Goudsche Courant, zondag 20 februari 1870

sclic T onrbonar iinilic open lo stellui om den minister viin m iiino m Md vim hcscluililigmg Ic slcllen om in ieder durp niriclilinjien viiri kosleloos ondcnvij Ml dl uymiiiisliek Ie scheppen i om eene nlgemci iie miiiiiHchiippij tot verzekering le en armoede op Ie riohlen en Onliing heeft te Mnns eene samenkomst vnn lliinoversclie mtgertekenen plaaU gehad onder de voor iiling viin den heer von Munchhiiusen eeiien gewe cn minister van koning tJeurg vim II mover 159 nilgewekeii ll inover men verlilijflioudeiide ic Mans Charlres Tours N mles en i gers waren er tegenwoordig htt betrof het de er d igen aan het Hanoverscli legioen gedaan vooralel om een van de e twee te kie eii niiar Pruisen lerugkeeren onder berusting in ilen nieuwen slant van zuken diiar te lande of verhuizen hcl ij niiiir Amerika of eln i ir Algcric ouder genot eener toelage lot volledige goedmaking der reiskosten l e heer von Munchhauseii heeft aan zijne landgenooteu bericht dal le geldelijke ondersteuning welke het Hanoversohe legioen van koning Georg geniet met den 1 5 April e k zoo ophouden Men leesi in de liberW Au fond is t tocheen zotte historie die veldtocht ten gunste van deonfeilbaarheid De paus stelt ich boven het concilie en wil dat datwifde concilie hem onfeilbaarverklare Eigenlijk zou de paus zonder eeiiigeii verderen vorm tot het concilie moeten eggen Ikben onfeilbaar Vun het eoneilie de vaslslelling vanhet dogma te vorderen is het concilie als i meerdere erkennen ergo te bouwen op een beginsel dot aandruiichl tegen de onfeilbaarheid tIs waarlijk t nee plus ultra van verwarring en tegenstrijdigheid De l eilige geest in eigeii persoonzou er niet meer uit wijs kunnen worden Binnen kort zullen de nieuwe stukken van 25 frs in omloop komen He e stukken heeten eeni eraperenr maar van hooger hand wordt moeitegedaan om aan de benaming slerl ng ingang bijhet volk te verschatfen Men reest dat wehlra boven de deur der wisselaars de woorden uudciiprijken Change d Kmperenrs Wij welen nu dat de heer Ollivier niets hoegenoemd wil welen van eene ontbikding der kamer Nog iets De l euple Franqais hel orgaan der i uilericn zooais dal blad genoemd wordt gieft te kennen da men uit de antpcedenien en hetkarakter an den vorst die geroepen is aan hethoofd van s lands bestuur te staan mag opmaken lat hij geen toes emming zal geven tol eene ontbinding der kamer IV loon dien de ullra Boniipartistisclie bladen aansl ian pastin alle op iehten iii dat nccoord Miar de ijUiEstie der onibiudmg van hetwetgevend lichaam blijft nieileinin aan de orde vanden dag De periodieke drnkper de kamer hetpubliek houdt er zich mede l e ig de onlbindingis de ensch der natie die in de tegenwoordigekamer niet de uitdriiUing van de meerderheid des lands ziel De ultra Honapariisliselie bladen en de Petipk FranqaU mogen diis van de daken veikondigen dal eene ontbinding ten eenemale nondeloosis de heer Ollivier moge er leh legen vcrkhiren bel inl niel balen deze quipslie zal binnen eenniet ver verwijderd tijdperk dnii slualkundigentoestand beheerschen en zoo Ollivier niel loegceft zal hij zich kwalijk kunnen taande houden In de politieke kringen ia de aandacht zeergespannen op de zitting van aaiisl umdeii Maandag Alsd in zal namelijk de heer Jules Favre de bekendeinterpellatie tot do regeenng richlen en de e afgevaardigde der hüofdslad die lol dusver nog lechls weinig deel nan het debat lieefl genomen zal danweer gelegenheid te o er vinden om ijn uralorischtalent te tooiien De radio ile p irlij is verbuierdop hem Maar hel liehoeft niet ge egd dut hemdu tot aer sirekt De are vrienden der vrijheidmogen niet nij de radicale i iriij ter stduile g i iii Nog altijd hel elfde slil w ijgen van de ijde der regeering nopens hel beweerde complot tegen hel leven des kci ers en van daar dezelfde ongerustheid ouder het publiek Onder de handelaren derhoofdelad circuleerl thans eene petitie aen de regeeriiig waarin zij ver oeht ordl aan het stil wijgen bj tretfende de e zaak een einde te m ikeii Men kan zich niet voorstellen welk een ongun lige i invloed het gerucht omtrent het complot op den handel uitoefent 1 worden liaa l geen zaken geilaau Het Jdiirnil OJjkUl deelt het rapport deslieeren Ollivier mede dal goedgekeurd is door denkeizer en waarin wordt voorgesteld de afschaffingvan het decreet van 8 Deo 1851 Hel rapportlegt dat de lijd gekomen is om uit de eigevingde indrukken weg te schrappen door den strijdtusschen de burgers onderling ontslaan Hel isniet meer overeenkomstig den kalmen tijd dien vvijbeleven en het liberale regime dat thans gehuldigdwordt dat hel gouvernement de bevoegdheid heeftcm hen die deel uilmaken van geheime genoolsihippen nnnr Cayenne en Algerii over te brengen De zevende kaïuer van eorreclioncele politie heeft heden vonnis geveld over ve sehcidcnc personen die gearresteerd waren aU beschuldigd van het verstoren der rust het beleedigeii van polilie agenlcn hel nanheireii van oprocrige kreten enz De hoogste gev ngenisslraf die de rechtbank heeft uilgesproken is twea maanden de miiisie veertien dagen Het aantal gearresleerden is groot De meeaie hunner wachten nog hun vonnis in de zitting der kiimer van urgevaardigden is Donderiing iloor den heer jiraud een voorsiel ingediend dat de strekking heeft om den vulksvertegcnwourdiger die tot gevangenisstraf mocht veroordeeld worden zijne rechten als gedeputeerde te laten met dien verstande dat hij iu het gebouw der kamer van afgevaardigden gevangen zal worden gehouden met vergunning ui de zittingen bij Ie wonen De heer de Kératry heeft drie wetsontwerpen ingediend ten doel hebbende l om het leger en de reserve Ie reorganiaeeren ook door ophelfing van de phiatsvervanging 2 ora in Algeric een eigen militie in hel leven Ie roepen De heer Lehon heeft eene interpellatie aangekondiiig over den arbeid de loonen en de aan te leggen spoorwegen Een en ander is aan speciale commiasien verzonden De openbare iliiiig der kamer werd tot aanstaanden Maandag verdaagd De Kreuz eUung tracht op zachtzinnige wijze alle verschil tusschen regeering en Heercnhuis weg te redeneren De eerste zegt zij heeft zeer goed begrepen dat het den heeren niet om eene stelselmatige oppositie maar alleen om enkele punten van uitsluitend practisch belang is te doen geweest Van een breuk o zelfs van eene meer dan voorbijgaande verwijdering wil het blad niets hooren Ook weerspreekt het nadrukkelijk de geruchten omtrent de aftreding van den minister von Muhier Desniettemin wordt van eene andere zgde even nadrukkelijk ver ekerd dat die minister slellig vallen zal Te Muuchen is het nog niet bekend hoe dekoning zou handelen ten opzichte van hel adresvan antwoord der kamer van afgevaardigden Menverwachtte dat hij de deputatie niet zou willen ontvongen maar dat hij het adres toch niet zou nfv ijzen als het hem werd toegezonden De redenwaarom hij ten deze anders zon handelen dan methet adres der eerste Jtamer moet gezocht wordenin hei verschil van vorm tusschen de beide adressen De koning zegt men had er niets tegen dat deeerste kamer met hem in opinie verschillende hare ienswij e openhartig te kennen gaf maar zij deeddit op eene wijze dat het voor hem ondoenlijkwas hare verklaringen aan te nemen De tweedekamer is in dat op icht voorzichtiger geweest Hel vo rstel onlangs door de Saksiche tweedekamer aangenomen om alle afzonderlijke ge aiitschappen der bonilsslaten op te heften en dua alleNoordDnitaohe aangelegenheden ook van de nf onilerlijke staten aan de bondsgezanten op Ie dragen ia door de eerste kamer met 37 tegen 34 stemmenvcrwq peu OOSTENRIJK Thans is hier Ie Weenen sprake van een plan waardoor de i nmstie betreffende eene hervorming van hel kiesstelsel lot eene ook voor de landdigeii bevredigende oplossing zou worden gebracht Tlinin enden de landdagen te zamen 203 ledeu naar de kamer van afgevaardigden en nu ligt hel in de bedoeling dit zoo te laten blijven maar hel aantal leden der kamer te verdubbelen en alzoo 20 1 leden uil de gezamenlijke Oosleurijksche landen door reclilslreekselie verkiezingen Ie doen benoemen Voorlsi zon men aan de wenschen van den Gallicischen landdag met betrekking lot het ministerie te gcmoet willen komen en wel in dien zin dat in hel kabinet ook een minister voor Gallicie zou worden benoemd terwijl alsdan de keizerlijke stadhouder daar te lande verantwoordelijk zou worden gesteld bi den l inddag Voorf ou men te Weenen bereid zijn ora Gillicio een hooggerechtshof te geven en er de regeling van onderwijs en politiewezen nan den landdag over te laten Doch tegenover al deze concession slaat dat de landdag zijne adhesie zou moeten schenken aan het stelsel van rcchistreeksohe verkiezingen voor de kamer van afgevaardigden len einde ook Gallicie bij dat ataalslichaam op bovenbeilue de wijze kan vertegenwoordigd worden Naar men beweert zou dit plan ala een ultimatum worden gesteld zoodat de Galiicisclie landdag bij verw rping dezer voorstellen zou worden ontbonden Sedert cenige dagen is het gerucht verspreiddat de Oostcniijksoh Ilongnarschi bissehopien nnnstallen maken om het concilie en Homo e veilaten Uf dit voornemen werkelijk beslaat zal naii ir moe ten blijken zeker ia hel dat de Hongnarschn bisschoppen in het besef der gevaren waarmede do ie Home ingeslagen eg de belangen der kerk bedreigt en de onmogelijkheiil inziende om de van hel concilie verwachte besluiten in huu vuderinnd ten uitvoer te brengen en te handhaven reeds in overweging hebben genomen of het met dienstig zou wezen de verantwoordelijkheid voor de medewerking lot zulke besluiten door den terugkeer naar hun vaderland te ontwijken Dal in zoodanig geval het grootste gedeelte van het Ooslenrijksehc episcopaal hel gegeven voorbeeld zou navolgen ia aan geen twijfel onderhevig BIN NE NLAND Gouu 19 Febuuaki De verjaardag van Z M den koning wordt alhier op de gebruikelijke wij e gevierd door het uititeken der vlaggen hel spelen van het carillon het houden van groote parade enz Ten een ure wos Aasaut d armcs in de groote zaal Tivoli De hierachter staande advertentie van het Schoolvcrbond wenschen wij onder de aandacht te brengen van hen die wellicht van plan zijn de aanslaande algemecne vergadering Ie Amsterdam bij Ie wonen Tevens willen wij gaarne voldoen nnu het ons gedaan verzoek om het volgende over Ie nemen uit de jongste circulaire vnu t voorloopig hoofdbestnnr van dien bond len einde daardoor een vergadering der Goudache afdeeling te vermijden Nadat is medegedeeld dat die commissie haar plan om de aanstaande algemcenc vergadering slechts door afgevaardigden en oorrespondenten met stemrecht te dom bijwonen heeft laten varen omdat daartegen van vele zijdeo bezwaren waren ingekomen Bij de volstrekte onmogelijkheid om alle zeer uiteenloopende mceniiigen te vereenigcu is zij nn ernstig overleg lol de overluiging gekomen dat de eenige prnctische oplossing was al degenen tolde Algemecne Vergadering op Ie roepen die van hunne belangstelling in de zaak van het sohoolverbond hailden doen blijken heizij door het bijwonen der vergadering op den 27n October II liei ij door loe Ie treden als lid van het verbond De zwarigheid dat daardoor aan hen die in de plaata der bijeenkomst wüon ichiig zijn bij de stemming eene overwegende meerderheid loa worden gegeven boven hen die van elders komen heeft zij trachten uit den weg te rui nen door de bepaling dal de vergadering niet zal gehouden worden te Ulrccht maar op eene plaata waar nog g ene afdeeling van het sohoolverbond werd opgericht Dien ten gevolge heeft de commissie in hare bijeenkomst van den 9 dezer het navolgende bep iald 1 Den 2 Maart a s len 12 ure precies znleene Algemecne Vergadering gchoiiden worden ieAmsterdam in hel lok ial der beide Departementenvan de maais bappij tol Nut van t Altemeen Nieuwezijda Voorburgwal achter het paleis lotwelker bijwoning met recht van stemming wordenopgeroepen al degenen die de presentielijst van de Vergadering op den 27 October II te Utrecht hebben geteckend of ter vervanging daarvan hun kaartje hebben afgegeven j alle leden der afdeelingen welke zich ooit slechts voorloopig hebben geconstitueerd en daarvan ollioiel hebben kennis gegeven en allen die hoezeer tol geene afdeeling behoorende zich vóór den 22 Februari bij den Secretaria all lid van hel sehoolverbond hebben aangemeld Het bovenstaande wordt Ier kennis gebrachtvan de beslnren der ver chillende Afdeelingen dienilgenoodigd worden daarvan mededeeliug aan deleden der afdeelingen te doen De Aldeelingsbestnren worden verzocht denamen der leden die de Algemeene Vergaderingznllen bijwonen aan den voorzitter te willen opgeven De leden niet tot eene afdeeling behoorende en ij die nog niel als lid zjjn toegetreden dochop de vergadering van den 27 October II depresentielijst geleekend of hun kaartje afgegevenhebben worden ver ocht van hun voornemen totbijwoning der Algemeene Vergadering te doen blijken iloor het toezenden van een naamkaarlje aanden Voo Aange Ie commissie buiten de mogelijkheid ia aan de erst bedoelden allen individueel eene oproeping te doen toekomen zal zij daarin zooveel doenlijk door mcdcdeeliiigen inde dagbladen trachten te voorzien 5 Ten inde de noodige voorbereidende schikkingen te kunnen trclTen tijdig eene npproximalieve pnsenticlijal te kunnen opmaken enz wordende opgavui sub i en 1 bedoeld ingewacht vóóruf op den 25 Februari a s Latere aanmeldingenkunnen in het behing eener behoorlijke regeling