Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1870

Men schrijft dd 21 IVIir uil Assen Mei npnoegen deelcn wij mede dat de berichten nnngaiuide de winlerrogge zoowel in dc e proviiioic oU uit den Zuidoosthoek van Friesland gunstig blijven niottegenstaiinde do felle vorst die deze veldvrucht heeft moeien doorstaan Eene ontzettende ramp heeft Scheveningiin weder getroffen Niet minder dan 14 brave vissohers zijn omgekomen Volgens een uit Vlieland ontvangen telegram zijn twee zich op de visscherij bevindende Schcveningsc e pinken maandag middag voor de haven omgeslagen eii hebben al de Opvarenden het leven verloren Hel eene vaartuig waarop als stuurman voer A Kiioelzer behoort aan den reeder A P Krul j het andere waarvan de stuurman was A Bruin aan den reeder J lloogenraad l zn Nog is gemeld dat een der pinken van den reeder P de Niet stuurman K Roeleveldt toen deze ook de haven wilde biunenloopen door eci zoo felle Btortzee is overvallen dat alles wat zicj op het dek bevond over boord werd geslagen en het groote zoil zelfs middendoor werd gescheurd De bemanning heeft 2ich Goddank nog op het vaartuig weten te redden Deze drie pinken waren 6 dageu geleden afgevaren m r I s Laatste Berichten Madrid SS Febr Een duizendtal handwerkslieden heefl zich tot den minisier van openbare werken getvend met het verzoek om werk Morgen zullen zij eene meeting houdeii De demouslrutie kenmerkte zich door orde en gematigdheid Parijs 23 Febr Don Carlos heeft een onderhoud gehad met den hertog van Modena die hem geld heeft gegeven ten einde eene omwenitliiig in Spanje in het leven te kunnen roepen Don Carlos is in den nvond te Geneve aangekomen Parijs 23 Febr 119 personen die tengevolge van de jongste ongerejiclilheden in hechtenis waren genomen zijn in vryheid gesteld Parijs 23 Febr Don Carlos is te Lyon in lipchienis genomen waar hij eene samenkomst met Cibrera moosL hebben om zich vervolgens naar Spanje Ie begeven De Friinsclie agenten brachten hem in herinnering dal het Fransche grondgeiiled hem ontzegd was mei uil onder iig van het Noordelijk depariement Zg soniiDeerilen hPMi dldisvolgens onder toezicht der pulilicnaar dal lep irlement terug te keeren Hij verkla rde tvcinvfj dal hij er de voorkeur aan gaf naar Zwiiserland de wijk te nemen M ii cel nog niet met zekerheid of Cabrera zich in Frankrijk ophoudt De Gauloia spreekt het gerucht tegen nis zou de Sp innsche regecring tot een coup d ólat besloten i ijt in het belang van de iroonsverheffing van den hertog van Montpensier Weenen 23 Febr Gisteren gaf de Amerikaaiische gc ant den heer Jny ter gelegenheid van den gedenkdag iler geboorie v in Washington een dine Hel gehecle corps diplomatique den heer von Heust en andere rainisfrs woonden het banket bij De heer von Bcust hidl eene rede waaabij bij de beschuldigingen tegen hem ingebracht als zou hij de binnenlandscbe politiek willen wij igen trachtte Ie ontzenuwen Hij verzekerde dat hij in geen geval wenschte dat e eene wijziging zou komen in de vriendschappelijke verstandhouding tusschen Oostenrijk en de Ainerikaunsche Unie De Fransche ge ant gewaagde van de oude vriendschap tusschen FrankrijV en Amerika en wees op het bekende verlangen van zijn souver u om deze vriendschap ongestoord te handhaven Parijs 23 Febr In de zitting van het wetgevend lichaam is op verzoek van den heer Ollivier de interpellatie over de godsdienstige corporatien acht dagen uitgesteld De heer Chevandicr verklaarde dal de interpellation over de officieele candidaturen hem ontydig voorkwamen Het ministerie was niet verantwoordelijk voor den uitslag der algemeenc verkiezingen en stelde zich slechts responsabel voor die welke sedert den tweeden januari hebben plaats gehad By deze verkiezingen toch heefl de regeering nan de prefecten bevolen eene stipte nenlralileii in acht te nemen De minister wees vourl op hel liberaal programma gisteren door den heer Picard uiteengezet en waarbij het gouvernement werd gevraagd formeel te verklaren dat het de ullicieelc oandidnten liet varen De heer Daruvial houdt vol dal het gouverncmeni recht moet hebben om voorkeur te kunnen geven De heer Picard eisehl een calegoriach antwoord van het ministerie De heer Chevanilrier verklaart dat het gouvernement het recht van oflieieele cindidaten lo stellen niet zal laten vnrcii Me moet zijne vncndpii on vijanden doen keniien De heer Irevy zegt dal er geen vprsoliil beslaul Insscbpii olFicipcle canilidaten en aanbevolen canilidateii Hij betwist het gouvernement zeer bepaald het recht om zich in de verkiezingen te mengen Börlija 23 Febr De Kreu Zeitung bevat de mededeelinif uil Si Pilcrsburg dal heden het hoofd van het Chineesche gezantschap de heer Burlingame aldaar overleden is Parijs 23 Febr De minisier Ollivier hcofi verklaard dat de regeering bij de verkiezingen zich strikt neutraal zal houden maar mededeelen wat zij hoopt Men moest aan het algemeen stemrecht wanhopen als die mededeeling ileii uitslag der slemining vervulschen kon De minister eindigde met te zeggen dat een gouvernement hetwelk iloor zijne vrienden gesteund wordt duurzamer is dan een dat zijne vrienden steunt toejuichingen De herr Dngné de Faui oniierie zeide dat alle regppringen zelfs die van 1818 hare candidatcn b schpnnilen Hg leest eene circulaire voor vanden heer Favre en anderen om i beweren Ie staven Luidruchtige uilroeppu De heeren Grévy en Arago voerden vervolgens het woord de discussie zal morgen worden voortgezet Parijs 23 Febr De Peuple ¥ ran ais zegt dat de genieen efaad heden met eenparige stemmen het voorstel ged ian door den prefect om eene leening te sluiten van 2SU millioen heeft goedgekeurd Parijs 23 Febr Men verzekert dat de minisli r vin oorlog bij den raad van state heeft iiigpiliend een ontwerp van wet waarbij bet leger conl iigput voor 1871 op 90 U00 in plaats van lül t Ot man bepaald wordt ieincn lc Ikrlchteii De trichinciizickte is uitgebroken lo llanover Tot 12 febr waren 54 gevallen a ingrgeven Tu Kuoiü MordcD scbotscliriflcn mingcpliikt tegen de onfi ilbuurlieid Kciiige r ri de geestelijken voorol Anieriknnrn zijn verftc eu uit lluine wegens uiiecrbiedigbeid jegens den paius Ilocbefurt klaagt dat men hein duor striiigc beliniideluig in de gevangenis belet ijit brood te verdienen In Franknjlt vindt men nogenoeg 800 000 straatzangers Xoiidiig avund heeft te s llagi etuc vtchtpurtij pluats gegrepen tussrlien burgers en unlitairfn Te Kotteninin is iniiaiidag ecu man achterover van een trnp doodgevallen Itij den Iniitsten brand te Rijswijk ia ven vtaarde van 20 m in cffeclen verbrand ZondagTiachl 18 te lirummcn een huis verbrand dour twee gezinnen bewoond ecu vader dic ijn kind in de vlainnieu roeht is deerlijk gebrand Te St MicüieUgostel is ecnu bouwhocve met drie koeien CU een varken afgebrand In de buurtaehap Kechteren is een vrouw in een zandkuil op liai r boüfd gevallen cu gestikt Men beweert dat bet houden van redevoeringen op liet concilie vorbodeu en de schriftelijke behandeling Ingevoerd zal worden De dfigblnJon te Weenen woidcn in zeer verkleind formaat uitgegeven wegens de werkbtaking der lelterzetters Jn Ikitren vraagt de pnlriotsehe partij in t ilrijke juliesscn nchtstreeksche verkiezingen en geheime slemining De rarlistische opstand in t jmtiju is voor eenige maanden verdimgd De NapeUelie v oekorbanken die tot 30 pet per maand beloofden s üedcii ten einde iMen wil in Kiigeliind de iiitirist der spaarbanken van 3 en een kwart pet lerngbrengcn op 3 pet omdat zij nanzieiiijk verlies opleveren De nitsluilcnd reclitzinnigeu oudersrlieiden rich door hunne ingenomenheid met hangen en onthalzi n l it Meppel en omstreken zulU n eldra een aantal van ongeveer UUO personen naar N Amerika verhuizen Zondag middag om 4 nur begon eetiklvl ips de Mans voor IVrhis los te breken terwijl naar gibsing wtl iOlt miuschen zich op hel ijs bevonden Deyc hadiieu vvurk er uf ie kuincn unimigen hebben ZAlfi zwemmende den kant bereikt Gelukkig 9 het ijs weder vast gian zitten andera waren wel lieht de ongilukkcn niet te overzien geweeBt Te Wijhi had maandag een di oevig ongeluk jilonts £ en man die zich onder de schantsenrijders op de haan bevond had het ongeluk door de anderen overreden te worden met het noodlottig gevolg dat hij bewusteloos naar zijne woning werd gedragen p lwaar hij in di n loop vo den nucht aan k gevolgen is bezweken Benehten uil Kan Kroneisro melden dat oldanr en op andere plaatsen in Califoinie herhaaldelijk schokken vnn aardbeving zijn gevoeld Ingezonden Mijuheer at JleJiiiieiir Uwc bekende onpartijdigheid doet mij de hoop kopsleren dat gij niet zult weigerpii het onderslaaiide in Uw gpncht blad op to nemen Ik ben gondsinidsgc el tevens ditnstplichlig schutter hierin de e gpmeenle bij anili rpii inwonende Ik was nnngp cgd cnie insppctie bij te wonen op elke tevens ile nieuwe thans fiinneerenilp auiliteur zonde gpiiutiillccrd wonliii iliingpiiile üiiislandiglicdoii hebben IipIpI daar ian te voldoen l pnigpii tijd daarna werd mij een insinuatie topgp oii lcn tol betaling van 51 cents boete echter iiiat op mijn wuzenlijken naam dainri wederom ppii bevel om Ic belalen Ik liet beide sUikken naar den bode brengen zeggende dat ik wel geneigd was 60 cents ie belalen mits men mij een insinnalic zond niPl mijn wezenlijken naam maar niet gezind was kosten te dragen De bode nam daarop de stukken in ontvangst en bracht die met en lerde terug met doorhaling van de eerale naamaanwijzing die uu jnist gesteld was Ik wilde wederom betalen echter zonder kos en ten eerste omdat de persoon niet juist wae aangeduid en ten tweede omdat de sommaliën elkander niet opvolgden binnen den lijd bij de Schulterswet bepaald zoodal de tusscbentijd daarvoor bij de wet gesteld niet was in acht genomen men wilde echter geen 5Ü cents van mij ontvangen en er werd mij provoosuirrest toegezegd Ik begaf mij daarop tot den Commandant en den Auditeur de eerste zeide mg er niets aan te kunnen doen en de tweede gaf weinig of onaangenaam antwoord en zijne cenige verdediging scheen te zijn toen ik op de behoorlijke toepassing der schulterswet wees dat zijn spijker op lang water en ojidat geen provoostarrest mag worden opgelegd zonder toestemming van het sledclyk bestuur heb ik mg tot den Edelachtbaren Heer Burgemeester gewend de zaak medegedeeld zoouls zij geschied it in de stellige meening verkeerende dat mij recht zou wedervaren Niettegenstaande het cenigen tijd geleden was kreeg ik op een der koudste dagen dezer maand eene aanzegging om eens bij den Commissaris Van Politie ie komen Ik begaf mij daarheen en na daar gcruimcn tijd gezeten te hebben vroeg ik wanneer deze komen zoude waarop men mij antwoordde wacht maar een beelje ik had natuurlijk geen zin om langer nan hel bureau van polilie te blijven zitten en wilde vertrekken doch werd hierin verhinderd door den agent van politie die mij zeide dat hij orders ha om inij niet te laten vertrekken Kenigc oogenblikken d iarna verscheen de Bode der Schnlterij en toen werd ik door dezen vergezeld van een agent van politie naar de gevangenis gebracht daar oen Kprniiupii lijd gezeten hebbende zonder vuur vropg ik aiiii den Cipier of dat zoo blijven moest waarop de goede ninn mij antwoordde ik behoef gepu vuur Ie geve i voor lui die in den provoost zillrn inaar ik ben gppii hond ik kreeg verAariuing en bovend en dalgene wat hij voor zich kon verantwoorden Toen ik uil de gevang iiis verlost waa begaf ik mg naar den Cunimissaris van Politie en vroeg ZEil wat hij van niij verlangde omdat hij mijden vorigen dag had latpii ontbieden waarop ik ten antwoord kieeg Ik weet nergens van ik heb iiicis tegen U Wie heefl mij uu daar lalcu ontbieden Ik heb van een en ander den Minister van Binnenlandsche zaken kennis gegeven en maak dit ook hier in onze gemeente bekend Ipii einde men zien kan dal er soms redenen bestaan waarom men zoo dikwijls in de gelegenlicid is de onverschilligheid der schutters ie bewonderen J 15EDEU Adres Ooslhaven B 42 Mijultfcr lie liciliH liiiir Ons Tiistc Vi H iiciin ii 1MIS uk cr het terngtrcdco der houfdredllelricc im liet weekbl id Oits St irt n eu h ar brnf in tie X K i t vnii 8 l ebniuri j 1 een eórdiit ij ir toe overgiii ni licbbcn wij no ceaaiaal up dniij eiide uiinuiaiiiiig van eene hooggeachte vrouw io liet iMliiiif dtr frorde ank dooi bemiddeling der redactie ge ioot d liet geseliil met Mcj H I c r k bij te Icfigeu De briei van eeii der redacteurs die licht vcrapreidea kan over de c loging eu over den stand vaa zaken ia ia afschrift bij ons voorhanden ter le ing voui eiken aboQlié die zulks inuflit verlangen terwijl die abonnés die er afschrift vnu tiioililen wcnsehen dit kunnen erlangen Üe hand der verzücning is door haar afgewezCQ Hoe iiuodi ij zijn verplicht ome onschuld te lie ijzen Onze onseliuld waarvan De aanklacht is zeer onbepaald Zegt de lieer de Veer in de N Ji Ct van 12 Kebr dnt Mej H 1 e r k op den inorgCD van 2ö Jan den dag del versehij iieg va i hel proefnuiainer niet uist dat zijn stuk over het tïehoolvcrbond er niet in aou vootküinrn dit HWi i liij verkeerd veralaan of begrepen hebben De bewijzen zijn bij ons vuorliaiidcn en voor elk aboiiné ter inzage dat de inhoud van het procfnu nmer zooals het deliiiitief ci d vasl esU ld haar althails reeds 24 Jan bekend as terwyl ien getuige wiens wnarheidsliefde niemand in tv ijrei kan trekken bereid is te verklaren dat zij reeds koitcu tijd oor 24 Jiiii dien inhoud volkoineu kcude Ken gernelit egt dat ij ons ve iloüfd ouden hebben telle veiandenng Ie maken in de copie van Mej li l erk lj zeggen niet dat Mej 1 e r k dit beweert geelib ins miiiir men zegt het iemand meent het gehoord te liebbui Welnu het is eeue onjuistheid af een misvei stand Tweemaal is er door ons copie von Mej H l erkdoor den druk verspreid beide kecren is er veiundering in geimiiikl den eencn keer in lui prospeelus door iemand wieu ZIJ iilks iiililmkKi hjk had vei oeht den niideren keer in hel eerste stuk van Ut proefnummer door dcu elfdon ieu