Goudsche Courant, zondag 20 februari 1870

Arberdcrs liwesllc Tot in het iui r 1824 bestond er in Kngelandeene et waarbij ieder arbiMder die lot dn nn lentoe deel had genomen aan samenspanning lot verhooging van loüu veroordeeld werd om fcn oorte verliezen H t kon niet anders of een dergelijke willeKeufige interventie van de wet op den arbeid moest een hevig en steeds toenemend misnoegen baren bü de werkende klasse een misnoegen dat zicti klitte in gedurig en herhaald verwt Kr vormden lich benden die trots de doodstraf op dm misdrijf gesteld de weefgetouwen en maehincncn met vernietiging bedreigden troepen liepen het land af en verwoestten gansche distrieten In IS 13 werden r alleen Ie York 19 schuldigen ter dood gebracht Düch de tegenstand werd er niet minder door men vereenigde itich tot geheime genootschappen Uie icb ten doel stelden de gisting levendig te houden en overal werkstakingen te voorschijn te roepen En diezelfde genootschappen vormden de kiem waaruit de tegenwoordige Trade Unions on sproten Sedert zijn er overal in België Frankrijk Duitschl nJ Zwitserland enz arbciders vereeuigingen lot etand gekomen en in de laatste jaren heeft men ook in ons land een begin daarmede gemaakt In Engeland komen tegenwoordig de katoenspinners of werkers in massa bij elkander bespreken daiir hunne belangen en bepalen in overleg met de meesters de uit te betalen loonen die door beide partijen worden geregeld naar den staat der katoenmarkt En meer en meer vindt het gebruik in Engeland ingang dat de fabriekanten zich verslaan met het bestuur der Union en daarmede een contract sluiten tot het geregeld leveren vau arbeid voor een daarbij bedongen betaling Zoo begint incii in Engeland tich met die arheiders vereenigingen te verdragen ja zelfs het gouveriieraenl heeft haar verzoek tot erkenning in gunstige overweging genomen zoodal het geen twijfel lijdt of eerlang zullen de TradeUnions zich als wettige lichamen doen gelden Voorwaar een belangrijke verandering de elfde zaak die voor vijflig jaar nog een oor kostte nu weldra wettig verklaard gehomologeerd die d toekomst wil raden besludere de gfsohieilenis Maar is nu in Engeland wij meesters en arbeiders elkander onderling verslaan de kwestie opgelost en kunnen we op groiitl da u vnn ook ene vreedzame beslissii g voor jelicel Europa te gerooet zien Nicl wairschijnlijk werkst ikiiigen gepaard roet vreesaaiij igiiig duteii voort is het niet bij de eene dan bij de amlere iiidu iiie van tyd tot tijd wordt het duidelijk dat nieii streeft naar politieke macht om ook langs dien weg een beteren toestand te verkrijgen en hij velen want niet alle uienschen zijn even goedhartig rijst het verlangen om van verilrukleii i ou als men zich noemt onderdrukkers Ic orden Arheiders vereenigingen onder welken vorm ook schijnen dus het ladicnnl tot herbiclhiig niet ie bezitten zij mogen vcr iichtiiiüs niui li n aanbieden gene en doen zij iiiei de kw uil wueken voort op dit oogenblik is in Eiigelcinil de nood onder de arbeiders zoo hoog geslegni dat schier ullo bladen er met klem en nadruk op wij en Vanwaar dan toch die rampen in de Di iatschnppij wat is hier oorzaak WiU zul hel e iide ijn Een stoute vraag wie is met huiverig hierop len autwoord te geven Maar al vermeet men ich niet den draad van Ariadne gevonden ie heliben de zaak is van Ie e oat te algemeen belang d iii dal niet ieder ou spreken Ier wille van den uatuurgenont ler ille van icli eUen Nu dan de zelfzuchtige niensch heeft eens een beillooze bede geslaakt het was de Midasbede om goud de goden verhoorden d il gebed en dr i was de vrede gevlucht de groote gcldoorlog had een aanvang gtnoroen En plundering en roof traden an Ie orde van den dag de sterke overmeesterde den zwakke ds menigte werd verplicht om als lijfeigenen dienst te doen en bedriegers verklaarden dit voor de il des Hemels en noemden de vrijbuiters vorsten bij de genade Gods En naarmate het meiischelijk geslacht intellectueel en moreel meer ontwikkelde zag men uit naar andere midjleleii ter bereiking van het elfdc doel physieke kracht en persoonlijke moed konden niet langer baten het leenslelsel had reeds de avenucii gcmaaki eu nu werd het goud elf een macht om te Mnjden to onderdrukken te pluiidcreii te roovcn om het leeuwciHuimlecl ihit vcrovenl n pr ic vn grooten wien dit niel duidchjk hvc de gcsehiedenis der ongelukkige leren K i wordt die iiooaiüttinc sii j n ud met toenemende verbmenag lo rn vci ccn hap en hot vernuft ziju de bondgcnoolcn geworden van het kapitaal en slrcvcn met vereende krachten naarnieuwe lauweren liet is waar het valt niet to ontkennen in Uienstrijd vertoont de kleine mensoh zich groot hijdoorboort de bergen bindt gewesten en hemelstrekenaaneen met rijne spoorwegen en sloombooten spanteen koperen draad om de aarde langs welken hgzijne gedachten zendt vereenigl zeei U die gescheidenwaren en geeft aan de planeet die wij bewonen een aiiiler voorkomen Maar ongelukkig is hier hel einddoel weder goud en wordt de bron die leven en warmte moest geven tot een verlerende vlam gemaakt men sloeg er geen acht op dat de rensacntige ontwikkeling der industrie aan de lagere volksklasse zeer weinig ten goede kwam en dat zij zelfs de strekking schijnt te hebben om de ongelijkheid der middelen te bevorderen en dal telkens als men aan de kunslvlijl nieuwe vleugelen gaf men altijd hetzelfde resultaat erlangde hier armoede daar weelde Men sloeg er geen acht op dat zooveel nijvere handen in de fabrieken gebezigd op den akker en achter den ploeg tot een zegen der maatschappij zouden zyn j de industrie en waggelende troonen geven hoogere renten men ging dus voort op den ingeslagen weg de magische klank van goud en het geritsel van melallieken werkt betooverend Men sloeg er geen acht op dat het pauperisme schrikbarend toenam en de prijzen der eerste levensbehoeft n énorm stegen men sloeg er geen acht op dal de worm ook aan den burgerstand knaagt en insgelijks daar zijne verwoestingen aanricht men heeft er geen acht op geslagen dat de arbeiders kwestie eigentlijk geen arbeiders kwestie maar een wereld kwestie is want is niel overal bij al wat leeft de voornaamste gedachte voedsel heerschl niel zoowel in het planlenals in het dierenrijk een strijd om het leven is het instinct van zelfbehoud niet sterker dan eenig ander j kampt men niel om eigen voortbestaan en dat als het niet anders kan len koste van anderen Gewis de storm nadert langzaam maar zeker Wordt vervülgJ BurgerlJjke Stand Gësoukn 15 Fcbr Johanna Fraiiciiia otultrs J c Jong en J F Mcsarr 16 Adrianus Thcoilurns oiulers I tüii der Zwaluw en T Rost 17 Cathnrina uudtrs V de Vroom en L van Kijswijk ÜvhithF ütN 17 Feb T Straver 20 j iS J E Flux Med C de Jung l k j 19 Ë Üennis huisvrouw van C Trist 65 j ADVERTENTIEN Schoolverbond De leden der Afdeeling GOUÜA die de Algemeene Vergadering van 2 Maart a s to Amsterdam wensuhen bij te wonen met recht van stemming worden namens de voorl Coniniisaio uitgenoodigd van dit voornenion opgave te doen aan den ondergeteekende vóór den 25 Februari e k Latere aanmeldingen kunnenniet worden aangenomen Door ieder diede Vergadering bijwoont zal aan den ingangder zaal eene bijdrage van ƒ 0 50 worden betaald Dr W JULIUS Voor Op een HANDELSKANTOOR wordt gevraagd om zoo spoedig mogelijk in dien st te treden EEN VLUG JONGMENSCH liefst tusscben de 16 a 20 jaar eene nette hand schrijvende Inclinorenden gelieven zich in persoon of met fiunco brieven te vervoegen aan het bureau dezer Courant Kr wordt te huur nansebiidc tegen primo Mei a s EEN NIEUW HETIMMERD BOVENHUIS bestaande uit DUTE BEHANGEN KAMERS voor binnen en achterkamer ALOOVE MKIUENKAMEU KEUKEN met POMP DROOG ÜLDEU ruime iANG met PRIVAAT vn verder van vele gemakken voorzien Met vrjjen binnendoorgang slmuide op ecu der beste standen van de stiid Te bevragen bij den Uitgever dc er Te Koop of te Huur aan de Markt een MODERN WINKELHUIS te aanvaarden l Mei Te bevragen bjj V C llEUIIL Timmerman De ondergeteekende heeft de eer zijn Begunstigers te berichten dat hü do tot nu door hem uitgeoefende vleesclihouworij heeft overgedaan aan den Heer J W BRAKEL dien hij beleefdelijk aanbeveelt in de gunst die hy mocht genieten en waarvoor hfl zijn oprechten dank betuigt Februari 1870 T SPOOR De ondergeteekende de Vkeschhouwerij van den Heer T SPOOR luidens bovenstaande advertentie overgenomen hebbende neemt de vrijheid zich aan te bevelen in de gunst zijner Stadgenooten terwijl hij zijn uiterste best zal aanwenden om door eene prompte en civiele bediening aan alle billyke eischen te beantwoorden Februari 1870 J W BRAKEL De Ondergeteekende maakt aan zijne Stadgenooten Schippers Aannemers en HH Poldermeesters bekend dat hy zich op 21 February a s alhier op de W esthaven zal vestigen als ZEIL en VLAGGENMAIUJl en beveelt zich verder aan tot alles wat tot het ZEILMAKERSVAK behoort F J VERHELIK Gouda 19 Februarij 1870 Openbare Verkooping op DONDERDAG den 3 MAART 1870 dea voormiddags ten 11 ure in bet logement jDe Paauw aan de Markt te Gouda van een HUIS en ERF en 5 hectaren 13 aren 9 centiaren liggende in den polder Middelburg iu Jieeuwljk alsmede van twee SCllCLDBEREIMTEMSSEN ten lasten van dien polder en wel een groot 700 421 3 en een groot ƒ 92 33 beide rentende 5 percent sjaara Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOllTUIJN DROOGLEEVER te Oouda Openbare VerKoopIng op DINGSDAO 22 FEBRUARIJ 1870 te 10 ure van de APOTHEEK van den Heer POST aan de Markt te Gouda met opstal enz Daags te voren van s nam 2 5 uur te bezigtigen Vervalsching NiottogeiiHtiiaiule het wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang in Diiitscliland waar de verpakking van do ST OLLVVEüCK selie BORST BONBONS niet meer of min wordt nageiimiikt somtijds flfs onder misbruik van den naiiiii Men gelieve derlinlve up Iwt zegel te letten liiiudii lil uk v iij A ihiiika