Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1870

l 1 P R A N K R IJ K De V rij cl e UonU nr bericht dat J j contingent vour hel Fransche leger dit Jimr inet lÜ OO m u verminderd en nilsdien op S 0 000 man gebracht Ia orden Door dit besinil dat men volgens eeuoemd blad vooral te danken beeft aan den heer ïiuBet minister van financier zal eene bezuiniging van tien niillioen op bel budget worden verkregen Het verschniven van bet debat over Ie binnenlandsche politiek tot den 21 l ebruari zal de gemoederen geenszins tot rust brengen zoo als men gehoopt had integendeel zij zullen er nog opgewondener door worden Immers de pnnlieke aandaelit vestigt zieh tlians nilsluiieud op de geruchten nopens het bestaande complot De geheimzinnigheid die met de instructie gepiuird gaat bet oiiversiandi Btilzvviieen van bel minisierie verracerdcieii nog de bezorgdheid en geven aanleiding lot allerlei pessimistische veruiiderslellingeu Dal die be orgdheid zeer overilreven is blijkt genoei yaiim uil de Zfer tegenstrijdige medeJeoliiigei van de offioieuse bladen ilie na het eerst over de zaak gesproken hebben thans het slilzwijjen bewaren waaruit men mag allciden dat naarmate de instructie vordert de gronden van besehuldiging verdwijnen Toch brengen juist weer die tegenstrijdigheden het hare bij om de spanning levendig te houden Daarom ook dringen die gematigde organen op de noodzakelijkheid aan om bet publiek door eene openbare instructie met den waren staat van zaken bekend te maken Een 40lal personen kooplieden advocaten grondeigenaren studenlen en hebben den minister van justitie het volgende adres doen toekomen De ondergeteekenden wenschen dat de vrijzinnige denkbeelden die in het programma van hel ministerie opgenomen zijn zonder rnstverstoriug verwezenlijkt worden Zij siellen een volledig vertrouwen in de ministers die in bun eerlijk vastberaden optreden krachtdadige maatregelen hebben genomen lot hit Ie keer gaan van de sir ifwaardige gewelddadigheden welke de rust des lands dreigden te verstoren De sympathie en de moreele ondersteuning van alle weldenkende burgers zullen zoo noodig in een matericelen steun ver nderen om de openbare oidc en rust te handhaven OOSTENRIJK De Ilongaarscbc minister van eetedienst hoeft verklaard üiimiJdelijk na de reorganisatie der universiteit te l csth de voornaamste Duitscho professoren te zullen uiinoodigen oni aldaar voorlezingen ie bouilen Nadat Carl VogI er niet zooveel bijval is ontvangen meent de minister reden te hebben tot de venvachiing dat dit met de Dnitsehe geleïrden ook wel hel gevat zal zijn Men vreest ivenwel te Pesth dat hij daarin bedrogen zal nilkotuen Zeker zaden sommige Duitsche professoren wel aan zijne uiliKiadigiiig gel oor geven maar bel voorouideel tegen liet Duilseh eleincnl is in Hongarije nog Ie sterk om ben op eeiiig sncirs te doen hopen Zoo vindt bijv de l algur thans bijval nu zij een kieel vim veronlwaHrdigiiig aanhi fi omdat in hel Duitsche llerniannstadl het geliceie onderwijs niet in handen dir Hongaren is Mveiw fer stemt men in met de A tue Lloyd die er overklaagt dat te Temeswar enkel Duitsche sehuleii zijn hetwelk trouwens niet te verwonderen is als men weet dal aldaar geene llonguren wonen SPANJE De budgetten van oorlog en van marine zijn door de Cortes aangenomen De discussie hierover heeft weinig belangrijks opgeleverd Uet leger kost het land liiel minder dan l flS millioen realen maar Spanje heeft ook het voorrecht van llU gi neraals en 12000 officieren te bezitten ongerekend ruim 3000 officieren van administratie Icrwyl het leger slechts het woord slechts is enkel van toepassing op de verhouding 80 1100 man telt Alleen door een langdnrigen vrede en raat kan in die wanverhouding tns chen het aantal officieren en de sterkte van het leger virbetering komen maar het nitzicbl is weinig bemoedigend In Spanje toch volgl de ééne opstand op den anderen die kwaal is er chronisch en bij elke insurreoiie beeft er eene promotie bij het leger plaats BINNENLAND ÜOUD 17 Feiiiil ari Gisteren middag omstreeks half twee nrc zijn twee sobaalscnrijders op de rivier de l Kel in een wal gciedcn ter boogie van de a clischuif van Woordrechl Ken voerm iii met een rijtuig van den 1 niom alhier die dit ongcvnl bespeurde beeft door vervaarlijk hulproepen de mibijwonendcn opgeschrikt zoo dat men van alle kanten toeloopende de beide in doodsgevaar vcrkocrende personen heeft gered Pe voornaamste wijzigingen door de Goudscbe afdeeling van t scboolverboud voor te stellen zijn Art 1 Het scboolverbond heeft ten doel allerwege in ons vaderland een geregeld en voldoend schoolbezoek te bevorderen Een voorstel om nrt 2 Ie doen vervallen voih weinig bijval Vele leden meenden dat l artikel voorloopig nog niet Remist kon worden De bijna onmogelijke tocpassiiig van dit art wordt nog onwaarschijnlijker door de alhier aangenomen redactie liet vermijdt zorgvuldig alles waardoor iemands godsdienstige gevoelens zouden kunnen gekrenkt worden Art 9 Weg te laten de onderscheiding lusschen leden die 1 50 en hen die minder betalen Art 10 Van t minimum dat de afdeelingen aan conlribnlie ontvangen wordt 1 3 in de kas van het verbond gestort Hel overschietende enz Art 11 Elke afdeeling ontvangt éóii exemplaar der gesclirifien die worden uitgegeven De wijzigingen van art 10 en 11 werden nangenoincii omdat men meende dat zeer veel gescbriflen van t verbond van minder belang zullen zijn voor de leden de bcoorileeling daarvoor aan elke afdeeling latende mueten dezen natuurlijk van elk dier geschriften een exemplaar ontvangen Zij kunnen echter zoo zij t wensclielijk achten meerder exemplaren van eenig geschrift ter verspreiding ontvangen maar tegen beialing De afdeelingskassen zouden daardoor een deel der uitgaven van de algeraecne kas overnemen en een ander deid dier uitgaven zou onnoodig worden de nlgemeenc kas zal dus minder behoefte aan geld hebben zoodat t aan haar af Ie staan bedrag zonder bezwaar lol l b van i niinimnui der cuutribulie zou kunnen gebr icht worden Art 3i Alle besluiten ook die tot bet brengen van veranderingen in t alg regl worden met meerderheid van stemmen genomen Waar enz Art 34 In plaats tan de onderstenning der in de vergadering voorgcsielde amendementen door 1 5 der legen oordige lerlen Ie vorderen xvciischl men met eene oiidersieu iing van minstens 10 leden genoegen Ie nemen Art 3S wenscbte men te doen vervullen Art 43 De nanbc lingen voor iedere vacature door t houfilbestuur kun de goedkeuring dezer afd niet wegilr igen In de onlangs Ie Amsterdam gehouden vergadering voor de statistiek in Nederland zijn o a lot leden benoemil de heeren M M ISücbner en J Fortuijn Drouglecver alhier Het Utr DagU zegt Naar aanleiding van bel bericht dat te Middelburg van Dinsilaginidd ig lol Donderdagnacht geen hneveii ontvangen zijn uit Holland worilt in bet Noordtti gezegd dat het een raadsel blijft om te verklaren hoe men niet op het denkbeeld is gekomen om bij moeielijkeii overtocht te Iloilerdara de pakelien over Utrecht s Hertogenboscb en Goes Ie ver enden ten raadsel zou bet misschien eerder te noemen zijn dat dit wel gedaan werd want Ie profitccren van zulke voor de hand liggende middelen om de cominuuicatie ie bevorderen licht volstrekt niet in lic ge oonte van enkele heeren onzer postadmi nislralie Kr is geklaagd over de koude die de gevangenen in de gevangenis Ie Arnhem lijden De Artih Cour licht de zaak toe De gevangen hebben verwarmde lokalen de preventief en de zoogenaamde zware gevangenen in wier zaak nog eeneindvonnis is geveld worden niet verwarmd Dedirectie kan deze niet in lokalen brengen waaruitontsnappen gemakkelijk zou wezen en bet buis iser niet voor ingericht hun verwarmde localen tegeven De zaak is vrij natuurlijk Als men veroordeeld is wegens een misdrijf dan moet er voor alles gezorgd worden voor goed eten voor verwarming Voor de preventief gevangenen is zoo iets niet iioodig lic iieboorcn nog ni t onder de kategorie waarmede men medelijden muet hebben Hoe zou dat trouwens noodig zijn Do ka ernen waarin de zonen des volks worden geherbergd ziji dikwijls slechter ingericht dan de gevangcni ssen Dat behoort zoo bij de lil ceuwsche philanlropie Men meldt nit Amsterdam De nieuwe inrichting voor knnslinatige viscbteelt in het kon zuillogisch gcnoolsi liap Kuinra Artia Miioisirn beantwoordt ten volle iiaii de verwachting Dank zij de onvermoeide pogingen v in den verdienstelijken directcnr dr i F cstcrmaii wekt de e inrichting nu op groolc schaal aangelegd de aandacht van allen die belang stellen m de riviervisscherij Wie zich thans naar bet daartoe gereed gemaakte lokaal begeeft kiui zieh met eigen oogcn overtui en van den ont ikkelingsgang bij de visschon het is nu de periode ilat de eieren m incubatie ziju en dal men de pa uit het ei ontwikkelde jongen en de visehjes in verschillende stadiums van wasdom kan waarnemen Aan de Uollandsche ijzeren spoorwegranatschappij zijn de voorwaarden medegedeeld waarop de rai iisler van binnenlandsche zaken door de koning gemachtigd is haar concessie te verleeiien voorden aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Amsterdam over Hilversum en Amersfoort naar Znifen met een zijtak van Hilversum naar Utrecht Daarbij is de voltooiing van die wegen binnen zes jaren verplichtend gesteld Naar men verneemt maakt de vraag betrekkelijk de opheffing der vesting s Bosch waaromtrent dezer dagen in sommige bladen verschillendeberichten voorkwamen nog het onderwerp van overwegingen lusschen verschillende departementen vanalgemeen bestuur uit zoodat te dien aanzie nogniets is beslist Blijkens het verslag vnn de Inolste nlgemeene vergadering van de Ned Gustaaf Adolf Vereeniging waarin door den voorzitter ds Krabbe de verdiensten van dr L i F Jaassen ton opzichte van de vereeniging herdacht werden is besiclen de 500 door hem aan de vereeniging vermaakt te bestemmen voor den bouw van een toren op de nieuwe kerk te Huissen Gelderlaed Met de bedoeling dat alzoo in eene gemeente niet verre van de geboorteplaats van dr Janssen gelegen en waar hij meermalen vertoefde een gedenklecken mocht staan om Ie herinneren wat hij voor de vereeniging geweest was werd in het bijzonder geval afgeweken van den regel anders steeds streng in acht genomen om geene gelden voor hel bouwen van kerktorens Ie verstrekken By de Ned herv gemeente te Amsterdam is lot predikant beroepen dr A Kuyper prcd te Utrecht De tweede kamer der staten generaal heeft den 15 Febr bare werk aamheden hervat Het nienw gekozen lid voor het hoofdkiesdislrict Amsterdam de heer mr G C J van Eeenen heeft zijn geloofsbrieven ingezonden Er zijn tieu wriaontwerpen bij de kamer ingekomen die mecreni eels reeds bekend waren en waaronder een tot wijzi ing van de posiwet invoering van een uniform port De beer Fransen van de Putte heeft verlof verkreger om op een nader te bepalen dag de ministers van marine en van binnenl zaken inlichtingen te vragen nopens den toestand van den toegang naar zee van llollerdam en Dord ccht Vervolgens is de kamer overgegaan tot de saraeuslcUing barer afdeelingen De officier van justitie bij den raad te Batavia is naiir Bekassie vertrokken ten einde een onderzoek in te stellen naar de bandelingeii van den schout dier plaats en vanden nssislenl residcnt van mtesler Conielis Dat onderzoek is afgeloopen maar de uitslag nog niet bekend Ten einde de bevolking van bel districl Samaraiig in ile gelegenheid e stellen bare krachten te wijden aan hel reinigen en in zindelijken slaat brengen barer kampongs en hetgeen verder noodig is om de oor aken der ongezondheid der kampongs weg te ruimen heeft de regeering haar onibeven van de tot dus ver op haar rustende verpliebling om de wegen ter boofdplaala in heeredienst te onderhouden Er heeft zich eene commissie gevormd onder de bcscherining van Z K II Prins Hendrik der Nederlanden bestaande uit de heeren G J Boelen J G Bunge en 1 Boissevain Ier daarstelling eener geregelde sloompi kketvimrt op Java door het kanaal van Suez Naar het oordeel der commissie zou die vaart eene belangrijke besparing van lijd en geld geven boven de thans gebruikelijke reis met zeilschepen rond de kaap de Goede Hoop De uilvaart van een zeilschip roi d de kaap wordi berekend gemiddeld op 5 en de t liuibrcis op 108 dagen die van het sloomscliip via Suez de uitreis en de t huisreis ieilcr op 16 ilagen hetgeen dus een bes ii niig van 50 en van 03 dagen oplevert afgescheiden nog van de zekerheid van l et tijdstip Villi vertrek en van meer spoedige lading en lossing die telkens op 15 dagen wordt berekend De viMclit voor personen zou die thans per zeilschip betaald wordendi komen der oude nlllioofde van dcraleuning is gelde stoom vaar een vertrek qtoomsidiepen ml en t huisreizen Men mcldl Professor Tjaq in t Nut alhiel t Was eene waarbij na eenl over koffie thei komen hoezeer zijnde methode il waar door ho van laten aftrek ging Goede bl teren en telkeii waren fijn malt en goed trekken den winkei half ontraden ook del bedrog Als eenl toch gemalen kf hij aan de hanj dewijl dan de standdeelen gel enz zich op dï hij den kleiiienl en doelmatig bruik Ten s kofBe maehine J lage drukking Men cchiIn deze weB tot leniging vl nen wt e doJ werk verhinileif zien Niet alll bet H Geesl stuur coUectel gehouden om doen maar oa aan de behoq enz verschaftj Te Aratimark gebracHlograinmen pi De zalmvii vorst stil Laai Londen ge huis heeft I ingediend De niinist kwaad wan omtrent de iiJ boer om zit hl zekeren is zl dus in ovfr i beperkte zeke in het leve er inbreuk de eigenarun de agitatie Het wetsl pacht en De staat pachters die die door he geene schad wordt opge blijven de nen zij de van het la 20 jaren gebouwde gouverneni niet dwin ïen slotjl van he H de eerste tot de tvi maart zal Weenjj tigen datjl de oiilan concilie heeft gei del ijk h bet aam mmxt im