Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1870

dcrs dfr vusle pnclilcmilnplpn c m d it de bill uitraunlnid Is en vij dir ren j mr eledoii betoogden d t er mei morst of kou geda iii orden ijn thans eer ii f e i met d vooratpllen van den premier IV ladiciileii i ullen zicli haaslcu het ontwerp goed IP leuren en uit het knmp der eoiiservnlipnn worden loftuilingcn vernomen aan hetadres van den heer Gbidslonc gericht Nimmer zegt do Ecommid verwierf een zoo belingrijk elsontivcrp zoo eer de nlgemeeno goedkeuring Trouwens hel huldigt het sohoone beginsel billijkheidjegens allen == S 5 ï 04Sïë =i== P R A N K R IJ K Van de opening der Romeinsche tenloonblelling geeft een der bladen dit verslag In de weinige woorden door den piius bij die gelegenheid gesproken w is alleen le e uitspraak opmerkelijk Volgen i sommigen moet de godsdienst met den tijd veranderen en heeft ook zy behoefte aan een jaar 8 Maar ik zeg dat dit eene godslastering is De godsdienst van Jezus Christus blijft met Jezus Christus de eifde die zij van den beginne aan geweest is Derhalve 1 te beweren dat de godsdienst met den vuoruitgang van het menschdom gelijken treed kan houden is eene godslastering De paus zegt het en wij gelooven hem op zijn woord 2 Het Christendom zooals het tegenwoordig is wonende in pnlei en in kant fluweel en goud gedoschl met prachtige inkomsten verrijkl met aardsehe goederen overladen en naar de heerschappij der freld si revende is hetzelfde Chrisiendcm dat in een stal geboren door een wonder e Opd dal vogelvrij verklaard is en uiWrukkeUjk getuigt Mijne heerschappij is niet van deze wtrdd Ook dat zegt de paus maar hij moet het ons dikwijls herhalen eer wij het kunnen gelooven De staatscommissie belast met de laak omeene nieuwe wet op het hooger onderwijs te omwerpen is voor goed geconstitueerd De heerGui ol is voorziller dier oommissie De heerenJules Simon en Bnrthclemy de St Hilnire hebbengeweigerd deel van de oommissie uit Ie maken Zijhebben aangevoerd dat hunne veeluildigep irlemen taire werkzaamheden hun niet veroorlooven de benoeming ann Ie nemen In de zitting der kamer heeft de heer Jules Simon Maandag een wetsontwerp ingediend op hetlager onderwijs Kosteloos en verplicht lager onderwijs is het hoofdbeginiel de er net De ouders die zonder wettige reden hunne kinderen niet naarde school zenilen kunnen door de rechlbanken veroordeeld wolden lot eene boete van 1 ÜO frs Voortswordt in het ontwerp eene som van een raillioen nan den minisier verleend voor hel kosteloos onderwijs aan kinderen in werkplaatsen De heer Morin deponeerde een ontwerp wan bij nan d algemeene raden de bevoegdheid wordt toegekend om een votum nit Ie brengen ten aanzien van staatkundige en economische quasslien De redt van heer Jul s F ivre in de kamerzitting van den 21 in ons vorig nommer onderde laatste berichten medegedeeld werd den 22 door den minisier Uaru beantwoord Hij prolcsleerde legen de beschuldiging dat het ministerie de wanordelijkheden zou hebben geprovoceerd Hijhielil vol dat Frankryk met meer slaat onder pondiclatoriaal bestuur maar een vry l ind is Hijherinnerde dal in lh52 hel openbare leven heefivaarwel gezegd en daaraan eerst weder heeft deelgenomen toen de vrijheid wis hersteld Hel geiicele land wil volgens hem orde en vrijheid hervorming geen builensporigheid Hel rainisierièis volkomen ernslemmig met den souverciii die zich irijwilli neeft gewiegd naar e nensidien van het volk en meer en rnetT beiluleii is de vrijhudte grondveslen De mii isler verzekerde dat ook hetkabinet volkomen homogeen en geheel in overeenBtemming is net de kamer Wij willen zeide hij door handhaving van den vrede in de maatschappijen door handhaving van de ware vrijheid de rechtmatige trieven der oppositie wegnemen Onder deministers beslaat volstrekt gsen verschil viin zienswijze Wij zijn bij clkar der en met elkander zulleti wij de zaken behartigen Geen enkelen steenzal men vim het geliouw dat cp 2 Jan gestichtv rd kunnen losraake zonder dat het geheele gebnnw in puin stort Wanneer de kamer met hetkabinet overeenslemt laten wij dan aan de ontwik eling der vrijheden arbeiden maar waarom helland dan in een beneging gebracht die niet zondergevaar is Wanneer het minicterie en de kamerverdei 1 waren dan zouden wij den souverein vragen uitspraak Ie doen en hij zou beslissen Oplet verwijl dat het kabinet niets heeft uitgevoerd intwoordde minister door de o crpen op te som n n die hel minisleric heeft gpHorkl en nangcbtiicn Hij verlangde slechts dal men hel ministe rie den tijd gniK nm Ie hindplen Vrije volken ensehpn gerandpksg l met vernist Ie worden 1 o raiiiisler eindigde met lo zeggen dat de kamer nits iraak moest doen Onder bijna algemeene topjuichingon werd de zilling gps diorsl De verklaringen van den licor Daru maikien een gr Kitpii indruk cdurende de schorsing der zitting besloten de leden van hot linkeren rechler cenirum de volgende motie van orde vooi Ie stellen Na geLuord te hebben de even duidelijke als loyale verklaringen van het ministerie welke aan b rankrijk orde en vrijheid ver ekerem gaat de kamer met vertrouwen over tol de orde van den dag De heer J Favre was verheugd over de woorden die hij den minister had hooren preken en verblijdde zich dat hij van het nieuwe s houwspel getuige was vau een iniiiisterie dat zjne Ir iditie verlouehende om de vrijheid terug te eischen Hij 7eide vervolgens dal naar zijne meening ondanks het vertrouwen hetwelk hij stelde in de woorden van den heer Daru in Frankrijk nog Uijd he t persoonlijk gezag bestond Immers kan door een scnatus consult worden lerug genomen wat door een seuatus consult verkregen is Hij verweet aan het rainisieriè de daden waartoe hel in de laatsten tijd besloot en dral uilkomen dat het ii inisterie zich bepaald voor de ontbinding der kamer moest verklaren wegens het verschil van ineening tusschen haar en hel land Het debat werd toen gesloten en de motie van orde welke hel rechter en linker cenlrura hadden voorgesteld aangenomen me 230 legen 18 stemmen r =£=s ï= ©sbafeSHE £= DUITSCHLAND Pe nationaal liberalen zijn door de troonrede van l ruisen s koning weder vol illusicn over een eenig groot en machtig Duilschland De geruchten van eene Duiiselie keizerskroon komen weder Ie voorscliyn en orden in offieiense kringen niet met een roedelijdenilen glimlach ontvangen zoo als men op grond van zoovele verklaringen uil dien hoek verwachten zou Men geeft toe in de tegenwoordige omstandigheden heeft die gedachte juist niet zooveel aarde j i bij de onderstelling dat daardoor de Main linie voor goed als grens ou worden verklaard heeft zy zelfs veel van een op nieuw verguld Olniutz Mai r nis de rest vau Darmstadt en Baden worden opgenomen dan zoo fluisteren de Bcrlyiiephe correspondenten der Kóln Zeit zou er toch el iets van kunnen komen Bij deze fantast isehe uitzichten zegt de Zukunft is hel een wel nuchtere maar toch verkwikkende troost dat de begrooling van den rijksdag vooreene zitting van niet langer dan twee m iaiiden is berekend Uit Warwhau ordt gemeld dat het berichtvan de aanstelling van den Poolschen publicist Julian Klaczko een emigrant van t jaar 1848 alsambtenaar in hel geheim kabinet van den Oostenryksch Hong iarschen rijkskanselier von Beiist in deU issis he regeeriiigskringcn eene groote opschuddingheeft verwekt Do aangesielde toch is een geborenLilhaner en volgens de Ostsee Zeilung hofjournalisl van den Poolichen troonpretendent VVI idislaw Cznrioryski en een onverzoenlijk vyand van Rusland Wee mij ik heb gewonnen de e uitroep zegt de JVeser Ztg is uitnemend van toepassing op de positie waarin zich de zuiver particularistische of liever de oprecht patriotischeparlij in Beieren bevindt De overwinning die dezepartij op prini llohfiilohe heeft h diaald m igwaarlyk geen onverdtelde heelen de si rijders hebbenhun doel bereikt en uu het bereik is zien zeelkaar bedenkelijk aan Hemel en aarde biechlsloelen vagevuur geestehjkheid en dempgogie heeft menbewogen om Hohenloho ten val te brengen en aande zoogenaamde verpriiising van het land eenemd ie maken en ihr ns begint men Ie begrijpen dat men dit resultaat wal al te dam betaalt Hel naive oud Beiersclie particularisme heeft namelyk juist ten gevolge van zijn zegepraal een stoot ontvangen waarvan het zich niet ligt herstellen zal De vroeger zoo onwrikbare loyauteit van het landvolk jegens de regeerende dynastie is geschokt deboeren zijn tot werktuigen gemaakt van eene partij die heel iets anders bedoelt dan het handhaven vaiiBeierens zelfstandigheid Hun gedachteloozo verknochtheid nan do dynaslie van het Witlelbachschchuis een veiknochiheid die niet met zich redeneeren laai ijl ij uitsluitend op gevoel en traditieberust heef bij een groot gedeelte der bevolking plaats gemaakt voor eene gezindheid tengunste der ullraraonlnnen Aan den anderen kant 1 een goed deel der kortelings nog zoo innig loyale der de vrede in den boezem der koninklijke familie er ineligd Kn waartoe nu dit alles Enkel een nalionaen minisler van buitenlnndsche zaken den te lichten en aan het prestige van l ruisen in olksklassc naar het knmp der nbslracl radip ilen en er ruitechnalionnlen overgeloopen Eimlelyk is Ziiid Daihchland pen iiicts beduidpnd slooljc toP to brpngcn OOSTENRIJK In de finaucieele commissie stelde dr Kaiser voor de dotation van staatswege aan kloosters af te schaffen en een ander bracht de vr iHg ter sprake of de prelaten niet den eed op Je constitutie moesten afleggen De minister s cmde toe dat nlle onderstand aan de kloosters moest ophouden waarvoor geen geldige rechlslilel aangevoerd kan wordec De eed der bisschoppen zou in hunne politieke stelling toch geen vernndering brengen Het was dus maar beter alle conflicten te vermijden De hh Rieger en Skrejschowski zijn nog nietnaar Weeiien vertrokken om over een vergelijktusschen de Czechen en het ministerie te onderhandelen ja men wil zelfs weten dat zij niet komenzullen voordat men hun de voorwaarden waaroveronderhandeld moet worden medegedeeld zal hebben De Czechiache bladen blijven volhouden dat du onderhandelingen tot niets zullen leiden In een onlangs gehouden ministerraad ouderpresidium van den keizer werd de toestand vanDalmatie besproken Het is namelyk gebleken datde bevolking aldaar ten gevolge van den opstand haar ganschen wintervoorraad heeft opgeteerd zoodat zij zich thans door uongersnood ziet bedreigd De regeering is derhalve voornemens bij den ryksraad een voorstel in te dienen tot het beschikbaarstellen van 40 of 50 000 florijnen ten behoeve vande noodlijdende Bocchezen Ook te Praag heeft de beroemde Karl Vogteene reeks voordrachten geopend Alle bestanddeelen der Duilsche bevolking zoo schrijft eencorrespondent aan de Neue FreU Preue warentalrijk vertegenwoordigd inzonderheid merkle menmet genoegen een zeer groot aantal dames en officieren op Dat het aan mannen van wetenschap enarbeid niet ontbrak behoeft niet verzekeril te worden Vogt werd met geestdrift ontvangen en hieldook ditmaal zijn auditorium door zijne geestige boeiende voordracht als aan zijne lippen gekluisterd BINNENLAND Gouda 24 Feukuaki Dinsdag avond is door den breeden Kerkerand der Herv Gemeente alhier uit het vroeger medegedeelde e lal geformeerd het volgende drietal A II Iliiitei schild Theol Doet te Oegsigeest J H F BItemers te Waddinjcveen C P Hofstede de Groot Theol Doet te Kampen Wij vernemen dat de dames vereeniging Zanglust by het concert gegeven den 24 Jan II hepft ontvangen ƒ 95 en daarvan na aftrek van de noodigsic kosten heeft opgezonden aan de nagelaten visschersbelrekkingen te Vlaardingen de som van ƒ 40 13 In de zitting van de tweede kamer der slatengeneraal van maandag is de begrooting van uitgavenvoor den aanleg van stiialsspoorwegen voor 1870 met nigempene stemmen aangenomen nadat met 37 tegen 29 stemmen was verworpen art 11 dierbegruoting waarbij was voorgesteld den aanleg vanden spoorweg van ïl irlingen tot aan de Hanoverschegrenzen voor memorie uit te trekken hetgeen deregeering had gclaan om de zaak der havenverbe eriiig te Harliiigen niet in het onzekere Ie brengen In de ziitiiig van dinsdag is opgemaakt eenenominatie van drie kandidaten ter vervulling dervaeature van het lidmaatschap deralgemeeue rekenkamer ontstaan door het overlijden van don heer 11 L Fievez Op die voordracht zijn gebracht 1 Jhr Mr H P van Karnebepk referendaris bghet dep van oorlog 2 W J L Urobbee prov inspecteur der directe belast iigen en necijnsen teMaastricht 3 I Bas Backer lid der gedep statenvan Gelderland Deze nominatie zal Z M denkoning worden aangeboden De beer L M vauKooien alhier verwierf 9 en de heer J W A Royaards mede alhier 2 stemmen Uit het noorden des lands meldt men De toestand van het inlerkoren laat op vele plaatsen vrij wat te wenschcn over De strenge vorst heeft nadeelig gewerkt op den groei der plant en door den iiici minder strengen oo tewind is op de mecslp landpii de bo ensle zandlaag wefgewaaid waardoor de korrels op vele plaatsen geheel en al van boveiibpilekking ontbloot zyn geworden Als het weder met spoedig zachter wordt of als er geen iieeuw komt vreest men dat de oogst van t winIcrgraau zeer weinig zal opleveren r M IprfWikO