Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1870

zeer eenvoudig wetjontwcrp zijn Intrekkiiij von de nrt 414 41B en 4Ui vun t wctb v siriifrecht wuiirby ünderlinge siiinenspimningen van patroons of van wcrklii den om eenc vermindering of crhooging van t loon door te drijven werkstakingen en pogingen daartoe gestraft worden en daarvoor een artikel in de pla ts te stellen waarbij alleen iliegenen gestraft worden welke anderen gedwongen hebben aan dergelijke vereenigingen deel te nemen We verwachten dan ook dat het spoedig zal ingediend worden zoo niet dan rekenen we op den heer v Houten Laatste B erichten Parijs 21 Fehr In de werkplaatsen van Fonr chaoibault is eene machine gesprongen waardoor ontzettende verwoestingen werden aangericht Acht ersonen waaronder de oou van den eigenaar van et etablissement ontvingen vreeselijke brandwonden vyf hunner zijn reeds aan de gevolgen overleden Parijs 21 Febr De aanwezigheid van den aartshertog Albrecht geeft aanleiding tot het gerucht dat hij met eene vertrouwelijke zending bg keiler Napoleon belast is De prins van Asturien is naar Rome vertrokken Parijs 21 Febr De keizer heeft gisteren graaf Slackelberg Kussisch gezant icn gehoore ontvangen Napels 2i Febr De koning en prins Humbert zijn alhier aangekomen en hebben onder algemeene toejuiching langs de straat Toledo gewandeld Rome 21 Febr De theoloog Fried rich in betrekking bij kardinaal llohenlohe is uit de slad Terdreven onder beschuldiging dut hij le schrijver is der Brieven uit Home over het concilie in de Augshwrper JUgemeine Zeitimi Hrt gerucht betreffende eene op handen zijnde verdaging vun het concilie wordt bevestigd Parijs 20 Febr Het linker centrum heeft vóórdat de zitting der kamer heden geopend werd eene bijeenkomst gehouden De heer Jules Simon heeft in de kamer een wetsontwerp ingediend op hel lager en miildelbanr onderwijs Hij slclt voor dat lager onderwijs gratis en verplicht Ie lUien zijn De heer Morin heeft een voorstel gedaan waarbij de algemeene Raden bevoegdheid zullen erlangen om over staatkundige aangelegenheden discussie te voeren en ten dien aanzien een votum uit te brengen Dublin 21 Febr Ken persoon is iilhier in den afgeloopen nacht op slr iat vermoord men vermoedt door een feniiui Weenen 21 Februari In den llijksraad werd de discussie over de belasting op het bedrijf voortgejet Het voorstel volgens hein elk de fabriekanten die belasting van de loonen hunner werklieden zonden moeien aftrekken is ondanks de verdediging van den Minister verworpen Madrid 21 Februari Gisteren had een bijeenkomst van riidicalen plaats onder presiilium van den heer Zorill i alle Ministers waren le ciiwoordig behalve ïopele Men sprak over de noodzakelijkheid om nan de partij meer snnienhiing Ie schenken vooral mei het oog op de Ie voorziene botsing iret de unionisten i aar aanleiding van de grümU ct voor l nerio Kieo Het gerucht il dat er eene minislerieele wijziging op handen is De Kegcnl is gisteren alhier teruggekeerd Parijs 21 Februari In de kamer illiiig van heden drukte de heer lules Favre zijne voldo iiiiig er over uit dal de Keizer erkend had hoe de uitspraken van den nalionalen il gelden moeien boven die van het persoonlijk gezag Hij noemre dit een belangrijlc feit immers nicis was h cntchel ijker daii de vreedzame revolutie en zelfs een beperkte vrijheid was verkieslijk boven een absolute die haar geboorte aan schokken te danken had toejuichingen Volssouvereinileit zoo riep hij moet heden ten dage alleen regceren elke persoonlijke of collectieve minderheid die haar zou durven te weerstreven is daardoor reeds een mui iid element dat ten koste van goed en bloed moet ten onder gebracht worden Hierop verweet de heer Favre aan het ministerie dat het nog niet nan het land verzekerd en bewezen had dat het werkelijk door den wil des volks regeert Hij wenschle te welen elk programma het kabinet voorirmens was Ie volgen dat van het linker of dat van rcchler eciitrum Op die vraag antwoordde de heer lii fl ct beids En toen de heer Favre opmerkte dal dit onmogelijk was daar de beide programinen met elk under in tegenspraak zijn repliceerden de ministers lliillct en Darn onikennend Verder wierp de herr Favre het ministerie de beschuldiging naar het hoofd dnl het bloed had doen vlocitn Bloed heeft er givlocid hernam do heer Daru doch het was t bloed van onze agenten lules Favre keurde de talrijke gedane ar rcstatien af Hij eischte bovendien eene herziening der militaire ellen een rcurganis itie van de nationale garde en de ontbinding van de kamer Zijn rede besloot hij met te verzekeren dat zoo de regeering de bovengenoemde hervormingen in t leven riep zij bij hem en de zijnen een krnohtigen steun zou vinden j mocht zij daarentegen naar de zijde van het persoonlijk bewind overhellen dan zou zij een even geduchte tegeiikanling ontmoeten Nog wees hij er op naar aanleiding eener wederlegging van den heer l inard hoe de ontbinding der kamer onmogolijk was zoolang de regeering en do meerderheid in de kamer overeenstemden De heer Favre zal morgen zijne rede voortzetten Gemengde Berichten De politic ngt iiton te llheima helibcn ckn dienst gestnnkt Dt wiiUiT is tt St IVteraburg zuo zacht nis in verseheidfu jart iï Ik I geval niet waa l e AUiiclo is wcgeiia droogte en wiiid het roolifu op strnnt verboden Ouder de gemeente Spreng is vrijdag jl In enkele oogenblikkeu een huis en schuur met IS runderen 2 pnarde i enz verbmnd Ziitndng ochtend is bet eerste rytuig met tïvee paarden over hit ijb de Mer ede van Dordrecht naar Zuijndreebt gepassi i ui Üe Mr J C van TA nncp pres der Ccntraalapoorneg inaat schappij IS tut f lOU boGle of 3 dngca govangenisstraf verüordceld wegeiia bi t tp laat aaiikoiinu vaneen trein De ii eds l iiig dreigt lulf werkstaking der letter itters if WeeniMi k zaterdag int i broken Isabella heeft 2 millioeii frs bobeliikbaar gesteld om de onrust guaide te honden 111 ypiinje oor do betrekking van hd der lekenkaraer hebben zich aangemeld 3t pcrsunea liij den lagen wa erstand o r Uet Fraiinehe It gcr zal nog door verlof en afdauking aanzienlijk verminderd orden In Kneftland rijn duuende hectoliters aardappelen bevroren Te Kutterduni is een booswicht lu het bnis gedrongen an eene oude diunc op de fblek de De bure i die wijten dat bijiii nuinaod in die oning werd toegelaten wnarschuwden de politie De e onihingibleii het huis en grepen den indringer toen hij de vooftleur milde uit lurhten na eer t getracht te lubben door eene afhlerdenr te untkoincn De oude vruuw Merd dood m den gang gevonden de ntisdudigcr beeft erkend dut hij hnar heeft gev orgd Hij vvaa in het bc it an haar knipje niet g lil Posterijen Lijst van brieven mei un ifinide adressen Verzonden in de maand liiiHi n 1870 Van Gouda apu H Eni elhard 1 Korst 2 stuks 1 van Moük H van L srndoorn J v d Siarre Duty O an Tuijl H van iroeniiigcn i de Haas van der Ice W J Visier Rosier de Labey J Folkers II J van IJ cndoorn allen Ie mslerdam A van der Kooij s iravenhiige i de Haas Haarlem C van ll ilni H irnielen de üraiif en J l rinscnberg lyeiil ii A de Joiia Liiischolen 15 Jnarsveld Lupik 1 Hoof Nieuvvediep J Hoogendoorn Oiidewater C van der Vlek l lreeht F liilhol Zienk e J Eukbcsle niet leesb iar Van Hodvnp aan K Loef Dedemsv iart j S van Vliet Nieuwkoop i Sinks Van Hiiailmht aan Stoombooldienst Bommel Van Jimrilrecht aan L Kecllioer Oud AlbUs Ingezonden Arbeiders Kwestie Vervulfr Men heeft gezegd zorgt voor het onderwijs en gaarne gunnen wij het licht der wetenschap aan onzen armen broeder en zullen ook d iartoe medewerken doch men geloove niet dat dil de ziekte der maalsthappij zal genezen het ziil de diepte der ellende beter doen inzien duidelijker doen begrijpen het zal de crisis nader brengen Men ver iiehle liet dal naarmate de elopgevoeden talrijker worden ook le bronnen van bestaan zullen vermeerderen arbeid en talcnlcn zullen nog meer dan tegenwoordig de slaven van het kapitaal zijn de prediker van revolu ie en eommniiisme z ullen Vermenigvuldigen en het iloor kommez en gebrek uitgepntle volk dat niel ic verlicen heeft dan een rainpz ilig leven zal er gehoor aangeven Jl iar zul men zeggen is er dan geen middid om dicii siorin te bezweren geen l aelolus wii iiiii de Midasinaalsehappij zich baden kan J i die is er en heet liuiiininlfU leen humanileil die zioli nieiibaiirl in het geien v iii aalmoc eii hetwelk hem die üntv ingl verne dcri en verslaaft tnanr humnnilcit die er een levenikwestie van maakt om de maatschappij van desiu der armoede te verlossen j humanileit die het ejiuismus doodt en aan ieder de overtuiging schenkt dat hij tot het menschdom behoort humaniteit die den vrede slicht tusschen kapitaal en arbeid ca beide doet samenwerken tot heil van allen liuraaiiiteit die bij elke nieuwe onderneming minder doet letten op groote winsten dan op het belang hetwelk de maatschappij er bij heeft humaniteit die vooral het oog doel slaan op den landbouw niet om goud maar om graan die bron des levens te delven humaniteit die de speculatie op de neigingen der mensehen in alcohol en opium verbiedt humaniteit die het vervaardigen van ohassepots en kanonnen overbodig maakt humaniteit eindelijk die regtvaardige wellen geeft de weelde terugdringt eu de Kare werken des vredes beiHiermt Doch is de groote menschenm latschappij ontvankelijk voor dien zegen Helaas het valt te betwijfelen Ten alle lijden zijn er edele zielen geweest die den Kros in de harten hunner tijdgenooten wilden ontsteken men hoorde niet naar hen en wanneer zij hunne slem luide verhieven dan werd gifbeker of marteldood hun deel En wat is het lot van hem dje thans in de negentiende eeuw die eeuw van verlichting datzelfde beginsel huldigt en aan het woord humanileit waarde beteekenis en leven wil geven Men noemt hem een dwaas een nóo philanthroop een betweter Toen Napoleon I vóór zijn tocht naar Egypte door vele vrienden werd aangezocht om zioh aan het hoofd te stellen cener samenzwering ter omverwerping van het Directoire was zijn antwoord Let Fraii nis ne sont pas encore assez malheureux ils ne sont que mccontents Is dit gezegde ook van toepassing op onzen tijd is men nog niet ongelukkig genoeg hier hoortmen het verwijderd geruisch van den storm nog niet daar De klachten der armen worden in de verblijvenvan weelde niet vernomen Mogelijk wanneer de palliatieven arbeiders vereeiiigingen hebben uilgeiliend en nog meer ellende hier en nog meer goud daar te vinden is mogelijk wanneer de nuoilkrelen i l de holen van gebreken j inuner opgeele eii door duizenden herheald onheil Kll iid eergalmen mogelijk da men dan zal zeggen laat ons inenschlievend zijn Mogelijk dat dan de huichelarij het masker zal afleggen godsdienstlnislen zullen worden gestaakt de golven de neviogeii geldzec zullen zwijgen Mogelijk dat men dan hel evcnwigt tubschen de werken van weelde en van nut zal weten te bewaren en de liefde zal volbrengen waarop het verstand zich heeft moe geducht Kn wal betaamt on $ na deze overweging Zullen wij als f iiaiisten het hoofd buigen en werkeloos blijven of in misdadige onverschilligheid uilroepen nprcs nous Ie deluge Neen het schelpdierlje bracht zijn hulsel aan tot vormin vun den krijlberg wij zullen het egoïsme besirijileii met al de kracht die in ons is wij zullen de liefde werkzaam trachten te maken en het eijjenbelang wijs wij zullen bij de minilere sl iiidfii gevoel van recht opwekken dat van billijk heul bij de hoogere w ikkcr schudden wij zullen den meiiseh w iardeeren n iar zijne deugd en talenten mei meer naar zijn gelclswaarde en zoo zullen wij de z iclen eener loekomslige broederinaatschappij om ons heen slrocjen en medewerken ter voorbereiding van een beleren toest ind Dil is mogelijk onze laak M Burgerlijke Stand JiKtutiN 18 l fb Dimplieria Mnria Amiilia ouders H J J Vcrlfjih uil C M A Verbceck lü Dirk ouders Ilulsi hiT eo W vnn der Holf Willom uurters K de tiuiT eu C Nergetr lolmimes Hendrik ouders H TijitiTiiiiiii en O N van der l ljink 20 Hendrik ouders Il Fink eu 11 Ziiijtwyk Maria ouders H P Bekken CU Hlnuk 21 Jni obuB ouders A Tuiloo en G Joniimeil U illeiniiia ouders M Miaipen ca H B de Knoop tiijsbtrtus üud rs A di Keizer eu H Haverzaid Ovnii H iN 18 Keb 1 P in i Santen 81 j 0 H M Jiinmant 3 1 j T Hofman 20 j A Kabel 67 j 21 T viui der Kiiit wed 1 van deu Ring 78 j A de l ui ï l v advertentien Heden overleed tot innige droefheid van niij niijne Kinderen Behuwd en KleinKiiidcreii mijn j elieide Echtgenoot de Heer Al NOid i S K nEIi na tijdig voorzien te ijii vitii lic 11 H Siicranienttm der stervenden in den uiiderdoin van niim 07 jaren Wed A KABEL BlEHBNAAU ioi DA J t l ebniarij 1870