Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1870

11 uUaarJ herfl giurue J arti e voluiad l te eyeu Debewijicn voor elk de er fcitni gu bij ou toorhaudcu i Men meent dnl aun de hoofdredurlrice ofsehoon aansprakelijk voor den inliiiua door ons do rijheid mot werd gelaten daarover te lit li 9en Het Inatatc n met gehctl en al onjuist Mej B 1 0 tk was wo Vindnctricc maar haar stond u den beginiiC at een redacteur ontwc per ter iijde i dezeia hel acrst met hot onlvvcr i dor uitgave van een tijdschrift oor trouwen hij den uilgcver gekomen die het ontwerpveranderd heeft in een weekblad waarop bewlc besloten hebben Mej Pork van wier plannen zij hoegcnoamd nuls wisten uit te noodigen Deze i dui de primilieve mede redacteur Op haar herhaald verzoek trad een tweede dacteur toe doch na ongeveer acht dagen verklaarde hij iiehliever tcriig te trekken omdat Mej U l erk eischle overde opname van stukken altijd geheel alleen te beslisien Wat den inhoud van het proefnummer betreft hadMej B Perk ons uitdrukl elijk verzocht dien mede vast te ktcllcn Zelfs heeft lij iii den aanvang en later wederomons voorgeslagen in do redactie te treden Mej B Perk heeft meermalen verklaard te meeBOn altijd in overleg met haren mederedacteur of redaeteu ren te moeten beslissen Op Woensdag 2 l ebr werd er een bijeenkomst derredactie gehouden De redacteurs meenden even als dercductrice dut de uitgever voortaan niet meer met de vastitclling van den inhoud moest te maken hebben Wy namen daar genoegen mede Op deze bijeenkomst verklaardeeen der redacteurs zieh liever terug te trekken zie 11 Ook voor dit alles lijn de bewijzen bij ons voorhanden Ëindelyk wij erkennen in zooverre gefeild te hebben dat wij niet terstond ook van de tot April geldige voorloo pifo overeenkomst een contract hebben laten opmaken Waarin de bevoegdheid van redactie en uitgevers omschreven werd Wij betreuren dit 1 eveiial vnj hit betreuren dat do hoofdredactrice zich door de mondelinge overeenkomst niet althans voor drie maanden heeft verbonden geacht tVy jien dit niet aan haar maar aan hen die zich van haar vertrouwen schijnen te hebben meester gemaakt en ons bij haar Schijnen te hebben belu slerd N H De bewijsstukken waarop onze beweringen steunen zjjn plechtige categorische verklaringen van volkomen geloofwaardige personen Bovendien wordt do bewering van den heer de Veer de ecaige die gedrukt voorkomt en een gedeelte van de tweede beschuldiging nog door bewijzeu van anderen aard wederlegd Wjj meenen hier van onze lezers de moeite Ie moeten vergen dat bewijsstuk omschreven Ie zien Het bestaat uit twee drukproeven van het Bericht van Vitgave hetwelk in 17000 £ iemplareu over het land is verspreid Met deze beide proefdrukkea nog niet gecorrigeerd kwam ik op deu voormiddag vau 24 Januari bij Mej Perk op de proeven s ond onder de rubrieken ook IX stanthuislioudliundo deze is op haar verzoek geschrapt tr i jr nog afzooderlyke getuigen die dil kunnen bevestigen Op eeu dïer proeven leest ineo bl 8 v b Zaten mj niet OH edifldi haiitten wat tot mot delootheid sou kidgn maar titopvol aréfit n en volharden dit is op haar Terlaugeii veranderd iu Orerhaasien wij ons niet dU tock zint tot lelevntellinff h tdeti maar arbeiden leij tot vertrouwen mtmd en vüt tardin Under het stuk stond in die proef alleen vvan t ij k en C o m p Schiedam Jan 1970 zij ti ehte dut hiuir imnni ann het hoofd of aan het slot zou komen dit is geseliud namelijk hrt laatste aoodot nu het onderschrift luidde Bets Perk Hoofdredactrice Vau Dijk en Comp uitgevers Delft en Schiedam Januari 1870 dit bericht van mtyave itond ook de inhoud van het proefnummer en het bijblad dien inhoud heeft Mej l erk ftUte zy zelre heeft bepaald dat Ons Streven door E van Cal car veranderd zim worden in Ons Streven door Blise au Calcar Derhalve heeft Mej Perk dm inhoud gekend en yewelen wat zij trouwen zelve vroc ter mede bad afgesproken dut er NUT op voorkwam H d Veer de Vrouw en het Sehoolvcrboiid J ODÉ Firma vin Dun CoMi Wy ondergeteekendcn verklaren dat de getuigenissen waarop de bovenstaande verdediging van den uitgever doelt door ons in ronde voor geen dubbeuiiiiiigc opvatting vnlbare bewoordingen zijn afgelegd en onze caligori che verklarinliea door onze hanJteckeniiigen bevestigd bij den uitgever W D STATIUS MULLER Dk 1 HOOÏKAAS Hetzelfde als de hee en W D S t a t i u s M u 11 e r en Ur I Hoojrkaas vnn hunne geUiginisscn verklaart de ondcrgeteekende van de ééue door hem afgelegd A E J HOLWERDA Wy ondergeteekndeu hebben de bedoelde drukproeven gezien eu conform bevonden Wij hebben ook de getuigenissen waarop de beweringen van de lirma van v D ij k e n Comp berusten gelezen en verklaren aan die getuigenisaen volkomen geloof te laan P J VAN DIJK VAN MATENE SSE Bunjemeeater van Schiedam K A POORTMAN Fe HAVEKSCHMIDT J SÏEIJNIS G N Lireeleiir der Hooi ere Burgerschool lia M N KAM Leeraar aan de llooijere Buraerichool VV L SLOT EMAKEH M iVRKT BERICHT EN Gouda 24 l Vbruari Door de slreumii j der Tsart bleef de luindel onbeduidend en de prijzen nil in de vorige week De veemarkt met weinig nnnvocr de handelieli trager Kans niet imngrvoerd Boter ƒ 1 2S i i ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GtiiomsN 21 Feb Pieter ouders F Hoosbeek en S P van Geldercn August Lcojiold Frederik Theodoor ouders A L F T van der Wyck en M C van Maaneii 22 Johanna ouder J H Kok en S W Laogeraar Dirk ouders E van der Kleijn en E A van Hoorn 23 Jacobus ouders J Overkamp en F M Frie OvEBHUEN 21 Feb L Huijser wed N J Feugen 7B j J Heij 10 d 22 A de Haas 11 m D van Vreuroingen 80 j 23 A de Werk 6 j 8 m J Boers 12 w GkHiiWD 23 Feb M van den End en M I iuwerier B M B van Henegouwen en P J T Jans 24 W Ciliacns en M E Jans rrrzzrrrzzrz i i i t zrzzi g ADVERTENTIES Voorspoedig bevallen van een welfjeschapen Zoon Vrouwe M C van MAANEN geliefde echtgenoote van Jhr A VAN DEU WIJGK OjfUieider In anteiHi Gouda 21 Februarij 1870 Voorspoedig bevallen van eene Dochttr H E J TH STRACK geliefde Echtgenoot van K J VAN HOÜWENINGE IJSSEL ZICHT GouDEBAK 22 Februarij 1870 Heden ontsliep zacht en kalm onze waarde Vader en Behuwd vader DIRK van VREUMINGEN in den ouderdom van ruim 80 jaren T vAit VREUMINGEN M G VAN VREUMINGEN VAN DEE Want D J VAN VREUMINGEN Dz Gouda F J H van VREUMINGEN22Febr l870 a Pbins De ondergeteekende van zijn tiende jaar tot nu seder 25 jaar onafgebroken werkzaam aan de fabriek vaii de Heeren K C JONKER betuigt by deze zjjnen harteli ken dauk voor de onderscheiding hem door zijne Patroons aangedaan en voor het fraaie horloge hem tot anndenken den 2 1 dezer geschonken F C FORÏUIJN Gouda 24 Febr 1870 Eindexamen Burgera voiidschool zy die het Eindexamen voor de Burgeravondschool wenschen af te leggen ter verkrijging van het Diploma bedoeld bij art 55 W M O worden verzor ut zich daartoe uiterlijk vóór 10 Maart aan 3 melden bij den Directeur der Burgerivvondschool De Voorzitter der Examen Commissie C L WALTHER Te Koop of te Huur aan de Markt een MODERN WINKELHUIS A N 47 te aanvaarden 1 Mei Te bevragen bü W C EEUHL Timmerman IEMAND die eenige jaren in den handel ook buiten s lands is geweest zou gaarne op een KOOPMANSKANTOOR worden geplaatst Brieven fra7ieo onder letter A bjj den Uitgever dezer Courant In een stil gezin zonder kinderen wordt met 1 Mei aanstaande of eerder aangeboden voor een persoon KOST INWONING en HUISSELIJK VERKEER benevens een vrij Logeerkamertje Brieven franco bü den uitgever dezes onder letters V D Gouda Druk van A Brinkn üibcrnla en Shamrack Steenkolen Yereeniging a Geregelde aanvoer van STEENKOLEN van voornoemde alom gunstig bekende mijnen Informatiën te bekomen bij D G BINGHAM Agent der Hibernia en ShamrackSteenkolen mijuen te Utrecht Openbare Verkoopingen te GOUDA op VRIJDAG 25 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten 10 ure aan den Raam te Gouda ter plaatse waarde Remonstrantsche Kerk heeft gestaan van eene aanzienlijke partij AFBRAAK bestaande in Einten Vloerdeelen Kapapanten Ramen Nokken Gordingen Dakribten Planken Brandhout enz Daags t voren te bezigtigen En op MAANDAG den 7 MAART 1870 des voormiddaga ten 9 ure in het lokaal aan de Peperstraat te Gouda wiJk K n 237 van eenen INBOEDEL Bakkerijgereedschappen Amersfoortsche Dimet en eene groote partü Kurken Zaturdags te voren van des voormiddaga 9 tot des middags 1 ure te bezigtigen Ib eïTh u I s om contant gei d te MOERCAPELLE aan de Bouwmanswoning bewoond door ARIE t HART in den polder de Honderd Morgen of WiUeceenen op WOENSDAG 9 MAART 1870 des voormit dags ten 10 ure precies van PAARDEN KOEIJEN VARKENS WAGENS KARREN PLOEGEN 1 DORSCHMACHINE met toebehooren en verder alles wat tot eene complete Teelbouwerij behoort Alles bij biljetten breeder omschreven en daags te voren te zien Nadere inlichtingen bü den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxi een Tei voldoening aan art 11 van het Reglement voor de Hulpbank van het departement GOUDA der Maatschappij Tot Nut van t Algemeen maakt de Ondergeteekende bekend dat de door voomoerad Departement goedgekeurde rekening over t proeftjjdperk dier Bank van af den 25 dezer maand gedurende 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders zal liggen ten zijnen huize Gouwe C N 187 Mr J FORTUIJ N ROOGLEEVER GOmOÖPE lüZIEJr voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Marchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 60 La Violette Mazurka D C 0 30 OsBOBNE La pluie de perles Valse B 0 50 Paelow Enclume Polka C 0 30 Strauss La belle Helene Quadrille C 0 40 TuuTsciiEL Wanderiied G 0 40 Voas Der Tyroler und sein Kind B 0 40 C miplet Catalogussen GRATIS Alle nummers üezer Litgave zijn steeds voor haiiJc u bij den Bockhaudflaar A B H 1 X K M A X te Gouda f gp i