Goudsche Courant, zondag 27 februari 1870

i 1 1 f V i pctfpl dal d i ii slcllii K v iii ciMi iuiii lcni van inidi iwiis meer en mvn isi ludijk crd en siduer CPii vo lslrckt vcreiM lilB vuor de ü ede uitvoering Ier vuoisi di i wel liepaliii en was over op ii lilc De bLideii zonder ondersulieid van politieke kleur leugen liunne ingciiDm iilieiil aan den lag de a iii ieiilijke besparingen die liel kabiiiel len van de budgellen van marine en üurlug li oft feemaukt De bc iiiiiigingcn beloopeii ongeveer twee inilli i ii pond Men vcrwaeht dat nu lord Derby ge eigeril lieeft zich Ie belasten met de leiding der conservatieve parlij in het lioogerhuis de e vereerende post aan den markies van Salisbury zal wor len opgedragen Men herinnert zich dal de e blaalsman hel welbelitnde opstel in de Qiiarteiii Itevieio schreef waarin hij aa idrong op eene reorganisatie der Torypart ij De Fenians selijnen niet te yjn afgeschrikt door dei iiieligverklaiing der verkiezing van O IHinaVan Kossa In J ipperaiy zal de e misdadiger op nieuw e iiididaat voor het lagerhuis worilcu gesteld Zijne partij heeft het besluit genomen om ingeval de slieiilt de eaiulidatniir niet toelaat Kiekhani een ffiiian aan wien kwijtschelding van siraf is verleend candidaat te stellen Ken andore iillra Oill genaamd beeft zich ook aanlievolcn terwijl volgens de Daili Ve cs de fenian Mahoney die een lijd lang als president fungeerde van Ic broederschap bij de verkiezing op den voorgrond zal worden gebracht De koningin der Nederlanden is met gevolg Woensdag aangekomen H M is voornemens een viertal dagen Ie Londen door te brengen en vertrekt daarna naar Torquay F K A N K R IJ K Kochefort bevindt zich nog te S iiiile Vrlagie maar de gouverneur dezer gevangenis verzocht hem iniir Mazas of Vincenu s ie verplaatsen dair hij zich zoo oproerig en onhandelbaar gedraagt dat hij het den aiublenaren bijl onmogelijk maakt de orde te bewaren Door lusschenkoiiist v in de gouvernante zijner kinderen is het hem echter gelukt een brief au Ie redactie der Marmllaise Ie doen toekomen Mijne waarde vrienden schrijft hij hel is alleen de schuld van den prefect van policie dal ij mijn artikel niet onlvangen hebt Ilij heeft goedgevonden mijn letterkundig eigendom te eonlisqiieren Meldt hem dat ik eene mooie pendule style Louis XIU op mijn schoorsleenuiaiitel Ie huis heb staan en dat er niet de ininsle reden ij waarom hij deze ook niet zou wegnemen ïot dusver hebln n gevangen jouriiiilisten mogen selirijien maar het is waar dat zij niet tevens volksvertegenwoordigers waren Niet alleen dat men ons gevangen zet men moei ons ook van honger doen üiukomen want ik leef geheel van mijn pen en men onineemt mij tegelijk iiiijn salaris aU afgevaardigde en mijn pen Ik ben met even als JMIIe Schneider en de he T Emik Ollivier de eigendom van den Khedive de eerste is ihans actrice te Cairo en de mininer was vroeger advocaat van den onderkoning e l iriji leder voorzichtig revolutionair behoorde een Turk ie hebben als een appeltje voor den dorst ls ik maar durfde zou ik den keizer vr igen of ik in de ateliers der gevangenis niuelit werken Ik verneem dat een krachtig man door 15 uur te erken vijf sous per dag kan verdienen Doch zoude ik vergunning kunnen kiijgeii Ik heb zoo vele vijaiiden an het bof Wel als het eerste kiesdistrict Ihana niet tevreden is over de wijze waarop ijn veitegenwoordiger beliandeld wordl dan moet liet moeielijk tevreden te stellen zijn BELGIË ïn de kamer van volksverteyenwoordigers heeft de interpellatie plaats gehad bclrelTende de veroordeeling van journalisten omdat zij weigerden de namen te nociuen van hen die hun mcdedeelingen hadden verschaft betreirende misdaden die in russel gepleegd waren Er werden uitvoerige inlichtingen gegeven door den minister van justitie waarmede liet incident afliep DÜITSCHLAND Al de groole en kleine Hisraareken uil Duitschland hebben de vorige weck Ic Berlijn familie dag gehouden in het ir nid l iel de Koine Onze president minister en ome kanselier bekleeddi het voorzitterschap en heeft een t ist geslagen op den koning Al de Bismarckjes hrbhcn zich uitstekend geamuseerd lüj gelegenheid der derde lezing van het onl Drpen verdrag lo weder ijdsclie reehlsspraak mei linden had in den rijksdag een langdurig dcbal jihnts over de jnngsic ivaolutiü van Laskcr De oonscrvalicven en de Koitsclr itl pnrlij verklaarden zi di teen diü resolutie Ook Uismarck kon h iar I niet goedkenren Ilij zou gaarne de liadensohc rc cering lol nadere aansluiting bij den bond zieu overgaan doch bij wilde haar daarin volkomen vrijheid laten en geen de minste pressie uitoefenen liovendieii was de toetreding van Baden lot den bond voor het ougenblik minder wenschelijk daar zij den naliunalen vooruitgang van de Ziiid Duilsche laten zou stremmen en de roeringen in Beieren nog meer zou aanwakkeren Daarom wende Biamarek zon de boi d onder de tegenwoordige omstandigheden een verzoek van Baden om loetreding moeien van de hand wijzen en zich moeten voorbehouden een gunsligei tijdstip daartoe te mogen aanvragen Verder wees Bismarck op de reeds len deele voltooide Duilsche eenheid en op den iniloed des konings van l ruisen ook in het Zuiden Hij eindigde met te verzoeken dat als een bewijs van vertrouwen in de regeering het voorstel zou ingetrokken worden Na eene langgerekte discussie gaf de heer Lasker aan dit verzoek gehoor en nam zijn resolutie terug dewijl het volstrekt niet in zijne bedoeling lag een votum van wantrourtoii tegen de builenlandsche politiek van het ministerie uit Ie lokken daar hij integendeel de nationale houding van het Badensche volk eerbiedigde Met verdrag werd daarop goedgekeurd Door de vereenigiiig van Berlijntr boekdrukkers en letter etters is met overgrootc meerderheid het besluit genoinen om aan het besliiur der vereenigiiig het volgende voor Ie stellen 1 aan de werkstakende boekdrukkersgezellen te Weenen voorloopig een som van bOÜÜ thi lot ondersteuning ie doen totkomen 2 de afdeelingen van de vcreeniging in de groote steden van Duilschland als iicipzig Hamburg Keulen Frankfort enz uit Ie noodigen mede een deel van hare kaskapitalen tot du doelfindc Ier beschikkiiig van het hoofdbestuur te stellen 6 lol dekking iler bovengmoemdc uitgaven een buitengewone conlribiilie Ie innen en dit telkens te doen zoo ang aan de eischen der Weener confraters geen gehoor wordt gegeven en zij verdere tegemoetkoming zullen behoeven ir x io Aii Tr T OOSTENRIJK Men schiijft uit Konstanlinopel dat de onderkoning vergunning gekregen lieefl om zijne acliterlaiidgeweeien te behouden vooreerst omdat hij i C ter verdediging van dft l ïyplische provincie iioodig kan hebben maar ook oiudal de Porie al moeite genoeg heeft hel geld voor de gepantserde schepen bijeen Ie biengen ITALIË De nieuwe fitaiicieele operaliun van Sella zullen waarschijnlijk door de kamer goodgekeurd won ïu De rechterzijde zal het kabinet ondersteunen en van de l iikerzijde zullen Uat izzi en de Piemonleezen die de nationale bank in bescherming nemen zich losmaken De nationale bank loeh levert Sella de lUt millioen die hij voor den diensl van 1870 iioodig heeft De schuld van den staal aan ile hank klimt van iiS millioen tot ÖUÜ miUioen mei wn rente van lo l lerwijl voor de 378 millioen l ü P l betaald werd l e lage inlrest die de staat Ie betalen heeft maakt ecu goeden indruk maar de linkerzijde is daardoor niet met de nationale bank ver uend Jfseaoon zijn voorganger juist ü n zijne iiifcliikkelijklieid voor de nationale bank gevallen is schijnt Sella geen kans ie zien om met goed gevolg een anderen weg in te slaan De iyintto doet opmerken dat terwijl in het grootste gcileelie der beschaafde natiën de strafbepalingen legen vereet igiii en die zich ten doel stellen liet werkloon hooger ie maken afgeschaft zijn Italië daarbij ten achter is gebleven Ook in üoslerijk zijn onlangs die strafbepalingen afgeschaft en is alleen de vrijheid gewaarborgd tegen de aanslagen van hen die tot werkstaking zouden willen dwingen Het blad zou wenschen dal Halië een ministerie had zooals Oostenrijk thans heeft SPANJE De regeering heeft bij de Cortes eene niei we legerwet ingediend De hoofdbepalingen d v cr wet komen op liet volgende neer Elke Spanjaard die den ouderdom van 2U jaren bereikt heeft is dienstplichtig De krijgsmacht te lande bestaat uit een staand leger en eene reserve het stamde leger uit ir lilairpn in nclieveii dienst en uit den cerslen ban der reserve Kik jaar wordl het eontin ont door de orl s vastgesteld De actieve dienst duurt vier en de dienst in den eerslen ban der reserve twee jaren De maiiscliappen van den eersten ban worden alleen bij diingcndc noodzakelijkheid onder de wapens geroepen De jongelingen die bij de lotiiic voor don dieml een hoof iioinmer getrokken heblien gaan dadelijk tot den tweeden ban der reserve over voor hen duurt de dienst Vn jaav Bij eene bijzondere et kunnen zij echter als gewone soldaten onder de wapens geroepen worden Het stelsel van plaatsvi rvanging is iu het ontwerp opgenomen BINNENLAND Gouda 20 Feuihiaui Naar wij vernemen zal bij genoegzame deelneming op Zondag G Maart e k een Concert worden gegeven in de zaal Nut en Vermaak op de Oostliaveii met medewerking van de bh Froschhart Speelman liassaiiger en Hamburger allen eerste nrlisteii van het paleis voor Volksvlijt Ie Amsterdam en kunnen wij niet nalaten de keuze van bel programma voor dien avond toe te juichen terwijl wij deze lleeren een druk bezoek en de bezoekers een genotvollen avond tocwenschen Den 1 Maart aanstaande zullen de miliciensder lichting lSli9 die niet tol aanvulling van helblijvend gedeelte onder de wapenen behoeven teworden gehouden in het genot van onbepaald verlofworden gesteld De commissaris des konings in de provincieZuidHolland heeft ter kennis van belanghebbendengcbraehl dat met intrekking van hel vierde puntvan het besluit van den 28 Jaiiu iri 1870 A 11 7 8 door gedeputeerde stalen nader is vaslgesleld dal het vissclien met kuilnellcn aarondcrook behüoren nnkerkuilen en s a iHioonien isverboden van den 1 April lot en met den 15 Juni 18 0 Van wege de gemeente irollingen zijn onlangs peilingen opmectingen en andere werkzaamheden vcriielii ten einde nader te kunnen beslissen omtrent de opporlHiiiteii van eene nieuwe inpoldering van aanwassen gelegen achter den St ids polder Het gewicht van deze voortdurende uitbreiding der hoogst vruchtbare stadseigendommen langs den Uollard is niet Ic miskennen Men schrijft ons uit Oudewater dd 3 i Febr Teiwijl vc eii zich in de gepasseerde w ek de geiuj ens van hel ijsvermaak lieten smaken en het d erom wel prctlig vonden dat wc eens eerzoo n ouderwelsohen winier in t land hadden sloiid bij velen zeer velen zelfs in deze gemeente armoede en gebrek aan de deur Dat begreep ook onze wakkere burgemeester de heer Haeuljens Dekker en door de collecte onmiddelijk bij het invallen der strenge kou per90 iilijk door hem en den heer Langerak gehouden is den armen eene uiidreling van de eerste levensbenoodigdheden len goede gekomen ïe gelijkev tijd annonceerden de heeren J van t Kruijs en J Kiewit de Jonge eene Soiree Musicale waarvan de opbrengst ten voordeele der algeineenc armen zou kornen Deze Soiiee donderdag avond in bet koffijhuis I K lUios gehouden werd door een vrij talrijk publiek bijgewoond dal na len afloop algemeen voldaan huiswaarts keerde Tot ondersleuning der armen bij te dragen en zich Iegelijk een muzikalen avond te verschafl eu e vinden bel dan ook een allergeliikkigste eombinalie Nadat het programma was afgespeeld bracht de heer llaentjens Dekker ook als tolk van de opgekoiuenen een zeer g past woord van dank aan de heeren bovengenoemd voor de moeite die zij zich ten behoeve der armen wel hadden willen getiooslen en voor het genot levens dat zij welwillend bijgestaan door len beer M Konings aan het opgekomen publiek hadden bezorgd Gaarne beamen wij den wensch door ZEd len slotte uilgesproken dat bedoelde heeren het bij deze eerste Soiriie Musicale niet zullen laten Als een nadere bijdrage tol de beoordeeling van het schoolbezoek ten plaltelaude deelt men de onderstaande ci fcrs mede uit de gemeente Dirksland waar de bevolking 2200 zielen bedraagt eu het onderwijs uilmuntend is Op 1 December 181 waren in de gemeente aanv czig 4 i5 kinden 13 jaar waarvan school gingen 331 Van alic onderwijs waren dus verstoken 81 kinderen 22 van het geheel En nu is er nog niet eens spraie van het al of niet geregeld schoidbezoek van d e 331 Men deel er echter bij nedc dal de toestand Ie Dirksl iiid dank zij de zorgen van gemeentebcLlnur en onderwijzend personeel nog gunsii is in betrekking lol vele andere landbouwendc gcmccutcii In de vorige nj druk bezochte volks heer Q uinl van Si o werken van Erasmus volgden cenige bijdi vnn dit seizoen za door den heer 1 01 De den 10 te op schaatsen had erul doen stroomen De Jraafland van Stoll horst uit den Achtej In het beken llotterdam en dcu si ruimi ig van hel 7 woensdag een hoog waarvan de voorle ij en waarbij de vordc gevvedcn en zulks iq et openbaar ministcij De Amslerdan dag met 18 legen mr A de Vries aai van het reglement len tol na de aaniut onderwijs De conoept overeei gemeente Op de wegeilwegmaatschapoij i derde wagenklassedagen voor jonga jaieii die ondernijldan die waarin zij De heer d over do rechterlijk den ijver waarmeivan 1801 schijnthem in dezen wnooit zeer beminniemand die eeneen eigen oordeel worden Vervolg wel geciie noeniijBchatkist zal tenscbieu later ƒ l bespaard en daten zesvoudip beijworden verzwoljtitularissen niettoch wenschelijkzeker dat menontevreden n m dder reden Hijde memorie vanheffing van 7 zijn in het oodoch is er niflljuist zijn loegeplzes rechtbankenallen behouden vele Noordholla keeren wegensbare reisgeli genlgeen verschil tiJmaar en Hoorjmist worden gemist wordeiiJWat aangaathen wier betiej opgeheven 1 i hunner bezolilien onrechtvaiulgedeelte eenidoor de wetslotte zegt lil 1 iiig waarscbnilniet wensehel deling zal V i uit dat da ii wm msê