Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1870

Vrijdag 25 Fcbraarl 1870 N 8ö9 GOUDSCHE COURANT Nieaws en Adverleiitieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één viir des namiddags op den dag der nitgave 9 cli Tech ï iijn I ui 70 0 en pliosId or irof leeskundige voedzaam Ic d borst srüphuleuse makenden ICcDts ti teuemen terkiDg bij Itige hoofd gtering bekend nis liddel tegen tnp slt hte Vs kilo a hts 1 1 or wormen I Centi K rHILOInfers belet g in eenen je Ie voorIn 45 CI1 ppijn ion oogenblikphje45 Cis prw jdert den de tanden Ich eii houdt frisch De ter ot bf gezinlil in a ü 30 Cit Ier GEISS l ouwe lere steden fi e gebruiks ATTEN cide Rhumai fdpijn RhuI en llug in II hcil amcr 11 ounavo rs I ATTEN 001 en truklot zich ook eren genodmtit gocdkoope l ak nieinan nn eeiie proef his fX zich n ae onderjp de gebruiks ii i puishoudera lu IH póibciider lU te Delft jeu gesteld bij it Rdtlerdciiii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Het Tiend en Jacht rcclit Nog veel in onze nieuwere maatschappij getuigt van oude tjjden van tijden van geweld en verdrukking toen er mannen en kerels waren toen de mannen vrjj en zelfstandig als heerschers optraden en de kerels verreweg de meerderheid slechts bestemd schenen om de luimen der bevoorrechte standen te voldoen Jaren zjjn sedert die tijdwn verloopen de sporen daarvan vindt men toch nog in onze maatschappij terug en niet zelden moet men vragen hoe is het mogelijk dat zoo iets niet alieen kan bestaan maar dat zulk een middeleeuwsche toestand door wetten kan geregeld zijn Of zijn het tiendrpcht en het jacht recht om iets te noemen geen middeleeuwsche rechten De landbouwer bewerkt met ijver zjjn land hij verbetert waar te verbeteren valt en vermeerdert daardooi j aanmerkelijk zijn bezittingen maar lijj werkt ook tegelijkertijd voor een ander ham d kwijls dheel onbekend persoon die omstreek = 1 den oogsttüd een tiende gedeelte van Zfln gewas verpacht waar door e pachter het recht verkrijgt om het tiende deel van de met mo3ite arbeid en zorg verkregen vruchten weg te halen Zeker is dit voor geen landbouwer aangenaam eu even zeker is het hoogst nadeelig voor den landbouw in het algemeen want door het tiendrecht toch blijven vele verbeteringen achter die de opbreagst der lander en zeer souden vermeerderen Maar reeds dikwijls zijn de groote nadeelen van het tiend recht in het licht gesteld reeds dikwjjls is op gehcele af8cha£5ng aangedrongen wetsontwerpen zjjn reeds over deze zaak ingediend altijd blijft zjj aan de orde maar de landbouw Wijlt in weerwil van dit alles met het tiend recht jezwaard Allerlei hindernissen worden opgeworpen wanneer er van afschaifing sprake is en de tijd laarvan is nog niet e bepalen omdat eigenbelang en vooroordeel sterker zijn dan gezond verstand niet zelden ook 1r hen die het meeste belang bij de afschaffing hebben Ook het jacht recht behoort niet meer tot onzen t jd in iveerwil dat liet nog door a lerlei wetten en verordeningen geregeld is Schadeljjk gedierte benadeelt den oog t van den landbouwer g iiinic zoud liij ijii gcw w tegen die aanvallen verdedigen en de aanvallers onschadelijk maken maar de jachtwet verbiedt het heir en straf zoude niet welden het gevolg zijn indien hg zijn eigendom tegen viervoetige dieren wilde verdedigen In het gunstigste geval kan h zich tegen betaling eener jachtacte het recht verschaffen om zjjn eigendom te bewaren maar behooren zijn bezittingen tot een private jacht of liggen zjj in de nabijheid eener eendenkooi dan mist hij ook die gelegenheid en hangt hy geheel van de eigenaren der jacht af of deze hom willen beschermen tegen z n aanraudera Jachtovertredingen en vervolgingen zijn daarvan het gevolg Die wetten zijn noodig zoo zegt men tot bescherming van het jachtveld Schaft de wetten af en het wild za spoedig verdwenen zjjn de hazen zouden spoedig door een algemeene vervolging uitgeroeid zijn vele menschen zoudeu door het ojihouden der bescherming in hun b istaan verkort worden en wat niet meer maar bij al die redeneringen wordt het nudeel aan den landbouw door het wild wiegebracht geheel vergeten of recht middeleeuwsch niet geteld de jnchfc toch is een edel vermaak en daarbij behoeft men iften rekening te houvien met de belangen der dorpera Bovendien is de jacht et in wildrijke streken een oor aak van immoraliteit omdat wetsovertreding en wetschendiug daar aan de orde zijn Stroopen wordt dan volstrekt g€en kwaad geacht even min als smokkelen aan de grenzen Men beroemt zich daar op het overtreden der wetten CU tracht zooveel mogelijk ambtenaren en Oj zichters te misleiden Een stelsel van bespieJing is daar noodig dat niet anders dan de onzedelijkheid kan bevor ren Boven al die bezwaren staat echter het behoud van het jachtve behoeve dor jagers daaraan zijn alle andere belangen ondergeschikt en men zoude zelfs dankbaar moeten zijn lat in latere tijden eenige bepalingen in de wet zijn opgenomen om ook andere bolaugca dan juist die van het jachtveld te beschermen Hierin v verandering dringend noodig De wtt Lehoeft liet jachtveld niet te beschermen d zorg zjj den jachtlief hebbers zelf aanbevolen Zij zullen wel de gelegoiiheid zoeken tot jugeu Als in zoovele zaken kiui de stuit ik liij dete uiik liellmssi iiire in acht nemen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LE JTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Geef den landbouwer het recht zijn eigendom tegen het gedierte te beschermen en h zal niet meer behoeven te klagen over willekeur do liefhebbers der jacht een wreed vermaak tujschen twee haakjes dat nog geheel aan vroegere tijden herinnert zullen toch nog gelegenheid hebben om aan hun zucht naar dooden te voldoen En tiend recht en jacht recht zjjn voor den landbouw schadelijk fiien spreekt nog al eens over de vele voordeden die de landbouwers boven andere burgers genieten by het bespreken der patentwet wordt dikwijls op het feit gewezen dat landbouwers vrij zyn van patent en de onbillijkheid van die vrijstelling betoogd maar zoolang de landbouw door zoovele andeie zaken lijdt kan van onbillijkheid geen sprai e zijn Gelijkheid niet in een enkele zaak maar in alles moet in de wetgeving heerschen gelijkheid voor de wet moet in alle jpzichten voor alle burgers een waarheid zijn Jacht recht en tiend recht zijn met die gel kheid in strijd en een waarlijk liberale regeering moet zoo spoedig mogelijk trachten om die ongelijkheid te doen verdwijnt n Afschaffing van de ticmlen afschaffing der jacht voorrechten zijn eischen van onzen tjjd die dringend regeling behoeven BUITENLAND ENQELAND De foogenanmde nationale dagbladen van Ierland verklareii de ingediende net belreffei de de lersche grondquKstie ten eenen male verwerpelijk Volgens de Nation is liet kn jeiwerk met grooten ophef te berde gebracht en eigenlijk ten doel heibende den bestaanden staat van raken op te lappen maar ongeschikt om de Iers he laiidquiestie tot afdoening te brengen Volgens den Iriihman is de bill etn snood bedrog ten doel hebbende de dwingelandij der groiideigeniiren slaande te houden onder den schijn van herstel des onrechts waarover de lerscha boeren zich beklagen De WeMy New spoort 1e Ieren n in zich teu krachtigste te blyven ver ellea legen de invoering van deice wet w iardoor 7y oieer dan ooit slachtolt ers ouden worden van de landbeeren De gemf igde lersche bladen zoowel d conservatieve als de liberale spreken in iet alge t meen zeer gunstig over het ontwerp waarin geen grondslag len aarop erne goede regeling van la iaii l fnirslie kan worden tot sirnd grbrai lit De Kcmiumut foiistiiuer inc vif j iii inmenliPiil diit Ie Irisciio LuidliiM iiid i lii er il irlnliihe 11 1 1 betndigl l crsoiKii aii di iuk i iiiKi iiliiupci di iii liliiig piij cii ilil ünt tr l i ui rs in