Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1870

GELUK DAAKMEÜE n 10 0 70 000 35 00 2 000 21 000 17 500 2 maal 14 000 Tt maal 10 MI I 1 iniial 100 5 maal 7üOü 5 maal 5 000 7 maal 4 200 21 maal 3 500 t iimal 2 lm l l maal 1 400 afdalende tot ƒ 3 50 en 7 moeten weder getrokken worden in de door de vrije stad llAMiuuMi onlangs opgerichte en gewaarborgde gioole Staatspremiën verleting wier eerste trekking reeds den 2 plaats heelt Z i is zoo voordeelig on gnnr tig geregeld dat thans allo uitkomende loten onvoorwaardelijk met de bovengenoemde groote on kleine prijzen werkelijk tevoorschijn komen en de daarop vullende prijzen terstond na de beslissing contant u orden uitbetaald ieene andere dergelijke onderneming biedt grooter voordeelen en zoo belangrijke prijzen aan als hier den deelnemer in elk opzicht worden aangeboden en als men bedi iikt dat do prijs der origineele loten geeue zoogenaamde verboden promessen slechts bedraagt voor een geheel lot ƒ 3 50 voor een half 1 75 Ned Cour mag men wel niet recht ieder aanraden de l te nemen iu deze groote verloting die op soliede gronden en met geringe risico der fortuin de hand wil bieden Tegen inzeiuliiig van het bediag of pr postwissol worden de bestellingen tot de afgelegenstc streken nauwkeurig en spoedig uitgevoerd en de stipte toezending der üfficieele prijslijsten toegezegd Het gecomnritteerde Bankiershuis IGNATZ KAUEEMANN te Hamuuiw Men verzoekt nauwkeurige opgave van het adres bij groote prijzen op verlangen telegrafisch bericht O S 2 y P bc u O NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der Nationale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Laudgenooten aan tot het stellen van PLAATSVEIiVANGFAlS en NUMMEIiVERW 1 SSELAARS yoox den dienst van 1870 Zijne bekendheid door da geheele Provincie maakt het ieder mogelijk inforniatiën naar zijne veeljarige handelingen in te winnen zoowel bij lleeren Burgemeesters in deze Provincie als ook aan het Provinciaal bureau van Zuid Holland L ï3 AJRTVEX iZD Kantoor Kipstraat w k 9 n 474 het derde huis van uo Stadhuissteeg Rotterdam Plaatsvervangers en N immerverwisselaars worden lagelijks aangenomen Nadere informatiën te bek men bij den heer B BEGEER Mr Goudsmid Wijdstraat Goki o Ia a V A 1 i Genua H ïi T I i Mla is imur lie Ilooje zee vi iuokkPii iiiel lift ilocl uin lic it te neracii vim eeu punt niiu ile Eooile ei in dc omstreken Villi Koseir M i nali Verscheiileiie geleerilcii bevinden zicli mm boord Rome 13 Kebr Meu erwacht dat dc opening der tentounstelling aniisdiiinden Vrijdag i il plai ts hebben New York is I ebr I e onlv iiigsi l mga den Itockl ordsapoorwej beliepen in J inu iri b37üt dollars hetgeen eene vcrnieerileriiig van 4393 dullars aanwijst in vergelijking met de maand December De lijn Whilall Uraighiüii eeneuilgestrckiheid van 32 nujleu zou den 15u in exploilalie worden genomen OsteDde H Febr Ho scheepvaart is gestrenul Dc Kngclsciie inailbooicn kunnen niet meer bliii en komen of vertrekken Bern H Febr Bij den bondsraad is van de llussi i lie regeering cene aanvraag ingekomen tot uitlevering van zekeren Netsehajelf beschuldigd van moord en deelneming aan eene samenzwering legen het Bussische gouvernement Berlijn H Febr De door sommige bladen verapreidj geruchlen lielr fllnde eene ij iging van het ministerie en versehil van gevoelen tusscheu de ministers en het heerenhuis wegens de verdaging van den landd ig zyn van giond ontbloot Bucharest U Febr Men verzekert dat het nieuwe kabinet is samengesteld als volgt Alexander üoleaoo president van den miiiisterruad en minister van bfnnenlandsohe zaken Vegrlano jiisliiie Cantacuzeno financiën i Manu oorlog Josaadini openbare werken Marzesco eeredienst De portefeuille van bnilenlandsclie zaken is nog vacant Geiiieiiiide Bciichteii Von Bismarck in als verdaclit vau hberaUtcit in iIlii ban edaau door het hetrunhuis De Snecker Cüuriuit veroordvclt onze ctrste kamer als het vijfde rad aan den wagru De gewc icn keurvorst van Hessen wil zich Tcstigtu in Eugeland De qtiH gtie over de Figyptische frfgattcu ïa gcBchikt de Porte belooft te betuU n Meu beweeit dat Oostenrijk prolesteeicn wil tegen den Syllabus Te obith ia ecu boerenwoning door drie gezinoen benoond getu il afgt binnd Men belicht dat te Kotferdain een adres circuleert versoekrnde afaehattitig der duIioiiüIc militie Te KonstuutiiiopLl zou een complui ontdekt zijn tcgeu het Icvcu van den sullun Nog nltijd vvoult Lopez verval d door de genlliccrdcn Hij heeft zioli nitt 4tKJU man veüjlc kt te Panarede In HuiDtuu lieift meu gruutc moc c om een ministerie bijeen te bri iigi U Zondag inoiKin is het armenhuis te Rozeuburg afgebrand en zijn 13 iniii nciinnt n van dak beroofd Burgerlijke Stand GmoithN 12 Vb M u iH ondcrs P M HoUhuijsen cii J van den Üerg Accu oiidtTö O Verhoef en M W van Vuurtn laeuba oudiis A Mcij kw J vau Mut 13 Joliannes Heiidncii Cbristiiiiui oudcra G W Opgenhactfen en A A vun der Kum fiTiiidiis Johannes uuders G iJsuelstiijn vw A M tt Ku mtibei gi n OvJULhDFN 12 Febr J Y II l oLbai gt 5 m T Utlonje 77 J J M Post 1 j J in 13 IJ van dr K e t 25 j J F L liokktlkamp huisvrouw vnn CJ V Wildiiibuig 47 j ADVEETEMTIEM La Royale Beige TC v yf Deze LEVKNSVKllZEKElilNGMAAT SCHAPPIJ sints 22 jaren in alle lauden bekend door hare prompte uitkeeringen en soliede verMkeringen verzekert vast de somnie bij overlijden of wel bij leven naar een vastgesteld aantal jaren ook verzekert zij vast de sommevan kinderen beneden negen jaren betaalbaar bij de loting of op eeii on twintigjarigen leeftijd tegen jaarlijksclie kleine preniien Zij wordt ertegenwooriiigd voor Icnda en environs door den Heer H H HANKllUI TSEN flongstraai n 125 bij wi ii irospectussen en verdere injicbtingentebeki ni nziiii ii nii debijden Doeter dier Maatscliappij den Wellldelen tielcerden Heer ROMEIJN lii ide won ii lc te inuda üe liiiofd A eiit G A BECKER Ie liviknlam Openbare Vrijwillige Veiiioopiiig De Notaris A KLUIT Hz te Moordreeht is voornemens dm 23 FEBRUAlllJ 1870 bij veiling en verhooging en den 28 FEBRUAlllJ daaraanvolgende bij afslag beiden des voormiddags t n 9 ure te Stolwijh in het voormalig Regthuis in het openbpar te verkoopen Een HUIS en ERF STAL SCHUUR en BERG benevens ruim G hectaren BOUW en WEILAND staande en gelegen ouder de gemeente Stolwijk in het Jieijcrsehe Alles breeder bij biljetten omschreven Informatieu zijn te bekomen te Moordrecht ten kantore van genoemden Notaris Ter uitoefening eener zindelijke affaire alhier worl TE HUUR gevraagd Keu liuis oi Beneden VVüiiiiig op een goeden Stand Opgave van stand en prijs worden verzocht onder letter V M aan do Boekhandelaren an WEELDEN MINCfELEN te 8 Va 7 affc Bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te Rotterdam gewezen den 9 Februarij 1870 op de Expeditie geregistreerd is de Heer GUSTAV GERBAULET koopman wonende te Rotterdam ter zake vau zwakheid van vermogens op eigen verzoek gesteld ouder Curatele De Procureur van den Ilequirant Mr VAN REESEMA Uit hoofde van de zorgvuldige bereiding en het groot tlacno gehalte vinden de StoomChu coladen van het huis FR VNZ STOLLWEKCK en ZONEN algemeenen bijval Ik beveel mijn magazijn van de meest gezoclite kooken eet chocoladen dezer zeer gerenonuneerde iUhriek aan Verkrijgbaar te louda bij J J van dfi SANDEN Banket en Jvoekbakker op de Grooti Markt 1870 V m üor prouk lijk lot ƒ 3 6n hiilf V75 GOü De uitgave dezer C urant geschi WOENSDAG ei VRIJDA geschiedt de uigave in de DINSDAG DONDERDAG DAG Dc prp er drie mat franco per post 2 De inzeiding va Preventieve 6ev Een bericht in ce dagWadoin de laatste dager sterker liIjgheidsmaatregel Tillen die a regelen genoemd is Een manvan alle rechtsverv jlging onlshalf jaar preventiel te hebbenHy wil nu in den vreemde 7 ven en daartoe wi rden gifteden Amsterdamsch n notarismen zgne ingenomenheid mten de rampen var dezen irzins mede helpt lenigen deze gelegenheid jebruik orampen de preven tieve gevaSommigen gaan zilfs zooverpige iuhechter isnetning teneer althans ter goeder namzich voor den ver lachte ofwillen stellen of wanneerstaat ia dit te dom Ditw nog erger acljter dande groote reeks dJr privileken genoten wor en met e t zou den miuvenjiogende ob uitzondering latea Ieschuldig gehoudeji tot d bzen is deze regö geldt v i t Nieuws en Er wordt gevraagd een handige WERKSTER die op zich neemt het grove werk iedereu Zaterdag mede te verrichten ten einde een aanzienlijk gebouw alhier behoorlijk schoon te houden Men vervoege zich om inlichting bjj den Boekhandelaar A Brinkman Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kun het beste oordecleu over den last het ongerief en tijdverlies van dat irtikel en zoude ieker gaarne ontheven zijn dien te itiaeten gebruiken welnu er bestaai een muldel allen wier oogen nog niet lot in den hoügslcn graad ijn versleten kuniicn daarvan onlslageii worden door het besienilig gebruik van Dr ChantomelanUS Oogenwater geen onderscheid verdachte die gelj die geen dezer ken bezit Het heeft om achter daden te komeni meer of minder itiaar gel t misdrijf maai ook na nioedens die o f P Toch zijn er M keiijk recht van de ha heid minder di kkend Of zou het rcclt tot v neming niet n cW t jnaken van de uacht d ven dit ongetw i eW het alleruoodigv ii dacht worden J genomen omdr J maatschappij te l of cred ganscb zou het ihet geh uitdni tf Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht Ier afgematte en verzwakte oogen voelen wederkreien oodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer cni lacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril bclioclilni Ie gebruiken is dat het middel om voor aliijd daarvan bevrijd e blijven oij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig mei lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verdsren afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen Ie steken enz enz Welnu gebruikt OOGENWATER per tlacun bij Dr Chantonielaniis en gij zult n beier bevimlen llot is vcrknjgb iar ii lil et T A i VAN V n Oniida i j v i y KMAKKU y IS rijk ttiuikinaii 1 1 KKIJ I lt vvesip agenslraat 7 j Y fl riüNS n H ii i eit A HOTS Ani irh i i 1 1 IliOFA limZKN k C l recH 11 meer brkriuic Hi iints I l uuilii Diu 111