Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1870

I ♦ Den 21 Februitrü 1870 overleed te Gouda tot müne droefheid uiijne ïeliefde Moederliike Vriendin Mej de Wed N J FEUGEN aeb L HUIJSER W F A BRUINSMA Dë önder eterko iden Iwtuigen bij deze hunnen dank voor de vele blijken van deelneming bij gelegenheid hunner 25 jarige echtvereeniging ondervonden Gouda F WELTER 21 Febr 1870 C WELTE R Woemxe Voor de vele bewijzen van deelneming zoowel in de ziekte als bij het overli den vanmijnen geUefden Echtgenoot betuig ik mijnenwelmeenenden dank Gouda Wed BEoONJE 21 Febr 1870 H v Zutpuen P S öe Affai e voor zooverre de MANDENMAKERTJ aangaat zal door mijnen Zoon L BELONJE voor zijne rekening worden voortgezet Frans Fortuijn Jr is heden gedurende 25 jaren als POTTENDRAAIJER in de fabriek der ondergeteekenWden aan den Turfsingel alhier werkzaam en het strekt hun tot waar genoegen van hem te kunnen getuigen dat hij zich steeds heeft onderscheiden door loffelijken ijver en goed gedrag K 0 JONKER Gouda 21 Febr 1870 Lc kaaT ITrïVbLI bfl het Station van den Nederl fihynspoorweg te GOUDA SCaaOUWBURG van ROTTERDAM onder Directie van den Heer LOUIS BOUWMEESTER C DONDERDAG 24 FEBRUARIJ 1870 des avonds ten 7 2 ure De Düclitcr van den Galeiboef Drama h GranÜ Spectacle in 6 Ittdnjveii naar het frausth an MARQUET en OELULIJ door J P HAGEN met nieuwe Dcoratien cu Costumea Voorafgegaan door De NACHT van den nOORD Blijspel iD een HrJrijf Prijzon dor Plaatsen Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen te bespreken dagelijks aan het Lokaal TIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Prog r amma s aan het Lokaal ver krijgbaar Geneeskundig Attest De Chocoladen van het huis FRANZ STOLLWERCK ZONEN te KhuiEK a d Rijn heb ik na naniuwkeurig onderzoek bij zieken herstellenden en zwakken met uitstekend gevolg aangewend Zij zjjn niet alleen vrij van ieder bijmengsel maar zij onderscheiden zich ook van andere fabriekaten door grootere Cacao gehalte fijnere bewerking fijne geur en duurzame hoedanigheid Mijn op veeljarige ondervinding steimend oordeel is dit dat bovengenoemde Chocoladen in geneeskundig opzicht bo en alle anderen de voorkeur verdienen Dr STARK koninkl Staf Arts Men vindt dtzc algemeen goedsok urde liocoladen m originele verpakking te Gouda hii J 1 VAN uEii SANUEN llaiiKot en Koekbakker op de Groute Markt De DIRECTIE der BrundvcrzekeringMaat schappiJ AiicHiMEUEs in liquidatie brengt hiermede ter kennis dat ten gevolge der verplaatsing van den Heer IL P VOORDUIN als Notaris naar Sihoonkmn de liquidatie der zaken vnn de Agentuur Gouda on omstreken is opgedragen aan de Heeren viN oEii DOES C Kassiers en Makelaars te Gouda bij wie alle vereischt wordende inlichtingen zijn te bekomen De DIRECTIE bovengenoemd sGbavenhaoe 17 Februarij 1870 opgerigt te Londen in 1803 Nominaal Kapitaal f 14 400 000 Gestort 1 400 000 Reservefonds 8 700 000 Waarvan honderd duizend Gulden is ingeschreven op de 4 pCt Nederl Grootboeken Hoofdkantoor tevens domicilium in Nederland Westeinde n 32 s Gravenhage Direktie MEIJEN VERWEIJ Wij hebben de eer kennis te geven dat ten gevolge der verplaatsing van den Heer H P VOORDUIN als Noi aius naar Schoonhoven tot zijne opvolgers als Agenten van deze Maatschappij zijn benoemd de Heeren van der DOES v Kassiers en Makelaars te Gouda bij wie alle inlichtingen zgn te bekomen De Verzekeringen bij de Maatschappij AiiCHIMEDES in liquidatie loopende worden kosteloos en tegen dezelfde premiën overgeschreven Cloiida sGraveiiliage De Notaris J A vak dii n BROEK te Zoetermeer zal op WOÉÈSDAÖ 2 MAARTe k ten lO j ure ten raaQhui7 e aldaar verpachten de peroeeleü BOUW WEI en HOOHAND benevens het VISCHWATER gelegen langs den Rhijnspoorweg tusscheu Gouda eii Gravenhaye zoo als bij 8ilom verspreide Billetten breeder is omschreven Te Koop of te Huur aan de Markt een MODERN WINKELHUIS A N 47 te aanvaarden 1 Mei Te bevragen bij W C REUHL Timmerman Den Weled lieer dr J G vm te WEENEN jaam m 2 1 Jiinun y 18 19 Ik ver oek UHd my ten spoedigste eder Ie zenden 100 tl Anatlierin Mondw iler en 6 doosjes tandpocdcr Het debiet vooral vnn het AnntherinMondwiiter neemt alhier door de steeds heiUame werking steeds toe en kan UEd melden ik vim verschillfcude zyden hi b vernomen het de gunstigste resultnien heeft uitgewerkt tegen verschillende mondongesteldheden j i zelf tegen hevige tandpijn war rtegen andere middelen vergcefsch waren aangeivend Myn voorraad byna verkocht zynde hoop ik UwEd de afzending zooveel mogelyk zult bespoedigen Mut Hoogachting UEd DVV dinaar H G van Aken Te verkrijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de lloügstrniit wijk A 12a i Ie Koilerdam bij F E v in Siinten KolF apoth en A Schippereijn k blaauwe porceleinwmkcl Ie s Iliige liij 1 L F c Pnabilu apoth Ie Lcydcn bg 10 Noordijk Ie Utrcchi bij F Altenn iipolh Ie Amslerdnm hij F vnn Wimlheim O verkoophi is Ie Oudew ilcr liij T J van Vrcumingen o choonlioMn bij A o louilu Ui uk mil A Uiiiikiuiiii H VON GIffiBORN Apotheker en Fabriekant van Chemisch Toch nische Prajparaten t Emmerik a d Rijn Si ecialiteiteii Zuiver Malz Extract Moutstroop uit 700 0 moutsuikei dextrine tiwitachtige sloffen en phosphorzure zouten snmengesleld wordt door prof VON LIUBIG Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteilen aU een üoht te verteeren en voed aam middel zeer aanbevolen bij hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij sorophuleuse kinderziekten m plaats van den walgelijk smahnden levertraan De flesch van 3 ned oneen 7 5 Cents Staalwijn een aangenaam en licht in te nemen yzerprteparaat is van de gunstigste uitwerking bij bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering De flesch a ƒ 1 universeel Zuiverings Zout bekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel iegen alle maagkwalen als maagpijn mnagkr imp slechte spijsvertering zuur enz in pakjes van s kilo a fiO l i kilo n 33 en Va lo 1 C Wormpatronen tot verdrijving der wormen bij kindeien en volwassenen per stuk ii 6 Cents Haarbalsem eau oe cologne philc I OMF zuivert het hoofd van de schilfers belet dadelijk het dtfallen der hnn n e i brengt in eenen korten tijd eenen geheel niemven groei Ie voorschijn Groole flacons 11 90 en kleine a 45 Cis Idiaton droppels tegen kiespijn zonder schadelijke beslnnddeelen bevrijden oogenblikkelijk van de licvigslc kic pijn Het fleschje 45 Cts Aromatisch Mondwater ver ijdert den kuaden reuk uit d n mond ca zuivert de landtn Het sterkt het gebit en ziek taudvleesch en houdt al de deelen van den uiond ge ond en frisch De flesch i 10 Cents Dr Romershausens Oogwater tot behoud herstel en vcrslerkuig vnn het gciiohl in grootc fla IS u ƒ 1 en in kleine u fl c ii 30 Cu Origineel flesSChen van Apotheker GEISS ïi 1 50 Te Gouda bij L ELTKE lloüge Gouwe En in de bekende Dcpois in de andere sleden Bij ieder flacon en iijer pakje is eene gebrniksiiaii ij ing AÏÏSHÏmÏBIX s of ANTI RHüffl SlTISHE WATTEN ïer genezÉiig van de mecsl ingewortelde Rliuinaliek Khuinnlische Tand Hals en lloafilpijii Rhumatische Kramp en AandoeHingen in den Uug in de Zijde en bestaat er tot heden pten neil amer en loens goedkooper middel dan de eeiiig onnavolgbare en kraclilif werkende ABSHAUBBI N S ot ANTIRHUMATISCHE WATTEN Het nut dat zij alom slichten is groot en trekken daarom de aandacht van iedeieen tot zich ook van de geneeskundigen die de elve tegen genoemde kwalen eer aanbevelen De mierst gocdkoope prijs van slechts 30 cents per bl id zal ook niemand lerug behoeven te houden om zich aan eone proefneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te scbuflen kenbaar aan de onderteekcning der blai iwe omslagen waarop df sebruiksaimwij ing en de namen der 260 Dépótshouders voorkomen door den Bercider en Hoofd IVpöi houder A BBEETVELT Az te Delft die de e Watten o a verkrijpibanr heeft gesteld bijT A Cl VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A i lilNS Zevenhuizen J WILHELMUS Woerden T W 1 1 N UIL S i n oeen A KALLINü A jJ n 1 101 1 KA1 E ios o a V pm xJ J Ï Wngeslntnl HoUerdam A KKLiNARDT Oi stpuoft OTTO IIÜOÜENDI IK l apdle ajd l lsut IJ De tuigt en toen schen derheid der ziJn van ten bet staan stand het tiend noemen landbouw verbetert dertdaard maai der omsi Zfln recht moeite te aange voor het Jichter zouden de licht schaffing over de van Allerlei neer er daarvan belang verstand meeste Ook onzen lei deljjk i 8iiBas tt T