Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1870

3 i mi iiy n i i 1 mnym Bi i i n ii M lil ii W i iW 1370 Vrijdag 18 Februari N 856 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlenlieblad voor Gouda en Omstreken 1 75 I maal 14 000 3 maal l 21 maal 3 500 moeten weder m ericht eii gewaar liille uitkomende loten 2on werkelijk te voor beslissing ro a p grooter voordeelen I opzicht worden aauIi ten geene zooge JrS Ned Cour e o groote verloting land wil hioden bestellingen tot de i tipte toezending der fiershuis Hamburo prijzen op verlan De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave IE beveelt zich wederom rSVE iVANGRRS bekendheid door de jarige handelingen in aan het Provinciaal W Rotterdam Bks aangenomen ld Wijdstraat Gouda jlmudigeWEIlKSTER jrove wnrk lederen Za b ten einde een r m behoorlijk schoon te J ich om inlichting bij ft een bril te moeten r er den Inst het dat arlike en zoude dien te moeten ge middel alle ier o gste graad ijn ver ll gen Horilci door het t Chantomelanus iKieden zal men de her ti en verzwakte oogen T in vele gevallen de eggen eer één fl con f zij die nog g n S dat hel middel om blijven bij velen Il feeds het beginsel Itiwezig men lette maar F pligt is op verderen P h dubbel vertoonen I lit de oogen beginnen Irebruikt Vlaniis ATER I Pfr llacon bij m I ii9lraal Sotlerdam J Irn y f IJk 1 iiukrii in Preventieve Gevangenis Een bericht in de dagbladen verspreid doet in de laatste dagen sterker licht op den veiligheidsmaatregel vallen die aan t hoofd dezer regelen genoemd is Een man is te Amsterdam van alle rechtsvervolging ontslagen na anderhalf jaar preventief te hebben gevangen gezeten H j wil nu in den vrtemde zijn fortuin bejn oeven en daartoe worden giften gevraagd door den Anisterdanischen notaria Fabius Terwijl men zijne ingenomenheid met t laatste betuigt en de rampen van dezen ongelukkige ecnigs ins mede helpt lenigen maakt men van deze gelegenheid gebruik oni de oorzaak dor rampen de preventieve gevangenis af te keuren Sommigen gaan zelfs zoover van alle voorloopige inhechtenisneming te vi oordeelcu wanneer althans ter goeder naaii oekende personen zich voor den verdachte of beklaagde als borg v illen stellen of wanneer die persoon zelf in staat is dit te doen Dit geneesmiddel zouden wy nog erger achter dan de kwaal Het zou de groote reeks der pri M giën die door de rijken genoten worden mei een vermeerderen en t zou den miuvenuogende of arme althans slechts bij uitzondering baten Ieder wordt voor onschuldig gehouden iiot dat zijn schuld bewezen is deze regel geldt voor allen en er raag geen onderscheid gemuakt worden tusschen den verdachte die geld of crediet en den verduchte die geen dezer gansch niet verwerpelijke zaken bezit Het zou het belang dat de staat heeft om achter het geheim van gepleegde misdaden te komen uitdrukken in een geldsom meer of minder naar gelang van den aard van t misdrijf maar ook naar gelang van de vermoedens die op een persoon zouden rusten Toch zijn er middelen waardoor dit noodzakelijk recht van de handhavers der gerechtigheid minder drukkend kan worden gemaakt Of zou het recht tot voorlonpigo inhechtenisneming niet noodwendig een deel moeten uilmaken van de macht der justitie Y Wij gelooveu dit ongetwijfeld In zeer vele gevallen zal ïiet allernciodig t ju dat de iiersoueii di verdacht wüideii ia verzeki rdi bewaring worden genomen omdat door hen tijdeliiK liiüleu de maatschappij te plaatsen Let alleen mogelijk verandering kunnen gebracht worden door den veroordeelden den tijd hunner preventieve ge zal zijn de gegrondheid of ongegrondheid der recht voor de betrokken personen schuldig of verdenking tot zekerheid te brengen Wiittoeh onschuldig Hierin zou naar onze meening zou gebeuren als de staat dit recht niet bezat ï Zij die ten onrechte werden verdacht die zich dus onschuldig wisten zij zouden stilzitten vangeuis in rekening te brengen en waar dezerekenende dat de dag weldra zal aanbreken die reeds hun straftijd overschreed niether tehanhun onschuld aan t licht brengt maar zij die delen zooals we met de onschuldigen wenschenin hun binnenste moesten erkennen dat de ver te doen De staat moest alles aanwenden omdenking maar al te gegrond was zy zouden het leed door hem te goeder trouw doch altijdzich of door de vlucht buiten t bereik van den ten onrechte bpi okkeiid te vergoeden stoifereohter brengen of en dit zou nog veel na üjk zucnvel als mistollelijk Niet alleen voordeeliger voor den staat zijn zij zouden blij den tijd dat men onseluildig voorloopig gezetenven en met alle muldelen die can bedorven had ou ruiiucscliiulevergoeding moeten wordenzielen ten diensto staan de bewijzen hunner betaald zoodra het onbewijsbare der verdenkingschuld trachten te vernieligen Xiets zal den bleek maar ook zou van wege den staat indief of falsaris van mooiil afschrikken wanneer daglilailen de onseliuld vini den verdachte nioehij daardoor t bewijs zijner misdaad onmogelijk ten bekend gemaakt Dit zou veel kwaad kan maken dat de preventieve gevangenis veroorzaakt weg deburgers met den nek worden aangezien en even als de uigelukkige waarvoor de notaris Fabius giften vraagt daardoor verplicht worden voortaan in den vreemde hun brood te zoeken lyolang aan de onschuldig verdachten feitelijk dooihunne medeburgers tot straf wordt ojigelegd voortaan in vrijwillige ballingschap ver van hun vaderland ver van magen en vrienden te leven zoolang zullen geene wetteljike bepalingen in staat ijn het onrecht weg te nemen d t onder het onmisbaar recht tot voorloupige in Hechtenisneming schuilt BUITENLAND ENGELAND De coiiserv itieven de maniipn van het behoud ijl woedend uvcr de 7 uini heidbroaalregcleii van dcu lord der Adniir ilileu nniiii ter van marine iMcl alle iiiiiiilil i die hun ten dienste staan zullen IJ l lioin Uilii niakiii omdat hij zuiiiiglieul wil bcn iylili II liij lii l iiiigi ieii Mill landi pfii iiii eu Nu k Tiiiits geen degelijke aigumeuten kuiiurn aanvorreii le eii hel poliliclf bi ie il vau het kaliiiiel miikeu ZIJ lormramineii ran al iielgeeu waarmede lij de een of andere partij kunnen believen Nu iiia 1 Pillen IJ mei de kerkel jleu dan weder niel Ie iihriideiiiiier ileii nut ile nileclioiiiileii met iirnhli 11 1 1 II die vau sme iires leefden en oiilsl igen ijii Anne oii en iii v II ij merlieft iiuiii n ein I mept de J wM BrUUh J eciew niodelijiteiid uit De veiligheid van den staat voulert dus driii nemen maar ouk dit zal niet voldoende zijn geiid dat het recht tot voorloopigeinliechtenis I zoolang onschuldig verdachten door hunne meneming van verdachten gehandhaafd blijve en het zal ouder strenge naleving van art 151 der grondwet althans tot geene raisbnükeH aanleiding kunnen geven Dat artikel toch luidt Buiten de gevallen in de wet bepaald mag niemand in hechtenis ftS wie aaaü