Goudsche Courant, zondag 20 februari 1870

b anitiKinpiii g iy r SF wiw n yuft 1870 Zondag 20 FcbruiU l N 857 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlciitieblad voor Gouda en Onislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Buitcniandsch Overzicht Gouda 19 Februari De gunstige vervyachtingen die men koesterde van de vreedzame hervorming in Frankrijk en het vertrouwen gesteld in de liberale gezindheid van het ministerie worden niet vervuld en bevestigd De orde is zonder inspanning gehandhaafd en onmiddellijk daarna is er sprake van een complot dat wonderveel gelijkt op vroegere politiemanceuvres waarvan niemand iets verneemt en dat bjj onbeduidendheid misschien eenen verderfelijken invloed oefent op den rustigen gang der zaken door het doen voortduren tmi bekommering en onzekerheid Het wetgevend lichaam brengt den tijd door met nuttelüoze en hatelijke intcrpellatien de ministers beloTea alle mogelijke verbetering doch de meeste in de toekomst Nu is voorgesteld de intrekking der schandelijke veiligheidswet van 8 Dec 1851 maar al het goede wordt verbitterd door halfheid en onhandigheid van het ministerie dat tegen eigen overtuiging blijft volhouden dat de meerderheid der kamer de uitdrukking is van den volkswil Die leugen is handtastelijk de officieele kandidaten zijn tegen den wil des volks ojigedroiigen sedert 18 jaren bestant in Frankrijk geene wettige vertegenwoordiging en deze meerderheid is de staart van den bekeerden dwingeland Ollivier behoorde die mokkende on willigen in toom te houden en de wet voor te sehrijven indien hi den tjjd niet gekomen acht oin heu te doen wijken voor mannen voortgekomen uit vrije verkiezingen Nu heeft het al den schijn of men modderen en terugdeinzen wil De ontbinding wordt volstrekt noodzakelijk Algemeen wordt die billijke weusch uitges rokeu en de waarlijk liberale leden van het kabinet zullen niet lang meer medeloopen in het bekrompen gareel De koning van Prui en heeft indelijk bij de opening van den rijksdag het l ra cr vcnlrag aangestipt maar het gold niet art om recht to doen aan Denemarken het betrof art I de verhouding tot Zuid Duilschliuid o Keen teeder punt waarvan de oplossing nog veric ht i en de woorden des koiiings zijn voor verhdullende uitlegging vatbaa Eindelijk heeft de Heleixhe irciiiicv o i herhaald aandringen zijn l lt iag bekomen Men stelt geen groot vertrouwen in het beleid van een koning die een hartstochteljjk muziekant is en zich noodc afgeeft met vervelende staatszaken In Oostenrijk blijft nog altyd zekere bezorgdheid bestaan over Dalmatie xlat slechts tijdelijk bevredigd is Veel erger is het gesteld met Gallicie dat een hoogen toon voert en van geen schikking wil hooren Men koestert geringe ver achting van het ministerie dat hoe welgezind moeilijk den afkeer daartegen gekoesterd zal overwinnen De Oostenrijksehe verwikkelingen bieden geen uitzicht o vreedzame oplossing dan in een gedurig toegeven aan steeds stijgende eiacfen die uitloopen op de ontbinding der geheelo monarchie Uit Spanje verneemt men weinig en dat weinige is niet verblijdend Het is of men al ijeniat en uitgeput op eene onvoorziene beslissing wacht Men is nog eens onïrust door het gerucht eener aanstaande carhstische beweging die wel tot niets leiden zal dan tot nutteloos bloedvergieten Te La Graniaiseene oproerige poging onderdrukt de bijzonderlieden zijn nog onbekend De zitting van het Engelsche ministerie belooft belangrijk te worden Do lerschc landbill kan gunstige gevolgen hebbeu voor de bevrediging van het geteisterde volk Het nnnisterie wil oprecht het goede het steunt op eene krachtige meerderheid Indien men niet niistast in de maatregelen tot herstel gaat Ierland eene betere toekomst te gemoet Do oppositie in het iiarlcinont is machteloos daarom wellicht de strijd heviger maar hoe wanhopig ook ge üer l zonder uitzicht op welslagen De tjjd der conservatieven is voorbij de beurt is aan den vo UMiitgang De regeling van liet volksonderwijs zal ook ernstig ter hand genomen worden Men wil algeineeii neutraal volksonderwijs met schoolpliehtiglieid en dat kosteloos al zijn voor de behocftigen Het eoiuiilio heelt nog geen vrede gebracht en zal dien ook niet brengen Twist en ver arriiig ijn iio de eeiiige resiiltaien en nu sjireckt men rceils vim verdagen De kerk z iu wel eens gniote schade kiiiiiien lijden door de ontijdige piigiiig te barer i rlieeiii kiiig Men sluit ileii geest les tijils niet iloorde vervloeking van alles waarop de ontwikkeling der volken ru st BUITENLAND ENGELAND Volpens Pfiie uiecipdi eliiijf vau ile Times heed de Frniibclic rrgccniig iiiiii ilrii pniis liiiar misijoegrn over Ie bij zekere parlij in Runie lieerscheiide nbsolutisiisclie rieliliii dcii beliiigen en wel niel met Ie liiilclijke leriigrüepind ilfi Fraiische roepen gedreigd maar toch Ie kennen gegeven lal seilert lal g lol lic leriigroepiijg ll ll ll is JH ir Fraiiknjic de ontclK iiilb iarlieid van den Kerkelijkeii Slaat kan i irlicirgeii ouk tonder aldaar Iroepen in bezetting Ie huilden liet programma van den ondorwys boud is ii iii ieiihjk iiitgelireid Men heeft aangenomen dat ü er ll waar de lielioefte daaraan g l leken is de rtgceniig bcliulen moet uiieliten en gemeenschappelijke mei lic geineciilen onderhouden I e leervakken zuilfn ilüor liet gtiMvcincinent orden a oigeu e en c iui op ici CM uiiilcu voor de lielfi door de regecniig voor de Itell t len gevolge van plaatselijke verkiezingen benoemd orden Alle lagere scholenmoeien onder hel lue icht van de regeenng staan Ouders en voogden mogen linn kinderen of pnpillen lan hel godfeditiisiig onderwijs onilrekkcn ieene kinileien beneden de Ui ji ir zullen tol fahricksof anderen arbeid mogen wonlen locgelalen danvMinnecr liet blijkt dal zij voldoende sohoolonderH IJS hebben gi noten Uit aiillicniieke bescheiden is gebleken dat dedoor kandidaien bij de parlementsverkiezingen gein takte bij de nel geoorloofde uitgaven ruim ƒ ld s7 1 10 licdr igen llie o wler Z jn slechts begrepen de onlo lcn die de ka Inltlen yelve opgeven Il i v l gtld er lot ciiiM lttge onikooping enz gebruikt is k iii men iintuurlgk niet te ueteu komen IV l ai i TJtyrajiA deelt eeiiigc brieven medevan süllicitaiiien voor den post van scherprechter vxelken alcr ift egciis ouilerdoin en ziekte neerlegt Ken Ier Lef hebbers spreekt op zalvenden toon dehoop uil lal lnj onder inw ichting van den goddelijken zegen de gediiclile tiilsprakeii der wet znlten uitvoer leggen Ken ander minder week enmet zoo liclit aan t schreien verklaard dat hijhet biiaiiije voor t cc pond in de eek wil waarneineii Maar nog meikuaiirdiger is de brief vnneen derden oliicit uit Deze schijft niets meer d in l ze woorden ieachie heer Ik ben een slachter Waarlijk Jiihiis Caisar kon niet l ikonieker zijn inde aaiikoniligiiig iiaii den aat van eene door hem beliaaldc hm lu inning dan deze liofhelibei van lschavot lilt 1 Ie hopen z cgt jJai Tthyrajih lal Calciali iii i gi 1 i cl gien opxilgir hebln n zal In F R A N K R IJ K Pc tenaat heeft dezer dagen besl len omtrent H bij dat lu liaani itigekomen pctiliin over Ie ga in lot de orde v in den l ig daar is een lerzoek 0111 Napoleon 1 bij volkebclinl niet den titel van dl n 100 e Ie vcKcrcii om eiiie ii ilcie lad d in l iitj j lot hoofdstad te kitviii uiii lici l i iii cliu grondgebiod weder voor do beiile takken der f ion