Goudsche Courant, zondag 27 februari 1870

a 1870 Zondag 27 Fcbrnarl N 860 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleHÜebiad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 fiïinco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Ëen huishoudelijk praatje Het Vaderland van 21 Febr bevat onder bovenstaand opschrift een hoofd artikel dat ook in onze gemeente van zoo ruime toepassing is dat wjj gaarne do voornaamste plaats in onze Courant vullen met het een en ander dat wij daaraan ontleenen De invoering van t metriek stelsel wordt daarin besproken en de redenen ontvouwd waarom de staat en zijne ambtenaren er zich mede bemoeien met welke maat het publiek wordt toegemeten en toegewogen Het genoemd nieuwsblad laat daarop eeq brief volgen ten betooge dat het metrieke stelsel in t belang is van koopers vaa gebruikers omdat daardoor een aantal kleine oneerlijkheden en benadeelingen waaraan het groote publiek vroeger onderworpen was minder mogelijk worden Die brief van een huisvader laten wij ook hier volgen Het is mij dezer dagen gelukt de vrouwen mijner fnmilie op eens te bckeeren tol de voordeeleii van het metriek stelsel Zoouls iedere familie in den Hnng honden wij er een melkboer op na die ons iedercn dag voor de behoeften vnn het gezin vier kopjes melk bezorgt een hoeveelheid welke naar s mans eigen opgave overeenkomt met twee Nederlnndsche kannen liters Ik heb onlangs een wettige en geijkte melkmaat in de gedaante van een halven liter in huis weten te brengen en na eenig verzet is t mij gelukt daarmede dezer dagen de ersie proefnemingen Ie doen Ze leverden het volgende verrassend resultaat Bij het naineten van de door den melkboer bezorgde waar bleek het dat het zoogenoemde kopje niet meer dan 3 3 of laat ik t ruim stellen hoogstens 3 4 van den halven liter waarmede het in prijs gelijkstaat vulde en op de getuigenis van de bevoegde huishoudelijke autoriteit dat de melkkan waarin de afmeting iedercn dag gebeurt nooit meer gevuld was dan op den dag der nameting zijn wij aan hel rekenen gegaan De melk kost acht cents de kan en wc betaalden dus iederen dag zestien centen terwijl e niet meer dan van twee kannen ontvingen dus een aarde van twaalf cents lederen dag ontving de melkboer nan ons huis een cadeau van vifr centen of per jaar veertien guldens zestig cents In evenredigheid betaalt ieder ge in van de residentie ile dfile som unn zijn melkboer en lekeii nu lu i ir eens uil op hoeveel ons Hagenaars jaarlijks het roinauhtcn van het metriek stelsel komt te slaan Op deze nameting ii een comparitie met den melkboer gevolgd en hem het verzoek gedaan met zijn kopje in den halven liler te meten Eerst toonde de man zich verontwaardigd en zag hij hierin een bewijs van wantrouwen doch mijn opmerking welke ik van achter de sche men suppediteerde dat hy wanneer hy mijn geld ontving nazag of t accoord was en ik mo met hetzelfde recht wilde overtuigen of zijn melk accoord was maakte hem handelbaarder en hij verklaarde de ondermaat nu met te spreken van het morsen wegens de haast terwjjl hij NB evenals al de beeren vaa zya vak aU d J i over heeft voor een praatje Wanneer men nu zelfs van hen die werkelijk met de nieuwe maal meten niet krijgt waar men voor betaalt hoe zal t dan gaan bij de gebruikers Tan die oude en denkbeeldige maten die in t geheel geen wettigen inhoud hebben Met de opneming enz Het blad wijst er verder op dat het amigehaalde voorbeeld voor zeer veel uitbreiding at baar is Het noemt zoowel het geheinr inuige inmeten waardoor een afgemeten stuk nooit do leugte had die t moest hebbeu als de ongemotiveerde toegiftjes by t meten van natte waren een stille bekentenis dat het met de maten niet recht in den haak was Het wijsi er op hoe schadelijk het is aardappelen ajipeleu peren en dergelijken bij do zak of nog erger bij de kop te koopen omdat de ruimte tnsschon de vruchten even goed toegemeten wordt Waarom niet bij t pond V Men betaalt voor groote en kleine eieren even veel in weerwil dat de boer gelijk had toen hij zcide seen ei is een ei en hij HyroolUe nam Waurom de eieren niet bij t gewicht verkocht Bij eenige oplettendheid en eenige moeite zal het bij t tegenwoordige stelsel niet moeiclijk vallen ullc luisbruikjes en oneerlijkheidjes van dien anrd te voorkomen Uct is iu ieders belang Wij villen er slechts dit nog bijvoegen Menigeen vindt t zoo vreemd op die wjjzo zijne k veriiiicicrs te coiitroleercji dat lijj of zij want een huishoudelijk pnialje is viionil viior de laatste er mam niet toe lie sluiieii kan het noodig onderzoek iu te stellen wiuniit welliflit ceiie imniiiigcimiiic iiitcli likiiig u vocirtvlocii ii Dezellde schroomvallige zal er editor nicls in vinden om een stuk valsch geld te weigeren Waar is echter t verschil Het bestaat niet Even als t muntstuk van staatswege gestempeld wordt ten blijke dat het t wettig gewicht en gehalte heeft even zoo worden maten en gewichten van staatswege gestempeld geijkt ten bewijze dat zij de wettige lengte inhoud zwaarte enz hebben Zoowel in teene als in t andere geval heeft er benadeeling plaats en er is niet de minste grond om zich voor t eene zooveel mogelijk te dekken en het andere niet te bemerken BUITENLAND ENGELAND Er is een roman uitgekomen van Garibaldi ongewoon in vorm belangrijk van inhoud liet is een ourlogskreel de heerschappij der monniken of Home in de l J eeuw Hel laatste gedcelle bevat hel politiek manire t van den schryver zijne politieke geloofsbelgdenis Hij verklaart dat de kluizenaar van Caprera geen doginiitist is beweert dat de regeeringsvorin d e door de natie zelve verlangd wordt voor elk vorst de beste is hij zelf dweept met den Engelschen coiislitulioneelen slaat Hij verwacht een federatie van alle Europeesche niitieii waarbij elke staat zat vertegennoor liK l ijii Ilct eersle artikel van de groiiduel vaii dien bond moet zyn Oorlog wordt verklaard üiimogtlijk Ic zijn en hel tweeue alle twisten die tussehen de natiën kunnen ontslaan zullen voortaan worden opgelost door een nationaal congres Henri Fawcelt de blinde doch hoogst scherpzinnige professor in de st aalhuishoudkunde nan de hoogesehoul te Cambridge en lid van het lagerhuisvoor Brighton bespreekt in de Times de quiestie van schoolplicht Igheld naar aanleiding van het wetsontwerp door den heer Forsler ingediend De professor vereeiiigt zich niet mei het plan van den minister om aan de schoolcommisslon op te dragen maatregelen te nemen waardoor de kinderen van 5 lot 12 jaren verplicht w rden de scholen Ie bezoeken Eawcelt wcnscht dal de slaiil evenals in Pruisen zich mei die taak zal belasten en de ouders dwingen zal hunne kinderen Ier school te zenden Schoolcommissien toch zullen steeds staan onderplaatselijke invloeden en zeer moeilijk vooral indie plaatsen waar onderwijl het noodzakelijkst is niaaliegelen van dwang kunnen nemen E iweetl is van ourilecl dat verplicht onderwijs geen noemenswaardigcn tegenstand by de nalie zal ondervinden Ilier Ie lande werden niet zelden spottende aanmerkingen gemaakt op hel in vele stalen des vasten liiniU beslaande ministerie van onderwijs en eeieilieiibt het bestaan van yulk eeiie afdeeling des staalsbesliiiii swerd dikwerf aangehaald om te doen leii lioe ve de centralisatie en hel alvermogen des sla lis op liel vaste land piiifren Thans is bij do iiiilii iiiiig det seliuulwet door den lieer Pakiiigloii en door eenige andere leden uonservulicvc en liberale