd persoon over reiskosten te spreken en er hem eenvoudig voor laten zitlen Is hel wonder dal er gebrek aim sprekers begint te komen bij de nutsvergaderingen en andere gezelschappen van meer publieke lillerarisclie uitspanning Wij van nu e zijde hopen dat de heer Zaalberg die als publiek sprekei zoo ontzaggelijk nuttig is voor de outwikkeling der nalie zijne rondreizen niet zal staken maar daarmede voor ga ook durven wij den wenscli uilen dat hij hel entree zoo laag al blijven bepalen opdat niet bg uitsluiting de meer gegoede zijne voordraelitcn geniete Stelde hij de entree op ƒ Z iiO hoogst waarschgnlijk zou de man fiuantieel daarbij voordeel hebben maar in dat geval zouden wij aanmerking maken want het doel zijner rondreizen zou dan blijkbaar meer zijn geld Ie verzamelen dan nuttig te zjjn voor t iilgemeen Laatste Berichten Berlijn M Pebr lieilen heefl de koning de zinnig van den N Duitschen landdag geopend met 1 leiie rede waarin vele welsoniwerpcn worden a iii gikoiidigd en de meest geruststellende verzekeringen I gegeven tj