Goudsche Courant, zondag 20 februari 1870

Xs w iiiii iM Bi i W ni ii t c lIon ji nr che bislen waiirtnedo de te En der kerk bedreigt fin Ie vHii het oou vuderlaud ten uitJrcedi in overweging Listig loa wezen de Biirwerkiiig tot zulke bnar hun vaderland gcvnl het grootste episcopaat liet geils aan gten ttv rel iAND PA KI koning wordt al gevierd door het vnn het oarillon liii Ten Ben ure zanl Tivoli uip vnn het Schoolandacht te brenzijn de aanslaande kdam bg te ivonen n aan het ons geDver te nemen uit l ioopig hoofdbestnor Dur een vergadering n Nadat is raedeIII om de aanstaande tk r afgevaardigden J t te doen bijwonen usu van vele zgden Mieid ora alle zeer firienigen is zg na gekomen dnt de al degenen tot de cn die vnn hniina liet school verbond het bijwonen der Il 11 hel ij door toe 1 1 De zwarigheid plants der bgeeumming cciie overII gegeven boven zg trachten uit ling dat de ver isu te Utrecht maar ittfdecliiig van het n is ie in hare bij iivolgende bepaald 2 ure precies zal unilen worden te Ifa ide Depnrtementeo t Algemeen Ir ihel paleis tot stemming worden 9 van de Vergade Jtreeht hebben ge ai rvan hun knarlje like zii h ook MiBliinre d en daar M en al eeling behoorende en Secretaris nis aangemeld r kennis gebracht Afdceliiigen die nijedeeliug aan de den verzocht de leiieene Vergadering Itctite willen opgeven l i f eeling behoorende toegetreden doch October 11 de 1 kaartje afgegeven n voornemen lot P itteing te doen blij1 = naamkanrije aaq l i de mogelijkheid l I individueel ceno V t ij daarin zooveel = agbladcntriichtcn l fbcreidendc schik l leene npproxima dken enz worden ingewacht vc iór ttcrc aanmeldingen J oorlijke regeling f niet worden nnngenoraen terwijl alleen zij die zich tijdig hebben naiigenicld aanspraak zullen kunnen maken op slerarecht in de Vergadering 6 Ter bestrijding der onvcrmfldeiyke kosten znl door ieder ilic de Vergadering bijwoont aan den ingang der zanl ecne bgdrage van ƒ 0 50 worden betaald £ r i geon gelegenheid om de vergadering den 8 Maart voort Ie zetten zoodat zij des noods met eene avondzitting in ucii dag moet afloopen Eenige dagen geleden vermiste de schipper Joseph van der Lee liggende met zgii vaartuig alhier ƒ 230 aan bank en mnnlpapier A mvaiikeIgk dacht men aan diefstal doch Woensdagmorgen haalde Cornelia do Brniii huisvrouw van l ietcr van Gent wonende alhier aardappelen voor haar en hare zuster Magdalena de lirnin huisvrouw van Abraham van Kcede mede alhier woonachtig en toen zg beide aan het schillen zonden gaan vond eerstgenoemde eenige papiertjes in de aardappelen die zg vertoonde aan hare zusier en de e weder aan Elizabeth Louwerier huisvrouw van Dirk Lorius en nu bleek het dat het de geheelo som was die door den schipper was vermist en ofschoon geDoemde vrouwen in zeer behoeftige omslandiglicden verkeeren aarzelden zij geen oojjeiiblik om den gevonden schat bij den schipper terug te brengen die als belooning hunner eerlijkheid aan de dr e vrouwen ƒ 35 heeft gegpven liet is alsiiu gebleken dat vermoedelijk hei hoiulje vnn den schipper de papieren die niet al te goed waren geborgen heeft weten oieesler Ie worden daarmede heeft gespeeld op de aardappelen en dezelve zoodoende dni rin zijn geraakt De gouden medaille voor 36 jaren getrouwen militairen dienst met de daaraan verbonden gratificatie van ƒ 50 is toegekend aan den soldaat A K Koning van de i komp 3 = bal van het 4 rcg inf alhier in garnizoen In eene gislercn door de tweede kamer gehouden zitting heeft de coinmi sle in wier handen ten fine v in onderzoek waren gesield de geloofsbrieven van den lieer van Reenen geadviseerd lot tueluling van dien lieer na ecilsailegging In eene Maandag ten 11 ure te honden ittiug znl behandeld wortlen de begrouling der staalsspoorwegen daarna het voorstel van den heer de lloo van Alderwerelt nopens de schadeloosslcllingen wegens den aanleg van spournegen en eenige andere onderwerpen waartoe ook behoort de iiiierpellalie van den lieer Fransen van der l utle brlirrt ende den toestand van het vaarwater van Uütlerdam en Dordrecht naar zee Tegen Maandag 28 dezer is de agrarische wel aan de orde gesteld Op ecne inlcipellatie van ilen heer van Houten nopens den rechtsloesland der coaliliën van arbeiders heeft de minisier van justitie verklaard dat een wets onl werp op deze aangelegenheid cersidaags gereed zul zijn Naar men wil zou eene l ransch Nederlandsche manischuppij concessie hebben verkregen van de Griekschu regeeriiig tol doorgraviiig van de landengte van Curiiitlie waaroinireiit reeds lang niet onderselieiden Neilerlandsche ingenieurs zou zijn onderhandeld Ouk de opiieniiiigeii en berekeningen moeten door landgenooten zijn geschied Door dr Ilartsen is een adies aan Z M den koning gezonden waarin op niet meer of minder wordt aangedrongen dan op verbanning van alle huichelarij en lengen uit de staatsregeling op eene volks en geene geldverlegenwoordiging op een nieuwe grondwet met opheffing van alle weelde in de siantsregeling als hofhouding officiöcle bals ilinces en met het doen vervallen van t beginsel van onschendbaarheid des kuiiings als zijnile een huichelachtig spel met den persoon van den eersten staatsambtenaar gespeeld met afschaffing der eerste kamer met betere verhouding tusschen de beide seksen met volmaakt neutraal onderwijs op de slaalsscholen met bekostiging der godsilienstleeraren door belangstellenden met verbetering van verschillende wetten en met eene wetgeving op s meuschcn betrekking tot de dieren Men Bohrgft dd 17 ïebr uit Moordrecht Sedert eenige maanden beslaat hier eene vereeniging v in een tiental hceren en dames ilic in eene wekelijksche bijeenkomst zieh oefenen in de voordracht Ofschoon nng jeugdig gaf zij lojh gislercn avond reeds bewijzen dat zij met goed gevolg werkt en den lijd iiultig besteed heeft Voor eeiij talrgke vergadering van belangstellenden nil deze gemeente die vnn Oondornk en elders gaf zij Inen eene lonneelvoorstelling die bestond uil Jltijd Imoger oorspronkelijk looiiiel pi l in 1 bedrijven en Ik thans meer en Mier ijehruikelijhc iciuj kluchtspel in 5 tOQuecleu dit laiuste wus duor ccri paar leden zclven vervaardigd Pe uitvoering mag uitstekend geslaagd genoemd worden en alle leden komt de meeste lof toe voor hun uitmuntend spel Eene nug hooger waarde kreeg deze bijeenkomst daar er ouk een schoon liefdadig doel nan verbonden was De opbrengst werd loch bestemd voor eene hier bestaande vereen iging die zich ten laak slelt om inzonderheid de opvoeding der protcslantsch weezen in deze gemeenie te behartigen terwijl zij andere zedelijke en slolfelijke belangen ook niet vergeet Na den nlloop bracht etn lid diri commissie dun ook den heeren en dames die bij het steunen van een nuttig doel door hunne voorstelling ook Hun zoo velen zulk een geuotrgken uvond verschaft hadden den H iriDBteii dniik en uitle den weiisch dat de vereeniging in den edelen zin dier uitdrukking zich steeds moge blijven voorstellen hel altijd hooger terwijl zij bepaald mag rekenen op hooge belangstelling in haar nullig streven Een bal dat ook door de vereeniging nog gegeven werd en waarop een gulle opgev ekle toon heerschte volgde op de voui slelling De raad der gemeente Warffum het raadzaamoordeelende dnt de loekomslige landbouwschool aldaar zooveel mogelijk écn geheel vorine met derijks hoogere burgerschool beeft lot directeur aandie inrichiing benoemd den heer R üijkens directeur der rgks hoogere burgerschool Men schrijft uil Vlissingen dd 15 Febr De felle vorst doet ons levendig gevoelen wat hel zegt eilandbcwoiicrs te ijn De levensmiddelen stijgen up onrustbarende wgze in prijs üuk de winkeliers grijpen grelig de gelegenheid aan om hunne waar te doen rij m Om inaar een algemeen gebruikt artikel te noemen en el voor arm en rijk de koffie die per kilogram cent verhoogd is DoTeiidien oiithondeii de bakkers ons brood omdat zij bg gebrek aan gist die dagelijks afgebeden spijze ons liever niet schenken dan hun goeden naam Ie verliezen niet slecht gcre en waar liet ijkt hier dus niets op het land van belofle Binnen de slad i door hel ijs de gemsenschap gestremd met dat gedeelte der stad waar men zich van de Tonnenbrug be liende Wijl er niet gepompt kan worden slaal een groot gerlcelle reeds onder water Die de ligging vau onze slad kent begrijpt het groot ongerief Uit Neuzen dd 16 Pebr mei 11 men Blijkt hel uit hel dezer ilagpn bij de twecile kamer ingediende welsoiilwerp nopens de rcchlerlijke inileeling dat de regeeriiig aan de billijke en gegronde weiischen van ons voldoen en eene rechtbank vestigen wil in Zeenwsch Vlaanderen voorzeker de tegenwoordige tocsland kan daarvoor zcec pleiten i al was hel maar alleen de vermelding dat er jl Maandag voor de rechibank te Goes o a eenige rechtszaken uit het kanioii Axel Ie behandelen waren doch die nilgesleld moesten worden doordien Goes van uit dit district niet te bereiken was en waaraan vooreerst althans nog wel niet gedacht zal worden Uit Kelhel schrijft men dd 17 Febr Heden namiddag gebeurde hier een vrccselijk ongeluk Op den Delfweg even bniien het dorp sloeg de zoon van den landbouwer S Overgaagdoor het schrikken van het pa ird met zijne spoeliiigkist van den weg op en door het ijs Ofschooner spoedig hulp aanwezig was mocht het niet gelukken den ongelukkige Ie redden Toen men hemmet grootc krachtsinspiiining van onder den spoelingl ist uit het waler had gehaald was liij reedseen lijk Zijn hoofd was ileerlijk gekwetst Deomgekomene was een braaf en oppassend jongeling Men schrijft ons uil Langerak dd 17 Febr Gisteren morgen reed de logementhouder v Es vergezeld van zijne vronw die in eene slede was gezeten naar Dordrechl terwijl een derde persoon was medegenomen om de slede te duwen Nadat zij den logt lot op tweederden vnn de lehuisreis gelukkig hadden volbracht kwamen zij op de Otlolandsohe welering op eene plaats waar blijkbaar een wak gelegen had doch die zij s morgens ook gepasseerd waren Of iin de heldere zonneschijn hel ijs Ie veel had verzwakt of dnt het gewicht der slede Ie groot was daar van Es vóór op de slede voor eenige oogenblikkcn had plaats genomen op de boveiigezegiie plaats zakle de slede plotseling door hel ijs en had de persoon die de slede duwde de grootste moeite om van Es en zijne vronw Ie redden Nadal allen gelukkig aan het gevaar ontkomen waren begaven zij zich naar eene nabijzijnde boeroiiHoning waar zij op de meest heiisohe wijze van drooge kleedcren werden voorzien en hoewel zeer verselirikl in den besten welsinud Ie voet hunne woning bereikten Laatste Berichten Londen is Febr In het lagerhuis heeft de heer Forsler uit naam der regcering een nieuwe wet op het lager onderwijs ingediend De heer Forsler verklaarde dat hel tegen oordig stelsel van onderwijs niet langer aan de behoeften voldoet De regeeriiig zal volgenii het ontwerp de ouders nopen huiiiie kinderen Ier ocholc Ie zenden In alle districten zullen ti holen ondersteund van staatswege opgericht worden De scholen zullen onderworpen zijn aan staatstoezicht en toegankelijk voor kinderen van alle gezindten De oiiderwgzers zullen in de sleden benoemd worden düor de gemeenter aden en op het platteland door parochiale comités De kinderen van behoeftige ouders zullen gratis onderwg ontvangen CagliarJ 17 Febr De Cnrriere di Sardegnn meldt lat de liey van Tunis hst uitvoerend comité voor de financiën heeft gemachtigd tol het sluiten eener conventie tol regeling der openbare schuld en vaststelling der daarbij vereischle waarborgen Aan een Spaansch huis is concessie verleend tot den aanleg van een spoorweg in Tunis Madrid is Febr in de zitting der Cortes hcefi de minisier van koloniën een wetsontwerp ingediend lol afschaffing der dilferentieelc rechten op Cuba en Portorico en gelijkstelling van vreemde met Spaaiische schepen aldaar ten opzichte van kuttvaart en handel liet iiivoerreclit op suiker zal blijven bestaan tot 1 juli 1875 met eiken datum de invoer in Spanje zal orden vrijgesleld De r clilen op tabak blijven behouden tot nadere beslissing Rome IS Febr De tentoonstelling ia door den paus geopend Een buiiengewooe toevloed van belangslellenden was daarbij tegenwoordig Hamburg is Febr Tusschen Brunshausea en Twieleiiffelh is hc ijs in de Elbe losgeraakt en doorgedreven Berlijn 18 Febr De leden van den rijkidag hebben de pre idl lllen van het vorige jaar de heeren Simsoii Uje l en B ennigsen met I5 + 143 en 101 stemmen v in de 155 gekozen Geen der tegenkanilid ileii had meer dan 5 stemmen De vrije conservatieven besloten voorloopig geen tegenadres ie stellen Brussel l S Febr De Echo du Farleineut vetzeken dal de kczer der Fraiischen stellig verklaard heeft dat hij volstrekt aan geen ontbinding van het wetgevend lichaam denkt Parijs 18 Febr Men verzekert dat hel lin kerceiiirnm maandag zal voorstellen om ten aanzien der inlerpcllalie van Juies Favre over Ie gaan tol de gemoiiveerde orde van den dag met uitdrukking van vertrouwen in het ministerie Madrid is Febr Naar verzekerd wordt heeft Cabrera volstreU geweiaerd het hevel te aanvaarden over de Carlisiisehe lieweging zonder eene georganiseerde en gedisciplineerde armee Ie hebben of in hel bezit Ie zijn eener vesting GeiueiiKüc Belichten Pc flfschalTing van het dagblad zegel is voorgesteld ia het Frniische wotguvuud lichaam Ui armee van den Nuord duitschen boad op vrcdesvoet it voor lb7l iibtj cateld op H H l man waaronder 13 012 olïicififn Het luiiitiil paarden bedraagt 73 312 In Zwcdt ti ztjii dibsontcrs cii Israëlieten verkieubtar gestcld voor diiii njkstlnfr maar ij mogen geen miniater worden Te Rotterdam is het AmenkaaDHche barkschip Undinfl verbrand Op den bevroren Üonan die ï esth van Ofeu scheidt hebben zich verbclieidene wolven vcitoond liet taal en letterkundig congres to Mïddtlbnrg zal SO Aug en twee volgende dagen gihouden worden Aan de ineisjcbsohoul te HaHrletn ia door Z M den koning ci n jaarlijksehc snbsidie toegelegd tan f 2000 Te rtieeht is aan de huizen oui den wintcrsuood gecolleetrerd ƒ 4 815 39 Tc l arijs litbben dinsdng 150 huiszoekingen plaats gehad In de vorigf week zijn tnanfihen Weael en Oberhaasen twee conducteurs op den rcmtocatel TSn koude omgekomen Dinsdag jl is te Deventer eene patirdcn slachterij geopend In de külennujn te Morla Wallis rijn door eene outpluiiing 13 ï erklii len omgekomen Uu Kiigeliuid worHcti nog meer troepen gezonden naar Ierland iir zijn bij herhaling door len ter V lering erkregen ti tiet fliinlcg te naar Tunis grouten tuuloop do R K De leden van den N I Ki de koude arg el i kt om of Ken sniiiin eh Iniis hcfft roi gen viin urn iK r fg van K De pim l f dondcrdiig ondei tcntoiintff llini iitirewijd Ti Mi mmn ofillireekl de gist om brood te bikken Kiiiil lijk IS te Aruhem gezorgd voor de verwarming der pien iitit i j evungenn Te 7a i l e irt mr n begonnen met het üiuuenij ou dei o l de Znidei zec ingevroren sehcpen m lis w i i I m P f fi