Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1870

1870 Woensdag 23 Fctoiiarl N 858 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverleiilieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesctiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonnners VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave GEAVANCEERD Het is waarlijk kluchtig dat sommige bladen een ernstig debat voeren over de vraag of zich ook in ons land eene nieuwe partij vormt die men gewoonlijk de geavanceerd liberalen noemt Men betwüfelt Ijet bestaan en men ontkent de noodzakelijkheid men weet niet wat men beoogt het is immers alles volkomen in de beste orde een liberaal ministerie eene liberale meerderheid in de kamer de conservatieve partij geheel uit het veld geslagen en een nauwelijks bemerkbaar hoopje reactionairen wat wil men toch meer zyn de conservatieven veel anders dan ontevreden mukkemle liberalen Zij willen immers ook zachtkens vooruit indien het door andere personen geschiedt V Overigens z jn de liberalen ook zoo haastig niet en bepraten op hun uiterste gemak de oude quieatien voor de duizendste maal zeker om die als een erfdeel van nutte bezigheid aan hunne kinderen na te laten en ignoreereu met kiiulerlijkeii eenvoud de nieuw opkomende vraagstukkeu Vroeger reeds hebben wij onverholen verklaard geen vrede te hebben met die tamme achterblijvende liberalen die zoo mooi en zoo veel praten en zoo uiterst weinig afdoen De tüd gaat snel onze liberalen laugzaam en eindelijk zullen zij een eeuw ten achteren zijn Zij hebben zoo onlangs het eerste woord gehoord van de arbeiders quajstie elders sprak men daarover maar in het gelukkige Nederland bestond die slechts in de opgewonden verbeelding van enkelen en in allen geval zal die wel voorkomen worden door eenige verbetering en uitbreiding van het onderwijs der mindere standen En is bovendien d zer dagen het specifiek niet uitgevonden in het school verbond de kroon op het schoone gebouw van ons schoolwezen Als nu onze werklieden slechts nog 50 jaar wachten dan bpginnen wij stellig aan de verbetering van hun tne stand Wg twijfelen echter iian don duur van dat geduld De tijd gaat snel on de onweerswolken nad 1 Onze liberalen die zoo talmen z dleu achterhaald wov ien zjj zjjn to iM lioiidorid en zoudon nu gaarne oens rusten om zich lo verbroederen met de ciinseival leven Wy willen moor wij willen riuluale verbe tering der maatschappelijke toestanden goen palliatieven maar geneesmiddelen geen medelijden maar recht ieon strijd over woorden geen gekibbel over nietigheden Geavanceerden zijn die verder gaan en dieper willen treflen dan de flauwe liberalen die nu den boventoon hebben maar uitg3praat zgn Het belastingstelsel eischt grondige hervorming ten bate van den werkenden stand dat zal beter zjjn dan gebazel over de meer of mindere juistheid der benaming van vierden stand En hoe onnoozel men rich houdt men weet wel wien het geldt En de middelen die de hervorming mogeljjk maken zjj liggen voor oogen V ij vinden ze in de dwaze verspillingen voor oorlog Dit moet het eerste doel zijn voor de ware vrienden des volks Algemeene en gelijkdrukkende verplichting Algeheele afschaffing van weelde gunst en verkwisting De ioging der Groiiingsche staten heeft weerklank gevonden bj het volk en terecht wjjst de Ooessche Courant op de noodzakelijkheid om den wensch niet te laten rusten maar alles te doen om dien algemeen te doen uithpreken als de vereenigingsleus van allen die de grondige liervonuing wenschen onzer versloten maatsehapjielijke vormen Wij stemmen overigens volkomen in met hot genoemde blad als 1 t ten slotte zegt sMaar van het volk moet de zaak uitgaan Zoolang dit zich niet hooren doet schijnt het zelior dat zij verantwoord zijn die tegen alle eventualiteiten trachten gewapend te wezen en daarvoor de noodige golden vragen Men zou het een gouvernement als groot verzuim aanrekenen als het niet gezorgd had en dat zorgen kan niet zonder lasten op te leggen geschieden Wanneer dan die lasten zich drukkend doen gevoelen wachte men niet dat do rogeoring ze verminderen zal tenzij hot volk duidelijk verkhire dat het zijne krachten liever wil insjiannon tot betere bedoelingen dan om oorlog te kunnen voeren Uit dat oogpunt moeten de adressen dio nog voortdurend worden opgemaakt en ingezonden wolkom zijn on zij kunnen niet boseliouwd worden als oeno ongeodi lool de res io iils eene onzalige vrueht van railiealisnie of Ii Iihh riitis lieil geest iii ais ze siiiiis cinlell iilj esc liil leul maar wol als do luliiiovan oen volks gevoelen dat zijn grond heeft in het welbegrepen volksbelang dat te redelijk is dan dat hoe door iemand zou kunnen gewraakt worden BUITENLAND ENGELAND Blijkens officieele opgaTcn zijn er in Londen ledert het begin Ae es j liirs zeventien sterfgevnllen ten gevolge van de zoügenaamde liongerkoorts voorgekomen en vijflien iiiulfre die door gebrek aan voedsel ïproor i ikt of bespoedigd wiiren Dit treurig feil is in hel Ingerhuis ter sprake gekomen Da heer Goschen de vuoriiitler vnn het hoofdbestuur van den publiekeu oudersUnd erkende dal de staat van hel piiuperismc alhier hem smart en zorg baarde llij Hensehle d it er duor de onderscheulene nrrobestuien ecu grouler a ii l il armverzorgers wierd aaiigcsleUl dit was hel licslc mildel om gevallen van verhongering te verhoeden Sedert drie jaren zeide hij verder bestond het feit van de overbevolking der Londensche arm en werkhuizen of juister gezegd hot feit dat die inrichiiiigen te klein voorde behoeften waren op aanhoudenden aandrang der regeering werd er allengs in die leemte vooriien door het oprcchlen van nieuwe armen en weikhuizen zoo zouden er in den loop van dit en het volgende jaar elf dui end bedden of gelegenheden lot naehtkwarlier voor armen gevoegd worden bij dl ti a 34 000 welke thans Ie Londen in de armenen uerkhni en reeds aan e ig waren Het nemen van exceptioneele wetsbepalingen tot leniging der armoede lag niet in hel plan der regeering F R A N K R IJ K De commissie belast met het omlerwek naai de erkiiig van het handelssielscl hield Vrijd ig eene zitliiig Zij lii eft ioh in vier snb ooromissifcn gesplilsi ilie elk eene der vier hoof l akken van de Fraiisehe nijverhtiil tol het onderwerp liarer studiën zullen maken Dti vergaderingen zullen in het openbaar gehouden worden om aan de gehcele enqucle de meest mogelijke puhlicileit te schenken Ook zul een wekelijksch slcnographiseb verslag van de werkzaamheden het licht zien opens de bcruchle samenzwering is alleente melden dat liet liiikcr cenirum van het wetgevend lichaam hei fl eene bijciiikomst gehouden die door 65 l de i erd bijgsHc Jiid oui de houding Ie bepalen diehel al aaiiiu ineii legcnuver het ministerie Kenecommissie van drie leden gaf verslag van een onderhoud dat IJ lot oplii ldcriiig van eenige punten lieiielleiide de biiiiienhiii Kche slaalkuiide nicl den niiiiiiir Ojiivier li ul gcli iil De ini c iilerheid was iii gevoelen d it hel nooil akelijk vuur het linkeri i iilrum was aan de aanslaaiiile discus Mc der kamer l el Ie iieinui cii aan Ie ilringen cip de locpassing vnn hel piogramin i lulwilk ook door Iwee van de tniiiisicr de lili Uaiu en Uull el onderlccLcnd is