Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1870

liii JOU IJKEMA t l u i ONZE ROEPING orgaan voor de Nederlandsche Vrouw onder redactie van BETSY Ï EI K met medewerking van de Dame o a Elise van Calcar Celestine Man f f Seiffardt Pruisen Annie Fore Johanna Henrietta Kr v L L derika Vane Cornelia Zwaardemaker De Heeren Dr M A Amshotf Dr A Brcst r Jz Dr W Doorenbo Dr N B Donkersloot Mr M A M s Grave ande f l l van Hall Mr J de Jongh van üeek en Donk J P de Ke j er L Leopold M Leopo d FrofeÏ J J van Bydragen franco te zenden aan de Redactrice Opgaven van Adverteutien en Abonnementen aan den Uitgever l e Uvi ir BEKROOND 1865 OPORTO ZILVEllEN MEUAILLB 1 FEKSTE KLASSIi B e 1 BEKROOND 1867 I 1 A R IJ S I llUO ZhN MEDAILLE M ONZE ROEPING zal geregeld Donderdags om de veertien dagen met een atzonderiijKAdvertentieblad in een vel folio formaat worden uitgegeven franco per post ƒ 3 25 perjaar Prijs der Advertentiën van 1 6 gewone regels 1 elke regel meer lo Lts tervf l groote letters worden berekend naar de plaatsruimte i g t De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Solmiidtsche Anti Rheumalischp Waldwol Wntten i 25 en 50 et het pak Dei nennii ildeu Olie a iO en 80 et de fleseh aan dui ende lijders van Jicht en Rlieumatiek heeft opgeleverd nietleftensl i inde alle iindere itenepsmiddelen te vergeefs beproefd waren de bij ondere a inlieiplingen v in UU ieiieeskundigpn gpven voldoende bewijzen der denzdelnWheid Verknjgh iiir in onilernlaande dc puls aKook de co alum beroemde Wiildwol Gezond heids Klcedingslukken bekend a s behoed en geneesmiddel legeiialle heht rn Uheumalisehe aandoeningen Sclimulische liOlWriiONHONS a iO el de doos zijnde het beste middel voor Slijin Uoeot Verkoudheid Astliina ben iauwdc Borst enz KIEKKHNADKL l OMADK a iO et de iieon is een goedkoop en beil i im middel tegen Rhcnmatische hoofdpijn ikheid der hoofd enuwen hel uitvallen v in het U iar eii het vroeg gigs worden Verders verschillende V ald ol Artikelen volgenb prijseonr mt Wed BOSMAN Jioeh mmidi fui V NADERMAN Jtu tenlaiii Wed 1 i i KOSTER üchuoHhoreu ed WOLFE en ZOON n uenlai Geli I FENNINO U oiiliiiii i e A nE WILDE JJsie steui J 15 MOLLE en VIrecht Hoofd Agent voor NederLiiid M J HAM Utrecht Te GOV DA Mcj do Alplien 1 VAROSSllUU 5 7 lionkoop J GOÜDKAUE Harmehii W J KURVKRS Uazmmmde Mej 1 iAAlilCEUKHN Muntjmrt J A JA f BI Ondcicalcr J v N LIEFLAND En veidere Dejiols op de gcbruiksa in g in A invraag om DEl óT bij M J C HAM LKIIS I E TUKK Kl rptJs d ii SOsteii lüüi piüiikilijk lol ƒ 3 51 li iH 1 75 OFJ IK I AAU IEDE t 9 ƒ 175 000 105 000 70 000 35 000 28 000 21 000 17 500 2 maal 14 000 11 maal 10 500 4 mnal 8 400 5 maal 7000 5 maal 5 000 7 nuial 4 200 21 maal 3 500 m maal 2 100 Lil mal 1 400 afdalende tot ƒ 3 50 en 7 moeten weder getrokken worden in de door de vrije stad IIajuuiik onlangs opgerichte en gpwiiarborgde groote Staatspremicn verloting wier eerste trekking reeds den 20 plaatsheelt Zi IS Zdo voordcelig en gunstig geregeld dat thans alle uitkomende loten oiiioorwaanlclijl met de boveiigeiioeinde groote en kleine priizen werkelijk tevoorschijn komen i ii de dimro i vullende iirijzen terstond na de beslissing nmhin II orden lulbi ttmht Geene aii lere dergelijke onderneming biedt grootur voordeelcnen zoo belangrijke prij on aai als hier den deelnemer in elk opzicht worden aiii goboilen en als men bedcul t dat de prijs der origiiieele loten geeiic u naamde verboden promessen slechts bedraagt voor een geheel lot ƒ 3 50 voor een half 1 75 Ned Conr mag men wel met recht der aanraden deel te iiciuci in dc e groote verloting lie op sohedc gr ulcü ei met geringe risico der Ibrtuin de liimd wil bieden legen iii cii g van liet bedrag of pr poshNi scl worden 1 beslelliiigeu t it de a gclegciiste s reken nuii kr rig on spocilijr o vocrd en de slipte luc ciuhiigderolhcicelc pri sli steii toegezegd Het gecommitteerde BankiershiiisM IGNATZ IvAUFKMANN l lUMmnio W H SS ZAAKWAARNEMER te PUTTERSIWEK bfveelt zich aan tot het bezorgen vau PLAATSVERVANGERS en NUMMERVEBWISSELAARS op zeer aannemelijke voorwaarden zullende do belanghebbenden nimmer beinoeöelijkt worden welke omstandigheden ook met de plaatsvervangers mogten voorkomen zoodat de volgende broeder of broeders voor vrijstelling geheel gevrijwaard worden volgeus Art 50 der Militiewet van 10 Augustus 1801 Staatsblad n 72 zoodat een gezin van drie wettige broeders door het stellen van één plaatsvervanger en een gezin van vier of vijf broeders door hot stellen van twee plaatsvervangers zal gevrijwaard worden Waaromtrent hij zich Jurft beroepen op het Gouvernement van Ziiio Hoi land Is des Donderdags te spreken in het logement Het Heuthuis te Gouda MET PRIMO MEI verlangt men op een stil dorp nabij Rotterdam eene Dienstbode goed kunnende werken en bekend met het koken Adres met franco brieven onder letter D aan het Advertentie Bureau van NIJGH van DITMAK Wijnstraat Rotterdam Er wordt te huur aangeboden tegen primo Mei a s EEN NIEUW BETIMMERD BOVENHUIS bestannde uit DRIE BEHANGEN KAMERS voi binnen on achterkamer ALCOVE M IIDENKAMEB KEUKEN met POMP DROOGZÜLDER ruime GANG niet PRIVAAT en verder van vele gemakken voorzien Met vrijen binnendoorgang staande op een der beste standen van de stad Gouda Te bevragen bij den Uitgever dezer Openbare Verkooping te S T o L W IJ K Op VRIJDAG den 4 MAART 1870 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Logementhouder GERUIT van DAM zijnde het voornialigp Raadhuis van Stolutijl van eeu HUIS en ERVE alsmede EENIG BOUWLAND alles staande en gelegen in Koolwijk binnen Stolwijk Nadere inlichtingen bij den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddhi rveen Te Huur of te Koop Tegen primo Mei op een der beste standen van Gouda een sedert zes jaren bijna GEIIMEL VERTIMMERD HUIS met CS behangen Kiiiiicrs twee Keukens groolen Zolder grooleii Tuin met exquise Vruchlbodiueii lioods vrijen Uitgang enz Te l e ragen franco aan h l Hiiivaii dezer Courant uuila lii linukii an